Keresés
További részletek
Összes találat megjelenítve : 1

Találatok


A mikor a nők számára új meg új kereseti foglalkozásokat akarunk kijelölni, szándékosan el kell vonnunk figyelmünket a feminismusnak s a nőemanczipácziónak mostanában divatos áramlataitól, a melyeket semmiképen sem illet meg az a tisztesség, hogy a nők fontos és általános érdekeiért folytatott küzdelmek gyanánt becsüljük meg azokat. E törekvésekkel ellenkezve, a nők keresetképességének messze menő gazdasági és társadalmi kapcsolatait igen alaposan jelölte ki a «Nemzeti Nőnevelési* t. szerkesztője a f. évi szeptemberi számnak «Szocziálizmus és nőnevelés» czimű czikkében, a melyeknek gondolatai épen úgy, mint Végessnének és Geöcze Saroltának nézetei, exact módon a helyes gyakorlati útra akarják terelni a feminismusnak napjainkban eltévelyedett törekvéseit. Egyfelől az ellentét felvilágosítása, másfelől szerény nézeteim megerősítése czéljából legyen szabad tekintélyekre hivatkoznom. A «Huszadik Század» ez. társadalomtudományi szemle f. évi szeptemberi füzetében (228. 1.) D’ Haussonville grófnak a «Salaires et miséres des femmes» (A nők keresete és nyomora) ez. munkáját bírálva, elismeréssel idézi ennek tartalmából a következőket:
Tovább a műhöz
Összes találat megjelenítve : 1