A történelemtanítás elmélete és gyakorlata Letöltés

Szerkesztő: Gyertyánfy András
Cím: A történelemtanítás elmélete és gyakorlata
Alcím: Szöveggyűjtemény
Megjelenési adatok: Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, Pécs, 2023. | ISBN: 978-963-626-111-5

coverimage Ez a szöveggyűjtemény a történelemtanár szakos hallgatók képzését hivatott szolgálni, ennek a követelményeihez kíván igazodni tartalmában, szerkezetében és terjedelmében. Szemelvényeket tartalmaz a magyar nyelvű történelemdidaktikai szakirodalomból, melyeket egyes fejezetekben rövid, lényegre törő idézetek egészítenek ki, ezek közül néhány idegen nyelvű művekből származik. A fejezeteket bevezető szövegek tájékoztatnak a témáról, egyes esetekben annak terminológiájáról. A dőlt betűs kiemelések, a számmal jelölt jegyzetek és a szakirodalmi hivatkozások az eredeti művekből származnak, míg a szövegek feldolgozását segítő, néhány helyen előforduló aláhúzások a szöveggyűjtemény szerkesztőjétől. A kérdések, feladatok zöme az olvasó véleményének megfogalmazására, illetve általános- és középiskolás diákként szerzett élményeinek tudatosítására irányul, és csak ritkábban a szövegek tartalmának felidézésére. Úgy vélem, a tantárgy-pedagógiai képzésnek nem az a feladata, hogy részletes ismereteket adjon át, hanem hogy segítse a hallgatók attitűdjeinek, tanári hitvallásának formálódását. Ugyanezt szolgálhatja a szemelvények megvitatása a szemináriumi foglalkozásokon. Gyűjteményem adósa valamennyi benne idézett szerzőnek, különösen a modern pécsi történelemdidaktikai kutatások megalapozójának, F. Dárdai Ágnesnek, valamint az ezredforduló óta megjelent összefoglaló művek szerzőinek és szerkesztőinek, Katona Andrásnak, Knausz Imrének, Vajda Barnabásnak és Kaposi Józsefnek. Folytatni kívánja a PTE BTK Történettudományi Intézetében készült, a történelemtanárok képzését szolgáló egyetemi jegyzetek sorát, amelyben elődje Gőzsy Zoltán és Dévényi Anna 2011-ben kiadott műve: A történelem tanításának tartalmi és módszertani változásai. Egyetemi jegyzet a Történetírói irányzatok és hatásuk a történelemtanításra című kurzushoz.

Kapcsolt elemek