Keresés
További részletek
Összes találat megjelenítve : 3

Találatok


A «Nemzeti Nőnevelés» és olvasóit mély gyászba borította Péterffy Sándornak 1913 aug. 10-én bekövetkezett halála. A Nemzeti Nőnevelésnek egyik alapítója és sokáig szellemi vezére volt, olvasóink nagy részének bálványozott tanára. Hála és szeretet fűzött hozzá mindnyájunkat; elhunyta ez érzésekből nagy és igaz gyászt fakasztott. De nagy és mély gyász illetne minket e szoros kapcsolatok nélkül is. A nagy népnevelőt, a tanítók atyját, a bölcs és igaz embert, a magyar kultura lelkes apostolát gyászolnunk kell együtt mindazokkal, kik Péterffy Sándor nagyságát megértve, igaz tisztelettel megilletődve és meghatva hajtják meg fejüket az ő nemes emléke előtt. Augusztus 14-én, mikor Péterffy Sándort zuhogó esőben a kerepesi-úti temető halottas házából utolsó útján elkísértük, jóleső érzéssel láttuk, hogy sokan vagyunk, kiket az ő lelki nagysága megihletett. Bárczy István, a főváros polgármestere, mikor az Eötvös-alap nevében a nyilt sírnál a ((tanítók)) és a «nemzet nagy halottjai)-tói elbúcsúzott: fővárosi és vidéki tanítók és tanítónők nagy tömegében ébresztette fel a kegyeletnek, elismerésnek és igaz megilletődésnek érzéseit. Az Eötvös-alap elnöki székéből a nagy elődöt méltóbb szavakkal méltóbb utód nem sirathatta volna el. Eszméi diadalát láttuk a nemes cselekedet erejével ható szép megemlékezésben. Midőn mi most Péterffy Sándor …
Tovább a műhöz
A kolozsvári állami felsőbb leányiskola és leánygimnázium gyászlapon jelentette, hogy a tanártestület és növendéksereg mély fájdalmára, az intézet megteremtője és nyug. igazgatója De Gerando Antonina, a nemzeti nőnevelés fáradhatatlan, lánglelkű apostola, 32 évi igazgatói működése után, nyugalombavonulásának 2-ik esztendejében április hó 6-án jobblétre szenderült. Ravatalát holtáig szeretett kedves intézetében állították fel s földi porait a református egyház szertartása szerint Kolozsvárott helyezték örök nyugalomra. E körül a ravatal körül ott gyászolt egész Kolozsvár, mert a város újabb női nemzedéke nagyrészt De Gerando Antoniná-ban tisztelte nevelőjét, szeretett mesterét, lelki irányítóját. És ott gyászolt a felsőbb leányiskola tanári testülete, növendék-serege, kik mindenkor rajongó szeretettel tisztelték s most szívből siratták munkatársukat, anyai barátnőjüket. Hogy mit jelentett De Gerando Antonina az intézetre, a tanítványokra s ezáltal a város és a haza társadalmára, azt gyönyörűen fejezte ki Marsits Rozina, az intézet jelenlegi igazgatója a ravatalnál elmondott búcsúbeszédében, melyet mint De Gerando Antonina klasszikus jellemzését itt teljes egészében megörökítünk: «Kedves növendékeink ! Meghívtuk, elhoztuk ide közibetek az iskola szent falai közé utoljára szeretett igazgatónőtöket. Nem csupán méltó ünnepi formát kívántunk …
Tovább a műhöz
«Ne legyen vallásoktatás az iskolában!» Ezzel a követeléssel riasztották fel a pedagógia különben sem mindig csendes berkeit a radikális tanítók, kik eme harci riadójukkal bizony a legszélesebb társadalmi rétegekben is nyugtalanságot okoztak. Tiltakozó népgyűlések özöne volt a felelet s akik azokon részt nem vehettek, százezrekre menő aláírásokkal erősítették meg az iskolai hitoktatás érdekében hozott határozatokat. A vita természetesen nem ül el egyhamar, hiszen már politikai párt is alakult, mely az iskolai vallásoktatás eltörlésének követelését zászlójára írta. A ((legszabadabb» gondolkozók ezek, akik a vallásoktatást a legszívesebben egészen száműznék a nevelés tényezői közül, még a családi nevelésben sem hagyva helyet számára. Ez a nyilt radikalizmus nem szemérmeskedik; nem is hangoztatja a kevésbé radikális politikái pártok szerint, hogy «a vallásoktatás az egyházak és a családok joga és kötelességei), mert jól tudja, hogy az ő elveik szerint megnyirbált egyházak eme jogok érvényesítésére annál kevésbé vállalkozhatnak, minél kevésbé akarják majd a teljes vallási közönyben élő családok a vallásoktatás reájok hárított kötelességét teljesíteni. Noha ez a kérdés ma jórészt politikai célok szolgálatában áll, a pedagógia Ítélőszéke elé is tartozik s már ezért is méltó arra, hogy szülők és tanítók komolyan foglalkozzanak vele. …
Tovább a műhöz
Összes találat megjelenítve : 3