Keresés
További részletek
Összes találat megjelenítve : 5

Találatok


Az a buzgóság, mely nálunk az utóbbi néhány év alatt kereskedelmi iskolák létesítésében nyilvánult, a nőnevelés terén is jelentkezik. A budapesti V. kerületi polgári leányiskola tanári kara már két évvel ezelőtt nyitott próbaképen nők számára egy hat hónapig tartó esti tanfolyamot. A tanfolyamnak több mint 30 hallgatója volt, többnyire olyanok, a kik a polgári iskola négy osztályát elvégezték. A múlt évben a látogatók fokozódó részvéte mellett szintén fennállott a tanfolyam, s az oktatás eredményét a tanügyi hatóság is kielégítőnek találta. A tanári kar most már a tanfolyam rendszeresítését és nyilvánossá tételét óhajtotta, s ez érdemben a közoktatásügyi minisztériumhoz folyamodott. Ugyanez időben két vidéki keresk. akadémia is kérte hasonló tanfolyam engedélyezését, s ezzel az ügy eljutott odáig, hogy a közoktatásügyi kormány is gondoskodása tárgyai közé tartozónak tekintse. Az okok, melyekkel az illető intézetek a női keresk. tanfolyamok szükségességét bizonyítják, eléggé evidensek. Arról van szó első sorban, hogy a nők kereskedelmi foglalkozásokra képesíttetvén, a tisztességes megélhetésre új módot nyerjenek: jó szolgálatot tehetnek azonban ily tanfolyamok oly nőknek is, kik mint családtagok helyzetűknél fogva vehetnek részt valamely üzlet tevékenységében s valamikor talán maguk vezetnek üzletet, valamint azoknak is, a kik vasúti vagy …
Tovább a műhöz
A hatalmas amerikai Egyesült-Államok példáját követve, az utóbbi két évtized óta a földgömb minden művelt országában vannak már gyógyítással hivatásszerűleg foglalkozó nők. Számuk rohamosan szaporodik, úgy, hogy magában az Egyesült Államokban 3000-nél többen működnek. Nem is egészen helyesen említettem. hogy csak a művelt országokban. Mindenki olvasta közülünk, hogy a magyar Kállay Eéni kezdeményezésére Bosznia mohamedán női számára női orvosokat alkalmaznak. S ez a példa nincs elszigetelten. Shanghai khinai városban dr. King amerikai orvosnő különösen ügyes operácziói folytán a czopfos benszülöttek között nagy tekintélynek örvend s többek közt Li gróf hires államférfiú is házi orvosának választotta. Kelet-Indiában már százával van az orvosnő, Krim félszigetén egy dr. Razin Kutlojaroff-Hanum nevű benszülött mohamedán nő, ki oklevelét Odesszában nagy kitüntetések között szerezte, űz orvosi gyakorlatot; szomszédaink között pedig Bukarestben már több orvosnő van, kik közül Walch Marianna már hazájában nyerte az oklevelet. Európában Anglia, Erancziaország, Oroszország s Svájcz mutathat fel legtöbb gyakorló orvost a nők köréből, de a többi országokban is csaknem kivétel nélkül vannak nő orvosok, kik nem egy helyen (Londonban, Glas-gowban, Berlinben, sőt Salzburgban is) külön női kórházakat vezetnek, s az orvosnők kiképzése ma már annyira elterjedt, …
Tovább a műhöz
De a szülők, azaz a közönség érdekeit sem elégíthetik ki ma már a nyilvános vizsgálatok, mi ez intézmény legnagyobb hibája, mert hisz éppen a közönség kedveért nyilvánosak azok. A mit előbb az ellenőrző közegnél mondtunk a nyilvános vizsgálaton szerezhető tapasztalatok értékéről, ugyanez áll, de fokozott mértékben a közönségre nézve is. Manap már fölösleges volna a szülőket azon érdekből híni a vizsgálatra, melyből ezt a régibb korok iskolája tette volt. Evvel csak felesleges dolgot végeznénk. Most mással is szokták meghivatásukat már megokolni. Mint láttuk, avval, hogy alkalmuk legyen gyermeküknek s társainak közös munkáját látni, a megoldandó közös osztályfeladattal megismerkedniük s egyszersmind összehasonlíthatni a többi társ által elért eredményeket azokkal, melyeket saját gyermekök felmutathat; hogy megismerhessék azon módot, melyen magzataikat nevelik s tanítják. Tekintsünk be itt is kissé az Ígéretek függönye mögé! Ha az említett akadályok — az idő rövidsége, a közönség jelenlétével kapcsolatos pedagógiai szempont — nem léte esetén a vizsgálat teljesen a Szervezet intézkedései szerint folyhatnék s a vizsgálati alkalom igazán az osztályozás és ennek alapján az évi bizonyítvány megállapítására szolgálhatna: akkor igenis nyílhatnék a szülőknek alkalom összehasonlításra, de megint csakis arra, hogy az egyes tanulók által elért …
Tovább a műhöz
Patikusné, patikusnő, nőpatikus vagy ugyanezen változatokban gyógyszerészné, — vagy nő: — ez lesz maholnap a kérdés. Új társadalmi állás van keletkezőben, kell tehát, hogy rá új szó csináló dj ék. A szokás mihamarabb elfogad egyet, ha nem is a leg-kifogástalanabbat, de mindegy, rá fognak ismerni, mit jelent. Alig lön kimondva a reform jelszava, ime egyik laptól a másikhoz ütődik és visszhangozza az egész napi irodalom. Egész tűzijátéka az ötleteknek zúdul a leendő patikusnékra, mint hajdan a telegrafistánékra, póstásnékra vagy még előbb a tanítónőkre. Minden újítás kihívja a kritikát, a gúnyt, a gáncsot. így fogadták egykor a telegráfot, a vasutat vagy annak idején a petróleumot. Mi más ez, mint konzervativizmus és az ismeretlentől való tartózkodás. Nem azt jelenti, hogy a közönség elutasítja ezeket az új fajta munkásnőket, hanem csak annyit, hogy furcsának találja. Komolyan alig támadja valaki a tervbe vett reformot, de szellemességét mindenki próbára teszi rajta. A Hét egy dialógban, az Új Idők egy gyönyörű kis mesében, a napi lapok kisebb-nagyobb czikkecskék-ben foglalkoznak vele. A női szubjektivitásból folyó komikus helyzeteknek egész sorát költik rajok. Mindez azonban nem fog nekik megártani. Elfoglalják helyöket, s az élet küzdelmében lehámlik róluk mindaz, a mi a versenyben hátrányukra válnék. Állásuk követelményeihez képest átalakulnak. A …
Tovább a műhöz
A nők magasabb képzésének ügye — legalább elméletben — egy nevezetes lépést tett előre. Az egyetemi tanács, Wlassics Gyula közoktatási miniszter tudakozó felhívására kimondta, bőgj7 elvileg nincs kifogása az ellen, hogy az orvosi és gyógyszerészi pályára készülő nők, ha az érettségi vizsgálatot sikerrel letették, a magy. kir. tudomány-egyetemen tovább tanulhassanak. Az egyetemi fokozat elnyerésére tehát a lehetőség jövőben nálunk is meglesz. Bár elvileg e szabadelvű határozat óriási haladást jelent a nőnevelés és nőkérdés ügyében: gyakorlatilag semmi nagy jelentőséget sem tulajdoníthatunk neki. Hiszen az egyetemi tanács e nagylelkű határozatával csaknem egyidejűleg mondotta ki az óvsz. gyógyszerész-egyesület népes közgyűlése, hogy a nőknek a gyógyszerészeti pályán való alkalmaztatását nem helyesli, sőt megengedhetőnek sem tartja. Nem lehet reményünk tehát arra, hogy a nők, mint gyógyszerészek, a közel jövőben alkalmaztatást találjanak, még abban az esetben sem, ha a megfelelő képzettséget maguknak megszerezték. Az az egy-két nő, ki magát esetleg az orvosi pályára képezi, s magát esetleg mint orvos, fentartani fogja, bizonyára ritka kivétel lesz nálunk még bosszú időn keresztül ; s női keresetforrás gyanánt az orvosi gyakorlat sem fog egyhamar számottevő mértékben szolgálni. Csupán egy módon vált volna az egyetemi tanács különben kellőképen meg …
Tovább a műhöz
Összes találat megjelenítve : 5