Keresés
További részletek
Összes találat megjelenítve : 2

Találatok


A II. Egyetemes Tanügyi Kongresszus Nőnevelési osztálya azon rendkívüli megtiszteltetésben részesült, hogy üléseit a népszerű közoktatási miniszternek dr. Wlassics Gyulának neje Csengery Etelka úrnő vezette. Midőn a magyar nők első nőnevelésügyi kongresszusuk vezetésére a közoktatási miniszter nejét kérték fel, nemcsak arról a háláról tettek tanúságot, melyet Wlassics Gyula, a nőnevelés lelkes barátja és nagylelkű reformátora iránt éreznek, hanem hódolatukat akarták kifejezni a női és családanyai erények eszménye iránt, melynek képviselőjét a miniszter bájos iíjú nejében tisztelhették. És Wlassics Gyuláné, mikor az elnökséget elfogadta, nemcsak azt bizonyította, hogy a nőnevelés jelentőségét tekintve, férje nemes felfogásának osztályosa, hanem azt is, hogy résztvevő szive családi boldogságának csendes örömei között is megsejtette a munkára utalt nők küzdelmeit. E szerencsés választásnak köszönhette a ((Kongresszus Nőnevelési Osztálya# azt a lelkes, emelkedett hangulatot, mely a tanácskozásokon elejétől végig uralkodott, s mely az ellentéteket elsimítván, a páratlan siker titka volt. A tanácskozásokon a leg-szabadelvűbb, mondhatnám a legmerészebb nőnevelési és női munkaképesítési eszméket hangoztatták; de ezek egyoldalú, sokak szemében talán a társadalom felforgatására vezető színezetüket, teljesen elvesztették, a mint az elnök szelíd szava a …
Tovább a műhöz
Minél inkább közeledünk a század végéhez, annál aggasztóbb jelei mutatkoznak az erkölcsi sülyedésnek. Az «eszményekért való küzdelem» sokaknak csak ezégérül szolgál. Sőt annyira jutottunk már, hogy sokan önző életfilozófiájukat egy közszájon forgó frázissal szeretik támogatni, t. i. a «létért való küzdelem» elméletével. A mindennapi kenyérért hitvány praktikákkal való küzdelmet, az embertársak megcsalását és megrövidítését, legújabban avval igyekeznek igazolni: «hogy a természettudományok bizonysága szerint ennek így kell lenni; mivel a létért való küzdelem olyan törvény, mely az egész szerves természetben uralkodik, ennélfogva ennek a törvénynek az emberi társadalomban is érvényesülnie kell. Az ilyen frázisok mutatják, hogy minő kevesen hatoltak be a természettudományok legbensőbb szentélyeibe; mert a ki oda be bir hatolni, az okvetetlenül a legnemesebb idealizmus apostolává fölavatva kerül ki onnan, ha egyáltalában van benne valami igazán emberi. Az oktatásügy munkásai hivatvák első sorban arra, hogy a nagy közönségnek, még pedig nem is csak a legalsó néposztályoknak, megmutassák ama közkeletű hazugságok ürességét és tudomásukra hozzák, hogy mit tanít az igazi természettudomány. Semmiképen sem könnyű dolog, a helyes nézőpontot egyetlen egy czikk keretében egészen tisztán megvilágítani, mind a mellett megpróbáljuk, mert a rosszúl értelmezett …
Tovább a műhöz
Összes találat megjelenítve : 2