• Címlap
 • TARTALOM.
  [III]
 • OKLEVELEK. 1743-1807.
 • 1. 1743. február 2. A temesi bánság erdőmesterének javaslata és oktatása a különböző fajú erdők ültetéséről.
  1
 • 2. 1744. február 9. Az egri jezsuiták aranyosi erdőrendtartása.
  17
 • 3. 1746. január 19. után. Komárommegye tanuvallatása a neszmélyi és almási erdőknek közös használatáról.
  18
 • 4. 1746. január 23. Komárommegye tanuvallatása a szent-péteri erdő közös használatáról.
  24
 • 5. 1746. junius 16. Menyhárd és Leibicz szepességi városok közti egyezség az erdők használatáról.
  29
 • 6. 1746. julius 29. A zalathnai kincstári uradalom egyik főtisztjének jelentése az uradalmi erdőkről.
  31
 • 7. 1746. november 26. Kivonat a gróf Haller János dévai uradalmi jószágkormányzójának a dobrai kerületi krajnik részére adott utasításából.
  34
 • 8. 1747. január 16. Kivonat Sepsi-Szent-György város közönségének szabályzatából erdeinek használatáról.
  36
 • 9. 1747. jun. 9. Kivonat Mária Terézia királynőnek Selmeczbánya sz. kir. város részére kiadott szabályzatából.
  38
 • 10. 1747. jun. 9. Kivonat Mária Terézia királynőnek Körmöczbánya sz. kir. város részére kiadott szabályzatából.
  39
 • 11. 1747. jun. 9. Kivonat Mária Terézia királynőnek Beszterczebánya sz. kir. város részére kiadott szabályzatából.
  40
 • 12. 1747. jun. 9. Kivonat Mária Terézia királynőnek Bakabánya város részére kiadott szabályzatából.
  41
 • 13. 1747. jun. 9. Kivonat Mária Terézia királynőnek Bélabánya város részére kiadott szabályzatából.
  42
 • 14. 1747. junius 19. Az erdélyi országgyűlés által hozott 2. törvényczikk a bányák részére szükséges fának illő áron való átengedéséről.
  43
 • 15. 1748. márczius 4. Kivonat Komárommegye tanuvallatásából a szent-péteri plebánosnak fa-illetménye s egyéb a szent-péteriek által való közös ellátása iránt.
  44
 • 16. 1748. szept. 13. Mária Terézia királynő utasítása a zalathnai erdőbíró részére.
  51
 • 17. 1748. november 13. Kivonat Nagy-Baczon falu törvényéből erdeinek megóvásáról.
  61
 • 18. 1749. julius 3. Kivonat a Németh-Lipcse város részére megállapított kamarai rendtartásból.
  63
 • 19. 1749. julius 28. Utasítás a likavai uradalom fő-erdőkerülője s annak alantasai részére.
  66
 • 20. 1749. szeptember 1. A bécsi udv. bankbizottság utasítása a temesi bánsági erdőmester részére.
  73
 • 21. 1749. szeptember 15. A bécsi udvari kereskedelmi főigazgatóság átirata a magyar udvari kanczelláriához, melyben a hamuzsír mint igen keresett kiviteli czikk gyártásának előmozdítását javasolja.
  96
 • 22. 1749. szeptember 22. Mária Therézia királynő leirata a helytartótanácshoz a hamuzsír-gyártás előmozdítása tárgyában.
  97
 • 23. 1749. szeptember 28. A sólyomkői és micskei uradalmak közti egyezseg a Peres erdőben való makkoltatás iránt.
  98
 • 24. 1749. Kivonat Peselnek felső-fehérmegyei falu törvényéből a tilalmas erdők s az erdei kaszálókról.
  100
 • 25. 1750. márczius 12. Mária Therézia királynő rendelete a magyar udv. kamarához a szlavóniai határőrvidéken alkalmazandó erdőrendtartás iránt.
  100
 • 26. 1750. márcz. 15. Kivonat Bazin sz. kir. városnak, az ott működő királyi biztosok által megállapított szabályrendeletéből, az erdőket illetőleg.
  102
 • 27. 1750. junius 22. A helytartótanács jelentése a fölséghez a Magyarországon űzött hamuzsírfőzés mérveiről és árairól.
  103
 • 28. 1750. junius 25. Mosonmegye határozata arról, hogy minden nemes és jobbágy büntetés terhe alatt évenkint 12 fűzfát ültetni tartozzék.
  104
 • 29. 1750. október 12. Utasítás a szomolnoki erdőmester részére.
  105
 • 30. 1750. október 12. Utasítás a szomolnoki alsóbb erdészeti tisztviselők és szolgák részére.
  110
 • 31. 1750 körül. Kivonat a dévai uradalom jószágkormányzója által a dobrai krajnik részére adott utasításból, az erdőgazdaságot illetőleg.
  117
 • 32. 1752. jun. 12. Mária Therézia királynő rendelete Ujbánya városához a végből, hogy az ottani erdők pusztításától tartózkodjék.
  119
 • 33. 1752. deczember 8. Báró Engelshoffen altábornagy temesvári főhadparancsnok jelentése a bécsi udv. főhaditanácshoz a várépítkezésekhez szükséges fa-anyagról, és a Tisza mentén 1747-ben kiültetett erdők pusztulásáról.
  121
 • 34. 1753. január 10. A fő-haditanács átirata a bécsi udv. kamarához az elpusztított tisza-menti erdő-ültetvények helyreállítása ügyében.
  124
 • 35. 1753. január 26. A magyar udv. kamara rendelete a bácsi jószágkormányzóhoz, hogy az udv. fő- haditanács által Titel, Becse és Kanizsa mellett tervezett erdők ültetésének foganatosításáról a kamarát értesítse.
  125
 • 36. 1753. február 19. Bács vármegye szolgabírájának helyszini szemléje a kanizsai és becsei elpusztult erdőültetvényekről.
  126
 • 37. 1753. február 25. A temesvári erdőmester javaslata egy Nagy-Becskerek táján ültetendő erdő iránt.
  128
 • 38. 1753. márczius 16. Mária Therézia királynő rendelete Bácsmegyéhez, hogy a Becse és Kanizsa melletti erdők elpusztítóit nyomozza ki s az okozott károk helyreállítását új ültetésekkel eszközölje.
  129
 • 39. 1753. ápril 5. A magyar udv. kamara előterjesztése a fölséghez a becsei és kanizsai erdőültetvényeknek ezentúl a kamara által való gondozásáról s a Tisza egész vonalának befásításáról.
  130
 • 40. 1753. május 1. Az udv. fő-haditanács átirata a bécsi udv. bánsági bizottsághoz, a Tisza mentén erdők ültetéséhez szükséges csemetéknek a Bánságból való megküldése iránt.
  131
 • 41. 1753. augusztus 9. A bánsági és illyr udvari bizottság átirata a bécsi udv. főhaditanácshoz a Tisza mentén Bácsmegyében erdők ültetésére szükséges magok és csemeték ügyében.
  133
 • 42. 1754. május 29. Kivonat a bécsi udv. fő-haditanácsnak a magy. udvari kanczelláriával tartott tanácskozásának jegyzőkönyvéből, a túlzott mértékben űzött hamuzsirfőzésnek az erdők megóvása érdekében szükséges korlátozásáról, legfelsőbb jóváhagyással.
  134
 • 43. 1754. jun. 4. Ferencz főherczeg rendelete a helytartótanácshoz, hogy Breznóbánya városát az ottani erdők iránt 1674-ben a beszterczebányai kamarával kötött szerződésének szigorú megtartására kötelezze.
  136
 • 44. 1754. junius 7. Királyi rendelet a helytartótanácshoz, a hamuzsírgyártásnak az erdők megóvása érdekében kivánatos korlátozásáról és egy ideiglenes országos erdőrendtartás szükségéről.
  137
 • 45. 1754. augusztus 5. A helytartótanács körrendelete a törvényhatóságokhoz az iránt, hogy a hamuzsírgyártásnál az erdők fentartásáról gondoskodjanak, valamint jelentést tegyenek arról, hogy micsoda erdőrendtartást lehetne behozni.
  139
 • 46. 1754. november 7. Pozsonyvármegye jelentése a helytartótanácshoz, hogy már évek alőtt hozott szabályrendeletet a fűzfák kötelező ültetéséről.
  140
 • 47. 1755. február 22. előtt. Egy névtelen javaslata a magyar udvari kanczelláriához a magyar alföldnek fűzfákkal való befásításáról.
  141
 • 48. 1755. február 22. A magyar udv. kanczelláriának előterjesztése a fölséghez, melylyel a névtelen abbeli tervét, hogy az országban mindenütt a nedves helyek fűzfákkal befásítandók, magáévá teszi, a fölség helybenhagyásával.
  146
 • 49. 1755. máj. 10. A helytartótanács körrendelete az összes törvényhatóságokhoz, melylyel a nedves helyeknek fűzfákkal való beültetését elrendeli s az eredményről időszakonkénti jelentést kíván.
  147
 • 50. 1755. augusztus 8. A haiduvárosok közönségének jelentése a fűzfák ültetéséről.
  149
 • 51. 1755. Kivonat Szatmár-Némethi sz. kir. város szabályzatából tilalmas erdejét illetőleg.
  151
 • 52. 1756. február 3. Abaujmegye tanuvallatása méhek ellopásáról a saczai erdőből.
  151
 • 53. 1756. február 23. Zólyom városának szabályrendelete, melylyel a polgárok fajsási szabadságát korlátozza.
  153
 • 54. 1756. julius 31. A Kis-Kun kerületnek a helytartótanácshoz fölterjesztett kimutatása és jelentése az ott kiültetett fákról.
  153
 • 55. 1756. november 5. A mádi közbirtokosok egyezsége erdeik védelme s használata felől.
  155
 • 56. 1758. jun. 10. Kivonat az udvari bánybizottságnak a m. főbányagrófi hivatalhoz intézett rendeletéből a bányaerdők ügyében.
  158
 • 57. 1758. augusztus 28. Kivonata a horvát-szlavon-dalmát tartománygyűlés 6. törvényczikkébe beczikkelyezett s a báni határkerületbe kiküldött főbiztos részére adott utasításból, az erdőket illetőleg.
  160
 • 58. 1758. november 15. A Lőcse-városi erdőfelügyelő kérelme a helytartótanácshoz, hogy a városi erdők pusztításának megakadályozására szükséges intézkedéseket megtegye, s annak a káros szokásnak, hogy a városok minden évben más erdőfelügyelőt választanak. megszüntetéséről gondoskodjék.
  162
 • 59. 1760. junius 24. Az egri jezsuiták utasítása a scsávniki apátsághoz tartozó erdők felügyelője részére.
  164
 • 60. 1760. szeptember 30. Kivonat a bécsi udv. kamarának a temesvári jószágkormányzóság részére adott utasításából, a bánsági bánya-erdőket illetőleg.
  166
 • 61. 1761. ápril 7. Az erdélyi főkormányszék körrendelete az avar-égetés eltiltásáról.
  177
 • 62. 1761. ápril 16. Kivonat az udvari kamarának a bánsági bányászatnál végzett napszámok nyilvántartása ügyében adott utasításából.
  178
 • 63. 1761. jun. 3. Az udvari kamara utasítása a felsőbányai főerdő-bíró részére.
  179
 • 64. 1761. jun. 3. Az udv. kamara utasítása a kapniki erdőbíró részére.
  184
 • 65. 1762. január 14. A magyar udv. kanczellária átirata a bécsi udv. kamarához a magyarországi hamuzsírfőzés tárgyában.
  188
 • 66. 1762. február 15. Komárommegyének jelentése a helytartótanácshoz a területén lévő erdők állapotáról.
  190
 • 67. 1762. február 17. Sopron városának jelentése a helytartótanácshoz az erdeiben követett rendtartásról.
  191
 • 68. 1762. február 28. Pest városának a helytartótanácshoz intézett javaslata a fák s különösen ákáczfák ültetéséről s azok megóvásáról.
  193
 • 69. 1762. márczius 5. Az udv. bankbizottság átirata az udv. főhaditanácshoz a temesvári bánság területén ültetett új erdők s a várerődítésekhez szükséges fa tárgyában.
  197
 • 70. 1762. márczius 26. A jász-kun kerületek rendtartása az erdők ültetése s azok megóvása iránt.
  198
 • 71. 1762. ápril 6. A helytartótanács vegyes bizottságának a felséghez felterjesztett jelentése a fűzfák ültetésének eredményeiről 1759-től 1762-ig s véleménye Skopek Ferencz tervéről az ákáczfák ültetése tárgyában.
  199
 • 72. 1762. május 11. Baranyamegyének a helytartótanácshoz fölterjesztett javaslata az erdők megóvásáról.
  206
 • 73. 1762. május 27. Biharmegyének a helytartótanácshoz fölterjesztett javaslata az erdők megóvásáról.
  207
 • 74. 1762. jul. 7. Utasítás a liptói kamarai uradalmak erdőmestere részére.
  209
 • 75. 1763. november 22. Esztergom városának jelentése a helytartótanácshoz erdeinek megóvására tett intézkedéseiről.
  216
 • 76. 1764. február 28. A bánsági erdőmester javaslata erdők ültetéséről, a bánsági kormányzóságnak erre hozott határozatával.
  217
 • 77. 1764. ápril 30. Tanuvallatás a kisztei Nyilas erdő használatáról.
  221
 • 78. 1764. julius 21. Marosvásárhely városa erdőfelügyelőjének utasítása.
  226
 • 79. 1764. augusztus 20. A hradek-likavai uradalom szerződése egy erdő kitakarítása iránt a gombási kocsmáros és molnárral.
  229
 • 80. 1765. ápril 10. Krompach városának erdőrendtartása.
  232
 • 81. 1765. május 9. Az erd. főkormányszék körrendelete arról, hogy a fák erőszakos levágása vagy meghántása esetén azok a szóbeli harmadnapos törvényszéken itéltessenek meg.
  233
 • 82. 1765. deczember 9. A temesvári erdőbírónak a favágásról szóló utasítása.
  235
 • 83. 1766. márczius 31. Kivonat Demelmaier Honorius bánsági erdőmesternek erdészeti jelentéséből, mely a bánsági erdészet fejlődését 1716-tól 1763-ig előadja.
  236
 • 84. 1766. május 21. Mária Therézia királynő rendelete a magyar udv. kamarához a sarjerdők ültetéséhez szükséges magok tárgyában.
  243
 • 85. 1766. julius 9. Mária Therézia rendelete a magyar udv. kamarához a közczlokra rezervált erdők ügyében.
  244
 • 86. 1766. okt. 4. A nagybányai kir. bányahivatalnak Nagybánya városával kötött egyezsége az ottani erdők használata felől.
  245
 • 87. 1766. október 14. A magyar udv. kamarának előterjesztése a fölséghez a bácsi kamarai kerületben eszközlendő erdőültetésekről.
  250
 • 88. 1766. deczember 29. A magyar udv. kamara átirata a kamara elnökéhez, hogy a királyi rendelet értelmében az összes kamarai és első sorban a hradek-lykavai erdők megvizsgálására és szabályozására a szükséges intézkedéseket megtehesse.
  251
 • 89. 1767. január 10. Mária Therézia királynő rendelete a helytartótanácshoz, hogy a kecskéknek az erdőkbe való hajtását megtiltván, ezt tegye közhirré s egy általános erdőrendtartásnak Magyarországon való behozatalát mi módon véli keresztülvihetőnek.
  252
 • 90. 1767. január 19. A helytartótanács előterjesztése a felséghez a kecskelegeltetést az erdőkben eltiltó rendelet tárgyában.
  254
 • 91. 1767. február 10. Mária Therézia rendelete a helytartótanácshoz, melylyel az országos erdőrendtartás elkészítését megsürgeti.
  256
 • 92. 1767. február 19. A helytartótanács körrendelete a törvényhatóságokhoz arról, hogy az erdők megóvása érdekében mindent megtegyenek s ebbeli intézkedéseikről időnként jelentést tegyenek.
  257
 • 93. 1767. márczius 13. A bécsi udv. bankbizottság átirata a bécsi udv. kamarához a magyar kamarai uradalmakban az erdők ültetéséhez szükséges magokról.
  258
 • 94. 1767. márczius 24. előtt. Oktatás a szilfa ültetéséről, a mely a bécsi udv. bank-bizottság által a bécsi udv. kamarának, innen pedig királyi rendelettel a magyar udv. kamarának küldetett meg.
  259
 • 95. 1767. ápril 8. előtt. Leirása egy új fűrészmalomnak, mely leirás királyi rendelettel küldetett meg a magyar udvari kamarának.
  260
 • 96. 1767. augusztus 28. Az erdélyi főkormányszék körrendelete, melylyel a kecskék legeltetését - különösen a határszéli erdőkben - eltiltja.
  261
 • 97. 1767. deczember 4. A magyar udvari kamara utasítása a likavai erdők kezeléséről.
  262
 • 98. 1767. deczember 12. A helytartótanács körrendelete arról, hogy az elszaporodott vadak által a jobbágyoknak okozott károk megtérítessenek.
  265
 • 99. 1767. Kivonat Mária Therézia királynő urbáriumából.
  266
 • 100. 1767. Geusan báró által a hradek-lykavai kamarai erdők számára kidolgozott rendtartás.
  268
 • 101. 1768. február 27. Liptó vármegye szabályrendelete az erdők megóvásáról.
  273
 • 102. 1768. márczius 24. A helytartótanács körrendelete a törvényhatóságokhoz a kártékony vadak elszaporodásának korlátozása iránt kiadott királyi rendeletről.
  277
 • 103. 1768. junius 15. A bécsi cs. és kir. udvari kamara átirata a magyar udv. kanczelláriához arról, hogy ő felsége, az erdők kimélése czéljából azokank, kik köszönet vagy turfát fedeznek föl, fejenként 50 arany jutalmat biztosít.
  278
 • 104. 1768. augusztus 19. A magy. udv. kamara előterjesztése a felséghez, melyben a szemezi kollégium két növendékének az erdészeti tudományok elsajátítása végett külföldre kiküldetését ajánlja.
  279
 • 105. 1769. márczius 1. A helytartótanács gazdasági bizottságának a fölséghez felterjesztett ülési jegyzőkönyve, melylyel az általa készített országos rendtartást bemutatja.
  280
 • 106. 1769. márczius 1. A helytartótanács által kidolgozott erdőrendtartás pontjai.
  282
 • 107. 1769. május 24. Mária Therezia királynő kézirata a bécsi udv. kamara elnökéhez, a Magyarországba behozandó erdőrendtartás ügyében.
  286
 • 108. 1769. május 27. A bécsi udv. kamara előterjesztése a fölséghez a helytartótanács által javasolt országos erdőrendtartásról.
  287
 • 109. 1769. jun. 17. Az udv. pénzverő és bányászati tanács átirata a cs. és kir. udv. kamarához a helytartótanács által javasolt magyar erdőrendtartás ügyében.
  288
 • 110. 1769. julius 17. A magyar udv. kamara előterjesztése a fölséghez a helytartótanács által javasolt országos erdőrendtartásról.
  289
 • 111. 1769. augusztus 9. A bécsi cs. és kir. udv. kamara előterjesztése a fölséghez, a helytartótanács által javasolt országos erdőrendtartás ügyében.
  290
 • 112. 1769. augusztus 9. Kivonat az erdélyi udv. kanczelláriának a főkormányszékhez intézett leiratából, melylyel az osztrák erdőrendtartást megküldi annak behozatala s másrészt valami vadászati rendszabály megalkotása végett.
  292
 • 113. 1769. szeptember 2. A bécsi udv. kamara pénzverő és bányászati osztályának előterjesztése a fölséghez, a magyar udv. kanczellária által szerkesztett magyar országos erdőrendtartás iránt, az arra hozott legfelsőbb határozattal.
  293
 • 114. 1769. november 13. Zichini Lajos fűrészgépének leirása.
  295
 • 115. 1769. november 13. Kivonat Mária Therezia királynőnek az erdélyi urbéri viszonyokat szabályozó rendeletéből.
  295
 • 116. 1769. deczember 22. Mária Therézia királynőnek Magyarország részére kiadott erdőrendtartása.
  296
 • 117. 1769. Szent-György sz. kir. város vadászati utasítása.
  314
 • 118. 1769. Szent-György sz. kir. város erdő-rendtartása.
  317
 • 119. 1770. február 16. Mária Therézia királynő rendelete a helytartótanácshoz, melylyel az országos erdőrendtartást annak kihirdetése végett megküldi és elrendeli, hogy annak végrehajtása végett minden törvényhatóságnál erdőfelügyelői állás szerveztessék.
  325
 • 120. 1770. márczius 15. A helytartótanács fölterjesztése a fölséghez az országos erdőrendtartás kihirdetése iránti aggályairól.
  326
 • 121. 1770. márczius 19. Massenbach jelentése a bécsi udv. kamara bánsági osztályához, a Bánságban tett erdészeti intézkedéseiről.
  329
 • 122. 1770. márczius 28. Királyi rendelet a helytartótanácshoz az iránt, hogy az országos erdőrendtartást aggályai daczára is hirdettesse ki.
  331
 • 123. 1770. ápril 5. A helytartótanács körrendelete az országos erdőrendtartás kihirdetése és minden törvényhatóságnál a tiszikar egyik tagjának az erdészeti ügyek felügveletével való megbizása végett.
  331
 • 124. 1770. május 16. Kivonat az urbériség rendezésére kiküldött biztosoknak adott utasításból, a jobbágyok erdölése és makkoltatásáról.
  332
 • 125. 1770. május 21. Varasdmegye határozata az országos erdőrendtartásnak területén való végrehajtásáról.
  334
 • 126. 1770. május 28. Zágrábmegye határozata az országos erdőrendtartás végrehajtásáról.
  335
 • 127. 1770. junius 15. A helytartótanács körrendelete arról, hogy az országos erdőrendtartás némely pontja az urbéri törvények szempontjából miként magvarázandó.
  337
 • 128. 1770. julius 3. Mária Therézia rendelete a helytartótanácshoz a lengyel határon fekvő megyékben űzött hamuzsírgyártásról való jelentéstétel végett.
  338
 • 129. 1770. julius 21. Mária Therézia királynő rendelete a magyar udv. kamarához, hogy a török mogyorófához hasonló s Fridvalszky jezsuita által a Mármarosban fölfedezett fából az udvar számára deszkákat küldjön.
  339
 • 130. 1770. szeptember 10. Mária Therézia királynő rendelete a helytartótanácshoz a végett, hogy a szabad kir. városok erdeikről térképet csináljanak s a vágásokat a szerint szabályozzák.
  340
 • 131. 1770. szeptember 17. Massenbach átirata a bécsi udvari kamara bánsági osztályához, a Bánságban kiültetendő erdőkhöz szükséges magok küldése tárgyában.
  340
 • 132. 1770. november 13. A helytartótanács körrrendelete a sz. kir. városokhoz az iránt, hogy erdeikről térképet készíttessenek s a vágásokat a szerint intézzék.
  341
 • 133. 1770. deczember 17. Leirása azon gépnek, melylyel a fákat tövestül lehet kitépni.
  341
 • 134. 1770. deczember 31. Kassa város jelentése a helytartótanácshoz, az új erdőrendtartásnak a város erdeiben való alkalmazásáról.
  343
 • 135. 1771. január 14. Mária Therézia királynő rendelete a helytartótanácshoz, melylyel a fák gyökereinek kitépésére szolgálő gép leirását megküldi.
  345
 • 136. 1771. február 15. A nagy-kunkerületi kapitány jelentése a kerületében kiültetett http://www.youtube.com/watch?v=3LYW57V79XU a községi erdők használata és megóvásáról.
  345
 • 138. 1771. julius 20. Mária Therézia királynő rendelete a helytartótanácshoz a fák levágásánál fejsze helyett a fűrészt ajánlván.
  349
 • 139. 1771. október 2. A helytartótanács gazdasági bizottságának jegyzőkönyve az országos erdőrendtartás kihirdetése után a törvényhatóságoktól beérkezett jelentések és véleményekről.
  350
 • 140. 1771. deczember 7. A dévai uradalom utasítása a roskányi fűrészmalomhoz szerződtetett fűrészmester részére.
  359
 • 141. 1771. deczember 10. Mária-Therézia királynő rendelete a magyar udv. kamarához, hogy minden kamarai jószágban, ahol arra szükség s alkalmas hely van, új erdők ültettessenek.
  360
 • 142. 1771. Kivonat Kassa sz. kir. város szabályzatából a város erdeiről.
  361
 • 143. 1773. junius 30. Az erdélyi kanczellária rendelete a főkormányszékhez, hogy az erdők megóvása érdekében kiadott legfelsőbb rendeleteket újjolag közhírré tétesse.
  361
 • 144. 1773. Magyarósi Benjáminnak a felség elé terjesztett javaslata az erdélyi erdők megóvása s új erdők ültetése iránt.
  362
 • 145. 1774. szeptember 6. Kivonat Bazin sz. kir. város szabályrendeletéből, a fák s erdők megóvásáról.
  364
 • 146. 1774. deczember 16. Kivonat Bodos falu törvényéből erdeinek használatáról.
  364
 • 147. 1774. Debreczen sz. kir. város szabályrendelete, erdeinek rendezéséről.
  365
 • 148. 1774. Debreczen sz. kir. város utasítása erdőfelügyelői részére.
  365
 • 149. 1775. január 8. Kivonat Száraz-Ajta falu törvényéből erdeinek használatáról.
  368
 • 150. 1775. január 18. Kivonat Közép-Ajta falu törvényéből az erdei kihágásokról.
  369
 • 151. 1775. márczius 13 előtt. Az erdélyi kereskedelmi bizottságnak a főkormányszéktől a fölséghez fölterjesztett s ott elfogadott javaslata az erdők megóvásáról.
  370
 • 152. 1775. május 5. Kivonat Baróth falu törvényéből az erdei kihágásokról.
  382
 • 153. 1775. május 8. Mária-Terézia királynő rendelete a magyar udv. kamarához a mármarosi sószállítás érdekében az erdők helyesebb gondozásáról.
  382
 • 154. 1776. május 7. Küküllőmegye tanuvallatása a királyfalvi jobbágyok tulajdonát képző s a földesurak által elvett erdők és földekről.
  388
 • 155. 1776. november 8. Mária-Therézia királynő leirata a helytartótanácshoz a vitás magosparti erdők ügyében.
  402
 • 156. 1776. november 29. Az udvari kamara rendelete a főbányagrófi hivatalhoz a magosparti erdőknek a bányászat czéljaira való használata ügyében.
  405
 • 157. 1776. deczember 6. Az udv. kamara rendelete a szomolnoki bányafelügyelőséghez, a szomolnoki, svedléri és stószi jobbágyoknak fajzási joga s urbéri kötelezettségei tárgyában.
  407
 • 158. 1777. szeptember 16. A helytartótanács körrendelete arról, hogy a jobbágyok az erdők kimélése végett kerítéseiket tűzálló anyagból készítsék.
  410
 • 159. 1777. október 31. A magyar udv. kanczellária átirata az udv. kamarához a beszterczebányai erdőkben űzött szurok- és kocsikenő-főzés megtiltása iránt.
  411
 • 160. 1778. Aranyosszék határozata a szék szabad erdejének felosztásáról az egyes faluk között.
  412
 • 161. 1779. márczius 3. A királyi tábla jegyzőjének tanuvallatása a szent-márton-kátai földek és erdő közös használatáról.
  413
 • 162. 1779. junius 21. A helytartótanács körrendelete az erdőkben tűz-gyujtások tilalmáról.
  419
 • 163. 1780. márczius 16. A helytartótanács körrendelete a fűzfák ültetésének hathatósabb előmozdítása végett szükséges intézkedésekről.
  420
 • 164. 1780. (márczius 16.) A helytartótanácsnak megelőző 163. szám alatt közölt körrendeletével megküldött oktatása a fűzfák ültetéséről.
  423
 • 165. 1780. deczember 1. Az udv. kamara szolgálati utasítása a fernczelyi erdőbíró részére.
  432
 • 166. 1780. deczember 1. Az udv. kamara utasítása a nagybányai erdő-kerüle erdőőrei részére.
  437
 • 167. 1780. deczember 1. Az udv. kamara szolgálati utasítása a felsőbányai erdőmester részére.
  440
 • 168. 1781. május 30. II. József császárnak Erdély részére kiadott erdőrendtartása.
  445
 • 169. 1781. aug. 23. Az udv. kamara szolgálati utasítása a kapniki erdőmester részére.
  464
 • 170. 1781. aug. 23. Az udv. kamara szolgálati utasítása a kapniki erdőkerület erdőőrei részére.
  470
 • 171. 1782. február 12. Az udv. kamara utasítása a szomolnoki gereb-felügyelő részére.
  473
 • 172. 1782. máj. 17. Kivonat az udv. kamarának a szomolnoki bányafelügyelőséghez, a megküldött szolgálati utasítások iránt intézett rendeletéből.
  477
 • 173. 1782. máj. 17. Az udv. kamara szolgálati utasítása a szomolnoki erdész részére.
  478
 • 174. 1782. máj. 17. Az udv. kamara szolgálati utasítása a straczenai erdész részére.
  484
 • 175. 1782. máj. 17. Az udv. kamara szolgálati utasítása a szomolnoki főerdész részére.
  490
 • 176. 1782. máj. 17. Az udv. kamara szolgálati utasítása a szomolnoki erdőmester részére.
  499
 • 177. 1784. január 5. Az erdélyi főkormányszék előterjesztése a földéghez az erdő megóvása érdekében minden törvényhatóságnál szervezendő erdőfelügyelőségek szükségéről.
  508
 • 178. 1784. márczius 3. Az erdélyi főkormányszék körrendelete a kerítéseknél eleven sövények és sánczok alkalmazásáról.
  510
 • 179. 1784. május 26. Gyergyó szék jelentése a főkormányszékhez az erdők megóvása érdekében elrendelt intézkedések ellen.
  511
 • 180. 1785. szeptember 20. A helytartótanács körrendelete a hamuzsírfőzés tárgyában.
  512
 • 181. 1786. márczius 27. A kanczellária rendelete az erd. főkormányszékhez arról, hogy az erdőkárok elkerülése végett a földesurak jobbágyaiknak a favágásra és hazavitelére egy bizonyos napot tűzzenek ki.
  513
 • 182. 1786. julius 11. A helytartótanács körrendelete a közös erdőknek az országos erdőrendtartás ellenére való pusztítása ellen.
  514
 • 183. 1786. julius 16. Küküllőmegye zágori járási szolgabírájának jelentése az alispánhoz a főkormányszék által kibocsátott erdőrendtartás végrehajtásáról.
  515
 • 184. 1786. augusztus 21. II. József császár vadászati rendtartása.
  517
 • 185. 1786. szeptember 10. Gregori János orvos folyamodványa a fölséghez, melyben a bácsmegyei homokos és puszta földek befásítására ajánlkozik.
  523
 • 186. 1786. október 3. Krompach városának, Szepesmegye és város földesura által jóváhagyott erdőrendtartása.
  525
 • 187. 1787. február 14. Háromszéknek a székely határőrezreddel közösen megállapított határozatai az erdők hathatósabb megóvásáról.
  527
 • 188. 1787. május 18. Zólyommegye alispánjának jelentése a miklósfalvi erdő állapotáról.
  531
 • 189. 1787. május 24. Trencsénymegye alispánjának jelentése a helytartótanácshoz, melyben annak eldöntését kéri, hogy vajjon a kecskék - mint az idevaló jobbágyok hiszik - csak a fiatal, vagy egyáltalán minden erdőből kitiltandók-e?
  533
 • 190. 1787. julius 20. A bácsi kam. erdőmesternek a kamarai jószágigazgatóság által a helytartótanácshoz intézett jelentése a bácsmegyei erdők állapotáról s azoknak mi módon való jobb karba helyezéséről.
  534
 • 191. 1787. november 27. Az erdélyi főkormányszék előterjesztése a közös erdők használatának szabályozásáról.
  539
 • 192. 1787. deczember 11. Segesvár város határozata a tervbe vett városi faraktár fölállítása tárgyában.
  545
 • 193. 1787. deczember 20. Kanczelláriai rendelet a helytartótanácshoz az országos erdőrendtartás ujbóli kihirdetése s az iránt való véleményadás végett, hogy mi módon lehetne a közöserdőket megóvni.
  547
 • 194. 1788. január 8. A helytartótanács körrendelete a törvényhatóságokhoz az országos erdőrendtartás ujból kihirdetése s arról való véleményadás végett, mimódon lehetne a közös erdők pusztulását meggátolni.
  547
 • 195. 1788. február 10. Győrvármegyének a helytartótanács elé terjesztett véleménye a közös erdők használatának szabályozásáról.
  548
 • 196. 1788. február 13. Tolnavármegyének a helytartótanács elé terjesztett véleménye a közös erdő használat szabályozásáról.
  550
 • 197. 1788. február 14. Aradmegyének a helytartótanács elé terjesztett véleménye a közös erdők használatának szabályozásáról.
  550
 • 198. 1788. február 14. Szabolcsmegyének a helytartótanács elé terjesztett véleménye a közös erdők használatának szabályozásáról.
  552
 • 199. 1788. február 15. Zemplénmegyének a helytartótanács elé terjesztett véleménye a közös erdők használatának szabályozásáról.
  553
 • 200. 1788. február 16. Bereghmegyének a helytartótanács elé terjesztett véleménye a közös erdők használatának szabályozásáról.
  554
 • 201. 1788. február 17. Vasvármegyenek a helytartótanács elé terjesztett véleménye a közös erdők használatának szabályozásáról.
  555
 • 202. 1788. február 20. Somogymegyének a helytartótanács elé terjesztett véleménye a közös erdők használatának szabályozásáról.
  556
 • 203. 1788. márczius 15. A fuzsinei erdészeti hivatalnak a fiumei kormányzósághoz intézett jelentése az itteni erdők állapotáról s azoknak miként való jobb karba helyezéséről.
  556
 • 204. 1788. márczius 24. A fiumei kormányzóság jelentése a helytartótanácshoz, melylyel a fuzsinei erdészeti hivatal javaslatát az ottani erdők hathatósabb megóvásáról fölterjeszti.
  561
 • 205. 1788. márczius 28. Mármarosmegyének a helytartótanács elé terjesztett javaslata a közös erdők használatának szabályozásáról.
  563
 • 206. 1788. márczius 30. Abauj-Tornamegyének a helytartótanács elé terjesztett javaslata a közös erdők használatának szabályozásáról.
  564
 • 207. 1788. ápril 10. Dr. Gregory J. B. javaslata a magyarországi homokos és puszta területek befásításáról.
  570
 • 208. 1788. ápril 17. A magyar udv. kanczellária leirata a helytartótanácshoz, melylyel Gregory Jánosnak a homokos területek befásításáról beadott javaslatára, neki a zombori és temesvári kam. jószágigazgatóságoknál a kisérlettétel megengedtetik.
  576
 • 209. 1788. május 16. A helytartótanács körrendelete a marháknak az erdőkből való kitiltása végett.
  577
 • 210. 1788. május 23. Az erd. főkormányszék körrendelete a barmoknak az erdős helyekről való kitiltásáról.
  577
 • 211. 1788. május 24. Liptó-Árvamegyének a helytartótanács elé terjesztett javaslata a közös erdők használatának szabályozásáról.
  578
 • 212. 1788. junius 7. Sopronmegyének a helytartótanács elé terjesztett javaslata a közös erdők használatának szabályozásáról.
  580
 • 213. 1788. junius 21. Trencsénmegyének a helytartótanács elé terjesztett javaslata a közös erdők használatának szabályozásáról.
  589
 • 214. 1788. julius 24. Thúrócz-Zólyommegyének a helytartótanács elé terjesztett javaslata a közös erdők használatának szabályozásáról.
  590
 • 215. 1788. augusztus 25. Mármaros megye szolgabírájának jelentése a hosszúmezei városi erdőkben esett károkról.
  596
 • 216. 1788. augusztus 30. Id. Plathy Andrásnak a helytartótanács elé terjesztett javaslata a közös erdők használatának szabályozásáról.
  600
 • 217. 1788. szeptember 9. Kivonat az erd. főkormányszéknek az urbéri viszonyt szabályozó rendeletéből.
  603
 • 218. 1788. november 4. Felső-Fehérmegye kanta-járási szolgabirájának jelentése a járásabeli faluk erdeinek állapotáról.
  605
 • 219. 1791. márczius 12. A magyar országgyűlés által hozott 57. törvényczikk az erdők pusztításának megakadályozásáról.
  608
 • 220. 1791. augusztus 20. Javaslat Segesvár város erdeinek szabályozásáról.
  609
 • 221. 1791. Az erdélyi országgyűlés által hozott 95-ik ideiglenes törvnyczikk az erdőhatalmaskodásokra rendelt harmadnapos törvényszékről.
  613
 • 222. 1791. november 28. Az erdélyi országgyűlés által hozott 30. törvényczikk az erdők megóvásáról.
  615
 • 223. 1791. Skerlecz Miklós helytartótanácsosnak, a magyar országgyűlés kereskedelmi országos bizottsága elé terjesztett munkálata Magyarország erdeinek állapotáról s az azok megóvására szükséges intézkedésekről.
  616
 • 224. 1792. január 17. Szék sz. kir. város végzése a vad-gyümölcsfák iránt.
  620
 • 225. 1792. október 23. Mak Domokosnak, a számtan tanárának a magyar egyetemen, a magy. udv. kanczelláriához intézett javaslata egy erdészeti iskola felállításáról.
  622
 • 226. 1792. november 26. A kanczellária hátirata Mak Domokosnak egy erdészeti iskola felállítása végett benyujtott folyamodványára.
  625
 • 227. 1792. deczember 19. A magyar országgyűlés által kiküldött országos bizottság 12. ülésének jegyzőkönyve, az erdők megóvása tárgyában folytatott tanácskozásairól.
  626
 • 228. 1792. A magyar országgyűlés által kiküldött bányaügyi orsz. bizottság javaslata a bányavárosok erdeinek megóvásáról.
  630
 • 229. 1792. A magyar országgyűlés által kiküldött országos bizottság kettős javaslata az erdők megóvása érdekében hozandó törvényről.
  634
 • 230. 1793. január 2. Kivonata a magyar országgyűlés által kiküldött országos bizottság 14. ülésének jegyzőkönyéből a vadászat szabályozásáról folyt tanácskozásairól.
  635
 • 231. 1793. december 13. A dévai kamarai jószágigazgatóság rendelete az udvarbíróhoz, mellyel a dévai nemességnek az ottani erdők használata iránt kötött egyezségét bizonyos feltételek mellett jóváhagyja.
  637
 • 232. 1794. junius 13. Dobokamegye tanuvallatása arról, hogy a Szék város határában található összes gyümölcsfák fáját és gyümölcsét a lakosok mindenkor közösen használták és élvezték.
  639
 • 233. 1795. ápril 27. Kivonat a magyar udv. kanczelláriának a fölséghez tett előterjesztéséből, a közalapítványi uradalmakban erdőmesteri állások szervezése iránt.
  657
 • 234. 1795. Az erdélyi országgyűlés által kiküldött bizottság erdőrendtartási javaslata.
  659
 • 235. 1795. Az erdélyi országgyűlés által kiküldött bizottság javaslata a vadászat szabályozásáról.
  677
 • 236. 1796. jan. 15. Az udv. kamara utasítása a főbányagrófi hivatal részére a fakezelés s az erdők gondozása tárgyában.
  681
 • 237. 1796. márczius 7. A kanczellária rendelete a helytartótanácshoz a közalapítványi javaknál 5 új kerületi erdőmesteri állás felállításáról.
  684
 • 238. 1796. október 11. Vizner Ferencz hradeki kam. prefektus előterjesztése a magyar udv. kamarához az általa Hradeken létesített erdészeti népiskola javadalmazásáról.
  685
 • 239. 1798. február 22. A magy. udvari kamara átirata a helytartótanácshoz arról, hogy ő felsége a hradeki erdészeti népiskola javadalmazása iránt a községgel kötött szerződést jóváhagyta.
  688
 • 240. 1798. junius 6. Az era. főkormányszék körrendelete az 1791. 30. törv.-cz. szigorú megtartásáról.
  689
 • 241. 1798. nov. 26. A helytartótanács egyházi bizottságának jegyzőkönyve, melylyel a közalapítványi erdőmesterek részére újolag kidolgozott utasítást a felséghez felterjeszti.
  690
 • 242. 1799. január 8. A főkormányszék körrendelete az erdőkben való tüzelés eltiltása végett.
  692
 • 243. 1799. február 5. A helytartótanács előterjesztése a fölséghez a közalapítványi erdők becslésére szükséges utasítás kidolgozásáról.
  693
 • 244. 1799. julius 5. A magyar udv. kanczellária előterjesztése a Brigido P. orvos által a brezoviczai kőris erdőben talált gyógyító erejű manna iránt, az erre hozott legfelsőbb határozattal.
  694
 • 245. 1799. augusztus 10. A magy. udv. kanczellária előterjesztése a fölséghez, Bilitzer S. abbeli javaslatáról, hogy a hamuzsírfőzést az állam vegye saját kezelésébe, az erre hozott legfelsőbb határozattal.
  699
 • 246. 1799. deczember 11. Brassó városának javaslata erdeinek szabályozásáról.
  702
 • 247. 1799. deczember 31. Utasítás a hradek-lykavai kamarai uradalomban alkalmazott fa-munkásokról.
  705
 • 248. 1800. május 14. Az erd. főkormányszék körrendelete, melyben az erdők miatti viszálykodást s az erdők pusztítását meggátló leghathatósabb módokról a törvényhatóságoktól jelentést kiván.
  711
 • 249. 1800. junius 7. Ujegyház-szék határozata az erdők megóvásáról.
  712
 • 250. 1800. julius 8. Bardócz-széknek a főkormányszékhez felterjesztett véleménye az erdők megóvásáról.
  713
 • 251. 1800. julius 11. Krasznamegyének a főkormányszékhez intézett jelentése az erdők megóvásának módjairól.
  714
 • 252. 1800. szeptember. Marosszéknek a főkormányszékhez felterjesztett javaslata az erdők hathatósabb megóvásáról.
  716
 • 253. 1800. november 26. A bécsi udvari pénzügyi hivatalnak a magyar udv. kanczelláriával és az udv. fővadászmesterrel tartott közös értekezletének jegyzőkönyve a közalapítványi erdők mértani fölvétele és megbecslésére szolgáló utasításról.
  721
 • 254. 1800. Utasítás a közalapítványi javakon levő erdőkerületi hivatalok részére.
  725
 • 255. 1800. Kimutatás a közalapítványi egyes erdőkerületekhez tartozó erdőkről.
  749
 • 256. 1800. Nagy-Enyed városának a főkormányszékhez felterjesztett erdőrendtartása.
  751
 • 257. 1800. Udvarhelyszéknek a főkormányszékhez felterjesztett javaslata az erdők védelméről.
  754
 • 258. 1800. Szamosujvár városának a főkormányszékhez fölterjesztett javaslatát az erdők megóvásáról.
  756
 • 259. 1800. Sepsi-Szent-György város véleményes jelentése a főkormányszékhez az erdők megóvásának módjáról.
  762
 • 260. 1801. január 10. Szász-Sebesszék javaslata az erdők megóvásáról.
  763
 • 261. 1801. január 13. Deés sz. kir. városnak az erdélyi főkormányszékhez felterjesztett erdőrendtartási javaslata.
  767
 • 262. 1801. január 15. Kővár vidékének az erd főkormányszékhez fölterjesztet javaslata az erdők megóvásáról.
  769
 • 263. 1801. julius 28. Csík, Gyergyó- és Kászonszéknek a főkormányszékhez fölterjesztett véleménye az erdők megóvása tárgyában.
  772
 • 264. 1801. Utasítás a közalapítványi uradalmakban lévő erdők felmérésére és megbecslésére.
  773
 • 265. 1802. május 9. Szász-Ujfalu község határozata erdeiknek használatáról.
  783
 • 266. 1802. junius 5. Szék városának a főkormányszékhez fölterjesztett, a közös birtoklás elvén alapuló erdőrendtartása.
  785
 • 267. 1802. augusztus 14. Bereczk városának a főkormányszékhez intézett jelentése az erdeinek megóvására tett intézkedésekről.
  789
 • 268. 1802. augusztus 17. Abrudbánya városának a főkormányszékhez fölterjesztett jelentése erdeinek kezeléséről.
  790
 • 269. 1802. augusztus 21. Torda városának a főkormányszékhez fölterjesztett véleménye az erdők megóvásáról.
  791
 • 270. 1802. augusztus 23. Kolozsmegyének a főkormányszékhez fölterjesztett véleménye az erdők megóvásáról.
  792
 • 271. 1802. augusztus 23. Belső-Szolnokmegyének a főkormányszékhez fölterjesztett véleménye az erdők hathatósabb megóvásáról.
  793
 • 272. 1802. augusztus 24. Kolozs városának a főkormányszékhez fölterjesztett javaslata az erdők megóvásáról.
  794
 • 273. 1802. augusztus 28. Vajda-Hunyad városának a főkormányszékhez fölterjesztett véleménye az erdők megóvásáról.
  794
 • 274. 1802. szeptember 9. Háromszéknek a főkormányszékhez fölterjesztett javaslata az erdők megóvásáról.
  796
 • 275. 1802. október 22. A magyar udv. kanczellária rendelete a helytartótanácshoz, melylyel Vizner Ferencznek a hradeki erdészeti népiskola felállításáért ő felsége köszönetét tolmácsolván, a helytartótanácsot véleményadásra hivja fel az iránt, hogy mi módon lehetne az erdészeti tudomány tanítását az ország más részeiben is előmozdítani.
  800
 • 276. 1802. október 31. A magyar országgyűlés által hozott 24. törvényczikk a vadászat és madarászatról.
  801
 • 277. 1802. deczember 9. A helytartótanács előterjesztése a fölséghez, melyben Sámbokréthy Györgynek az országutaknak fákkal való beültetése, községi faiskolák felállítása s a népiskolákban a fatenyésztés tanítása iránti tervét kivitelre nem ajánlja.
  804
 • 278. 1802. Küküllőmegyének a főkormányszékhez fölterjesztett javaslata az erdők védelme felől.
  805
 • 279. 1802. Aranyosszéknek a főkormányszékhez fölterjesztett javaslata az erdők megóvásáról.
  812
 • 280. 1803. január 29. Utasítás a bars-szent-kereszti fővadász részére.
  814
 • 281. 1803. február 28. Vizner Ferencz hradek-lykavai kam. uradalmi erdőfelügyelő véleménye, mi módon lehetne a hradeki erdészeti népiskola mintájára több ilyen iskolát felállítani.
  819
 • 282. 1803. április 8. A hradeki erdészeti népiskola tanterve.
  823
 • 283. 1803. május 4. Az udv. kamara rendelete az erdélyi kincstárhoz, az erdőkárokról felveendő jegyzőkönyvek szerkesztése tárgyában.
  827
 • 284. 1803. május 24. Kivonat a helytartótanács előterjeszteséből a fölséghez, az országban a hradeki mintájára erdészeti népiskolák felállításáról.
  828
 • 285. 1803. szeptember 19. A mármarosi kamarai jószágigazgatóságnak több mármarosmegyei nemes községgel kötött egyezsége a sószállításhoz szükséges tutajok szolgáltatása iránt.
  831
 • 286. 1803. november 15. Szászváros széknek a főkormányszékhez fölterjesztett javaslata az erdők megóvásáról.
  835
 • 287. 1803. Alsó-Fejérmegyének a főkormányszékhez fölterjesztett javaslata az erdők megóvásáról.
  837
 • 288. 1803. Fogarasvidéknek a főkormányszékhez fölterjesztett javaslata az erdők megóvásáról.
  840
 • 289. 1803. Közép-Szolnokmegyének a főkormányszékhez intézett javaslata az erdők megóvásáról.
  844
 • 290. 1803. Kézdi-Vásárhely városának a főkormányszékhez felterjesztett javaslata az erdők megóvásáról.
  850
 • 291. 1804. márczius 5. Besztercze város és vidék javaslata az erdők megóvásáról.
  852
 • 292. 1804. márczius 23. Mitterpacher Lajos egyetemi tanárnak az egyetem tanácsához intézett kedvező szakvéleménye Székely Lajosnak a homokos területek befásítását czélzó tervéről.
  856
 • 293. 1804. ápril 11. Az udv. kamara rendelete a főbányagrófi hivatalhoz, hogy a fa-hiány miatt magánosoknak vas-bányászásra engedélyt ne adjon.
  857
 • 294. 1804. junius 28. A két Oláhfalu tanácsának a főkormányszékhez küldött jelentése erdeik állapotáról.
  857
 • 295. 1804. julius 27. Zilah városának a főkormányszékhez fölterjesztett javaslata az erdők megóvásáról.
  861
 • 296. 1804. szeptember 12. Felső-Fejérmegyének javaslata az erdők megóvásáról.
  865
 • 297. 1804. október 12. Székely Lajos oktatása a tűlevelű fáknak homokos talajon való ültetéséről.
  868
 • 298. 1804. Szerdahely-szék javaslata az erdők megóvásáról.
  869
 • 299. 1805. február 14. Doboka vármegyének a főkormányszékhez fölterjesztett javaslata az erdők megóvásáról.
  871
 • 300. 1805. szeptember 12. II. Ferencz király rendelete, melylyel az erdők erőszakos levágása ellen ideiglenesen hozott 1791. 95. törvényczikk erejét a szászföldre is kiterjeszti.
  873
 • 301. 1806. ápril 18. A magyar udv. kanczellária előterjesztése a fölséghez, a hradeki erdőiskolához hasonló iskolák felállítása ügyében, az erre hozott legfelsőbb határozattal.
  874
 • 302. 1806. márczius 14. A kanczellária rendelete a helytartótanácshoz, mely szerint mivel Székely Lajosnak abbeli tervét, hogy Soroksártól Szabadkáig a homokos területek befásíttassanak, ő felsége elfogadta, az érdekelt törvényhatóságokat annak mikénti keresztülvitelére nézve véleményadásra hivja föl.
  883
 • 303. 1806. augusztus 13. Szabadka városának a helytartótanácshoz fölterjesztett véleménye a homokos területeknek miként lehető befásításáról.
  884
 • 304. 1807. julius 17. A magy. udv. kanczellária előterjesztése a fölséghez, a hradeki erdészeti iskola javadalmazásáról, az erre hozott legfelsőbb határozattal.
  886
 • 305. 1807. szeptember 28. Az erd. főkormányszék körrendelete, mellyel a törvényhatóságok javaslatai alapján készült s legfelsőbb helyen jóváhagyott erdőrendtartást közhírré teszi.
  889
 • 306. 1807. deczember 15. A magyar országgyűlés által hozott 20. és 21. törvényczikk a futóhomok-területek befásításáról és az erdők megóvásáról.
  893
 • 307. 1807. deczember 31. Az erd. főkormányszék jelentése a felséghez arról, hogy Erdélyben - az egy Csíkszéket kivéve - fenyőszurkot nem gyártanak.
  899
 • a001
 • a002
 • a003 ([III]. oldal)
 • a004
 • a005
 • a006
 • a007
 • a008
 • a009
 • a010
 • a011
 • a012
 • a013
 • a014
 • a015
 • a016
 • a017
 • a018
 • a019
 • a020
 • a021
 • a022
 • b001 (1. oldal)
 • b002
 • b003
 • b004
 • b005
 • b006
 • b007
 • b008
 • b009
 • b010
 • b011
 • b012
 • b013
 • b014
 • b015
 • b016
 • b017 (17. oldal)
 • b018 (18. oldal)
 • b019
 • b020
 • b021
 • b022
 • b023
 • b024 (24. oldal)
 • b025
 • b026
 • b027
 • b028
 • b029 (29. oldal)
 • b030
 • b031 (31. oldal)
 • b032
 • b033
 • b034 (34. oldal)
 • b035
 • b036 (36. oldal)
 • b037
 • b038 (38. oldal)
 • b039 (39. oldal)
 • b040 (40. oldal)
 • b041 (41. oldal)
 • b042 (42. oldal)
 • b043 (43. oldal)
 • b044 (44. oldal)
 • b045
 • b046
 • b047
 • b048
 • b049
 • b050
 • b051 (51. oldal)
 • b052
 • b053
 • b054
 • b055
 • b056
 • b057
 • b058
 • b059
 • b060
 • b061 (61. oldal)
 • b062
 • b063 (63. oldal)
 • b064
 • b065
 • b066 (66. oldal)
 • b067
 • b068
 • b069
 • b070
 • b071
 • b072
 • b073 (73. oldal)
 • b074
 • b075
 • b076
 • b077
 • b078
 • b079
 • b080
 • b081
 • b082
 • b083
 • b084
 • b085
 • b086
 • b087
 • b088
 • b089
 • b090
 • b091
 • b092
 • b093
 • b094
 • b095
 • b096 (96. oldal)
 • b097 (97. oldal)
 • b098 (98. oldal)
 • b099
 • b100 (100. oldal)
 • b101
 • b102 (102. oldal)
 • b103 (103. oldal)
 • b104 (104. oldal)
 • b105 (105. oldal)
 • b106
 • b107
 • b108
 • b109
 • b110 (110. oldal)
 • b111
 • b112
 • b113
 • b114
 • b115
 • b116
 • b117 (117. oldal)
 • b118
 • b119 (119. oldal)
 • b120
 • b121 (121. oldal)
 • b122
 • b123
 • b124 (124. oldal)
 • b125 (125. oldal)
 • b126 (126. oldal)
 • b127
 • b128 (128. oldal)
 • b129 (129. oldal)
 • b130 (130. oldal)
 • b131 (131. oldal)
 • b132
 • b133 (133. oldal)
 • b134 (134. oldal)
 • b135
 • b136 (136. oldal)
 • b137 (137. oldal)
 • b138
 • b139 (139. oldal)
 • b140 (140. oldal)
 • b141 (141. oldal)
 • b142
 • b143
 • b144
 • b145
 • b146 (146. oldal)
 • b147 (147. oldal)
 • b148
 • b149 (149. oldal)
 • b150
 • b151 (151. oldal)
 • b152
 • b153 (153. oldal)
 • b154
 • b155 (155. oldal)
 • b156
 • b157
 • b158 (158. oldal)
 • b159
 • b160 (160. oldal)
 • b161
 • b162 (162. oldal)
 • b163
 • b164 (164. oldal)
 • b165
 • b166 (166. oldal)
 • b167
 • b168
 • b169
 • b170
 • b171
 • b172
 • b173
 • b174
 • b175
 • b176
 • b177 (177. oldal)
 • b178 (178. oldal)
 • b179 (179. oldal)
 • b180
 • b181
 • b182
 • b183
 • b184 (184. oldal)
 • b185
 • b186
 • b187
 • b188 (188. oldal)
 • b189
 • b190 (190. oldal)
 • b191 (191. oldal)
 • b192
 • b193 (193. oldal)
 • b194
 • b195
 • b196
 • b197 (197. oldal)
 • b198 (198. oldal)
 • b199 (199. oldal)
 • b200
 • b201
 • b202
 • b203
 • b204
 • b205
 • b206 (206. oldal)
 • b207 (207. oldal)
 • b208
 • b209 (209. oldal)
 • b210
 • b211
 • b212
 • b213
 • b214
 • b215
 • b216 (216. oldal)
 • b217 (217. oldal)
 • b218
 • b219
 • b220
 • b221 (221. oldal)
 • b222
 • b223
 • b224
 • b225
 • b226 (226. oldal)
 • b227
 • b228
 • b229 (229. oldal)
 • b230
 • b231
 • b232 (232. oldal)
 • b233 (233. oldal)
 • b234
 • b235 (235. oldal)
 • b236 (236. oldal)
 • b237
 • b238
 • b239
 • b240
 • b241
 • b242
 • b243 (243. oldal)
 • b244 (244. oldal)
 • b245 (245. oldal)
 • b246
 • b247
 • b248
 • b249
 • b250 (250. oldal)
 • b251 (251. oldal)
 • b252 (252. oldal)
 • b253
 • b254 (254. oldal)
 • b255
 • b256 (256. oldal)
 • b257 (257. oldal)
 • b258 (258. oldal)
 • b259 (259. oldal)
 • b260 (260. oldal)
 • b261 (261. oldal)
 • b262 (262. oldal)
 • b263
 • b264
 • b265 (265. oldal)
 • b266 (266. oldal)
 • b267
 • b268 (268. oldal)
 • b269
 • b270
 • b271
 • b272
 • b273 (273. oldal)
 • b274
 • b275
 • b276
 • b277 (277. oldal)
 • b278 (278. oldal)
 • b279 (279. oldal)
 • b280 (280. oldal)
 • b281
 • b282 (282. oldal)
 • b283
 • b284
 • b285
 • b286 (286. oldal)
 • b287 (287. oldal)
 • b288 (288. oldal)
 • b289 (289. oldal)
 • b290 (290. oldal)
 • b291
 • b292 (292. oldal)
 • b293 (293. oldal)
 • b294
 • b295 (295. oldal)
 • b296 (296. oldal)
 • b297
 • b298
 • b299
 • b300
 • b301
 • b302
 • b303
 • b304
 • b305
 • b306
 • b307
 • b308
 • b309
 • b310
 • b311
 • b312
 • b313
 • b314 (314. oldal)
 • b315
 • b316
 • b317 (317. oldal)
 • b318
 • b319
 • b320
 • b321
 • b322
 • b323
 • b324
 • b325 (325. oldal)
 • b326 (326. oldal)
 • b327
 • b328
 • b329 (329. oldal)
 • b330
 • b331 (331. oldal)
 • b332 (332. oldal)
 • b333
 • b334 (334. oldal)
 • b335 (335. oldal)
 • b336
 • b337 (337. oldal)
 • b338 (338. oldal)
 • b339 (339. oldal)
 • b340 (340. oldal)
 • b341 (341. oldal)
 • b342
 • b343 (343. oldal)
 • b344
 • b345 (345. oldal)
 • b346
 • b347
 • b348
 • b349 (349. oldal)
 • b350 (350. oldal)
 • b351
 • b352
 • b353
 • b354
 • b355
 • b356
 • b357
 • b358
 • b359 (359. oldal)
 • b360 (360. oldal)
 • b361 (361. oldal)
 • b362 (362. oldal)
 • b363
 • b364 (364. oldal)
 • b365 (365. oldal)
 • b366
 • b367
 • b368 (368. oldal)
 • b369 (369. oldal)
 • b370 (370. oldal)
 • b371
 • b372
 • b373
 • b374
 • b375
 • b376
 • b377
 • b378
 • b379
 • b380
 • b381
 • b382 (382. oldal)
 • b383
 • b384
 • b385
 • b386
 • b387
 • b388 (388. oldal)
 • b389
 • b390
 • b391
 • b392
 • b393
 • b394
 • b395
 • b396
 • b397
 • b398
 • b399
 • b400
 • b401
 • b402 (402. oldal)
 • b403
 • b404
 • b405 (405. oldal)
 • b406
 • b407 (407. oldal)
 • b408
 • b409
 • b410 (410. oldal)
 • b411 (411. oldal)
 • b412 (412. oldal)
 • b413 (413. oldal)
 • b414
 • b415
 • b416
 • b417
 • b418
 • b419 (419. oldal)
 • b420 (420. oldal)
 • b421
 • b422
 • b423 (423. oldal)
 • b424
 • b425
 • b426
 • b427
 • b428
 • b429
 • b430
 • b431
 • b432 (432. oldal)
 • b433
 • b434
 • b435
 • b436
 • b437 (437. oldal)
 • b438
 • b439
 • b440 (440. oldal)
 • b441
 • b442
 • b443
 • b444
 • b445 (445. oldal)
 • b446
 • b447
 • b448
 • b449
 • b450
 • b451
 • b452
 • b453
 • b454
 • b455
 • b456
 • b457
 • b458
 • b459
 • b460
 • b461
 • b462
 • b463
 • b464 (464. oldal)
 • b465
 • b466
 • b467
 • b468
 • b469
 • b470 (470. oldal)
 • b471
 • b472
 • b473 (473. oldal)
 • b474
 • b475
 • b476
 • b477 (477. oldal)
 • b478 (478. oldal)
 • b479
 • b480
 • b481
 • b482
 • b483
 • b484 (484. oldal)
 • b485
 • b486
 • b487
 • b488
 • b489
 • b490 (490. oldal)
 • b491
 • b492
 • b493
 • b494
 • b495
 • b496
 • b497
 • b498
 • b499 (499. oldal)
 • b500
 • b501
 • b502
 • b503
 • b504
 • b505
 • b506
 • b507
 • b508 (508. oldal)
 • b509
 • b510 (510. oldal)
 • b511 (511. oldal)
 • b512 (512. oldal)
 • b513 (513. oldal)
 • b514 (514. oldal)
 • b515 (515. oldal)
 • b516
 • b517 (517. oldal)
 • b518
 • b519
 • b520
 • b521
 • b522
 • b523 (523. oldal)
 • b524
 • b525 (525. oldal)
 • b526
 • b527 (527. oldal)
 • b528
 • b529
 • b530
 • b531 (531. oldal)
 • b532
 • b533 (533. oldal)
 • b534 (534. oldal)
 • b535
 • b536
 • b537
 • b538
 • b539 (539. oldal)
 • b540
 • b541
 • b542
 • b543
 • b544
 • b545 (545. oldal)
 • b546
 • b547 (547. oldal)
 • b548 (548. oldal)
 • b549
 • b550 (550. oldal)
 • b551
 • b552 (552. oldal)
 • b553 (553. oldal)
 • b554 (554. oldal)
 • b555 (555. oldal)
 • b556 (556. oldal)
 • b557
 • b558
 • b559
 • b560
 • b561 (561. oldal)
 • b562
 • b563 (563. oldal)
 • b564 (564. oldal)
 • b565
 • b566
 • b567
 • b568
 • b569
 • b570 (570. oldal)
 • b571
 • b572
 • b573
 • b574
 • b575
 • b576 (576. oldal)
 • b577 (577. oldal)
 • b578 (578. oldal)
 • b579
 • b580 (580. oldal)
 • b581
 • b582
 • b583
 • b584
 • b585
 • b586
 • b587
 • b588
 • b589 (589. oldal)
 • b590 (590. oldal)
 • b591
 • b592
 • b593
 • b594
 • b595
 • b596 (596. oldal)
 • b597
 • b598
 • b599
 • b600 (600. oldal)
 • b601
 • b602
 • b603 (603. oldal)
 • b604
 • b605 (605. oldal)
 • b606
 • b607
 • b608 (608. oldal)
 • b609 (609. oldal)
 • b610
 • b611
 • b612
 • b613 (613. oldal)
 • b614
 • b615 (615. oldal)
 • b616 (616. oldal)
 • b617
 • b618
 • b619
 • b620 (620. oldal)
 • b621
 • b622 (622. oldal)
 • b623
 • b624
 • b625 (625. oldal)
 • b626 (626. oldal)
 • b627
 • b628
 • b629
 • b630 (630. oldal)
 • b631
 • b632
 • b633
 • b634 (634. oldal)
 • b635 (635. oldal)
 • b636
 • b637 (637. oldal)
 • b638
 • b639 (639. oldal)
 • b640
 • b641
 • b642
 • b643
 • b644
 • b645
 • b646
 • b647
 • b648
 • b649
 • b650
 • b651
 • b652
 • b653
 • b654
 • b655
 • b656
 • b657 (657. oldal)
 • b658
 • b659 (659. oldal)
 • b660
 • b661
 • b662
 • b663
 • b664
 • b665
 • b666
 • b667
 • b668
 • b669
 • b670
 • b671
 • b672
 • b673
 • b674
 • b675
 • b676
 • b677 (677. oldal)
 • b678
 • b679
 • b680
 • b681 (681. oldal)
 • b682
 • b683
 • b684 (684. oldal)
 • b685 (685. oldal)
 • b686
 • b687
 • b688 (688. oldal)
 • b689 (689. oldal)
 • b690 (690. oldal)
 • b691
 • b692 (692. oldal)
 • b693 (693. oldal)
 • b694 (694. oldal)
 • b695
 • b696
 • b697
 • b698
 • b699 (699. oldal)
 • b700
 • b701
 • b702 (702. oldal)
 • b703
 • b704
 • b705 (705. oldal)
 • b706
 • b707
 • b708
 • b709
 • b710
 • b711 (711. oldal)
 • b712 (712. oldal)
 • b713 (713. oldal)
 • b714 (714. oldal)
 • b715
 • b716 (716. oldal)
 • b717
 • b718
 • b719
 • b720
 • b721 (721. oldal)
 • b722
 • b723
 • b724
 • b725 (725. oldal)
 • b726
 • b727
 • b728
 • b729
 • b730
 • b731
 • b732
 • b733
 • b734
 • b735
 • b736
 • b737
 • b738
 • b739
 • b740
 • b741
 • b742
 • b743
 • b744
 • b745
 • b746
 • b747
 • b748
 • b749 (749. oldal)
 • b750
 • b751 (751. oldal)
 • b752
 • b753
 • b754 (754. oldal)
 • b755
 • b756 (756. oldal)
 • b757
 • b758
 • b759
 • b760
 • b761
 • b762 (762. oldal)
 • b763 (763. oldal)
 • b764
 • b765
 • b766
 • b767 (767. oldal)
 • b768
 • b769 (769. oldal)
 • b770
 • b771
 • b772 (772. oldal)
 • b773 (773. oldal)
 • b774
 • b775
 • b776
 • b777
 • b778
 • b779
 • b780
 • b781
 • b782
 • b783 (783. oldal)
 • b784
 • b785 (785. oldal)
 • b786
 • b787
 • b788
 • b789 (789. oldal)
 • b790 (790. oldal)
 • b791 (791. oldal)
 • b792 (792. oldal)
 • b793 (793. oldal)
 • b794 (794. oldal)
 • b795
 • b796 (796. oldal)
 • b797
 • b798
 • b799
 • b800 (800. oldal)
 • b801 (801. oldal)
 • b802
 • b803
 • b804 (804. oldal)
 • b805 (805. oldal)
 • b806
 • b807
 • b808
 • b809
 • b810
 • b811
 • b812 (812. oldal)
 • b813
 • b814 (814. oldal)
 • b815
 • b816
 • b817
 • b818
 • b819 (819. oldal)
 • b820
 • b821
 • b822
 • b823 (823. oldal)
 • b824
 • b825
 • b826
 • b827 (827. oldal)
 • b828 (828. oldal)
 • b829
 • b830
 • b831 (831. oldal)
 • b832
 • b833
 • b834
 • b835 (835. oldal)
 • b836
 • b837 (837. oldal)
 • b838
 • b839
 • b840 (840. oldal)
 • b841
 • b842
 • b843
 • b844 (844. oldal)
 • b845
 • b846
 • b847
 • b848
 • b849
 • b850 (850. oldal)
 • b851
 • b852 (852. oldal)
 • b853
 • b854
 • b855
 • b856 (856. oldal)
 • b857 (857. oldal)
 • b858
 • b859
 • b860
 • b861 (861. oldal)
 • b862
 • b863
 • b864
 • b865 (865. oldal)
 • b866
 • b867
 • b868 (868. oldal)
 • b869 (869. oldal)
 • b870
 • b871 (871. oldal)
 • b872
 • b873 (873. oldal)
 • b874 (874. oldal)
 • b875
 • b876
 • b877
 • b878
 • b879
 • b880
 • b881
 • b882
 • b883 (883. oldal)
 • b884 (884. oldal)
 • b885
 • b886 (886. oldal)
 • b887
 • b888
 • b889 (889. oldal)
 • b890
 • b891
 • b892
 • b893 (893. oldal)
 • b894
 • b895
 • b896
 • b897
 • b898
 • b899 (899. oldal)
 • b900
Kérjük, válasszon oldalt!