Keresés
További részletek
Összes találat megjelenítve : 3

Találatok


A halottak napja igen szép kegyeletes ünnepe a keresztyén világnak. Midőn a mezők zöld színe sárgára változik, s a fák hulló leveleit zörögve kergeti a hűvös őszi szél: az évszaknak e szomorú fordulata élénken fölidézi lelkűnkben a múlandóság és halál gondolatát; a jövőbe vetett tekintetünk látja a véget, mely a mi életünkre is várakozik közelben vagy távolban; s a múltba visszanézve, megjelennek előttünk azoknak alakjai, a kik egykor velünk éltek, a kiket szíveinkhez annyi gyöngéd s mégis erős kötelék csatolt, s a kik most már tőlünk elszakadva a hideg földben aluszszák hosszú álmukat. E napon, a melyet, letéve napi gondjainkat, ő nekik szentelünk, felidézzük lelkűnkbe mindazt, a mi őket nekünk kedvesekké, tiszteltekké tette; hálaérzetünk élénkebben felújúl irányukban, mint talán egyébkor; ha alkalmunk van, fölkeressük kegyeletes szívvel sírjaikat is, s ott, vagy magános szobánk néma csendjében forró kényekkel áldozunk drága halottaink felejthetetlen emlékének. Ne fojtsuk vissza e könycseppeket: megérdemlik ezeket ők, a kik szerettek! Azt hiszem, senki sincs ma itt közöttünk, a kinek ne volnának ily drága halottai, — egyiknek több, másiknak kevesebb, az elköltözött barátok és családtagok köréből. De nemcsak a baráti, nemcsak a családi érzés áldozik ma az elhunyt kedvesek emlékének; bánatosan rezdűl e napon meg szívünkben a hazafias érzés húrja …
Tovább a műhöz
A jövö hó 20-án lesz évfordulója annak, hogy gróf Csáky Albin, vallás- és közokt. miniszterünk programmbeszédében kijelentette, hogy «minden épület szilárdsága attól függ, hogy elég biztos-e, elég mélyen van-e a talajba fektetve. Azért alulról kezdve első sorban — úgymond — felemlítem a kisdedóvás ügyét, melylyel a törvényhozás aránylag keveset foglalkozott, és mely mégis, mint az oktatási, nevelési, közegészségi és igen nagy fontosságú nemzeti érdekeknek góczpontja, mindig kiváló gondot és figyelmet érdemel. Jobb ós nagyobb szukreszczencziát kell nevelnünk, hogy egyszer számosabbak és jobbak legyünk s azért már a kisdedeket kell gondozás alá vennünk". A kisdedóvás érdekében teendő kormányintézkedések szükséges volta a törvényhozás előtt — ezzel a nyilatkozattal be volt igazolva. A mit évek hosszú során sürgetett, egy lelkes egyesület, annak teljesítését a miniszter kilátásba helyezte. És gróf Csáky ez úttal is dokumentálta, hogy ö nem a frázisok embere. A mit megígér, azt, ha csak teheti, megteszi. A kisdedóvás ügyének általános rendezése is nem sokára be fog következni, mert az erre vonatkozó törvényjavaslat a minisztériumban elkészült. Azt hiszem, hogy nem végzek fölösleges munkát, ha ismertetni fogom a javaslat főbb részeit, valamint azokat a nevezetesebb mozzanatokat, a melyek a javaslat megvitatása alkalmával az ez évben egybehívott …
Tovább a műhöz
A hatalmas amerikai Egyesült Államok példája számos más megkapó dolog mellett a kertészet nemzetgazdasági nagy fontosságára is megtanított minket. Magában a még mindig gyér népességű Kaliforniában tisztán a gyümölcstermelés évenkint 200 millió forint jövedelmet hoz, többet, mint az itt szintén virágzó gabonatermelés s hason-líthatlanul többet, mint az egykori aranybányák, melynek kincseiért kalandszomjas egyének ezrei oly könnyen koczkáztattak becsületet és életet. Egy pár homokos hold föld, melynek birtokában még az egykori nyomorult magyar zsellér is boldogtalannak érezte volna magát, nemcsak tisztességes megélhetési eszköz egy élelmes amerikai család számára, de az egyedüli kútforrás is, a melyből az értelmi és erkölcsi fényűzés hasznos tárgyait megszerezheti. Ábrándos képzelődés volna ily fejlett viszonyokkal hasonlítani össze hazánk állapotát, avagy csak reámutatni is a Hudson partján fekvő kis Highland falura, melynek kertészkedő lakosai többek között külön málliagőzösöket járatnak New-Yorkba. Ha valamely téren szomoriían kell észlelnünk hazánk elmaradott voltát, a legelsők egyike a kertészkedés lesz. Nem a művelt nyugot csupán, megszégyenít rabszolgaságából csak most bontakozó rokonunk, a bolgár nép s a földgömb egyik legzordabb vidékén Közép-Ázsiában feltaláljuk a khinaiakat és a bokharai tatárokat, kiknek kertészeti ügyessége és szorgalma …
Tovább a műhöz
Összes találat megjelenítve : 3