Keresés
További részletek
Összes találat megjelenítve : 3

Találatok


Vannak az emberi életnek diadalmasan szép napsugaras napjai, amikor az isteni erő, a belelehelt isteni tűz izzóvá lesz benne és kisugárzó fényéve], melegével elárasztja, megvilágítja, felmelegíti a körülötte levő világot. Lüktető életet bocsát reá és az Istentől nyert erővel újra megteremti azt, ami körülveszi. Ünnepel ilyenkor az ember — megünnepli lelkének erejével a saját korlátolt kis életében a teremtés csodálatos kialakulását. Oh bár gyakran jutna ez mindnyájunknak osztályrészül! Kicsi és nagy — öntudatlanul és öntudatosan, gyermek, ifjú és felnőtt, óh bár gyakran éreznők, hogy Isten az embert teremtésének osztályosává avatta, mert tőle várja, hogy a világ új és újabb formát nyerjen. Azért adott a lelkének életet, hogy életet osszon ő is! Megadta azt a nagy jót, hogy változást és fejlődést, alakulást és tökéletesedést idézhessen elő a körülötte levő világban, az élet országútján! Igen, csak azok élnek igazán, akiknek van erejük arra, hogy a körülöttük levő világot a maguk képére alakítsák át. Erzsébet királynéról olvassuk, halljuk, tudjuk, számtalan közvetetten és közvetett tanú, adat beszéli, hirdeti sok-sok ezer változatban, neki meg volt az a gyönyörű, életosztó ereje, hogy közelében jobbak, erősebbek, megbocsátóbbak lettek az emberek. Aki vele érintkezett, mindenki érezte ezt a bűvös erőt, nem a királyi hatalom, hanem a …
Tovább a műhöz
Ezt a könyvet óhajtom, mondhatnám vágyom. a «Nemzeti Nőnevelés» tisztelt olvasóinak úgy bemutatni, hogy mindenki elolvassa és megszerezze magának könyvtára díszére és lelke épülésére! Úgy szeretném bemutatni, hogy mindenki újabb vágyat érezzen annak továbbadására, ismertetésére, hogy sokan elolvassák, sokan örüljenek, hogy egy ilyen szép és nagyon hasznos, épületes könyvet lelkükhöz kapcsolhatnak. Én hálás vagyok e könyv írójának a szellemi, a lelki élvezetért, melyet nekem nyújtott és itt köszönöm meg neki hálás, meleg szívvel azt is, hogy méltónak tartott arra, hogy könyvét nekem is megküldje. Egy szép életet élt, tisztalelkű embernek, férfiúnak, mondhatnám végrendelete e könyv nekünk nőknek, magyar nőknek! Egy jó barát szól hozzánk, aki nagyon tiszteli és nagyrabecsüli a nőt, ha az méltóan éli életét! írója Gyertyánffy István, a polgári isk. tanítóképző —- most Pedagógium — megalapítója és volt első nagy igazgatója, Zirzen Jankával egy időben dolgozott vállvetve a hazai tanító-, illetve tanítónőképzés szép és nagy munkáján. Fiatalabb volt Zirzen Jankánál, aki 1906-ban 80 éves korában hunyt el. Gyertyánffy István 1898-ban vonult nyugalomba és jelenleg 83 esztendős. De korántsem aggastyán, hanem acélos, energikus lelkű munkás, aki ime, tanúságot tesz arról, hogy egy szépen átélt élet gazdag kamatot, lelki kincset ad jutalmul. …
Tovább a műhöz
A vallás- és közoktatásügyi miniszter f. év július 14-én kelt 86,1000. sz. rendeletével megreformálta a leányközépiskolákat. Mielőtt az új iskolák szervezetét és tanítástervét ismertetném, célszerűnek látom az ezek életbeléptetése tárgyában kibocsátott rendelet közlését: A művelt középosztály leánygyermekeinek nevelése és oktatása céljából alapított felsőbb leányiskolák, melyek negyven évet meghaladó időn át elismerésre méltó módon teljesítették fontos feladatukat, mai szervezetükben már nem tudják kielégíteni a megváltozott életviszonyok folytán felmerült szükségleteket. Ennek következtében felső osztályaik elnéptelenedtek; ellenben a leányok egyre nagyobb számban lepték el - mint magántanulók - a fiúközépiskolákat és a fiúk részére létesített felső kereskedelmi iskolákat; teljesen benépesítették az utóbbi években számukra nyitott különböző típusú leánygimnáziumokat és női felső kereskedelmi iskolákat; sőt újabban itt-ott már az a törekvés is jelentkezik, hogy a leányok a fiúközépiskolákba vétessenek fel bejáró rendes tanulók gyanánt. Ezek a jelenségek azt bizonyítják, hogy a magyar társadalom, a megélhetésnek egyre jobban nehezedő viszonyai közt, leányait a nagyobb műveltség mellett oly ismeretekkel kívánja ellátni, melyek azonkívül, hogy magukban becsesek és a családi életben is hasznosíthatók, egyben megadják nekik a …
Tovább a műhöz
Összes találat megjelenítve : 3