Oldalinfó
Az oldal a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont tulajdonában levő, az Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont munkatársai által digitalizált, szabadon elérhető dokumentumokat tartalmazza.
Keresés
Kategóriák
A művek keletkezési ideje
A művek nyelvi csoportosítása
Archívum
Facebook oldalunk

Ballagi Aladár: XII. Károly és a svédek átvonulása Magyarországon 1709-1715 (1922)

Szerző: Ballagi Aladár (1853-1928)
Cím: XII. Károly és a svédek átvonulása Magyarországon : 1709-1715
Megjelenési adatok: Budapest : MTA, 1922. – 446, 3 t. ; 24 cm
Hozzáférés a könyvtári katalógusban »»»
Megjegyzés: Miszler Tamás ajánlása alapján.
A dokumentum ára: ingyenes

Leírás:

Értekezésem világraszóló nagypolitikai helyzetekről és a falu tornya körül forgó helyi aprólékosságokról szól. Mindkettőnek feltárására egyenlő gondot fordítottam.
Svédországot a nagyhatalmiságban az itt tárgyalt események során váltotta fel Oroszország. E fordulatot mindenekfölött siettette XII. Károly távolléte birodalmától, melynek már az egykorúak is nagyon meg tudták ítélni végzetes következményeit.
Azt azonban soha senki nem mutatta ki. miért nem rohant hát a király azonnal vissza a földre, mely őt Antaeusként nyomban talpra állíthatta volna?
A svédek nagy történetírója, Fryxell szerint a király büszkesége nem engedte, hogy kilenc győzelmes év után, a tizedikben a szerencse tengerén hajótörött gyanánt térjen vissza hazájába». Ám e föltevést végkép megcáfolja a királynak művemben bemutatott tömérdek hazatérési kísérlete.


Tartalomjegyzék


»»» Boritó
»»» Címlap [1]
»»» [Előszó] [3]
»»» A legendák [7]
»»» A svéd naptár 12
»»» Meijerfelt svéd tábornok küldetése Rákóczihoz 17
»»» Klinckowström küldetése Rákóczihoz és Szaniszló lengyel királyhoz 51
»»» A király hazatérésének terve Lengyelországon, Magyarországon vagy a tengeren át 1709-14 54
»»» «Svéd posta» Magyarországon. 1710-14 76
»»» Haza fog menni a király, még pedig Magyarországon keresztül 91
»»» VI. Károly császár spanyol király címe 97
»»» A kuruc kérdés 112
»»» A protestáns kérdés 119
»»» A király útja Dimotikától Pitestig 129
»»» Gr. Welczek küldetése 140
»»» Fogadtatási előkészületek Erdélyben 149
»»» Szaniszló lengyel király és svéd kiséretének utazása Magyarországon 157
»»» Fabrice és De la Motraye útja Magyarországon 164
»»» XII. Károly u. n. »gyorslovaglása« Magyarországon át Stralsundig 172
»»» A svédek ellátása és közgazdasági viszonyaink 1714-ben 262
»»» OKIRATOK 289
»»» I. Báró Andrássy István magyar tábornok levelei gr. Bercsényi Miklóshoz Meijerfelt svéd tábornok magyarországi útjáról. 1709 szept. és okt. hó 291
»»» II. Schultze svéd főhadsegéd Meierfeltről és XII. Károly tervbe vett magyarországi útjáról. Sárospatak, 1709. szept. 10. 293
»»» III. Id. Kray Jakab kézsmárki főbíró jelentése Rákóczi fejedelemhez Meijerfelt tábornokról s egyéb átvonuló svéd tisztekről. 1709. okt. 295
»»» IV. Zülich svéd tábornok Rákóczihoz. XII. Károly nevében tiltakozik az ellen, hogy a magyar seregbe osztott svéd dragonyosokat a császáriak ellen harcba vigye. Átrány, 1710. ápr.10. 298
»»» V. Jahnus v. Elberstädt orosz tábornok Bercsényi Miklóshoz. 1710. máj. 1. 299
»»» VI. Talaba Máté, Rákóczi oroszországi rezidense Rákóczihoz. 1710. jul. 1. 300
»»» VII. Klinckowström utazása Rákóczihoz és elfogatása. 1710. okt. 27. 301
»»» VIII. A magyarországi császári posta fölállítása, a postajáratok elrendelésével. 1712 márcz. 23. 302
»»» IX. Gr. Mikes Mihály gr. Károlyi Sándorhoz Szaniszló lengyel és XII. Károly svéd király útjáról. 1713. jan. 31. 306
»»» X. Fogarasi Talaba Máté, Rákóczi diplomatája, a haditanácshoz folyamodik amnistiáért. 1714. jul. 307
»»» XI. Müllern svéd kancellár Talabát a konstantinápolyi császári követ figyelmébe ajánlja. Dimotika, 1714. jul 13. 308
»»» XII. Fleischmann császári rezidens a fényes portán a hadi tanácshoz, XII. Károly indulásáról és a spanyol címről. 1714. aug. 27. 309
»»» XIII. Gr. Stainville István erdélyi főhadparancsnok sürgönye az erdélyi kir. főkormányszékhez XII. Károly fogadtatása és tartományi biztos kiküldetése tárgyában. 1714. szept. 27. 309
»»» XIV. Az erdélyi főkormányszék értesíti Brassó városát, hogy a svéd király fogadtatására tartományi biztosúl gr. Mikes Mihályt küldte ki. 1714. szept. 28. 310
»»» XV. Császári miniszteri titkos értekezlet jegyzőkönyve XII. Károly átvonulása tárgyában. Bécs, 1714. szept. 30. 311
»»» XVI. A haditanács a magyar udv. kancelláriához XII. Károly úti tervéről. 1714. okt 4. 313
»»» XVII. Rossz idő és termés Magyarországon 1714-ben. 314
»»» XVIII. Mosonvármegye és a svédek jövetele. 1714 okt. 5 — 1715. nov. 26. 315
»»» XIX. Apró hirek a svéd király jöveteléről Erdélyben. 1714. okt. 15. — nov. 27. 316
»»» XX. Fleischmann császári rezidens a török udvarnál, Talaba és a kurucok dolgában az udvari haditanácshoz. Konstantinápoly, 1714. okt. 19. 317
»»» XXI. Császári miniszteri titkos értekezlet jegyzőkönyve a gr. Welczek altábornagynak adandó utasítás tárgyában. 1714. okt. 19. 318
»»» XXII. Harenne János András császári tanácsos XII. Károly és serege elé magyarországi élelmezési biztosúl küldetik ki. 1714. okt. 22. és 24. 319
»»» XXIII. Gróf Wellingk Móric svéd államtanácsos és főkormányzó Stjernhökkel közli a császári udvar ultimátumát XII. Károly átvonulásáról. Pozsony, 1714. okt. 13/23. 321
»»» XXIV. Stjerhök bécsi svéd ügyvivő gr. Welczek altábornagyhoz, XII. Károly és a svédek útjáról. Bécs, 1714. okt. 27. 322
»»» XXV. Az Erdélyben fekvő császári sereg félévi költségvetése, 1714. nov. 1 — 1715. ápr. 30. 323
»»» XXVI. Gr. Stainville főhadparancsnok gr. Kornis Zsigmond erdélyi kormányzóhoz XII. Károly és serege átvonulásáról. Brassó, 1714. nov. 3. 324
»»» XXVII. Fleischmann portai rezidens gr. Stainvillehez, XII. Károly utazásának elhalasztásáról. Konstantinápoly, 1714. nov. 3. 324
»»» XXVIII. Gr. Stainville értesíti gr. Welczeket, hogy XII. Károly incognito, anélkül, hogy látta volna, átment az erdélyi határokon. Brassó, 1714. nov. 8. 326
»»» XXIX. Hevesmegye intézkedései XII. Károly fogadtatására. 1714 nov. 8. 326
»»» XXX. Az erdélyi főkormányszék elrendeli a Kolozsvártól Somlyóig menő rendes postaút kijavitását. 1714. nov. 9. 327
»»» XXXI. Az erdélyi főkormányszék közli a kormányzóval, hogy XII. Károly nyolcadmagával incognito átutazott, s egyúttal megváltoztatni kéri a svéd sereg kijelölt állomáshelyeit. 1714. nov. 11. 327
»»» XXXII. Az Erdélybe vonuló svéd csapatok számbavétele. Töcsvár, 1714. nov. 12. 329
»»» XXXIII. A svédek a Barcaságon, 1714. 329
»»» XXXIV. Stainville jelentése a haditanácshoz a király útjáról és az összes svéd csapatok beérkezéséről 1714. nov. 13. 330
»»» XXXV. XII. Károly Nemesi Zsúkon, 1714. nov. – Gr. Székely László naplójából. 1763. - 332
»»» XXXVI. A svéd tisztek és a hadsereg ellátására Erdélyben naponként szükséges élelmiszerek, ember- és lóadagok kiszámítása 1714. 334
»»» XXXVII. Tordamegye felső járásáról a svéd sereg részére Marosvásárhelyre szállított élelmiszerek jegyzéke. 1714. 334
»»» XXXVIII. Gr. Welczek császári altábornagy jelentése a heditanácshoz XII. Károly és a svédek átvonulásáról Erdélyben. Szilágy- Solymó, 1714. nov. 17. 335
»»» XXXIX. A svédek számára Tordamegyéből szállított élelmiszerek jegyzéke. 1714. nov. 340
»»» XL. A svéd sereg állomásai Erdélyben. 1714. nov. 8. – dec. 3. 342
»»» XLI. Vogel tábori hadbiztos a svéd csapatok erdélyi útjáról. Kolozsvár, 1714 dec. 8. 343
»»» LXII ! [XLII] Conscription 346
»»» XLIII. A svéd csapatok állomásonkénti hadtáp-ellátása Erdályben, 1714. 348
»»» XLIV. Bihar vármegye és a svédek átvonulása. 349
»»» XLV. XII: Károly Debrecenben. 352
»»» XLVI. A svéd sereg ellátása Zilahtól Tokajig. 353
»»» XLVII. Laczkovics László, Pest vármegye alispánja a “három városhoz” a svéd csapatok ellátásáról. 1714. dec. 8-18. 359
»»» XLVII. Rosenzweig főhadbiztos jelentése gr. Thürheim közpponti főhadbiztos a svéd csapatok ellátásáról Erdélyben. Szeben, 1714. dec. 17. 361
»»» XLIX. Svéd itinerariumok XII. Károly magyarországi útjáról. 363
»»» L. A svédek átvonulásakor Erdélyben kiszolgáltatott élelmiszerek jegyzéke. 370
»»» LI. Az 1714-iki éhség és drágaság Magyarországon. 371
»»» LII. A svédek részére Erdélyben kiszolgáltatott összes élelmiszerek hozzávetőleges jegyzéke. 1715. 373
»»» LIII. A svéd sereg Komárom-, Győr- és Mosonmegyében. 1714 dec. 27-1715. jan. 9. 383
»»» LIV. Zemplén vármegyének a svédekre tett kiadatásairól szóló számláját a központi főhadbiztosság kifogásolja. 1715. febr. 385
»»» LV. Czirjék alászló csikszéki legátus, a svédek ellátására kirendelt székbeli albiztosok költségeinek megtérítését kéri. 1715. febr. 28. 387
»»» LVI. Erdélyi törvényhatóságok a főkormányszékhez fordulnak, mert a svédek részére természetben kiszolgáltatott teljesítményeik megtérítésére nézve a főbiztossal nem tudnak megegyezni. 1715. 387
»»» LVII. A Törökországból Pomerániába bevonuló svéd sereg lejstroma 1715. márc. 24. 388
»»» LVIII. Stainville főhadparancsnok elhárítja magától a svédek uti költségének megállapítását. Gyulafehérvár, 1715. máj. 25. 389
»»» LIX. Haan Ignác élelmezési biztos jelentése az udvari kamarához a svéd átvonulás költségeiről. Gyulafehérvár, 1715. jul. 4. 390
»»» LX. Gr. Thürheim központi főhadbiztos jelenti, hogy az erdélyi hadbiztos az erdélyi főkormányszékkel a svédek útjára tett kiadást 9000 forint helyett 6000 forintban állapította meg. 1715. jul. 27. 391
»»» Név- és tárgymutató [393]

Hozzászólás a következőhöz: „Ballagi Aladár: XII. Károly és a svédek átvonulása Magyarországon 1709-1715 (1922)”

 • Robert Denndorf szerint:

  Sehr geehrte Damen und Herren,

  ich möchte dieses Buch lesen: Ballagi Aladar: XII. Charles und die Schweden Passage von Ungarn, 1709-1715 (1922)

  Mit freundlichen Grüßen,

  Robert Denndorf
  Gluckstr. 6 B
  22081 Hamburg

Van véleménye? Szóljon hozzá!

Kövess minket!
Legutóbbi hozzászólások
Ajánlott weblapok

Magyar oldalak:

Külföldi oldalak:

WP SlimStat