Keresés
További részletek
Összes találat megjelenítve : 2

Találatok


Hat esztendőt forgott immár az idő kereke, hogy gróf Klebelsberg Kunó örökre lehunyta szemét. Azonban minél messzebb távozik alakja az idő távolába, annál nagyobbra nő. Az Idő legtöbbször kegyetlen bíró: olyan államférfiakat, akik személyi varázsukkal s hatalmukkal a kortársakat lenyűgözik, vagy zordon fönségükkel, a distancia jól kihasznált pátoszával egyéniségük és tehetségük arányait mesterségesen meg tudják növelni, az Időnek szigorú mérővesszeje előtt fokozatosan összezsugorodnak, személyiségük lassankint színeiben megfakul, a nemzet életébe beleszőtt alkotások híján nevük valamikor dicsőn csengő hangzása évről-évre mindjobban elhalkul. Gróf Klebelsberg Kunó az államférfiaknak nem ebből a könnyen feledésbe menő típusából való. Amint cselekvő hitének és alkotó vágyának fauszti ereje tudatosan nem a jelen pillanatnak, hanem a messze jövőnek dolgozott, akként éppen ez a jövő, amikor kulturális alkotásai, szellemi befektetései gyümölcseiket fokozatosan megérlelik, mindjobban megtermi történeti háláját és kegyeletét. A kultúrpolitikai alkotások és beruházások az első pillanatra a hozzá nem értők szemében terméketlenek, mert kézzel fogható kamatokat azonnal nem hoznak: csak hosszú évek múltán jelentkezik bőséges szellemi aratásuk. Ekkor már a kortársak meg nem értő kritikája réges-régen elhangzott s ennek helyébe lép most a történetírónak, …
Tovább a műhöz
Felséges Császár és Apostoli Király ! Legkegyelmesebb Urunk ! Mióta Felséged dícsteljes és bölcs uralkodása alatt nemzetünk önrendelkezési jogát visszanyerte, állam és társadalom versenygö munkássággal igyekeztek nemzeti erőinket aczélozni és kifejleszteni, kulturális haladásunkat úgy a szellemi, mint az anyagi téren biztosítani és gyorsítani. Az az államférfiú, a ki ép oly mértékben bírta Felséged legmagasabb bizalmát, mint a magyar nép tiszteletét és ragaszkodását s a kinek emlékét a nemzet kegyelete csak nem rég szoborral dicsőítette — Deák Ferencz, már e század negyvenes éveiben ekkép jelezte új korszakunk feladatát: «Hajdan a véres harczok szüntelen küzdése között csak egy szent kötelességet ismertek őseink hazájuk iránt: vérrel is védeni annak jussait és függetlenségét. Korunkban e szent kötelességgel még egy másik is párosult, kifejteni a nemzet szunyadó erejét, új életet adni a szorgalomnak és az annyi véren vásárolt béke áldásai között virágzásra emelni a hazát.» A magyar kisdedóvás félszázados emlékünnepét, melyet az Orsz. kisdedovó egyesület november 20-án rendezett a fővárosban, országos jelentőségűvé avatta Ő felségének a királynak, József föherczeg fenséges nejének, Klotild főherczegnönek s leányainak, Mária Dorothea és Margit főherczeg-nőknek, valamint a minisztereknek és társadalmunk legkiválóbb férfi- és nőképviselőinek …
Tovább a műhöz
Összes találat megjelenítve : 2