Keresés
További részletek
Összes találat megjelenítve : 2

Találatok


Midőn folyóiratunk első évi pályafutására visszatekintünk, nem meríthetünk belőle osztatlan örömet. Oda tűztük a „Nemzeti Nőnevelés" homlokára a sokat jelentő igét: Leányiskoláinknak a nemzeti művelődés nagy jelentőségű tényezőivé kell lenniök» — s azon hitben indítottuk útnak az első füzetet, hogy mindazok, a kik a nőnevelés ügyével foglalkoznak s azt nemzeti szellemben óhajtják fejleszteni, hathatós támogatásban részesítenek bennünket. Bízvást számítottunk rá, hogy leányiskoláink, nönevelő intézeteink tanítói, tanítónői, a műveltebb s módosabb családanyákkal egyetemben oly tömegesen fognak zászlónk alá seregleni, hogy részvétük által jelszavunk megszűnik pusztán szó lenni s rövid időn az életbe oltott valósággá válhatik. Nem mondjuk, hogy teljesen csalódtunk; mert hiszen előfizetőink között épen a legkiválóbb elemeit találjuk meg ama közönségnek, a melyre számítottunk. De leverőleg hatott ránk az a tapasztalatunk, hogy a jobbak eme buzgó köre még mindig oly szűk s hogy e kör serkentő hatása az egy czél felé törekvőkre csekélyebb, mint a minőnek lennie kellene. Távol van tőlünk a panasz, még távolabb a szemrehányás, vagy vádaskodás; de tény az, hogy az első év lefolyása alatt nem gyűlt össze annyi előfizetőnk, a mennyi folyóiratunk fentartását anyagi áldozatok hozása nélkül lehetővé tenné. Meghoztuk az áldozatot zúgolódás …
Tovább a műhöz
Köznépünk, különösen pedig a szegény földmíves nép épen nem emelkedik. Vagyona apad, erkölcsei, a régi jó magyar erkölcsök, elfajulnak, idegen elemek élösködnek rajtuk, idegen viselettel, idegen szokások, rossz erkölcsök harapódznak el mindenfelé. Komolyan afelöl kell tehát gondolkoznunk, hogy mi által lehetne a köznépet emelnünk. Senki sem vonhatja kétségbe azt, hogy a köznép emelésére a legbiztosabb eszközök egyike a népiskola, a jól szervezett népiskola, mely egyiránt hat nem csak az értelemnek, hanem a kedélynek és erkölcsi világnak nemesítésére is. Ilyen hatással birnak-e népiskoláink? Kétséget nem szenved, bog}7 népiskoláink javúltak és egyre tökéletesbülnek s kiváltképen abban, a mi az értelem képzését illeti, nem is lehet ellenük panaszunk, de még igen sok a rosszúl szervezett népiskola s nagy baj az, hogy a legnagyobb részben a Mély képzésre, de még inkább az erkölcsi erők nemesítésére nem fordittatik elegendő gond. Az erkölcsi világot a népiskolákban is épen ügy mindenütt a munkaszeretet kifejtése, a munkálkodás által lehet leginkább fejleszteni, nemesíteni. A munkának nemesítő hatását senki sem vonhatja kétségbe. Minél munkásabb valamely nép, annál jobban ragaszkodik az ősi szokásokhoz, régi erkölcsökhöz, az erényhez, — csak a tétlenséget kedvelő, az azt megszokott nép közt harapódzik el a bűn, az erkölcstelenség. Vajjon mi történik e …
Tovább a műhöz
Összes találat megjelenítve : 2