Keresés
További részletek
Összes találat megjelenítve : 2

Találatok


Ö császári és apostoli királyi Felségének a nők keresetképességének kiterjesztése és a nőnevelésügy fejlődése érdekében oly fontos, legfelsőbb elhatározása, melylyel a nőknek az egyetemek látogatását megengedte több fontos miniszteri rendelet kibocsátását vonta maga után. A nagyméltóságú miniszter úr az eddig megjelent rendeleteket közlés végett folyóiratunknak is megküldvén, megjelenésük időrendjében ideiktatjuk azokat, mint nőnevelésügyünk fejlődésében korszakos fontosságit örökbecsű okiratokat I. A budapesti és kolozsvári egyetem tanácsához 1895. évi 65,719. sz. alatt kibocsátott leirat. A nők tudományos pályákra bocsátásának kérdése hosszú idők óta foglalkoztatja művelt társadalmat, a tudományos köröket és a legtöbb művelt állam kormányzatát. A társadalmi viszonyok átalakulása, a létért való küzdelem megnehezülése a nők társadalmi helyzetében is nagy változást idézett elő. Ma már a műveltebb körökhöz tartozó nők is mind-nagyobb számmal kénytelenek részt venni az élet küzdelmeiben és a családi élet nyugalmasabb körét gyakran kell felváltaniok a kenyérkereset nehéz és fárasztó munkájával. Azt bizonyára nem lehet tagadni, hogy azon kereseti módok, a melyeket a régebbi társadalmi felfogás a nők számára — elég mostohán — kijelölt, elégségeseknek nem bizonyultak. A változott társadalmi és művelődési viszonyok arra …
Tovább a műhöz
A nők művelődése olyan rohamosan fejlődő kérdéssé vált néhány év alatt, hogy a forrongó khaoszt a nyugodtan tekintő szem nem egészen aggodalom nélkül szemléli. Majdnem olyan ez a jelenség, mint mikor a khémikus mindenféle, eddig még együvé nem hozott anyagokat kavar össze a retortában és feszült várakozással lesi, kikristályodik-e a keverékből valami olyan határozott jellemű test, mely az emberi czélok kivívásánál haszonnal és biztosan lesz segítségül vehető ? A tervek, a vélemények khaosza már most is nagy; és hova-hamarább még jóval nagyobb lesz. Mindenki meg van győződve a felől, hogy új korszak kezdődik hazánkban a második millénium-mal, melyben a női nem más szerepet fog játszani, mint abban, a melyik éppen most merül el a múltnak óczeánjába. De vájjon miben fog állani ez az új szerep'? Mert hogy új legyen, vagy legalább nem egészen olyan, mint az eddigi, azt a legtöbb élesen tekintő férfi maga is óhajtja. De nemcsak azt óhajtjuk, hogy új, hanem azt is, hogy jobb legyen. Furcsa dolognak, vagy legalább egy kicsikét Utópia-félének tetszik talán jobb állapotról beszélni most, mikor a társadalmi romlottság nem is egyes lépésekkel, hanem egyszerre valóságos salto-mortálékkal bukfenczezik lefelé a csúszós lejtőn. De azért mégis jól esik javulásról beszélni, sőt az ellentétesség természete miatt talán kétszeresen is; majdnem úgy, mint a hogy télen vágyódunk …
Tovább a műhöz
Összes találat megjelenítve : 2