Keresés
További részletek
Összes találat megjelenítve : 3

Találatok


Sokat emlegetik az életben és vitatják az irodalomban a nők hivatását, munkakörét, foglalkozását, hogy ne szóljak a nők emanczipácziójáról, az általános szavazati jogról stb. Vajmi ritkán említik azonban meg ily alkalmakkor a közgazdasági viszonyokat, melyek a nőket is nemcsak érintik, de érdekelhetik is, melyek között szerepék is jut s a melyeket ennélfogva legalább nagyjából nőinknek is ismerniük kellene. Hogy hölgyeinknek a közgazdasági viszonyok e nemismerését így egész általánosságban mertem oda állítani, azt ne méltóztassék kicsinylésnek, még kevésbbé sértésnek tekinteni; hiszen tényleg nincs a nők kiképzésére szolgáló olyan intézetünk, a melyben a nemzetgazdaságtannal megismerkedhetnének s így a magyar nőktől a nemzetgazdaságtani ismeretekből többet mint a mennyit az élet nyújt, sem követelni, sem várni nem is lehetett. Trefort Ágoston, vall, és közokt. miniszter úr a nemzetgazdasági ismeretek terjesztése érdekében felszólította Keleti Károly, miniszteri tanácsos urat, az orsz. statisztikai hivatal főnökét, hogy írjon a felsőbb nőnevelés! intézetek s általában a nők számára egy nemzetgazdaságtani katekizmust. Kitűnő tollú tudósunk azonban, a ki nemzetgazdasági irodalmunk egyik büszkesége, nagy elfoglaltsága miatt ez irányban nem felelhetvén meg a miniszter úr felszólításának, csupán csak a nemzetgazdaságtan alaptételeinek egykét felolvasás …
Tovább a műhöz
Közéletünknek egyik magasan kiemelkedő, hatalmas alakja hagyott el ismét bennünket: SIMOR JÁNOS, a hazai kath. egyház első főpapja 1891. január 23-án meghalt s azóta már a primási székesegyház csöndes boltívei alatt aluszsza örök álmát. Szerény helyzetű polgári szülék gyermeke volt s a maga erején küzdötte föl magát abba a magasságba, a hol a nemzetek sorsát intézik, s a honnan a királyi család tagjai, az ország legfőbb méltóságai és a nép millióinak fohászai kisérték utolsó útjára. Ragyogó példája volt az egyéniség maga érdeméből való érvényesülésének. Jelleme csupa erő, csupa akarat, csupa következetesség volt: inkább vas, mint arany. Kerülte a fényt, pompát és hivalkodást; kitért, a hol tehette, az országos szereplés elől: legjobban érezte magát székhelye rendes környezetében, vagy ettől is elvonúlva, a falusi magányban. Itt megháborítás nélkül élhetett lelke vallásos áhítatának, egyháza tudományának, főpásztori gondjainak. Fenséges harmóniával egyesűit benne a szentéletű szerzetes és a hatalomra termett egyházfejedelem. Magától kész volt mindent megtagadni, hogy annál többet áldozhasson egyháza oltárán. Jótékonysága valóban fejedelmi volt. Késő korok is szedni fogják bőkezűségének gyümölcseit s az utódok áldani fogják az ő emlékét, a ki az Úr kertjében a jótékonyság e csodafáit ültette. Hazai nőnevelésünk az első helyek …
Tovább a műhöz
A most folyó iskolai évben két oldalról is indult meg mozgalom az eleminél magasabb leánynevelő intézetek reformálása érdekében : egyik az állami felsőbb leányiskolák igazgatóitól, a másik az Országos Polgári Iskolai Tanáregyesülettől. Nem időszerűtlen tehát e kérdéshez a hozzászólás. A reform lényegét, úgy látszik, mindkét részről az illető iskolák rangjában és a tanerők kvalifikácziójában találják. Ugyanis a felsőbb leányiskolák igazgatói azt kérik, hogy a közoktatásügyi miniszter úr a felsőbb leányiskolákat helyezze vissza középiskolai rangjukra, adja meg ez iskoláknak a női középiskola czimet és vegye ki őket a kir. tanfelügyelők hatásköre alól; az Országos Polgári Iskolai Tanáregyesület pedig azt óhajtja, hogy a polgári leányiskolák és a felsőbb leányiskolák négy alsó osztálya «alsó női középiskolán czím alatt egyesíttessék. Ámde a felsőbb leányiskolák igazgatói azért is kívánják a középiskolai rangot, mert szerintök «a nép és polgári középosztály leánygyermekeinek neveltetésére" ott vannak a polgári leányiskolák mint népoktatási tanintézetek, holott a felsőbb leányiskolák czélja «a társadalom magasabb, intelligens rétegeinek» igényeit kielégíteni. Mi már most e kérdésben az eltagadhatatlan tény, mi a tiszta igazság? A tény nem az, a mit a felsőbb leányiskolái igazgatók memoranduma mond, hogy «így ez idő szerint 8 állami …
Tovább a műhöz
Összes találat megjelenítve : 3