Nevelésügyünk húsz éve 1945-1964 corvina logo

Szerkesztő: Simon Gyula
További szerzők: Simon Gyula; Szarka József; Nagy Sándor; Tihanyi Ferenc; Szirmai Györgyné; Dobos László; Komlósi Sándor; Juhász Ferenc; Hermann Alice; Ladányi Andor; Bakonyi Pál
Cím: Nevelésügyünk húsz éve 1945-1964
Alcím: Tanulmányok a magyar népi demokrácia neveléstörténetéből
Megjelenési adatok: Tankönyvkiadó, Budapest, 1965.

coverimage A kötet a hazai neveléstörténet-írás első kísérleteinek egyike, hogy nyomtatásban mutassa be népi demokratikus nevelésügyünk húszéves fejlődését. A marxista-leninista történetírás fontos feladatának tekinti a közvetlen múlt vizsgálatát. A nevelésügy — ha késve és egyenetlenül is —, de követte a politikai, gazdasági fejlődés, a szocialista építés ütemét s egészében megfelel a szocializmus teljes felépítésén fáradozó társadalmunk követelményeinek. A szocializmus alapjainak lerakása, mint egy rendkívül jelentős periódus határköve, a neveléstörténelem számára is lehetővé, egyben szükségessé teszi a fejlődés legáltalánosabb törvényeinek, azok sajátosságainak felvázolását és tudományos elemzését. A jelen alkalommal nem is került sor a nevelésügy valamennyi területének, a pedagógiai gyakorlatnak problématörténeti feldolgozására, s a felsőoktatással is csak egy tanulmány foglalkozik, mégis úgy érezzük, hogy a 12 tanulmány együtt és egészében bemutatja a neveléstörténeti folyamat fő vonásait, azt az utat, amelyet a felszabadulás óta a demokratikus köznevelésért, majd a szocialista pedagógia kialakítása érdekében megtettünk. A tanulmányok jelen formájukig hosszas előkészület után jutottak el. A kutatások már 1959 őszén, a Pedagógiai Tudományos Intézet irányításával megkezdődtek, majd az Országos Pedagógiai Intézet támogatásával tovább folytatódtak. 1961-ben és 1962-ben sor került e tanulmányok első publikálására. (A didaktika fejlődése címűt kivéve, amely a jelen kötet számára készült el.) A kétkötetes mű azonban — mintegy kísérletképpen s a kritika segítségére is várakozva — mindössze 200 példányban rotaprint eljárással látott napvilágot. A kötetek kéziratait a fenti két intézet pártszervezete és vezetője lektoráltatta, megjelentetésüket szorgalmazta és messzemenően támogatta, majd megjelenésük után a Magyar Tudományos Akadémia Neveléstörténeti Albizottsága is megvitatta. Mások is hozzászóltak, bírálatot mondtak s újabb, a nyomtatást előkészítő lektorálásokra is sor került. A felmerült szempontokat a szerzők felhasználták tanulmányuk továbbfejlesztése érdekében, és ebből a célból újabb kutatásokat, forrásfeltárásokat is végeztek. A hosszas munkálatok, a sok közreműködés, vita, segítség ellenére is valamennyi szerző az itt — most már szélesebb körben — megjelenő tanulmányát csak a kutatás első lépéseinek, egyben első eredményének tekinti. Újabb szempontok és feladatok elengedhetetlenné teszik a további kutatásokat, e tanulmányok továbbfejlesztését, a forrásbázis és a tárgy kiszélesítését. Szeretnénk azonban hinni, hogy már a jelen feldolgozások is — minden fogyatékosságuk ellenére — a népi demokrácia körébe vágó neveléstörténeti kutatások megalapozásának tekinthetők, és a következő munkálatok kiindulási pontjául szolgálnak.
Kategóriák: Neveléstudomány
Tárgyszavak: Nevelésügy, Neveléstörténet, Pedagógia
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Védett tartalom, csak terminálról érhető el.

Tartalomjegyzék

Borító
Fülszöveg
Címlap
Szerkesztette Simon Gyula
[4]
Tartalom
5
Előszó
7-8
Simon Gyula: A köznevelésügy fejlődésének néhány sajátossága
9-80
   Az ellenforradalmi köznevelés felszámolása-Harc a demokratikus iskolareformért (1945-1948)
9-40
   Harc a szocialista jellegű köznevelésért (1948-1950)
40-57
   A szocialista köznevelés megvalósításának útján
58-79
      a) Fejlődés és ellentmondások (1950-1956)
58-73
      b) A szocialista köznevelés teljes kiépülésének útján (1957-)
73-79
   Шцмон Дыла: Особенности pазвития дела oбщественного bоспитания
80
   Gyula Simon: The peculiarity of the development of public education
80
Szarka József: A nevelés elméletének fejlődése
81-108
   I. A felszabadulástól az ellenforradalomig
81-84
   II. A nevelés válsága és a kiút programja
84-86
   III. Az erőgyűjtés évei
86-93
   IV. A nevelési reform útján
93-107
   Сарка Йожеф: Развитие tеории bоспитания
108-
   József Szarka: The development of the theory of education
108
Nagy Sándor: A didaktika fejlődése
109-150
   Надь Шандор: Развитие дидактики после oсвобождения до cегодня
150
Bori István—Tihanyi Ferenc: A hazai politechnikai oktatás
151-177
   I.
151-154
   II.
154-159
   III.
159-166
   IV.
167-170
   V.
170-176
   Борц Ишмван-Тцжанц Ференч: Политехническое oбучение
177
   István Bori-Ferenc Tihanyi: Polytechnical education
177
Szirmai Györgyne: A magyar úttörőszervezet
179-232
   Az úttörőmozgalom első lépési
179-186
   Harc az úttörőmozgalom kibontakozásáért (1946-1948)
187-196
      Az úttörőmozgalom az iskolában
187-191
      Szervezeti változások
191-196
   Az úttörőmozgalom fellendülésének évei (1948-1950)
196-204
      Úttörővasút-csillebérci köztársaság
198-204
   Az úttörőszervezet az általános iskola egységes kommunista gyermekszervezete (1950-1956)
204-217
      Az 1950-es év úttörőeseményei
205-210
      A politikai munka formái és tartalma
210-213
      A testi nevelés az úttörőmozgalomban
213-214
      Esztétikei nevelés
214-215
      Az öntevékenység az úttörőcsapatokban
215-216
      Az irányító szervezet átalakítása
216-217
   A mozgalom további fejlődése (1956-1964)
217-232
      Szervezeti változások
220-232
         1. Az úttörőcsapat
220-221
         2. Szervezőtestület
221
         3. A csapatvezetőség
221
         4. A tagok
221-232
   Сирмаи Дёрдъне: Венгерская пионерская oрганизация
232
   Mrs. George Szirmai: The hungarian pioneer organization
232
Dobos László: Nevelőmunka középiskolás ifjúsági szervezeteinkben
233-270
   A MADISZ első lépései
235-270
      Mi történjék a cserkészettel?
237-241
      Útban az egységes ifjusági szervezet megalakítása felé
241-249
      Nevelési problémák a DISZ-ben
249-258
      A pedagógiai gondolat előnyomulása
258-260
      A Kommunista Ifjúsági Szövetség nevelőmunkája
261-269
   Добощ Ласло: Воспитательная pабота b oрганизациях mолодёжи cредних школ
270
   László Dobos: Work of education in our youth organizations
270
Komlósi Sándor: Az iskola és a család kapcsolata
271-318
   I. A felszabadulás előtt
272-275
   II. A felszabadulás után
276-318
      1. Harc az iskola és a család demokratikus együttműködéséért (1945-1948)
276-287
      2. Küzdelem az iskola és a család szocialista kapcsolatáért (1948-1950)
287-294
      3. Az iskola és a család szocialista együttműködésének útján (1950-1964)
294-318
         1950-1954
294-302
         1954-1955
302-306
         1956
306-308
         1957-1960
308-312
         1961-1964
312-318
   Комлоши Шандор: Связь школы cо cемьёй
318
   Sándor Komlósi: Connection between school and family
318
Juhász Ferenc: Pedagógiai törekvések a népi kollégiumi mozgalomban
319-364
   1. A mozgalom gyökerei
319-337
      Határozottság és következetlenség
327-337
   2. A hazai viszonyok között kialakult új pedagógiai irányzat pozitívumai
337-343
   3. A NÉKOSZ pedagógiai gyöngéi, hiányosságai
343-364
      a) Hiányosságok a nevelés eszmei-politikai tartalmában
343-350
         A NÉKOSZ-kritika
344-350
      b) A politikai hibákkal összefüggő nevelési hibák
350-363
         Az autonómia és az avantgardizmus
351-357
         A pártkritika után
357-363
   Юхас Ференч: Педагогические cтремления b движении hародных oбщежитий
364
   Ferenc Juhász: Pedagogic efforts in the people’s college movement
364
Hermann Alice: Az óvoda és az óvónőképzés
365-418
   Az óvoda fejlődése
365-406
      I. Keletkezés és számbeli fejlődés
365-368
      II. A tárgyi adottságok fejlődése
369-371
      III. Az óvoda nevelőmunkája 1945-ig
371-375
      IV. Az óvoda útja a szocialista óvoda felé
375-404
         1. Polgári pedagógia szocialista csírákkal-a keresés időszaka (1945-1948)
377-383
         2. A fordulat éve után-az óvoda „hőskora” (1948-1953)
383-393
         3. Az 1953-as óvodai törvény után-a rendeződés időszaka (1953-1960)
393-399
         4. Az óvoda közoktatási rendszerünk egységében (1960-1963)
399-404
      V. Problémák és távlatok
404-406
   Az óvónőképzés alakulása
406-418
      I.
406-408
      II.
408-410
      III.
411-414
      IV.
414-416
      V.
416-418
   Херманн Алис: Детсад и подготовка дошкольных bоспитательниц
418
   Alice Hermann: Nursery and the training of nurses
418
Bízó Gyula: Az általános iskolai nevelőképzés
419-450
   I.
420-426
   II.
426-437
   III.
437-450
   Бизо Дюла: Подготовка bоспитателей oбщих школ
450
   Gyula Bízó: Training of primary school teachers
450
Ladányi Andor: A középiskolai tanárképzés
451-557
   I. A középiskolai tanárképzés történetének vázlatos áttekintése a felszabdulásig
451-457
   II. A középiskolai tanárképzés helyzetének alakulása a felszabadulástól az egyetemi reform előkészítéséig (1945-1948 augusztus)
458-482
      1. Az oktatás megindítása
458-459
      2. Az egyetemek demokratizálásának személyi vonatkozásai
460-464
      3. Az egytemek politikai helyzete
464-470
      4. A felsőoktatás, a tanárképzés reformjára irányuló intézkedések és elgondolások
470-482
   III. Az 1948/49. évi egyetemi reform és a középiskolai tanárképzés
482-491
      1. Az egyetemi reform előkészítése
482-484
      2. A reform legfontosabb intézkedései
484-489
      3. A reform végrehajtásának feltételei és továbbfejlesztésének problémái
489-491
      4. A reform „mérlege”
491
   IV. A középiskolai tanárképzés helyzetének alakulása 1949-től 1953-ig (1949 szeptember-1953 június)
492-509
      1. A felsőoktatás, a tanárképzés helyzetének általános jellemzése
492-496
      2. A szaktárgyi képzés fejlődése és problémái
497-500
      3. A pedagógiai oktatás helyzete
500-501
      4. A pedagógiai gyakorlati képzés helyzete
501-504
      5. Törekvések, javaslatok a tanárképzés problémáinak megoldására
505-509
   V. A középiskolai tanárképzés fejlődésa 1953-tól az 1956. évi ellenforradalomig
509-521
      1. A felsőoktatás fejlődésének problémái 1953-tól 1956-ig
509-511
      2. A tanárképzés fejlődése 1953-tól 1956-ig
511-517
      3. Törekvések, javaslatok a tanárképzés megjavítására
517-521
   VI. A középiskolai tanárképzés gyakorlati tapasztalatai
521-525
   VII. A középiskolai tanárképzés fejlődése az ellenforradalom leverésétől napjainkig (1957-1964)
525-548
      1. A felsőoktatás fejlődése 1957-től 1964-ig
525-527
      2. A képzési idő 5 évre emelése-a tanárképzés 1957 utáni fejlődésének kiindulópontja
527-531
      3. További intézkedések 1958/59-ben a tanárképzés megjavítása érdekében
531-535
      4. A tanárképzés fejlődése a reformmunkálatok első szakaszában (1959-1961)
535-542
      5. A reformmunkálatok második szakasza (1961-1964) és a tanárképzés
542-548
   VIII. A középiskolai tanárképzés gyakorlati tapasztalatai a legutóbbi években
548-556
   Ладана Андор: Подготовка преподавательских kадров для cредних школ
556-557
   Andor Ladányi: Training of secondary school teachers
557
Bakonyi Pál: A pedagógusok átképzése és továbbképzése
559-601
   Bevezetés
559-561
   I.
561-569
   II.
569-594
   III.
594-600
   Баконц Пал: Переподготовка и иовышение kвалификации педагогов
601
   Pál Bakonyi: Extension training of pedagogues
601
Kolofon
Hátsó borító