Keresés
További részletek
Összes találat megjelenítve : 2

Találatok


Ez a könyv feltárja előttünk a szomszédos államok közoktatásügyének múltját és jelenét, azokét az államokét, melyek a régi Magyarország ezeréves testének háromnegyed-részét shylocki kegyetlenséggel a kedvező világtörténeti konjunktúra közepeit amputálták s most minden kiagyalható eszközzel arra törekszenek, hogy az új területükön talált négymilliónyi magyarságot földjéből, nyelvéből és kultúrájából kiforgassák, a felnövekvő magyar nemzedék magyarnyelvű művelődésének útját szegjék' s minél mohóbban és gyorsabban beolvasszák. Ezek az államok, mihelyt az impériumot átvették, még a trianoni szerződés előtt, a magyar iskolákat bezárták, vagy némi haladékkal lassú haldoklásra ítélték, majd a trianoni szerződéstől a nemzeti kisebbségek számára biztosított jogokat semmibe sem véve, olyan közoktatásügyi törvényeket hoztak, melyek a magyarságnak minden, a saját nyelvén megkísértett művelődését eleve megfojtják. Arról is kezdettől fogva gondoskodnak, hogy a magyarság politikai határokkal való széttépését a magyarság szellemi-kulturális egységének, lelki integritásának, közös történeti tudatának szétszaggatása is egy nyomon kísérje: a trianoni határkarókon túl az anyaországnak úgyszólván semmiféle szellemi termékét sem bocsátják be. Nem engedik, hogy a térben szétszórt tagokat a szellemnek átható sugarai legalább lélekben egyesítsék, …
Tovább a műhöz
Locke gyermekkora. Élete Oxfordiján. Orvosi tanulmányai. Hivatalos állásai. Viszonya Shaftesburyhez. Tartózkodása Franciaországban. Újabb összeköttetése Shaítesburyvel. Kizárják a Christ Church kötelékéből. Tartózkodása Hollandiában. Visszatérése Angliába. Kiadja az Essayt. Egyéb kiadványai. Élete Oatesban. Molvneux. Újabb müvei. Locke a gyarmatügyi tanácsban. Polémiája Stillingfleettel. Egyéb müvei. Peter King. Utolsó évei. Halála. John Locke Wringtonban1 születeti 1632. augusztus hó 29-én jómódú dzsentri családból. Ifjú éveiről igen keveset tudunk. Nem volt, mint sok más nagy ember, «anyja gyermeke». Egész életén át értelme szinte elnyomta érzelmi világát, ami minden esetre a női befolyás hiányának volt a következménye. Anyjáról, akit korán veszített el, jóformán semmit sem tudunk. Locke Lady Masham előtt mindössze igy nyilatkozott: «jámbor asszony és gyengéd anya volt». A család két gyermekből állott: az elsőszülött Johnból és a nálánál öt évvel fiatalabb Thomasból. Atyja, akitől úgy látszik sok értelmi és erkölcsi vonását örökölte, ügyvéd (country attorney) volt, aki fiával kiskorában a legnagyobb szigorúsággal bánt; ez a szigora azonban a fiú éveinek növekedésével mindinkább enyhült. Mikorra fia férfiúvá nőtt, barátjának tekintette, sőt ünnepélyesen bocsánatot kért tőle, hogy őt egyszer gyermekkorában szenvedélye hevében megütötte. …
Tovább a műhöz
Összes találat megjelenítve : 2