Keresés
További részletek
Összes találat megjelenítve : 3

Találatok


Horvátország Magyarországtól ötven év óta, dacára a sok százados közjogi kapocsnak, érzelemben és szellemben Majdnem teljesen elszakadt: nem értjük, nem ismerjük egymást! Horvátország művészete, költészete, szépirodalma, tudodmányos irodalma, különösen történetirása nálunk teljesen terra incognita, — a magyar is az Horvátországban. A közeledés, kölcsönös megértés és megismerés nemzetiségi politikájának sokszerű feladataiból egynek előmozdítását, a horvát költészet, művészet, tudományosság, történetírás megismertetését, hazafias és hivatásbeli kötelességemnek ismerem és igyekszem is annak megfelelni, — négy év alatt ezekre vonatkozó 21 munkát adtam ki és ezen évben is ez az ötödik. A »Horvát történelmi repertorium«, melyet a magyar tudományos akademia történelmi bizottságának megbízásából írok, két kötetben magában fogja foglalni rövid kivonatokban a horvát történelmi társaság és a zágrábi délszláv akadémia összes történelmi munkásságát 1850-től 1899-ig. Ezen első kötet épen 100 kötetnek regesztaszerü kivonatát tartalmazza és pedig 1850-től 1888-ig; e munkát egy év alatt végeztem : a második kötet a jövő évben jelenik meg és akkor a magyar tudományos világ ismerni fogja a horvátoknak az elmúlt félszázad alatti összes történelmi munkásságát, ez pedig igen fontos dolog, mert a horvát történelem a magyar történelemnek …
Tovább a műhöz
A »Horvát történelmi repertorium«, mely a magyar tudományos akadémia történelmi bizottságának megbizásából készült, ezen második kötettel befejezést nyert és hosszabb rövidebb kivonatokban magában foglalja a horvátoknak 1850-től 1899-ig folyóiratokban megjelent összes történelmi munkásságát, azaz 213 nagy kötetnek, illetőleg évfolyamnak és a bennök megjelent 1120 tanulmánynak, értekezésnek történelmi, földrajzi, régészeti, cimertani, jogtörténeti stb. anyagát, a források megnevezésével, tüzetes kivonatokban — az irodalomtörténetieket, nyelvészetieket, nyelvtörténetieket, néprajziakat stb. pedig csak röviden érinti, hogy ezekről is legalább tudomásunk legyen. A mult hézagait igy betöltvén, a jövőben már e tekintetben nem lesz fennakadás, mert 1900. január havától fogva a »Századok« a »Szláv szemle« cimü rovatban a megjelenő horvát, szerb es egyéb szláv önálló történelmi munkákat és folyóiratokat tüzetesen ismerteti. A »Horvát történelmi repertorium« és a »Szláv szemle« hézagpótló fontosságát külön kiemelni fölösleges. E repertorium kivonatai az eredetiek tudományos anyagát és tartalmát mindenben híven adják vissza és igy ezek szellemére és irányára nézve az érdem vagy felelősség nem a magyar tudományos akadémiát vagy e repertorium iróját, hanem magukat a Horvát tudósokat és írókat illeti meg.
Tovább a műhöz
A magyar tudományos akadémia történelmi bizottsága 1900—1902-ben kiadta a horvát történelmi repertóriumot (I. k. XXIV, 783 1. 1900. és II. k. LI. 867 1. 1902.) Ebben megírtam hosszabb-rövidebb kivonatokban a horvátoknak 1850—1900-ig folyóiratokban megjelent összes történelmi munkásságát, azaz 213 nagy kötetnek, illetőleg évfolyamnak és a bennök megjelent 1120 tanulmánynak, értekezésnek történelmi, földrajzi, régészeti, címertani, jogtörténeti stb. anyagát a források megnevezésével — az irodalomtörténetieket, nyelvészetieket, nyelvtörténetieket, néprajziakat stb. pedig csak rövidebben cimszerint emlitettem, hogy ezekről is legalább tudomásunk legyen. Ezen munkáról nagy elismeréssel emlékezik . " meg boldogult Thallóczy Lajos a Budapesti Szemlének 1900-ik évi évfolyamában, szerinte munkám közrebocsátásával a magyar tudományos akadémia a tudománynak is, a magyar hazának is fontos szolgálatot tett, Horvátország Magyarországtól 1835 óta, dacára a sok százados közjogi kapocsnak, érzelemben és szellemben majdnem teljesen elszakadt: nem értjük és nem ismerjük egymást! Horvátország művészete, költészete, szépirodalma, tudományos irodalma, különösen történetírása nálunk teljesen terra incognita — a magyar is az Horvátországban! A helyes nemzetiségi politikának alapja a közeledés, kölcsönös megértés és megismerés. A magyar tudományos akadémia a horvát és szerb …
Tovább a műhöz
Összes találat megjelenítve : 3