Keresés
További részletek
Összes találat megjelenítve : 1

Találatok


Köznépünk, különösen pedig a szegény földmíves nép épen nem emelkedik. Vagyona apad, erkölcsei, a régi jó magyar erkölcsök, elfajulnak, idegen elemek élösködnek rajtuk, idegen viselettel, idegen szokások, rossz erkölcsök harapódznak el mindenfelé. Komolyan afelöl kell tehát gondolkoznunk, hogy mi által lehetne a köznépet emelnünk. Senki sem vonhatja kétségbe azt, hogy a köznép emelésére a legbiztosabb eszközök egyike a népiskola, a jól szervezett népiskola, mely egyiránt hat nem csak az értelemnek, hanem a kedélynek és erkölcsi világnak nemesítésére is. Ilyen hatással birnak-e népiskoláink? Kétséget nem szenved, bog}7 népiskoláink javúltak és egyre tökéletesbülnek s kiváltképen abban, a mi az értelem képzését illeti, nem is lehet ellenük panaszunk, de még igen sok a rosszúl szervezett népiskola s nagy baj az, hogy a legnagyobb részben a Mély képzésre, de még inkább az erkölcsi erők nemesítésére nem fordittatik elegendő gond. Az erkölcsi világot a népiskolákban is épen ügy mindenütt a munkaszeretet kifejtése, a munkálkodás által lehet leginkább fejleszteni, nemesíteni. A munkának nemesítő hatását senki sem vonhatja kétségbe. Minél munkásabb valamely nép, annál jobban ragaszkodik az ősi szokásokhoz, régi erkölcsökhöz, az erényhez, — csak a tétlenséget kedvelő, az azt megszokott nép közt harapódzik el a bűn, az erkölcstelenség. Vajjon mi történik e …
Tovább a műhöz
Összes találat megjelenítve : 1