Keresés
További részletek
Összes találat megjelenítve : 2

Találatok


Nőnevelésünk ügye a legközelebb lefolyt húsz év alatt szép fejlődésnek indult és bizonyára nagyot haladt. Erről tanúskodik egyrészt a két évtized folyamában keletkezett tanítónőképző intézetek, a különféle leányiskolák és nevelőintézetek szép száma, másrészt pedig az a napról napra mindinkább fokozódó bizalom, melyet nemzeti szellemben vezetett új nőnevelésügyi intézeteink a társadalom minden rétegében fel tudtak ébreszteni. Azonban bármily szép fejlődésnek indúlt is a lefolyt húsz év alatt nemzeti nőnevelésünk ügye, és akármilyen nagy haladásról tanúskodjanak is az e dologra vonatkozó mai statisztikai adatok; azért még korántsem mondhatjuk ám el, hogy nemzeti nőnevelésünk mezején már sem kívánni, sem javítani valónk ne volna, és hogy e tekintetben minden a legjobban van úgy, a hogyan van. Az elfogulatlan szemlélő még elég gyengeségre, sőt még gyarlóságra is akadhat e téren, még pedig olyanokra is, a melyeken minél hamarább kell segíteni, mert a késedelmezésnek nagy kárát vallhatná a nemzet. Ama gyors intézkedést követelő nőnevelésügyi bajok közül, a melyek az intéző körök különös figyelmére méltók, a legszembeötlőbb az, a mely épen az óta mutatkozik feltűnőbben, a mióta nemzeti szellemben vezetett lijabb nőnevelésügyi intézeteink munkálkodásának sikere a közbizalmat meg kezdte volt hódítani. Előkelő s vagyonosabb családaink mind …
Tovább a műhöz
Molnár Aladár 1876-ban megjelent, «A nőképzés hazánkban és a budapesti állami felsőbb leányiskolán czímü munkájában ezeket írta: «Meg vagyok felöle győződve, hogy a középiskolai tanfolyam a hatéves elemi iskola fölé, ha 4 év helyett 6 évi tartammal szerveztetnék: akkor az 5-ik s 6-ik évre alig maradna ott egy tizedrésze azon növendékeknek, kik az első osztályba beléptek, és így a tanulóknak legkevesebb kilencz tizedrésze kilépne azon osztályokból, melyek jórészt csak előkészítőül szolgáltak az egész tanfolyam által czélzott eredmény megszerezhetésére. De másfelől azt reménylhetőnek tartom, hogy ha az országban számos ily 4 éves középiskola lesz : 10—20 ily intézetben az -egész tanfolyamot bevégzett növendékek között talán leend 10—20 •olyan is, ki hajlamánál és helyzeténél fogva még kívánná tanulását iskolában rendesen folytatni. Ezek számára igenis kívánatosnak, sőt szükségesnek látom, hogy a középiskolák egynémelyikéhez, — de nem mindegyikéhez még egy, ha tetszik, felsőbbnek nevezhető tanfolyam állíttassák egy- vagy kétéves tanfolyammal (t. i. a szerint egy vagy két éves tanfolyammal, a hogy majd a gyakorlati lehetőség mutatja). Ezen felsőbb tanfolyamnak, nézetem szerint, egészen a középiskolai tanfolyam folytatásának kellene lenni; s a tanczélokat illetőleg is egészen a fentebb előadott irányban kellene lenni. Folytatás lenne ez a czélból, …
Tovább a műhöz
Összes találat megjelenítve : 2