Keresés
További részletek
Összes találat megjelenítve : 1

Találatok


Felsőbb években, kezemhez jutván ama nagy hirü tudós Kant Immánuelnek nevelésről német nyelven irott eme könyve, időt vettem annak lefordítására. — Azon ott összeszedett nevelési elveket olyanoknak vélvén, melyek átültetését a Magyar irodalom terén előnyösnek tartom, annak közvilágra bocsáttatását elhatároztam. Kant a „Tudományos gyűjteményben," nevezetesebben az 1817-ik kötetben e tekintetben — véleményem szerint — méltatlanul megtámadtatván, téves tanok hirdetésével vádoltatik; azért — nem ugyan az ő védelmére (melyhez magamat illetékesnek nem tartom) hanem az igazság földerítéséül Kantnak elveivel ama vádakat szembe állítani, valamint az ő nevelési elveit a ma élő nemzetek nevelési rendszereivel egyeztethetöknek — egy Függeléknek hozzá toldásában fölvilágositani jónak Ítéltem. Kelt Szathmárt sept. 29-én 1866. A fordító. | Egy régibb rendelésnek értelmében a Königsbergi Universitásban a nevelés tudományát a Pbilosophia egyik tanitója a tanulóknak, mégpedig mindenkor felváltva, előadni köteles lévén: annálfogva gyakran érte ezen tanitásbeli sor Kant professor urat is, a ki ebben a maga néhai tiszttársa Consistorialis tanácsos D. Bock által kiadott Nevelés mesterségiröl irott könyvet vette ugyan fel útmutatóul, de mindazáltal sem a vizsgálódások rendiben, sem pedig az elvekben szorosan ahoz magát nem csatolta. Ezen környülállásnak köszönhetik …
Tovább a műhöz
Összes találat megjelenítve : 1