A makroökonómia és makrogazdasági politika újabb elméletei corvina logo

Szerző: Bessenyei István
Cím: A makroökonómia és makrogazdasági politika újabb elméletei
Megjelenési adatok: PTE Közgazdaságtudományi Kar, Pécs, 2007. | ISBN: 978 963 642 179 3

coverimage E könyv megírásának célja a kétszintű, bolognai rendszerű közgazdász és menedzserképzés programjában szereplő makroökonómia oktatás támogatása. Mivel a mikroökonómiával szemben egységes standard makroökonómiai elmélet mind a mai napig nem alakult ki, egy tankönyv szerzője a következő lehetőségek közül választhat: Az első, hogy figyelmen kívül hagyva az egyes elméleti iskolák szembenállását, megkísérli azokat szintetizálni, s ilyen módon egy többé-kevésbé konzisztens és koherens ismerethalmazt adni az olvasó kezébe. A második, hogy legalább a rövid- és hosszú távon érvényes összefüggéseket egymástól elválasztva tárgyalja. A harmadik, hogy külön-külön ismerteti minden olyan iskola, illetve gondolkodási irányzat eredményeit, melyek napjaink makroökonómiai gondolkodását meghatározzák. Ez a könyv a harmadik lehetőséget választja. Egyrészt azért, mert e sorok írója szerint ez a legkorrektebb eljárás mind az Olvasóval, mind pedig a makroökonómiával szemben. Másrészt ez a szerkezet felel meg legjobban a bolognai folyamatból adódó követelményeknek. Ennek megfelelően a könyv két nagy részre tagolódik. Az egyes részek körülbelül egy félév tananyagát ölelik fel. Az első azokat az ismereteket tartalmazza, amit mindenkinek tudnia kell, aki az alapképzésben bármelyik szakon oklevelet szerez. Ebben a részben a XX. század legjelentősebb makroökonómiai irányzatának, a neoklasszikus szintézisnek a bemutatására helyezzük a fő hangsúlyt, nem mulasztva el az ehhez szükséges alapok lefektetését. A makroökonómia fejlődésének korábbi állomásait, a klasszikus közgazdászok eredményeivel együtt, amint könyvünk címe is jelzi, nem tárgyaljuk. A második rész anyaga is nélkülözhetetlen azok számára, akik a közgazdász képzési ág valamelyik alapszakán, vagy az üzleti képzési ág mesterszakán szereznek diplomát. Ebben a legújabb irányzatokra: a monetaristák két nemzedékére és az újkeynesi közgazdaságtanra fókuszálunk. Ez a könyv feltételezi, hogy az Olvasó rendelkezik a bolognai rendszerű képzés alapszakán oktatott matematikai, mikroökonómiai és statisztikai alapismeretekkel, de ahol szükséges, ott ezeket röviden feleleveníti. A kétszintű képzés célkitűzéseit követve számos módszetani eszközt csak ott vezet be, ahol azok felhasználása nélkülözhetetlen. Ilyen például a növekedési ráta fogalma. A felhasznált matematikai apparátust igyekszik a minimálisan szükséges méretűre korlátozni, a szükséges előismeretek hiánya esetén mégis előfordulhat, hogy egyes részek nehezen követhetők. Ezek nem egy esetben kihagyhatok. Ilyenek az 5.2.2. szakasz, 10.3. alfejezet, vagy akár a teljes 7. fejezet. Egy másik fontos célja volt a könyv megírásának, hogy a hallgatóságot mentesítse az előadáson bemutatásra kerülő bonyolultabb ábrák és matematikai formulák lejegyzetelésének fáradságától, elősegítve ezáltal a logikai összefüggésekre történő koncentrálást. Ennek megfelelően viszonylag sok ábrát és egyenletet tartalmaz. Arra biztatom a könyv tulajdonosát, hogy használja ki az így adódó lehetőséget, készítsen az egyes ábrákról fénymásolatot, és egészítse ki azokat saját megjegyzéseivel, illetve módosításaival. Igen tanulságos például az egyensúly helyreállításához szükséges mértékű fiskális expanzió következményeinek megjelenítése a 4.13 ábrán, vagy a pályagörbék berajzolása a 12.4. ábrára. Köszönettel tartozom Dr. Oroszi Sándor professzornak, akinek nem csupán kitűnő előadásait volt szerencsém hallgatni, de számos kérdésben folytattunk alapos és előre mutató vitát. Köszönettel tartozom a Pécsi Tudományegyetem Alapítványnak a műszaki szerkesztéshez adott anyagi támogatásért, továbbá az ennek során nyújtott segítségért Németh Györgyinek. Remélem, hogy a könyv hatékonyan elősegíti majd az alapvető makroökonómiai összefüggések átlátását, és a mindenkori makrogazdasági politika újabb elméletek alapján történő, objektív értékelését.

Kapcsolt elemek

Kategóriák: Közgazdaságtudomány
Tárgyszavak: Makroökonómia, Makrogazdaság
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Tartalomjegyzék