PTE EKTK Digitália - Újdonságokhttps://digitalia.lib.pte.huhttps://digitalia.lib.pte.huMagyarország törvényeihttps://digitalia.lib.pte.hu/pub/erdelyi-laszlo-magyarorszag-torvenyei-szent-istvantol-mohacsig-bp-1912-5804Wed, 22 Nov 23 11:04:41 +0100Ügy a XI. századi, mint a lovagkori magyar törvények nagyon gondos tanulmányokon mentek keresztül, de a lovagkori nagy anyag csak rövid, kivonatos alakban került a történetolvasók elé, ahogy ez kívánatos volt azok számára, akiknek még, sok mást is kell olvasniok, mint egyetemi hallgatóknak, hogy aztán később specialista tudósok lehessenek. A lovagkori törvények kivonatát a szerző adta ki az Athenaeumnál, ahol szerződése volt a lovagkori törvények nagy kiadására, amit az Athenaeum vállalt az 1931. évi gazdasági krízis előtt, összesen négy művelődéstörténelmi kötet kiadását tervezte ez a kiadó cég, szerződést is adott, de a Hóman—Szekfü Magyar történet hét kötete, aztán megint öt kötete elfoglalt minden piacot, s az Athenaeum a négy kötetet két kötetre sűríttette össze s így adta ki a szentistváni nagy emlékév közeledtekor egy tízkötetes világtörténelmi sorozat első köteteiként. Akadt e két kötetnek oly olvasója, ki mint maga mondta, olvasta a két súlyos kötetet „első* betűjétől az utolsóig" nem is egyszer; másik olvasója is dicsekedett azzal, hogy lelkesedéssel olvasta el, mert „szédületes sok tudás van ott együtt, sok új és nagyon tanulságos minden része."
Mind ennek mégis volt nagy hiánya: nem volt még kiadva Magyarország középkori törvényeinek összehasonlító, művelődéstörténeti fejezetekben tudományosan feldolgozott bemutatása pontos forrásidézetekkel, amelyekben minden olvasó maga meggyőződhetik a magyar történelmi élet legtiszteletreméltóbb belső tartalmáról a törvényhozásában, föld- és néprajzi viszonyaiban, kir. udvari állapotaiban, egyházi és világi társadalmi osztályaiban, alkotmánya fejlődésében, vallási és szellemi intézményeiben, belügyi,' külügyi és hadügyi szerveiben, adó, pénzverő s gazdasági intézkedéseiben. Vegyük csak azt, hogy Árpádkirályaink történetét 1300 körül írták meg nagyon sok kortévedéssel, Szent István életét csaknem száz évvel az ö uralkodása után írták meg vallási épülés számára. Igazán reális közvetlen emlékei az ő uralkodásának a pannonhalmi levélen kívül az ő törvényei. Ugyanígy vagyunk Szent Lászlóval, Kálmán királlyal és a XIII. századi királyok aranybullájával és ennek átalakításaival. Itt tárulnak föl előttünk az ezeréves Magyarország igazi nagy alapjai. Mikor a történetolvasók táborát könnyen megzavarják a történettudósok némely hajszálpontosságig menő vitatkozásai s ezek miatt a nagy történeti igazságok megbízhatóságán is kételkednek: vegyék kezökbe a magyar királyok jelen törvénykönyvét és meg fognak győződni arról, hogy mily szilárdan áll a magyar történetírás főleg törvényeink beható ismerete és gazdag, mindenre kiterjedő tartalma alapján.]]>
Válság, technológia és joghttps://digitalia.lib.pte.hu/pub/valsag-technologia-es-jog-pte-ajk-pecs-2022-5803Wed, 04 Oct 23 14:57:39 +0200Empatikus marketing interdiszciplináris közelítésbenhttps://digitalia.lib.pte.hu/pub/szucs-csapo-jakopanecz-empatikus-marketing-pte-ktk-pecs-2023-5802Wed, 04 Oct 23 13:02:21 +0200A II. Országos és Egyetemes Tanügyi Kongresszus naplója (3/1)https://digitalia.lib.pte.hu/pub/a-2-orsz-es-egy-tanugyi-kongr-naploja-1-bp-1898-5799Sat, 16 Sep 23 10:35:21 +0200A nemzetközi szervezetek felelősségehttps://digitalia.lib.pte.hu/pub/mohay-kis-panovics-toth-a-nemz-szerv-fel-se-pecs-2023-5797Fri, 15 Sep 23 09:35:34 +0200"Válságok és büntetőjog"https://digitalia.lib.pte.hu/pub/nagy-ripszam-valsagok-es-buntetojog-absztraktkotet-pte-ajk-pecs-2023-5796Fri, 08 Sep 23 14:21:25 +0200]]>Magyarországi városok számadáskönyveihttps://digitalia.lib.pte.hu/pub/fejerpatak-magyar-varosok-szamadas-bp-1885-5795Tue, 25 Jul 23 15:48:31 +0200Catalogus venerabilis cleri almae dioecesis Quinque-Ecclesiensis ad annum Christi M.DCCC.XIV. cum duplici indice parochiarum et personarumhttps://digitalia.lib.pte.hu/pub/catalogus-venerabilis-cleri-almae-dioecesis-quinkque-ecclesiensis-trattner-1812-5794Mon, 24 Jul 23 15:16:07 +0200LECTOR, Reverendissimus Dnus Carolus Joan-KES Beniczky de Eadem, et in Mitsinye Cath. Ecclesiae Quinque Ecclesiensis Lector, et Canonicus, Prae* positus S. Joannis Bapt. de Castro Quinque Ecclesiensf, Proto - Notarius Aplicus, SS. Theologiae Doctor, nec non Incl. Comitatus Zoliensis Tabulae Judriae Assessor. CANTOR. Illustrissimus, ac Reverendissimus Dnus Daniel MiTTERPACHER EI. Episcopus Scutariensis , Abbas B. M. V. de Czikador, Cath. Ecclesiae V. Ecclesiensis Cantor, et Canonicus, f. Ordinis S. Stephani R. Parvae Crucis Eques, SS. Theologiae Doctor, nec non S. 'C. et R. A. Mattis Consiliarius. • CUSTOS. Reverendissimus Dnus Ignatius PaffaiT Cath. Ecclesiae Quinque Ecclesiensis Custos, et Canonicus, Proto'Notarius Aplicus, SS. .Theologiae Doctor, Rssimus Dnus MatthiAS ZsivicS Cath. Ecclesiae V* Ecclesiensis Canonicus AA. LL. et Phil. ac SS. Theologiae Doctor, nec non Incl. Comitatus Baranyensis Ta-bulae Judriae Assessor. Ussimus Dnus ValentinUS Vizer, Cath, Ecclesiae V. Ecclesiensis Canonicus , ac Incl. Comitatus Baranyensis Tabulae Judriae Assessor. Rssimus Dnus AntOnius Juranits Cath. Ecclesiae V. Ecclesiensis Canonicus Poenitentiarius, ejusdem Cath. Ecclesiae Parochus, Illustrissimi, ac Reverendissimi Domini Episcopi V. Ecclesiensis in Spiritualibus Vicarius, et Causarum Auditor Generalis, nec non lncl. Comitatus Baranyensis Tabulae Judriae Assessor. Rssmus Dnus Ignatius BezsaN Abbas B. M. V. de Koppan -Monostor inSyrmio, Cath. Ecclesiae V. Ecclesiensis Canonicus, nec non Incl. Comitatuum Baranyensis, Tolnensis, et Simeghiensis Tabulae Judriae Assessor. ‘ Rssimus Dnus Michael KorbelYi Cath. Ecclesiae V. Ecclesiensis Canonicus, A A. LL. Phil. ac SS. Theologiae Doctor, in Regia Universitate PestanaHistoriae Ecclesiasticae Professor, ac Facul. Theol. Pro - Senior, et Rector Magnificus.]]>Schematismus venerabilis cleri Dioecesis Jauriensis pro anno Domini 1890https://digitalia.lib.pte.hu/pub/schematismus-venerabilis-cleri-dioecesis-jaurinensis-tipys-joannis-suranyi-1890-5793Wed, 19 Jul 23 16:00:19 +0200A székely határőrség szervezése 1762-64-benhttps://digitalia.lib.pte.hu/pub/szadeczky-kardoss-a-szekely-hatarorseg-bp-1908-5792Tue, 18 Jul 23 17:00:57 +0200Gróf Teleki Domokos »A székely határőrség története« •ez. érdemes munkáját legnagyobbrészt ennek a jegyzőkönyvnek alapján írta, mint a mely (az ő ítélete szerint) a székelyhatárőrséget szervező »katonásító bizottság jegyzőkönyvének csaknem teljes példánya.«
E jegyzőkönyv 1871-ben gr. Toldalagi Viktor tulajdona volt, s jelenleg az Erdélyi Muzeumegylet könyvtárának kézirattárában van. Táblája sarkán elmosódott írással ezt a •czímet viseli: A Székelyek militarizatiója Protocolluma. Első papírlapján egykorú írás ily czímet adott neki: »A’ Limitanea Militia felállítására rendeltetett Commissionak Protocolluma.«
1906. tavaszán előterjesztésemben AM. T. Akadémia Történelmi Bizottságához azt a kérdést intéztem, hogy hajlandó volna-e Halmágyi szellemi hagyatékának ezt a részét, mely a székely határőrség okirattárát foglalja magában, kiadni, vagy esetleg a Székely történelmi bizottságot annak kiadásában támogatni, hogy az mint a »Székely Oklevéltár« VIII. kötete láthasson napvilágot.
A Történelmi Bizottság 1906. jun. 16-án tartott ülésén .azon nézetének adott kifejezést, hogy hasonló újkori, a XVIII. század második feléből való akták inkább feldolgozásra valók s ha kiadatnék, az anyag a bécsi hadi és egyéb levéltárak anyagával kiegészítendő volna; mindazonáltal felszólít, hogy a rendelkezésre álló anyagot a bizottság valamelyik ülésén személyesen mutassam be.
Ennek a kívánságnak eleget teendő, Halmágyi jegyzőkönyvének anyagát kiegészítettem a bécsi hadi levéltáranyagával (melyet már régebben összegyűjtöttem), továbbá • a székelyföldi, főkép a csík- és udvarhely vármegyei levéltárak anyagával (melyet szintén már előbb átdolgoztam) s kiegészítettem az országos levéltár erdélyi kanczelláriai és guber-niumi osztályában lévő legfontosabb aktákkal. Innen pótoltam főkép a székely határőrséget szervező bizottság jegyzőkönyveit, melyek mind Halmágyi jegyzőkönyvében, mind a bécsi hadi levéltárban hiányosan, csak 1764 elejéig voltak meg.
Időközben az Erdélyi Muzeum kézirattárában Hal-mágyinak még egy kézíratkötetére akadtam, melyben egyebek közt a székely határőrség szervezésére vonatkozó akták is voltak.
]]>
A tanulás-tanítás régi és újabb gyakorlati és történeti vonatkozásaihttps://digitalia.lib.pte.hu/pub/sipos-boldizsar-a-tanulas-tanitas-regi-es-ujabb-gyak-es-tort-vonatk-mta-veab-szekesf-2023-5790Mon, 17 Jul 23 11:06:50 +0200konferencián előadást tartsak. Így ismerem ezt a magas színvonalú rendezvénysorozatot, és mint a Veszprémi Akadémiai Bizottság Neveléstudományi Szakbizottságnak elnöke, nagyon örültem Sipos Judit és Boldizsár Boglárka kollégáink javaslatának, hogy ez a rangos konferencia egy önálló, nemzetközi szekcióval egészüljön ki, amely közös rendezésű az MTA VEAB Neveléstudományi Szakbizottságával. Ezekből az előadásokból születtek az alábbi tanulmányok. A programon nagy örömmel vettem részt magam is több kollégámmal a Kodolányi János Egyetemről. A rendezvény napján érzékelhető volt a már megszokott jó hangulat mellett a professzionális szervezésnek köszönhető gördülékenység, ami ennek az együttműködésnek következtében biztosította a magas tudományos színvonalat. A kötet talán ezt a baráti légkört nem tudja visszaidézni, de a tudományos igényességet, a rendkívül izgalmas témák sokaságát igen, ezért ajánlom jó szívvel az olvasó figyelmébe a kötetet. Ez a kötet így kiemeli a szekciót még ebből a rangos konferenciából is, erősítve annak nemzetközi dimenzióit. Az együttműködést remélem folytatjuk és minden évben megrendezésre kerülhet a Veszprémi Akadémiai Bizottság és a Széchenyi István Egyetem Apáczai Karának közös nemzetközi konferenciája. (Székesfehérvár, 2023. május, Dr. h. c. Szabó Péter PhD, MTA VEAB Neveléstudományi Szakbizottság elnöke, Kodolányi János Egyetem rektora)]]>V. Konferenciakötethttps://digitalia.lib.pte.hu/pub/toth-v-konferenciakotet-pte-ajk-pecs-2023-5789Mon, 17 Jul 23 10:58:43 +0200