Keresés
További részletek
Összes találat megjelenítve : 3

Találatok


Elkészült a Füvésztudomány a Mecsek lábánál című kiállításunk katalógusa, melyben a kiállított tárgyak, herbáriumok, dokumentumok, fényképek és könyvek leírása mellett az egyes kiállítási egységek rövid ismertetése is olvasható. A Klimo Könyvtárban rendezett kiállítás célja, hogy ízelítőt adjon a látogatóknak a gyűjteményeinkben található kertészeti, botanikai témájú könyvek sokféleségéről. A botanika tudományának reprezentálásán, a herbáriumok és akvarellek bemutatásán túl igyekszünk ráirányítani a figyelmet a jelenkori kutatásokhoz rendelkezésre álló eredeti dokumentumaink széles választékára is. A látványos akvarellek, valamint a sok esetben kézzel színezett fa- valamit rézmetszetekkel díszített nyomtatványok segítségével a 17–20. század között kísérhetjük figyelemmel a botanika történetének európai és magyarországi professzionális és populáris irodalmának alakulását és ennek vélt hatásait a pécsi olvasóközönségre. Ezen túl a Pécsi Tudományegyetem Botanikus Kertjének alapítási évfordulója alkalmából az intézmény történetén, valamint a jeles kutatók munkáin keresztül bemutatjuk az egyetemhez kötődő tudományos kutatásokat. (...) A Füvésztudomány a Mecsek lábánál című kiállításon és az ezt bemutató katalógusban a város egyik talán kevesek által ismert, azonban Pécs kulturális és tudományos fejlődésében kiemelkedő …
Tovább a műhöz
A «Nemzeti Nőnevelés» erejében gyarapodva és tovább fejlődése számára biztos medret ásva zárja be pályafutásának hatodik évét. A jóakarat, a melylyel fogadták s az elismerés, a melylyel jutalmazták, arra vall, hogy nem szolgálta haszon nélkül azt az ügyet, a melynek munkásává szegődött. De az elért siker latolgatását másokra bízzuk; bennünket a jövő feladatai foglalkoztatnak. Folyóiratunk elé, mikor megalapítottuk, a nemzeti nőnevelés művelésén kívül azt a czélt is tűztük, hogy egyszersmind összekötő kapcsa legyen — szellemi és erkölcsi értelemben — mindazoknak, a kik velünk együtt ugyanannak az egy ügynek a munkásai. Ebben a tekintetben — őszintén megvalljuk — messze vagyunk még a czéltól. Ha dicsekvés nélkül állíthatjuk, hogy folyóiratunk a megfutott hat év alatt emelkedett, ép oly leplezetlenül ki kell mondanunk azt is, hogy elterjedése nem áll arányban emelkedésével. Előfizetőink között ott találjuk ugyan felsőbb-, polgári és felsőleányiskoláinkat csaknem kivétel nélkül; de az elemi leányiskolák nagy része távol áll még tőlünk s a nőnevelés munkásai közül is kevesebben csatlakoztak hozzánk, mint a hogyan várnunk lehetett s az ügy érdekében óhajtanunk kellett. E tény okát nem az érintett körök részvétlenségében, hanem magunkban keressük. A tapasztalat vezetett rá, hogy folyóiratunk elterjedése elé magunk vetettünk gátat, mikor …
Tovább a műhöz
Nemcsak a népek társadalmában, hanem a szellem mívelésére szolgáló tárgyak körében is kitűnő példáit láthatni a jobbágyi helyzetnek. Az iskoláknak eddigelé valóságos vazallusai voltak a művészeti stúdiumok. Kivált a leányok nevelésében a képzelet téglavetői voltak azok, a helyett, hogy az ítélet és a józan ész építő mesterei lettek volna. Ám minden, mi beszédeink és cselekedeteink igazi mérlegelője, a józan ész és helyes ítélet. Ez utóbbi az a sószemer, mely megóvja minden más tehetségeinket a megromlástól. Á józan ész értelmi tehetségeink közt az, a mi a kenyér mindennapi eledeleink közt: mindennek alapja, főfőkellék, melyre minden perczben rászorulunk; ellenben az elmeél és a képzelet annak csak a fűszere. A józan ész a szolid anyagból készült ruha, mely megvéd az időjárás mostohasága ellen; ellenben az elmeél és képzelet a csipkekendő és szalag, mely igen kedves, mikor az ég verőfényes. Czélom az alábbi fejtegetésekben rámutatni, hogy a művészeti és irodalmi tárgyak miért nem lehetnek iskoláinkban a női természet zenei részének oly mívelői, s egyúttal a nyomon járó Ítélet és józan ész oly gyakorlói, minőknek lenniük kellene. A szív külső szerve a fül. Ha a természettel benső viszonyban élő nőnél a szem : az érzékek Dianája, a fül: bizonynyal az érzékek Minervája. A zene minden művészetek közt a legtársítóbb. Kifejezhetjük általa …
Tovább a műhöz
Összes találat megjelenítve : 3