Újdonságok
Kategóriák: Nyelvtudomány
Tárgyszavak: Tanulmánykötet, Konferenciakötet
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
2019 год был юбилейным годом для русистов Венгрии – 170 лет тому назад началось преподавание русского языка и была создана кафедра славянской филологии в Пештском …
Corvina logo

Kategóriák: Nyelvtudomány
Tárgyszavak: Tanulmánykötet, Konferenciakötet, Szláv filológia, Nyelv- és irodalomtudományi konferencia
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
A Pécsi Tudományegyetem 2017-ben ünnepli alapításának 650. évfordulóját. Az esemény tiszteletére 2016 őszén nemzetközi tudományos konferenciát szerveztünk Magyar–szláv kapcsolatok: múlt és jelen címmel. Ugyancsak ezzel az eseménnyel tisztelegtünk egy kiváló történész, …
borítókép
Dear Participants of the 19th János Szentágothai Multidisciplinary Conference! Dear Competitors, dear Members of the Jury, dear Organizational Team! It is a privilege and a great honor for me, as one of the founding presidents of the János Szentágothai Scholastic Honorary Society, to express …
Corvina logo

Kategóriák: Nyelvtudomány
Tárgyszavak: Tanulmánykötet, Konferenciakötet, Szláv Filológia
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
Сегодня мы отмечаем открытие в Печском университете Русского центра, созданного благодаря материальной поддержке Фонда «Русский мир». Это второй Русский Центр в …
Corvina logo

Kategóriák: Közgazdaságtudomány
Tárgyszavak: Vállalatértékelés
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
A vállalati gazdaságtan, mint átfogó, a vállalókra koncentráló részterülete a közgazdaságtannak a két világháború közti Németországban született meg. Kezdettől fogva igen fontos szerepet játszott, és az utóbbi néhány évtizedben a vállalati gazdaságtanon belül önálló …
Corvina logo

Kategóriák: Közgazdaságtudomány
Tárgyszavak: Értékpapír, Befektetés, Kockázat, Kötvény
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
A pénzügyi befektetések értékelése rendkívül szerteágazó elvi - elméleti alapokon nyugszik. A tőke - és kamatelméleti, valamint a beruházásokkal és a corporate fináncé más, ide vágó területeivel kapcsolatos elméleti megfontolásokat ismertnek tekintjük. Ezért a pénzügyi …
Corvina logo

Kategóriák: Közgazdaságtudomány
Tárgyszavak: Vállalatgazdaságtan
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
A Janus Pannonius Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Káránál Vállalati Gazdaságtan tanszékén 1991 és 1993 között az Országos Tudományos Kutatási Alap anyagi segítségével széleskörű kutatás folyt a Vállalati Gazdaságtan c. egyetemi tankönyv tartalmi megalapozására. Az …
Corvina logo

Kategóriák: Szépirodalom
Tárgyszavak: Magyar irodalom, Arany János, Levelezés, Levelek
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
Kedves János! Hogy igazán szeretlek, az bizonyos előttem ; hogy pedig a te neved János, arról hiteles bizonyságot tesz a matricula. És mégis egy egész álló esztendeig nyeltem e nagy város porát a nélkül, hogy egy rövid „isten jó napu-pal fölkerestelek volna. A lélek mindig …
Corvina logo

Kategóriák: Politikatudomány
Tárgyszavak: Államelmélet
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
Bár a legdurvább anyagisággal vádolják rendesen e kort, a melly ben élünk : ha nyugottan vizsgáljuk, a mik körülünk történnek, mindnyájunknak meg kel győződnünk a felöl, hogy alig találhatni a történetekben egyetlen századot, mellyben egész népek bizonyos eszmékért nagyobb …
1
Corvina logo

Kategóriák: Neveléstudomány
Tárgyszavak: Neveléstörténet, Pedagógia, Polgári iskola, Polgári Iskolai Tanáregyesület
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
ENNEK a kis iskolatörténeti tanulmánynak az a rendeltetése, hogy a magyar közoktatási szervezetbe az 1868. XXXVIII. t.-c.-kel hivatalosan beillesztett polgáriskola nemsokára megjelenő történelmének bevezetője legyen, s mint ilyen tájékozást adjon a polgáriskolai iskolatípus …
Corvina logo

Kategóriák: Vallástudomány
Tárgyszavak: Kereszténység, Távol-Kelet, Hinduizmus, Patrisztika, Vallástörténet, Zarándokutak Konferencia, Mandulavirágzási Napok, Iszlám, Vallásgyakorlat
Típus: könyv
Formátum: www

borítókép
Mandulavirágzási Tudományos Napok. Már az elnevezés is figyelemfelkeltő és – mint ahogy a Janus Pannonius által is megénekelt, első tavaszi virágba boruló gyümölcsfa is – kellemes érzést kelt. A kikelet korai hírnökét, az újraéledés kiváncsiságával teli várakozást …
Corvina logo

Kategóriák: Jogtudomány
Tárgyszavak: Jogi alapismeretek
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
Lassan 20 éve lesz, hogy a Pécsett is meginduló felsőfokú szociális képzés hallgatói kézbe vehették prof. Dr. Benedek Ferenc a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának egyetemi tanára által lektorált első egyetemi tankönyvemet. Azóta nemcsak alkotmányunk …
Corvina logo

Kategóriák: Közgazdaságtudomány
Tárgyszavak: Pénz, Foglalkoztatottság, Gazdaság, Infláció, Munkanélküliség, Pénzpiac
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
E bevezető fejezetben arra próbálunk meg válaszokat keresni, hogy melyek azok a megismerési területek, amelyeket a közgazdaságtudomány vizsgálatai tárgyává tesz a saját megismerési törekvéseiben. Mint majd látni fogjuk, ennek a kérdésnek megválaszolását tudományunk egyik …
Corvina logo

Kategóriák: Vallástudomány, Életrajz
Tárgyszavak: Egyház, Katolikus, pálos rend, vértanú
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
Csepelényi György (Biccse, Trencsén vm., 1626.-Szőke, 1674. máj. 24.): vértanú. 1642: lépett a pálos rendbe. Újoncévét a zoborhegyi kolostorban töltötte, ahol kitűnt életszentségével, szigorú életmódjával és Mária-tiszteletével. Bölcsészet és hittudományi …
Corvina logo

Kategóriák: Neveléstudomány
Tárgyszavak: Neveléstörténet, Pedagógia, Oktatáspolitika, Folyóirat
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
Örömmel mutatjuk immár be a’ t. ez. közönségnek a’ még a' múlt év nyarán PESTALOZZI ünnepélyére tervezett nevelési emléklapokat, beváltván az e’ tekintetben a’ pesti hírlap és egyh. isk. lapban adott szavunkat. Ezúttal adjuk az első füzetet. Többféle hátráltatások …
4
Corvina logo

Kategóriák: Közgazdaságtudomány
Tárgyszavak: Pénz, Szociálpolitika, Infláció, Munkanélküliség, Gazdasági rendszerek, Piackutatás
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
A közgazdasági tudás kútja mélységes, a közgazdaságtudomány által vizsgált területek tárháza pedig nagyon széles és színes. Elméleti irányai és gyakorlati alkalmazásai már önmagukban is olyan jelentős spektrumokat fognak át, amelyeknek csak vaskos könyvek szolgálhatnak …
Corvina logo

Kategóriák: Neveléstudomány
Tárgyszavak: Neveléstörténet, Pedagógia, Erkölcsi nevelés
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
Értekezésemet elsősorban az igen tisztelt szülőknek szántam. Az életből vett praktikus megfigyeléseket, tiszta meggyőződésből fakadó gondolatokat akartam itt közölni és nem volt szándékom elvont elmélkedéseket végezni ; — bízzuk ezt a tudományos szaklapokra ! „A …
Corvina logo

Kategóriák: Történelem, Vallástudomány, Életrajz
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
Címlap a címlapelőzék rézmetszettel, melyen a megdicsőülési jelenete látható. A kiadvány megjelentetése előtt 101 évvel vértanúságot szenvedett pálos szerzetes életének és halálának krónikája.
Corvina logo

Kategóriák: Szociológia
Tárgyszavak: Lélektan, Szociológiai kutatások
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
Amaz érdekes látványok között, melyekben korunk szellemi mozgalma oly gazdag, véleményem szerint, kevés van. mely oly megkapó és figyelemreméltó jelleget öltene, mint az, melyet a szociológia fellendülése és változó viszontagságai tárnak elénk. Mint a gondolat ibolyája …
Corvina logo

Kategóriák: Vallástudomány
Tárgyszavak: Helytörténet, Ifjúsági nevelés, Eucharisztia
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
Eucharisztia és ifjúság - előadta a Pécsi Katolikus Kör műsoros estjén, 1938. március 6-án a Pécsi Püspöki Tanítóképző-intézet műsora keretében Gábriel Pál

Kategóriák: Könyvtár- és Információtudomány
Tárgyszavak: Könyvtártörténet, Proxy, Publikálás-támogatás, Ojs, Oktatástámogatás, Bibliometria, Adatbázisok
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
A most megjelent kötet írásai nem csupán tematikájukban tartoznak össze, hanem összekapcsolja őket, hogy a szerzők mindannyian a Pécsi Tudományegyetemhez kötődnek, ezen belül a hét szerző közül hatan a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpontjának …
1

Kategóriák: Könyvtár- és Információtudomány
Tárgyszavak: Könyvtárhasználat, Információkeresés
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
Célok, megszerezhető kompetenciák: A tananyag elsajátítása és a leckék elvégzése révén jártasság szerezhető a katalógushasználat, a keresési stratégiák és az adott tudományterületekhez kapcsolódó nyomtatott és elektronikus dokumentumok használatában, lehetővé válik az …
1
Corvina logo

Kategóriák: Utazás, turizmus
Tárgyszavak: Útleirás
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
Akarva nem akarva, a praedestinatió híveinek táborába kell állanom, daczára, hogy nem vagyok sem vastag nyakú kálvinista, sem pedig sok nejű turkus, a mely utóbbi nem volna éppen utolsó mesterség még a mostani koromban : tekintve, hogy még csak «35 tavaszokat láttam.» Mert, midőn …
Corvina logo

Kategóriák: Közgazdaságtudomány
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
E bevezető fejezetben arra próbálunk meg válaszokat keresni, hogy melyek azok a megismerési területek, amelyeket a közgazdaságtudomány vizsgálatai tárgyává tesz a saját megismerési törekvéseiben. Mint majd látni fogjuk, ennek a kérdésnek megválaszolását tudományunk egyik …
Corvina logo

Kategóriák: Közgazdaságtudomány
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
A Kék Gazdaságról az előző részben írottak sejtetik, hogy itt nem a szokásos udvarias könyvismertetőkről van szó, hanem egy jelentősebb dologról. Ilyen sok, komoly pozíciót betöltő, és az élet különböző területein dolgozó tudós, szakember egybehangzó véleménye azt …
Corvina logo

Kategóriák: Közgazdaságtudomány
Tárgyszavak: Menedzsment, Szervezeti formák, Vállalatvezetés
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
A Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karán (és annak jogelődjén) 1972 óta foglalkozunk a menedzsment tudományterületének és szakmájának kérdésköreivel. Az idők változásával tudásanyagunk is formálódott, de elkötelezettségünk sohasem változott az oktatás …
Corvina logo

Kategóriák: Közgazdaságtudomány, Informatika
Tárgyszavak: Gazdasági informatika
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
A Bologna-típusú, alap- és szakképzésre osztott felsőoktatás első szakaszában gyakorlati jellegű ismeretek; akár közvetlenül használható eljárások megismerése, elsajátítása a cél. Az informatika ebből a szempontból furcsa jószág: sokan úgy gondolják, bárki leülhet egy …
borítókép
A család és az egyház után a harmadik főtényező, melynek az ember felett hatalmat adott az Isten, az állam. Van-e és mennyi joga az államnak a tanítás és nevelés terén? Erre nézve ma már nem egyeznek meg többé a vélemények. A 16. századig, ha voltak is itt-ott eltérő …

Kategóriák: Orvostudomány
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
In diesem Buch werden die genauen diagnostischen Bewertungen der verschiedenen Erkrankungen in der Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde behandelt, die Kopf- und Halschirurgie erfordert besondere praktische Fähigkeiten. Lujber‘s Seminarbuch zu Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde beschreibt ausführlich …
2
Corvina logo

Kategóriák: Jogtudomány
Tárgyszavak: Informatika, Környezetvédelem, Európai Unió, Tanulmánykötet, Szembesítés, Adójog, Vélemény szabadsága, Szólásszabadság
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
(...) The main objective of Act CXXV of 2003 on equal treatment and the promotion of equal opportunities is to promote conformity with the principle of equal treatment, including - inter alia - the legal relationships of municipalities. In performing the policing duties of municipalities, more …
Corvina logo

Kategóriák: Jogtudomány
Tárgyszavak: Informatika, Környezetvédelem, Európai Unió, Tanulmánykötet, Szembesítés, Adójog, Vélemény szabadsága, Szólásszabadság
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
(...) Many requirements, basic principles and expectations are expressed towards the public administration of democratic states, but it is a key issue that public administration must work properly and fulfil its functions for those who get in touch with it (primarily clients) in a satisfactory …
Corvina logo

Kategóriák: Jogtudomány
Tárgyszavak: Informatika, Környezetvédelem, Európai Unió, Tanulmánykötet, Szembesítés, Adójog, Vélemény szabadsága, Szólásszabadság
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
(...) As the pre-requisite for being taken under legal authority, the various phenomena require assessment. Human conducts regarded as harmful for the society appear in various life situations and produce a very colourful image. It is a crucial question, however, how the legislature in a given area …
Corvina logo

Kategóriák: Jogtudomány
Tárgyszavak: Informatika, Környezetvédelem, Európai Unió, Tanulmánykötet, Szembesítés, Adójog, Vélemény szabadsága, Szólásszabadság
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
(...) Dilatory tactics are often the main cause of undue delay. To prevent them, legal systems - regardless of time and place - have searched for appropriate solutions. In our opinion, to solve the problem adequately we have to scrutinize and analyze the whole process leading to the use of dilatory …
Corvina logo

Kategóriák: Jogtudomány
Tárgyszavak: Informatika, Környezetvédelem, Európai Unió, Tanulmánykötet, Szembesítés, Adójog, Vélemény szabadsága, Szólásszabadság
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
(...) The main objective of this essay is to map current national Hungarian regulations on privacy in the workplace. We will not deal with every single issue regarding data protection in employment: our research will focus on the regulation of technical surveillance in order to differentiate …
Corvina logo

Kategóriák: Jogtudomány
Tárgyszavak: Informatika, Környezetvédelem, Európai Unió, Tanulmánykötet, Szembesítés, Adójog, Vélemény szabadsága, Szólásszabadság
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
(...) The recognition of language rights is a sensitive and confusing issue which appears in various forms at different levels. This paper analyses three issues as illustrations. The first is the shift away from the minority protection system of the League of Nations to the Human Rights protection …
Corvina logo

Kategóriák: Jogtudomány
Tárgyszavak: Nemzetközi jog, Genetika, Tanulmánykötet, Büntetőjog, Emlékkötet, Gyermekvédelem, Családjog, Házassági vagyonjog, Házasság, Családon belüli erőszak, Gyermekek jogai, Polgári eljárásjog, Örökbefogadás
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
A kötetet, amelyet Ön a kezében tart szeretettel és tisztelettel nyújtja át a Pécsi Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Kara Dr. Filó Erika egyetemi docens asszonynak hetvenedik születésnapja alkalmából. A kötet huszonnégy dolgozatot tartalmaz a családjog és társtudományai …
Corvina logo

Kategóriák: Jogtudomány
Tárgyszavak: Nyomozás, Büntető eljárásjog, Fellebbezés, Tanulmánykötet, Büntetőjog, Emlékkötet, Bizonyíték, Kriminalisztika, Titkos információgyűjtés, Titkos adatszerzés
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
Felicitations to our estemeed master. We are all pupils of the person feted. It feels pleasant to say so since we have all experienced that a pupil is not the one whom we are teaching or have taught (for we have so many of them) but the one who has learned something from us. We may say with full …
Corvina logo

Kategóriák: Jogtudomány
Tárgyszavak: Informatika, Környezetvédelem, Európai Unió, Tanulmánykötet, Szembesítés, Adójog, Szólászabadság, Vélemény szabadsága
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
(...) Over the last five years, the author has undertaken research and gathered data on the national regulations of a number of EU countries regarding the use of institutionalised confrontation as an accepted method of determining the truth in criminal proceedings and/or as a technique used in …
Corvina logo

Kategóriák: Neveléstudomány
Tárgyszavak: Neveléstörténet, Iskolaügy, Iskoláztatás, Angol oktatás
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
Az angol középiskoláknak több faja van. Köztük néhány — Eton, Winchester, Chist’s Hospital — nagy alapítványokból táplálkoznak, másokat mint Westminster, Canterbury vagy Ely középiskoláját káptalanok tartják fenn. Tannak köztük olyanok, mint Merchant Taylors, St. …
Corvina logo

Kategóriák: Jogtudomány
Tárgyszavak: Tanulmánykötet, Büntetőjog, Emlékkötet
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
Kevés egyetemi oktató mondhatja el magáról, hogy kollégái már 60 éves korában tiszteletkötettel lepték meg. Öt évvel ezelőtt Tremmel Flórián professzort Minúciák c. tanulmány csokorral köszöntöttük. Érdemes egy pillanatra áttekinteni, hogy mi is történt az ünnepelttel az …
Corvina logo

Kategóriák: Jogtudomány
Tárgyszavak: Tanulmánykötet, Büntetőjog, Emlékkötet
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
A volt tanítvány és munkatárs tiszteletével emlékezem meg Karunk egykori neves professzoráról, Losonczy Istvánról. A még életben levő diákjai és tanártársai gondolatában még élénken él a 32 éves korában, 1940-ben egyetemi tanárrá kinevezett, szép karrier előtt álló …
Corvina logo

Kategóriák: Jogtudomány
Tárgyszavak: Tanulmánykötet, Büntetőjog, Emlékkötet
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
A Büntető Eljárásjogi és Kriminalisztikai tanszék - a Pécsi Igazságügyi Orvostani Intézettel karöltve - mély tisztelettel adózik Dr.iur.dr.med Dezső László kandidátus, címzetes egyetemi docens emlékének halálának első évfordulóján. Még kezdő oktatói beosztásban voltam, …
Corvina logo

Kategóriák: Jogtudomány
Tárgyszavak: Tanulmánykötet, Emlékkötet
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
Turning to the age of 75 is such a nice occasion that we might be allowed to break down accepted forms, to offer irregular congratulations when greeting Professor Antal Ádám. This sort of opportunity is provided also by his long professional career, since we have managed to perceive his work on …
Corvina logo

Kategóriák: Jogtudomány
Tárgyszavak: Tanulmánykötet, Büntetőjog, Emlékkötet, Irk Albert
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
Egy egyetem tekintélye, szellemisége nem a semmiből jön, azt generációk szorgos munkája teremti meg. Kimagasló személyiségek építenek bele láthatatlan és korunkban már csak nehezen azonosítható köveket, rétegeket. Így aztán a hallgató legtöbbször már nem is tudja, hogy az …
Corvina logo

Kategóriák: Jogtudomány
Tárgyszavak: Tanulmánykötet, Kriminológia, Emlékkötet, Ferencz Zoltán, Büntetõjog
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
Dr. Ferencz Zoltán egyetemi adjunktus, kandidátus 1951. július 10-én született Pécsett egy négygyermekes család saljaként. Édesapja rendőrtiszt volt, édesanyja fiatalon hunyt el. Az általános és középiskoláit Pécsett végzete. 1969-ben jeles eredménnyel érettségizett a Janus …
Corvina logo

Kategóriák: Jogtudomány
Tárgyszavak: Tanulmánykötet, Emlékkötet, Vargha László
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
„Gyökereim nagyon különböző társadalmi helyzetű, foglalkozású és nemzetiségű rétegekbe nyúlnak" - írta magáról egyik alkalommal a büntetőeljárás professzora, a pécsi egyetem oktatói karának kiemelkedő személyisége, nemzetközi hírű írásszakértő, akinek egyik …
Corvina logo

Kategóriák: Jogtudomány
Tárgyszavak: Szamel Lajos, Kulcsár Kálmán
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
A Janus Pannonius Tudományegyetem Tanácsa Szamel Lajos egyetemi tanárt, a jogtudomány doktorát és Kulcsár Kálmán akadémikust, igazságügyi minisztert kiemelkedő tudományos és oktató munkásságuk, valamint az egyetem fejlesztését szolgáló fáradozásaik elismeréseként 1989. …
Corvina logo

Kategóriák: Jogtudomány
Tárgyszavak: Polgári törvénykezés
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
A magyar polgári peres eljárás történetének irója nem sok örvendetesei mondhat el. Három évtized tespedéséről, az ideiglenesség jellegével biró javaslatok sorozatáról kell számot adnia. Az 1863 : LIV. törvényczikk alkotói abból indullak ki. hogy ideiglenesen, rövid időre …
1
Corvina logo

Kategóriák: Jogtudomány
Tárgyszavak: Tanulmánykötet, Büntetőjog, Jogi emlékkönyv
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
(...) Az elmúlt időszakban rendszeresen foglalkoztam a bűnügyi tudományok szerves részét jelentő kriminalisztika tudományrendszerbeli és tartalmi kérdéseivel, ezért ezen gondolatsoromban is azzal kívánok foglalkozni, hogy ezen diszciplína utóbbi időszakban végbement fejlődése …
Corvina logo

Kategóriák: Jogtudomány
Tárgyszavak: Emlékkönyv, Tanulmánykötet, Bihari Ottó, Jogi tanulmányok
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
Az Emlékkönyv Dr. Bihari Ottó (1921-1983) akadémikus volt kollégáinak, barátainak, tanítványainak és más tisztelőinek megemlékezése a hazánkban és külföldön egyaránt elismert, jelentős szerepet betöltő tudós születésének 80. évfordulójára. Bihari Ottó — korának …
Corvina logo

Kategóriák: Neveléstudomány
Tárgyszavak: Gyógypedagógia, Fogyatékosságügy
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
A világ összes államai versengve küzdenek a kultúr-fölényért, mert tudják, hogy az állam jólétének, boldogulásának alapja a kultúra, Ebben a nemes versenyben az az állam vezet, amelynek legnagyobb mértékben sikerül polgárai összességét a kultúra legmagasabb fokára emelni. …
Corvina logo

Kategóriák: Vallástudomány
Tárgyszavak: Egyháztörténet, Szeged, Szeged Piarista rend
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
Szeged város közönsége 1886. évben egy közel 300 ezer frtba került Idgymnasiumi palotaszerü nagy épületet emelt az ebben tanító t. piarista Atyák és tanuló ifjúság részére. E körülmény kedvező alkalmul szolgált a szegedi kegyesrendiek háza főnökének tudós Papp jános k. …
Corvina logo

Kategóriák: Neveléstudomány
Tárgyszavak: Analfabétizmus, Felnőttképzés
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
Az 1923. év augusztus havában egy ismeretlen mecénás 5 millió korona pályadíjat tűzött ki az "Uj Nemzedék"-ben oly pályamunka megírására, amely a csonkaország analfabétizmusát részletesen ismerteti s a népkultúra fejlesztésére a szükséges irányítást megadja. Meglepő és …
Corvina logo

Kategóriák: Jogtudomány
Tárgyszavak: Tanulmánykötet, Emlékkötet, Ádám Antal
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
Ádám Antal 1930 február 14-én született Jánoshalmán középbirtokos, földműves családból. Elsőgenerációs értelmiségi habitusának megítéléséhez figyelmet érdemel, hogy anyai ágon az ugyancsak földműves Faddi családból hat tekintélyes szerzetes tanárnő került ki a XX. …
Corvina logo

Kategóriák: Jogtudomány, Bibliográfia
Tárgyszavak: Oktatói bibliográfia, Jogtudományi bibliográfia
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
EZ A KIADVÁNY folytatása az Állam- és Jogtudományi Kar oktatóinak tudományos munkásságát a „Studia iuridica auctoritate Universitatis Pécs publicata” c. sorozat keretében feltáró bibliográfiáknak. A sorozat 51. köteteként jelent meg első alkalommal az Állam- és …
Corvina logo

Kategóriák: Jogtudomány
Tárgyszavak: Államigazgatás, Alkotmányosság
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
Dans la plupart des Etats l’importance de la constitution a connu une révalorisation après la deuxième guerre mondiale. La révalorisation de la loi fondamentale tient à diverses raisons et a abouti à diverses conséquences. Parmi les raisons il faut souligner la rupture catégorique avec …
Corvina logo

Kategóriák: Jogtudomány
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
Parmi les circonstances influançant extérieurement et intérieurement l’histoire de la Hongrie existant depuis plus de mille ans, sa situation géographique occupait une place prééminente. Ce pays, situé au centre de la partie orientale de l’Europe centrale, était en nombreaux cas scène …
Corvina logo

Kategóriák: Történelem
Tárgyszavak: Rákóczi-szabadságharc, Rákóczi Ferenc, Szabadságharc
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
Merem hinni, hogy kedves kötelességet teljesítettem és jó munkát végeztem akkor, amikor nemzetünknek II. Rákóczi Ferencz vezérsége alatt a múltban lezajlott dicsőséges szabadságharczát és szomorú letiportatását a hazafias közönségnek kezébe adtam történeti olvasmányul. …
Corvina logo

Kategóriák: Politikatudomány
Tárgyszavak: Politikatudomány, Néppolitika, Szocializmus, Államelmélet
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
Amikor Marchiavelli a 16. század első évtizedében (1516) megírta a «Fejedelem» czimü munkáját, a fejedelmi abszolutizmus győzelme ugyan nem bevégzett, de már kétségtelen tény volt. E könyv nagy hatása abban rejlett, hogy az újonnan megalapított vagy hatalomra vágyó …
Corvina logo

Kategóriák: Neveléstudomány
Tárgyszavak: Játékelmélet
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
A magyar testnevelés irodalma szakmunkákban általában igen szegény, elméleti játékkönyvünk pedig úgyszólván nincsen, miértis hasznos munkát végzett Farkas Pál testnevelési tanár, volt tanítványunk akkor, amidőn magyar és külföldi forrásmunkák felhasználásával a …
Corvina logo

Kategóriák: Jogtudomány
Tárgyszavak: Magyar jogtörténet, Fegyelmi jog, Katonai büntetőjog története
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
E mű megírásánál felhasznált forrásanyag tanulmányozását a világháború utolsó éveiben kezdtem meg. Akkor még jogtörténelmünkből a legszebb lapokat keresgettem, amelyeken régi dicsőségünk emlékei tárultak elém. Akkor még a katonás szellem és győzni akarás hevítette …
Corvina logo

Kategóriák: Neveléstudomány
Tárgyszavak: Felsőoktatás, Tanárképzés története
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
A tanárképző főiskolákat a felszabadult Magyarország oktatásügyi kormányzata hívta életre 1948-ban. A szükséglet, amely ezeket az intézményeket létrehozta az általános iskolai szakrendszerű oktatás bevezetése volt. Anélkül, hogy a tanárképző főiskolák egyébként …
Corvina logo

Kategóriák: Neveléstudomány
Tárgyszavak: Oktatástörténet, Neveléstörténet
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
Ha az írókat két csoportra osztjuk, mint a fogakat: metszőkre és őrlőkre, mi tűrés-tagadás, hazai paedagogiai íróink nagy többsége az utóbbiak közé tartozik. Bámulatos buzgalommal őrlik le német mestereiknek ezerszer fölelevenített mondókáit, melyekben rendszerint nyoma …
Corvina logo

Kategóriák: Történelem, Vallástudomány
Tárgyszavak: Felvilágosodás
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
A felvilágosodás tágabb és valódi értelemben véve az a folyamat, mellyel az emberiség a szellemi szolgaságból és sötétségből eljut abba az állapotba, ahol minden egyesnek joga, módja és alkalma van arra, hogy a saját szemével lássa és a saját eszével itélje meg a …
Corvina logo

Kategóriák: Jogtudomány
Tárgyszavak: Értékpapírpiac, Értékpapír
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
Ez a tankönyv a PTE Közgazdaságtudományi Karának hallgatói számára készült és a pénzügy specializáció, valamint a pénzügyi menedzser és az MSC képzés keretei között oktatott tananyag elsajátítását kívánja elősegíteni. A kiterjedt oktatási körnek megfelelően olyan …

Kategóriák: Jogtudomány
Tárgyszavak: Kereskedelmi jog, Gazdasági társaságok
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
A kereskedelmi jog tantárgy keretében a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CLXIV. törvény és a cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról szóló 1997. évi CXLV. törvény alapján a cégbírósági nyilvántartás - a rájuk vonatozó …
Corvina logo

Kategóriák: Jogtudomány, Politikatudomány
Tárgyszavak: Európai Unió, Gazdaságpolitika, Integráció, Környezetvédelmi politika
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
Ez egy új könyv, de egyszersmind egy korábbi könyv harmadik kiadása is. Azt a mintát követi, amelyet a Politikák születése az Európai Közösségekben c. könyvben (1977) alapoztunk meg, és amelyet e könyv bővített és továbbfejlesztett 1983-as második kiadásában is alkalmaztunk. …
1
Corvina logo

Kategóriák: Jogtudomány
Tárgyszavak: Jogelmélet, Jogi gondolkodás története
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
A general characteristic of Hungarian political and legal thought is that it has fitted in the West European way of progress, but it also lagged behind in a certain degree. This characteristic feature could be related to the lagging of the development of the Hungarian society as a whole. In the …
Corvina logo

Kategóriák: Közgazdaságtudomány
Tárgyszavak: Vidékfejlesztés, Vidékpolitika
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
(...) Értekezésünket rövid fogalmi tisztázással kezdjük. Előbb a fejlett országokban (OECD) és ezen belül az Európai Unióban elfogadott meghatározásokat nézzük át, majd rátérünk a romániai vonatkozásokra. Tisztázzuk előbb a vidéki település fogalmát. Az OECD egyetlen …
Corvina logo

Kategóriák: Közgazdaságtudomány
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
Ez a kötet elsősorban azzal a céllal készült, hogy segítse az elméleti érdeklődésű felsőbb éves közgazdász hallgatók, valamint a Gazdálkodástani Doktori Program PhD hallgatóinak felkészülését azokból a témakörökből, amelyek a modem finanszírozás-elméleti modelleket, …

Kategóriák: Energetika, Gépészet
Tárgyszavak: Hőkibocsátás, Mérőeszközök, Hőmérsékletmérés, Áramlásmérés, Hőérzékelés
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
A sikeres mérnök képzés feltétele, hogy a hallgatók átfogó képet kapjanak a mindennapi mérnöki munka során alkalmazott mérőeszközök tulajdonságairól, megértsék és elsajátítsák azok működési elvét, valamint képesek legyenek azt magabiztosan használni. A korszerű, …
Corvina logo

Kategóriák: Közgazdaságtudomány
Tárgyszavak: Sorozatok, Integrálszámítás, Valószínűségelmélet
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
Ez a könyv a mérték- és valószínűség-elmélet alapjaival kívánja megismertetni az Olvasót, elsősorban azokat, akik felsőfokú gazdasági (közgazdasági) tanulmányokat folytatnak. A Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karán a Gazdaságmatematika II c. tárgy …
Corvina logo

Kategóriák: Jogtudomány
Tárgyszavak: Államigazgatási szervek
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
In einem Staat üben die Verwaltungstätigkeit überwiegend die Staatsverwaltungs- und Selbs^Verwaltungsorgane aus. Diese zwei großen Untersysteme der Verwaltung bauen sich jedoch nach verschiedenen Grundsätzen auf. Die Verwaltung hat solche Aufgaben, die in einem staatlich einheitlichen …
Corvina logo

Kategóriák: Egyetemtörténet
Tárgyszavak: Magyar Királyi Erzsébet-Tudományegyetem, Jogi oktatás
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
Nagyméltóságú Miniszter Úr! Az 1914. november 24-én 156.669/1914. IV. sz. a. kelt magas leiratával méltóztatott Nagyméltóságod a jogi szakoktatás reformja tárgyában egyes kérdések felvetése mellett karunkat véleményes nyilatkozatra és javaslattételre felszólítani. Engedje …
Corvina logo

Kategóriák: Jogtudomány
Tárgyszavak: Nemzetközi jog, Európai Unió, Tanulmánykötet, Bruhács János, Európai jog
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
Bruhács János 70. születésnapjának közeledtével tanakodni kezdtünk a tanszéki kollégákkal, hogyan ünnepelhetnénk meg méltó módon e jeles, kerek évfordulót. Az rögtön biztossá vált, hogy (az akkor még messzinek tűnő) szeptember 23-án szűk körben, Professzor Úr kedvenc …
Corvina logo

Kategóriák: Jogtudomány
Tárgyszavak: Büntetőeljárás
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
Das Strafverfahrensrecht ist ein solcher Rechtszweig in Europa - und sogar weltweit, für den grundlegend die Kodifikationsregelung charakteristisch ist. Deshalb ist der Entwurf des Trends vor allem, der früher erfolgten Kodifikationen (Kodifikation sversuche) und der letztesten - in Ungarn noch …
Corvina logo

Kategóriák: Jogtudomány
Tárgyszavak: Konferencia, Nemzetközi jog, Alkotmányjog, Kisebbségi jogok, Nemzeti kisebbségek, Etnikai kisebbségek
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
A kiadvány az ERASMUS/EUROMIR program zárásának tekinthető. Mint ilyen, szinte megköveteli a kutatási program résztvevőinek a megörökítését. A már elindult projekt résztvevői: Dr. Günther Sander Mainz - Németország, az alprogram koordinátora; dr. Alberto Merler Sassari - …
Corvina logo

Kategóriák: Jogtudomány
Tárgyszavak: Büntetőjog, Gazdasági bűncselekmény, Gazdasági büntetőjog
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának Büntetőjogi Tanszékén a gazdasági büntetőjog oktatásának a rendszerváltás előttig visszanyúló hagyományai vannak, e tradíció megteremtéséért tanszékünk professor emeritusának, Erdősy Emilnek e sorokban is …
Corvina logo

Kategóriák: Jogtudomány
Tárgyszavak: Európai Unió joga, Tanulmánykötet, Jogharmonizáció, Összehasonlító jog, Jogrendszer
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
„Az uniós jog és a magyar jogrendszer viszonya” c. kötet első hangzásra is ambiciózus. Ilyen kiadványnak, ha a mondanivalója hű akar maradni a címéhez, számos jogterületet kell érintenie. Az érdeklődő olvasó tehát kíváncsian, várakozón tekint a kötetben foglalt témák …
Corvina logo

Kategóriák: Közgazdaságtudomány
Tárgyszavak: Tanulmánykötet
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
This collection of articles was prepared in honour of the 30th anniversary of the foundation of the Faculty of Business and Economics in Pécs. 30 years is a short period in the history of the University of Pécs starting in 1367 but very significant in the history of the transition of the …
Corvina logo

Kategóriák: Jogtudomány
Tárgyszavak: Tanulmánykötet, Tóth Mihály
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
Tóth Mihály az anyagi büntetőjog és a büntető eljárásjog egyik legkiválóbb professzora, elméleti és gyakorlati szakértője, a gazdasági büntetőjog nemzetközileg is elismert, iskolateremtő egyetemi tanára. Azon kevés professzor közé tartozik, akik folyamatosan, önzetlenül …
Corvina logo

Kategóriák: Jogtudomány
Tárgyszavak: Emlékkönyv, Tanulmánykötet, Földvári József
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
Ez a kötet Földvári József professzor úr 75. születésnapjára és 50 éves oktatói jubileumának tiszteletére készült. Az igen széles területet átfogó dolgozatokat tematikailag lehetetlen csoportosítani; a tanulmányok a jog, s ezen belül az egyes jogágak változatosságát, …
Corvina logo

Kategóriák: Jogtudomány
Tárgyszavak: Európai Unió, Tanulmánykötet, Közösségi jog, Polgári eljárásjog
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának Polgári Eljárásjogi és Jogszociológiai Tanszéke az ezredfordulón indította meg önálló kiadványsorozatát. Az első két kötet a tanszék számára fontos és emlékezetes eseményekből merítkezett. 2002-ben jelent meg a …
Corvina logo

Kategóriák: Jogtudomány
Tárgyszavak: Emlékkönyv, Tanulmánykötet, 1956
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
Az 1956. évi magyar forradalom és szabadságharc ötvenedik évfordulója emlékezésre és tisztelgésre ösztönöz sokunkat. Egy totalitárius rendszerben élő társadalom életéről, a belül, „a hajszálcsövek hálózatában” lezajló történésekről azonban igen nehéz utólag …
Corvina logo

Kategóriák: Közgazdaságtudomány
Tárgyszavak: Tanulmánykötet
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
E könyv megjelenésekor Zinhober professzor (akit Főnöknek, Ferinek vagy éppen Feri bácsinak szólítottunk kortól, alkalomtól vagy egyéb okoktól függően) már két éve nincs közöttünk. Azt, hogy vezetőként, barátként, tanárként vagy „csak” emberként fontos volt - és …
Corvina logo

Kategóriák: Jogtudomány
Tárgyszavak: Kereskedelmi jog
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
A szakirányú továbbképzés tanterve arra épül, hogy a hallgatók jegyzetből (tankönyvből) sajátíthatják el a szükséges alapismereteket. Ennek ellenére a kereskedelmi jog oktatásához ilyen tananyag eddig nem áll rendelkezésre. E jegyzet kiadásának elsődleges oka tehát a …

Kategóriák: Jogtudomány
Tárgyszavak: Szociális jog, Gyermekvédelmi jog
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
A szociális jogok a szociálpolitika megvalósítását szolgálják a maguk sajátos eszközeivel. A szociálpolitika a különböző korszakokban felmerülő szociális feladatokat a jog különböző területeiről származó jogintézmények felhasználásával oldotta meg. A jogi eszközök …
Corvina logo

Kategóriák: Közgazdaságtudomány
Tárgyszavak: Piaci árkockázat
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
Ez a könyv néhány kiemelkedően fontos pénzügyi piaci termék árazásával, és a piaci árkockázatok kezelésével foglalkozik. Kérdés, hogy miként lehet kiküszöbölni bizonyos árkockázatokat, és milyen szükségszerű összefüggéseknek kell teljesülni a piacokon azokban az …
Corvina logo

Kategóriák: Jogtudomány
Tárgyszavak: Munkaviszony, Személyzeti politika, Illetményrendszer
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
A nyílt rendszer szélsőséges változat volt az amerikai ún. zsákmányrendszer, amelyben a választásokon győztes pártnak módjában állott híveit közületi állásokkal jutalmazni. Ez azonban, elsősorban a szövetségi kormányzat alkalmazottait illetően, hosszabb ideje erőteljesen …
Corvina logo

Kategóriák: Közgazdaságtudomány
Tárgyszavak: Pénzforgalom, Bankrendszer, Hitelminősítés, Adósminősítés, Hitelezés, Kockázatvállalás
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
Sokáig vívódtam, hogy elkezdjek-e bankismereteket oktatni. Elkezdtem, s az oktatás értelméről végzett diákjaim győztek meg, miután elhelyezkedtek. Sokáig gondolkodtam és kísérleteztem, hogy milyen törzsanyagot oktassak, mit követeljek meg a vizsgákon és milyen kiegészítő …
Corvina logo

Kategóriák: Közgazdaságtudomány
Tárgyszavak: Tanulmánykötet
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
A közgazdászképzés pécsi megindulásának huszonöt éves jubileumához érkeztünk ebben az évben. A Janus Pannonius Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karának oktatóközössége úgy határozott, hogy az évfordulót tudományos rendezvénysorozattal és két jubileumi kötet …

Kategóriák: Jogtudomány
Tárgyszavak: Információszabadság, Női katonák, Női merénylők, Iszlám Állam, Al-Khanssa, Devizahitelezés, Terrorizus, Birtokvédelem, Közpénzek, Devizaválság, Rendőrségi törvény, Jegyesség, Kártalanítás, Emberkereskedelem, Szervkereskedelem, Terrorizmus finanszírozása, Különleges adó
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
2018 őszén doktoranduszokban és fiatal oktatókban felmerült az ötlet, hogy a pécsi jogász doktoranduszoknak szervezzünk konferenciát. Korábban is voltak erre pozitív kezdeményezések, ilyen volt például az ún. JoDoPet (Jogász Doktoranduszok Pécsi Találkozója) című PhD …
Corvina logo

Kategóriák: Jogtudomány
Tárgyszavak: Tanulmánykötet
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
A Studia Iuvenum Iurisperitorum (A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudomány Kara Hallgatóinak Tanulmányai) című tanulmánykötet-sorozat első száma a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kara által 2001 tavaszán rendezett XXV. Országos Tudományos Diákköri …
3
Corvina logo

Kategóriák: Jogtudomány
Tárgyszavak: Igazságügy, Perjog
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
Az igazságszolgáltatás reformjának kérdése még sohasem égett annyira a körmünkre, mint ma, midőn a polgári peres eljárás végleges megalkotását tartalmazó javaslat ismét — hiszszük utoljára — a törvényhozás előtt van s remélnünk lehet, hogy rövidesen törvénynyé …
borítókép
Szétcsatolt irányítású lineáris differenciálegyenlet rendszerrel foglalkozunk, amely aszimptotikusan stabilis. Adva van az állapottérnek egy nem üres belsejű részhalmaza, a működőképességi halmaz, az állapotnak ezen belül kell maradnia. Meghatározzuk az irányítási térnek egy …
Corvina logo

Kategóriák: Jogtudomány
Tárgyszavak: Végrehajtási eljárás, Teljesítőképtelenség, Perenkívüli eljárás
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
Elsőrendű kötelessége az államnak, hogy ha magánjogokat ad alattvalóinak, meg is védje azokat. Ennek a célnak egyik nélkülözhetetlen eszköze a polgári per. De másrészt az államnak és a jogosultnak egyaránt az az érdeke, hogy erre az eszközre minél ritkábban legyen szükség. …
Corvina logo

Kategóriák: Jogtudomány
Tárgyszavak: Közigazgatási jog, Jogi asszisztensképzés
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
A „Közigazgatási alapfogalmak” című jegyzet - amely az azonos című tantárgy elsajátításához kíván segítséget nyújtani - a jogi asszisztens képzésben résztvevő hallgatók számára készült. A tananyag a közigazgatás - azaz az állam-, illetve önkormányzati igazgatás - …
Corvina logo

Kategóriák: Jogtudomány
Tárgyszavak: Közigazgatási jog, Jogi asszisztensképzés
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
A „Bevezetés a közigazgatási jogba” című jegyzet (elsősorban) a jogi asszisztensképzésben résztvevők számára készült. A tananyag a közigazgatás - azaz az állam- illetve önkormányzati igazgatás - szervezetrendszerét, a szervek működésére és eljárására vonatkozó …
Corvina logo

Kategóriák: Közgazdaságtudomány
Tárgyszavak: Európai Unió, Regionális gazdaság, Regionális gazdaságfejlesztés, Gazdasági fejlődés
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
A postgradual course in Development of Regions, Towns and Villages was launched in 1989, a gradual course in Regional Policy and Economics was launched in 1994, and a Ph.D. course in Regional Policy and Economics was started in 1996 at Janus Pannonius University in close co-operation with the …
Corvina logo

Kategóriák: Egyetemtörténet, Orvostudomány
Tárgyszavak: Egyetemtörténet, Szülészet, nőgyógyászat, életrajz
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
Minden emberi közület, mely elődeinek értékeit veszni engedi, olyan, mint az a kertész, mely fejlődésre váró csemetéjének éltet adó gyökereit hagyja gondozatlanul. Ilyen kertész a pécsi egyetem orvoskari tanártestülete lenni nem óhajt, sőt inkább a magy. kir. Erzsébet tud. …