Keresés
További részletek
Összes találat megjelenítve : 3

Találatok


A most folyó iskolai évben két oldalról is indult meg mozgalom az eleminél magasabb leánynevelő intézetek reformálása érdekében : egyik az állami felsőbb leányiskolák igazgatóitól, a másik az Országos Polgári Iskolai Tanáregyesülettől. Nem időszerűtlen tehát e kérdéshez a hozzászólás. A reform lényegét, úgy látszik, mindkét részről az illető iskolák rangjában és a tanerők kvalifikácziójában találják. Ugyanis a felsőbb leányiskolák igazgatói azt kérik, hogy a közoktatásügyi miniszter úr a felsőbb leányiskolákat helyezze vissza középiskolai rangjukra, adja meg ez iskoláknak a női középiskola czimet és vegye ki őket a kir. tanfelügyelők hatásköre alól; az Országos Polgári Iskolai Tanáregyesület pedig azt óhajtja, hogy a polgári leányiskolák és a felsőbb leányiskolák négy alsó osztálya «alsó női középiskolán czím alatt egyesíttessék. Ámde a felsőbb leányiskolák igazgatói azért is kívánják a középiskolai rangot, mert szerintök «a nép és polgári középosztály leánygyermekeinek neveltetésére" ott vannak a polgári leányiskolák mint népoktatási tanintézetek, holott a felsőbb leányiskolák czélja «a társadalom magasabb, intelligens rétegeinek» igényeit kielégíteni. Mi már most e kérdésben az eltagadhatatlan tény, mi a tiszta igazság? A tény nem az, a mit a felsőbb leányiskolái igazgatók memoranduma mond, hogy «így ez idő szerint 8 állami …
Tovább a műhöz
A tanítással foglalkozó nők között a zenetanítónők helyzete a legkedvezőtlenebb. Evekig tartó megfeszített munkássággal szerzik meg képesítésüket, s jövőjük mégis csak oly bizonytalan, mint a nevelőnőké, vagy bonneoké; sőt keresetük sok esetben még bizonytalanabb. Legnagyobb részben óraadással keresve kenyerüket, naphosszat lótnak-futnak s a csekély óradíjazásból, mely városokban leginkább csak a téli időkre biztosított, alig képesek megélni; munkaképtelenségük esetére félretenni pedig csak a legritkább esetben áll módjukban. A munkaképtelenség pedig természetszerűleg korábban áll be náluk, mint a többi tanítónőknél. Foglalkozásuk, mely folytonos tanulmányozást és gyakorlást követel, ideg-és testi-erőt egyaránt nagy mértékben romboló munka még akkor is, ha a rosz téli időben az órák adása közben befutott nagy távolságokra fordított idő- és erőveszteségeket nem veszszük is figyelembe. A nyilvános iskoláknál működő tanítónők idővel nyugdíjat élvezhetnek, a nevelőnők évi munkára szerződnek s elbocsátás esetére kedvezményeket köthetnek ki maguknak : a zenetanítónő óradíjai a legközelebbi hónapra, hétre, napra sincsenek biztosítva s munkabérük megállapításánál a megegyezésnél, az «alkuvásnál» rendesen ők húzzák a rövidebbet. így történik, hogy a fővárosban százával vannak zenetanítónők, kik 50, 30, sőt 20 krért is adnak órákat; …
Tovább a műhöz
A népnevelés fontossága felől itt, e díszes körben szólanom fölösleges; hiszen a Mária I)orothea-egye sülét egész fennállása alatt nemcsak a jó szív sugallatát követi, midőn a tanítónők között könnyeket szárít és gondokat oszlat; hanem ritka lelkesedéssel és igaz tudással állandóan napirenden tartja a nőnevelés minden tagozatát s a női társadalmi kérdés nagy problémáját. Ez utóbbi körből az egyesület a közelmúltban egy nagyjelentőségű kérdéssel foglalkozott, azzal ugyanis, hogy mi módon kellene a leányok népoktatását a gyakorlati életre kihatóvá tenni ? Végesné-Bogya Irma lírnő azon szép és helyes elveket, a melyeket e kérdésről itt oly tanulságosan fejtegetett, Egerben, az ott megnyílt gazdasági ismétlő leányiskolában gyakorlatilag is megvalósította. A ministeri kiküldött, megvizsgálván e tanfolyamot, teljes elismeréssel és nagy dicsérettel nyilatkozott arról, a mit ott látott és tapasztalt. A M. D.-egjresület részéről a napokban egy küldöttség tisztelgett Wlassics Gyula közoktatási minister urnái, kérve őt, hogy a gazdasági ismétlő iskolát a leányok számára is, a gyakorlati élet követelményeinek megfelelően, országszerte szervezné. Ugyanezen küldöttség engem is megtisztelt azon kitüntető felhívással, hogy ezen nagyfontosságú kérdésben nézeteimet itt az igen tisztelt egyesület körében mondanám el. Örömmel teszek most eleget ezen megtisztelő …
Tovább a műhöz
Összes találat megjelenítve : 3