Újdonságok
Corvina logo

Kategóriák: Egyetemtörténet, Jogtudomány, Életrajz
Tárgyszavak: Molnár Kálmán, Bihari Ottó, Benedek Ferenc, Szotáczky Mihály, Krisztics Sándor, Vasváry Ferenc, Abay (Neubauer) Gyula, Pap Tibor, Pázmány Zoltán, Csizmadia Andor, Losonczy István, Óriás Nándor, Irk Albert, Csekey István, Kérészy Zoltán, Rudolf Lóránt, Halasy-Nagy József, Esztergár Lajos, Vargha László, Szamel Lajos, Kauser Lipót, Bozóky Géza, Holub József, Farkas József, Faluhelyi Ferenc, Román László
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara az 1912-ben Pozsonyban megalapított, majd az I. Világháborút követően Pécsre költözött Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem kebelében kezdte meg tevékenységét az 1923. év őszén. Az éppen mögöttünk hagyott 85 …
Corvina logo

Kategóriák: Jogtudomány
Tárgyszavak: Magyar jogtörténet, Alkotmánytörténet
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
Die Ausbildung der modernen ungarischen Juristen muss immer umfassender ausgestaltet werden, sie sollten ja neben der Kenntnis des Verfassungsrechtes und des Rechtssystems der Ungarischen Republik auch völkerrechtliche und europarechtliche Kenntnisse erlernen. Organischer Teil dieses …
Corvina logo

Kategóriák: Egyetemtörténet, Közgazdaságtudomány
Tárgyszavak: Egyetemi oktatás, Közgazdászképzés
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
A Közgazdaságtudományi Karon mindig fontosnak tartottuk az innovációt, az adott korban érvényes kihívásoknak való megfelelést, a hallgatóorientált gondolkodást és működést. Az ezredforduló táján „még csak” beszéltünk róla, hogy a fiatal generáció „más”, de …
1
Corvina logo

Kategóriák: Jogtudomány
Tárgyszavak: Sajtójog, Jogászegylet
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
A Magyar Jogászegylet büntetőjogi bizottsága elhatározta, hogy napirendre tűzi a sajtójogi reform főbb kérdéseinek megvitatását. Tudtuk, hogy kényes kérdés tárgyalásához fogunk. Sajtóügyi reformról szólva, közel fekszik a gyanúsítás: ime, megakarják rendszabályozni a …

Kategóriák: Jogtudomány
Tárgyszavak: Polgári Eljárásjog, Európa jog
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
Az Európai Unió sajátos jogrendszerrel rendelkezik, amely különbözik mind a nemzetközi jogtól, mind a tagállamok belső jogától. A közösségi joganyag több forrásra épül, amelyeket különböző szempontok alapján tagolhatunk (pl.: az Unió mely pillérében folytatott …
Corvina logo

Kategóriák: Földtudományok, Környezetvédelem
Tárgyszavak: Geopolitika, Vízgazdálkodás, Vízvédelem, Vízellátás
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
A little bit more than ten years ago a book on water conflicts was published. We authors thought, we felt that the upcoming decade brings more serious ecological problems and various global challenges than ever before. And unfortunately we were not mistaken. This book was finalised during a rather …
1
Corvina logo

Kategóriák: Könyvtár- és Információtudomány
Tárgyszavak: Tájékoztatás, Könyvtári információ-keresés, Szövegelemzés, Szövegnyelvészet
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
Minden információszolgáltató, ezen belül a könyvtáros hivatás központi feladata a tájékoztatás az emberiség által összegyűjtött és felhalmozott ismeretekről, tudásról. Munkáját dokumentumok, elsősorban - bár egyre inkább változó körülmények között - nyomtatott és …
Corvina logo

Kategóriák: Életrajz
Tárgyszavak: Emlékirat, Fehérterror
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
Prónay Pál feljegyzéseivel egy mindenképpen sajátos olvasmány kerül az olvasó kezébe. Hasonló jellegű emlékirattal a történelmi forrásmunkák között nem találkozhat; de a világirodalomban is hiába keresne hozzá foghatót. Ilyen művet talán Haynau, Cavaignac írhattak volna …
Corvina logo

Kategóriák: Néprajz, Anyagtudományok
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
Itt hagytam a laboratóriumot, félredobtam könyveimet és ide jöttem Szt. Radegundba... könyvet írni. De különös módja az üdülésnek, mondja majd sok; pedig nem olyan különös! A fenyvesek zamatos levegőjében, szellős, csendes szobában másképen foly a ténta a tollból, mint a …

Kategóriák: Könyvtár- és Információtudomány, Neveléstudomány, Informatika
Tárgyszavak: Neveléstörténet, Tankönyvkutatás, Digitális kultúra, Digitális oktatás, Neveléstudományi terminológia, Digitális információszolgáltatás, Tezaurusz, Információtudomány, Élménypedagógia, Levéltár-pedagógia, Kompetenciafejlesztés, Református gyűjtemény, IKT-eszközök, Múzeumpedagógia, Múzeumpedagógiai foglalkozás, Biztonság tudatosság, Adatbiztonság, Biztonsági kultúra, Szabadulószoba, Információbiztonság, Játékpedagógia
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
Az összeállított anyag szerzői között gyakorló pedagógusok, pedagógusképzéssel foglalkozó oktatók, közgyűjteményi dolgozók és doktorhallgatók is vannak, emiatt a közreadott szövegek különösen sokszínűek, más-más nézőpontokat jelenítenek meg, így várhatóan sokak …
2
Corvina logo

Kategóriák: Jogtudomány
Tárgyszavak: Kriminalisztika, Piramismodell, Ujjnyom, Neutronaktivizációs módszer, DNS, Vér, Kiberfelderítés, Nyom, Poligráf, Monoscanner, Anyagmaradvány, Kriminalisztikai hibák, Vizsgálat, Felismerésre bemutatás
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
Csendőrség, városi és járási rendőrhatóságok, valamint vizsgálóbírák, királyi ügyészségek s általában a bűnügyekkel foglalkozó egyének részére” című, „Dr. Grósz János grázi cs. kr. államügyész munkája és egyéb források nyomán” alcímű kötetét. Ami már …
Corvina logo

Kategóriák: Történelem
Tárgyszavak: Sajtó, Újságírás, Színháztörténet, Színészek
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
Pécsett 1773-ig nem volt könyvnyomda. Az első pécsi nyomda felállítása Klimo György pécsi püspök nevéhez fűződik. Ő hívta — amint ezt Várady Ferenc, Pécs történetírója is megemlíti — 1772-ben Engel József könyvnyomdászt Pécsre. Honnan ismerte Klimo Engelt, miért ép …
Corvina logo

Kategóriák: Történelem
Tárgyszavak: Hadsereg, Katonaság, Somogy vármegye
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
Jelen dolgozatom csupán egy része azon munkámnak, mely Somogyvármegye XVII. és XVIII. századbeli hadügyi közigazgatásának a történetét öleli fel. Anyagomat legnagyobbrészben Somogyvármegye levéltára szolgáltatta, főképen pedig a megyei jegyzőkönyvek idevágó sorozata, …

Kategóriák: Utazás, turizmus
Tárgyszavak: Turizmus, Vendéglátás, Szakképzési rendszer
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
A túlélés kulcsa az alkalmazkodóképesség fejlesztése! A gyors gazdasági, társadalmi, technológiai és információ-technológiai fejlődés, a digitalizáció, a piaci követelmények dinamikus változása, új és új tudást, ismereteket, kompetenciákat követelnek meg mind a …

Kategóriák: Közgazdaságtudomány, Utazás, turizmus
Tárgyszavak: Turizmus
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
Az 1950-es évek óta a világgazdaság új súlypontjainak egyike a szolgáltatás szektor nemzetgazdaságokon belüli látványos növekedése, azon belül pedig a turizmus szerepének folyamatos erősödése. Napjainkra a turisztikai világpiac egy összefüggő, interdependens rendszert alkot, …
1

Kategóriák: Közgazdaságtudomány, Utazás, turizmus
Tárgyszavak: Turizmus
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
Az 1950-es évek óta a világgazdaság új súlypontjainak egyike a szolgáltatás szektor nemzetgazdaságokon belüli látványos növekedése, azon belül pedig a turizmus szerepének folyamatos erősödése. Napjainkra a turisztikai világpiac egy összefüggő, interdependens rendszert alkot, …
1
borítókép
Ezek a beszédek, melyeket az egyetem rektori tisztében mondtam el különböző alkalmakkor, a maguk kronológiai sorrendjében visszatükröztetik egyetemünknek ez évi történetét. Kezdődik az esztendő az új egyetemi tanács bemutatkozásával. A megnyitó és beiktató egyetemi …
Corvina logo

Kategóriák: Neveléstudomány
Tárgyszavak: Életrajz, Neveléstörténet, Pedagógia, Herbart
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
Abban az időben, mikor Herbart János Frigyes született (1776), Németországban sűrűn járta még az a szokás, hogy tehetősebb családok kisebb gyermekeiket otthon taníttatták. Herbart is — egy év kivételével, melyet szülővárosának, Oldenburgnak egy magánintézetében töltött …
Corvina logo

Kategóriák: Közgazdaságtudomány, Szociológia
Tárgyszavak: Csoportmunka, Csoportlélektan, Munkacsoport, Termelés, Csoportképződés, Munkapolitika, Management
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
A szociológiai gondolkodás fejlődésének fontos pontjaként, a szociológia mint tudomány kialakulásának pedig első lépéseként tartják számon azt a kérdésfeltevés változást, aminek következtében a "Minek kellene lenni?" kérdést a "Mi van?" kérdése váltja fel. E …
Corvina logo

Kategóriák: Jogtudomány
Tárgyszavak: Jogi asszisztensképzés
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
A közjegyzői ügyvitelre vonatkozó szabályok megértéséhez és alkalmazásához a jogi asszisztensek esetében is elengedhetetlen a közjegyzői szervezetre és a közjegyzői tevékenységre vonatkozó alapvető rendelkezések ismerete. Magyarországon a modern közjegyzőség kialakulása …
Corvina logo

Kategóriák: Egyetemtörténet, Jogtudomány
Tárgyszavak: Jogtudományi Kar, Jogászképzés
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Hazai és Külföldi Vendégeink! Tisztelt Kolléganők! Tisztelt Kollégák! Köszöntőm Önöket ünnepi tudományos ülésünkön, amelyre abból az alkalomból kerül sor, hogy a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara 85 évvel ezelőtt, 1923 …
Corvina logo

Kategóriák: Egyetemtörténet, Jogtudomány
Tárgyszavak: Jubileum
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
LECTORI SALUTEM he students of Pécs are proud of having a more than six-hundred-year-old university. However, the development of Universitas Quinque Eccelesiensis founded in 1367 broke in two first because of the war raging within the country, then because of the Turkish invasion as early as in …
Corvina logo

Kategóriák: Egyetemtörténet, Jogtudomány
Tárgyszavak: Jubileum
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
LECTORI SALUTEM ie Pécser Studenten sind stolz darauf, eine Universität von mehr als sechshundert Jahren zu haben. Doch der Entwicklung der im Jahre 1367 gegründeten Universitas Quinque Ecclesiensis bereiteten der im Land wütende Krieg, dann die türkische Eroberung bereits im 15-ten Jh. ein …
Corvina logo

Kategóriák: Egyetemtörténet, Jogtudomány
Tárgyszavak: Jubileum
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
A jubiláló Kar nevében köszöntőm az Olvasót és arra kérem, hogy ünnepeljen velünk. 1998. október közepén háromnapos rendezvénysorozattal emlékezünk meg a hetvenöt éves pécsi egyetemi jogászképzésről. A jubileumra, az ilyenkor szokásos „ünnepi tanulmányok" helyett, egy …
Corvina logo

Kategóriák: Közgazdaságtudomány
Tárgyszavak: Marketing, Beruházás, Készletezés, Ütemterv
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
Míg századunk a közgazdaságtudomány gyors ütemű fejlődésének tanúja, az utóbbi két-három évtized a vállalati gazdaságtan csodálatos evolúcióját figyelheti. Ezt akár a Nobel-díjas közgazdák szakterületeivel is reprezentálhatnánk. Ebben a nemes küzdelemben sajnálatosan …
Corvina logo

Kategóriák: Jogtudomány
Tárgyszavak: Jogi asszisztensképzés, Szakmai gyakorlat, Jogi gyakorlat, Jogi asszisztens
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
Szakmai gyakorlati füzet a Jogi asszisztensképzésben részt vevő nappali és levelező tagozatos hallgatók számára.

Kategóriák: Közgazdaságtudomány
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
(...) A nem közgazdász olvasó számára valószínűleg különösen hangzik, de a gazdasági folyamatok térbeli vizsgálata még ma sem része a fővonali közgazdaságtannak. Hiába kapott Paul Krugman Nobel díjat több, mint egy évtizeddel ezelőtt, a felsőoktatásban használt mikro- és …
1

Kategóriák: Közgazdaságtudomány
Tárgyszavak: Tehetséggondozás, Menedzsment
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
A tehetség fogalmával foglalkozó szakirodalmak többsége külön-külön tárgyalja az oktatásban (közoktatásban és felsőoktatásban), illetve a vállalati szférában alkalmazott tehetségmodelleket. Jelen mű célkitűzése, hogy több szempontot is integráljon annak érdekében, hogy …
1
Corvina logo

Kategóriák: Neveléstudomány
Tárgyszavak: Beszédek
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
Sok viszontagság után s ezer veszély közt, megfogyva bár de törve nem, elért e törekvő csapat gimnáziumi pályafutásának végpontjához. Voltaképpen csak egy átszálló állomáshoz. Hiszen továbbra is a tudományok széles vágányain fognak haladni. Azomban szétoszlanak, …
Corvina logo

Kategóriák: Neveléstudomány, Történelem, Vallástudomány
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
Ami a nedv a növény életére, az a munka az ember szervezetre és társadalmi életünkre vonatkozólag. Nedv nélkül elsatnyul, elhervad a növény: szellemi és anyagi munka nélkül tespedésnek indul a lélek a testtel egyaránt. A munka az emberiség kultúrái fejlődésének …

Kategóriák: Történelem
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
Summarizing the academic research in South Transdanubia, initiating a dialogue among academics, and disseminating their academic achievements in a circle as broad as possible are considered essential tasks by the Working Group of Economic and Social History of the Regional Committee of the …
1
Corvina logo

Kategóriák: Politikatudomány, Történelem
Tárgyszavak: Ókor, Athén, Periklész
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
Azon százötven esztendő, melyek a persa betöréstől Nagy Sándor trónra léptéig letelének, a görög szellem és élet legpompásabb virágzásának, de egyszersmind sajnosan megeredt hanyatlásának kora. Athen központja az ez időszerinti hellen világnak és vezére minden tekintetben …
Corvina logo

Kategóriák: Szociológia
Tárgyszavak: Családvédelem
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
Az Actio Catholica Országos Elnökségének szociális és karitatív szakosztálya 1942 végén a családvédelem szociális és gazdasági megalapozásáról ankétet tartott, amelynek során igen értékes előadások hangzottak el. Ezek az előadások, melyeknek teljes szövegét az …

Kategóriák: Neveléstudomány, Történelem
Tárgyszavak: Pedagógia, Történelemtanítás, Folyóirat, Tanulmánykötet
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
A Történelemtanítás online folyóiratot azzal a céllal alapítottuk meg tíz évvel ezelőtt, hogy megerősödhessen Magyarországon a történelemdidaktika mint a történelemtanítás tudománya. Meggyőződésünk, hogy a hazai történelemtanítás általános színvonalát, módszereit …

Kategóriák: Hadtudomány, Régészet, Történelem
Tárgyszavak: Ókor, Római Birodalom, Duna Limes
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
The study of Roman frontiers has been a pivotal subject of the academic hub at Pécs for long decades. Its researchers were pioneers of Hungarian aerial archaeology (Aerial Archaeological Archive of Pécs), and have been conducting archaeological excavations and complex non-invasive surveys …
1

Kategóriák: Közgazdaságtudomány
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
Marketing research always follows the trends and improves its methods according to the ever-changing demands of companies. Thus, consecutive periods, alternating between growth and decrease, enliven the days of researchers. We can already see that the mid-‘90s and the second half of the decade …
1

Kategóriák: Irodalomtudomány
Tárgyszavak: Irodalomtörténet
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
Ez év július 25-én ünnepelte 80. születésnapját tanszékünk örökifjú doyenje, dr. Nagy Imre irodalomtörténész, egyetemi tanár, az MTA doktora. Készültünk a nagy napra. Egy évtizede az akkori születésnapot olyan kötettel köszöntöttük, amelybe szerte az országból írtak …
Corvina logo

Kategóriák: Közgazdaságtudomány
Tárgyszavak: Bevándorlás, Migráció, Beruházás
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
A beruházási folyamat igen sokféle tevékenységkört ölel fel: a technikai, technológiai előkészítő és tervezői tevékenységtől kezdve a jogi, környezetvédelmi és szociális háttéren át egészen a gazdaságossági, finanszírozási vetületekig. A beruházással kapcsolatos …
Corvina logo

Kategóriák: Neveléstudomány
Tárgyszavak: Tanterv, Nőnevelés, Leánynevelés, Oktatástörténet, Neveléstörténet, Iskoláztatás, Leánygimnázium
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
(...) A középiskola nevelő feladata mellett és vele szerves kapcsolatban az európai műveltség színvonalán álló, de a leghatározottabban nemzeti irányú műveltséget ad. A középiskolai műveltség kell, hogy magában foglalja a korunk művelődési színvonalától előírt …
Corvina logo

Kategóriák: Életrajz
Tárgyszavak: Emlékkönyv, Klebelsberg Kunó, Emlékbeszéd, Kultuszmimiszter
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
Hat esztendőt forgott immár az idő kereke, hogy gróf Klebelsberg Kunó örökre lehunyta szemét. Azonban minél messzebb távozik alakja az idő távolába, annál nagyobbra nő. Az Idő legtöbbször kegyetlen bíró: olyan államférfiakat, akik személyi varázsukkal s hatalmukkal a …
Corvina logo

Kategóriák: Neveléstudomány, Képző-, vizuális művészet
Tárgyszavak: Művészetelmélet, Művészeti nevelés, Esztétika
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
A MŰVÉSZETRŐL való elmélkedésben, a művészet magyarázatában, tanításában, a művészetre nevelésben a XIX. század túltesz minden előző időszakon. Az elmélkedésnek ily erőfeszítése ismeretlen a művészetek legvirágzóbb korszakaiban, sőt ép ezekben szokatlan. Sem a …

Kategóriák: Neveléstudomány
Tárgyszavak: Pedagógia
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
Die vorliegende Publikation enthält 5 Beiträge, die durch die Tatsache miteinander verbunden sind, dass sie von ehemaligen Studierenden der Kindergartenpädagogik in Szekszárd verfasste Abschlussarbeiten sind. Auch sind sie durch einen weiteren Fakt verbunden, sie umkreisen ein Thema, befassen …
Corvina logo

Kategóriák: Történelem
Tárgyszavak: Tanulmánykötet, Egyetemes történelem, Modernkor, Újkor
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
(...) Franciaország második világháború alatti történetének számos érdekes és kevéssé ismert fejezete van, melyeket – általában jó okkal – még a francia történetírás sem méltatott különösebb figyelemre. Ennek eredményeként ezek a jelenségek a hazai történészek …
Corvina logo

Kategóriák: Történelem
Tárgyszavak: Tanulmánykötet, Egyetemes történelem, Modernkor, Újkor
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
(...) Az ellenség szerepéről a Harmadik Birodalomban Victor Klemperer (1881-1960), a zsidó származású német filológus a következő megjegyzést tette közvetlenül a 2. világháború után: „Hitler ördöngös ravaszsága mutatkozik meg a párt propagandistáinak adott álnok és …
Corvina logo

Kategóriák: Történelem
Tárgyszavak: Tanulmánykötet, Egyetemes történelem, Modernkor, Újkor
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
A Pécsi Tudományegyetem Történettudományi Intézetének és Doktori Programjának kiadványsorozata, a Kutatási Füzetek egy sikeres TÁMOP pályázat eredményeképpen újabb kötettel bővülhet. Ezúttal a Modernkori Oroszország és Szovjetunió Történeti Kutatócsoport alapító …
Corvina logo

Kategóriák: Történelem
Tárgyszavak: Tanulmánykötet, Egyetemes történelem, Modernkor, Újkor
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
Különböző írások szövegében olykor felfedezhetők az azokat író személyek legitimációjával kapcsolatos motívumok. Igaz lehet ez tudománytörténeti művekkel kapcsolatosan is, hiszen bármely tudomány történetének megfogalmazója akaratlanul is válogat annak korábbi művelői …
Corvina logo

Kategóriák: Történelem
Tárgyszavak: Tanulmánykötet, Egyetemes történelem, Modernkor, Újkor
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
Az MTA–PTE „Magyarország, Európa és Ibero-Amerika” Kutatócsoport Magyarságkép Közép-Európában és Ibero-Amerikában a 20. század második felében címet viselő 2007–2011-re előirányzott projektje közép–európai vonulatának második kötetét tartja kezében az olvasó, …
Corvina logo

Kategóriák: Történelem
Tárgyszavak: Tanulmánykötet, Egyetemes történelem, Modernkor, Újkor
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
Jean-Paul Sartre a 20. század egyik legnagyobb hatású francia gondolkodójaként ismert. E hírnévnek az alapja az a fenomenológiai egzisztencializmus, amelyet a második világháború után már nem tudott változatlan formában vállalni. Ennek a leegyszerűsített formában divattá váló …
Corvina logo

Kategóriák: Történelem
Tárgyszavak: Tanulmánykötet, Egyetemes történelem, Modernkor, Újkor
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
Napjainkra minden fejlettebb országban egész iparág alakult ki a más emberek és más országok iránti kíváncsiság kielégítésére irányuló igény kiszolgálására. Személyek esetében ez jól megfigyelhető a manapság „celebnek” nevezett, hazai és nemzetközi hírességek …
Corvina logo

Kategóriák: Történelem
Tárgyszavak: Tanulmánykötet, Egyetemes történelem, Modernkor, Újkor
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
Kutatási Füzetek című sorozatunk legutoljára 2005-ben jelent meg. Két utolsó számunkkal doktorandusz hallgatók köszöntötték 75. születésnapjuk alkalmából Ormos Mária és Harsányi Iván nyugalmazott professzorainkat. Három éves szünet után sorozatunk most megjelenő, 13. …
Corvina logo

Kategóriák: Történelem
Tárgyszavak: Tanulmánykötet, Egyetemes történelem, Modernkor, Újkor
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
Ormos Mária, Akadémiánk rendes tagja, a II. (Filozófiai és Történettudományok) Osztály több éven át nagy elismeréssel övezett elnökasszonya. Igen, kénytelen vagyok az elnök szóhoz az asszonyt is hozzátenni, mivel Ormos Máriát rendkívüli asszonynak tartom. Egész tudományos …
Corvina logo

Kategóriák: Történelem
Tárgyszavak: Tanulmánykötet, Egyetemes történelem, Modernkor, Újkor
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
Mind külföldön, mind hazánkban a legrégebbi és legjobb egyetemi-akadémiai tradíciók egyike, hogy kerek évfordulón az universitas egy tanulmánykötettel köszönti neves professzorát. így tettük ezt 2000 májusában is, amikor Harsányi Iván professzort 70. születésnapján …
Corvina logo

Kategóriák: Neveléstudomány, Vallástudomány
Tárgyszavak: Neveléselmélet, Karácsony Sándor, Pedagógiai gondolkodás, pedagógia, vallásos nevelés, Református pedagógia, Nevelési koncepció
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
A szerző a vallás és a nevelés értékkoherenciáját vizsgálja alapvetően keresztyén szakirodalom alapján. A kötetben a vallás az egyén értékesz­méjeként, a társakhoz való lelki viszonyulás szándéka szerint kerül elem­zésre. A szerző a vallás és a nevelés általános …
Corvina logo

Kategóriák: Helytörténet, Könyvtár- és Információtudomány, Neveléstudomány
Tárgyszavak: Julián-Iskola-Egyesület, Julián-Egyesület, Széchenyi Béla, Kollányi Ferenc, Klebelsberg Kunó, Madarász István, Petri Pál, Tarkovich József
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
A háború után mindinkább testet ölt a mindenható állam eszméje és lassanként a közélet minden feladat megoldását az államra akarja hárítani, a társadalom, mint az államtól külön élő organizmus alig ad magáról életjelt. Ez a jelenség érezhető jóformán az egész …
Corvina logo

Kategóriák: Jogtudomány
Tárgyszavak: Gazdasági jog, Pénzügyi jog, Gazdaság, Adórendszer, Adócsalás, Devizahitel, Pénzügyi kultúra, Bankrendszer, Korrupció
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
Szeretettel üdvözlök minden olvasót, aki tudatosan vagy véletlenül tévedt arra a dokumentumra, ami a 2020 őszi félévben a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Pénzügyi Jogi és Gazdasági Jogi Tanszék dolgozói által szervezett nemzetközi konferencia írásos és …
1
Corvina logo

Kategóriák: Történelem
Tárgyszavak: Tanulmánykötet, Egyetemes történelem, Modernkor, Újkor
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
(...) Az európai integráció napjainkban eljutott a gazdasági- és politikai közösséget megteremtő alkotmányozás stádiumába: a szerződések helyett az EU jogi személyiségét megteremtő egységes dokumentum kívánja szabályozni az állampolgárok jogait, az intézményi rendet és a …
Corvina logo

Kategóriák: Történelem
Tárgyszavak: Tanulmánykötet, Egyetemes történelem, Modernkor, Újkor
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
(...) A Balkán, Balkán-félsziget, Délkelet-Enrópa fogalmak szinte egymás, szinonimájaként használatosak a magyar nyelvben. A három meghatározás nagyjából ugyanazt a területet fedi le - de csak nagyjából. Bár a médiában már meghonosodott a Macedónia név az 1992-ben …
Corvina logo

Kategóriák: Történelem
Tárgyszavak: Tanulmánykötet, Egyetemes történelem, Modernkor, Újkor
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
(...) Az orosz kommunizmus, amely a legmonumentálisabb kísérletet telte az újkori politikai és gazdasági fejlődésből született ellentmondásos társadalmi jelenségek felszámolására, példátlan váratlansággal bukott meg. Ha sebezhetőségének magyarázatát keressük, akkor …
Corvina logo

Kategóriák: Történelem
Tárgyszavak: Tanulmánykötet, Egyetemes történelem, Modernkor, Újkor
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
(...) Az 1920 decemberében tartott VIII. szovjetkongresszust még teljes egészében a polgárháborús intézkedések légköre hatotta át. A soron következő mezőgazdasági feladatokat, a vetést, a földek helyes megművelését még mint „állami feladatot” tárgyalták, és a …
Corvina logo

Kategóriák: Történelem
Tárgyszavak: Tanulmánykötet, Egyetemes történelem, Modernkor, Újkor
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
(...) (...) Nem tudom, mikor merült fel a politika világában Európa fogalma, de azt igen, hogy első pontos meghatározását a mással, az idegennel és a veszedelmessel való találkozásának köszönhette. A török haderö megjelenése és előrenyomulása ébresztett egyeseket annak a …
Corvina logo

Kategóriák: Történelem
Tárgyszavak: Tanulmánykötet, Egyetemes történelem, Modernkor, Újkor
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
(...) 1924. szeptember 12-én éjfélkor Berlinben a magyar és a szovjet kormány képviselői, Kánya Kálmán, Jungerth Mihály illetve Nyikolaj Kresztyinszkij megállapodást írtak alá a diplomáciai és kereskedelmi kapcsolatok felvételéről. Az aláírást követően azonban a magyar …
Corvina logo

Kategóriák: Történelem
Tárgyszavak: Tanulmánykötet, Egyetemes történelem, Modernkor, Újkor
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
(...) Az Oszták-Magyar Monarchia felbomlása, a nemzetiségek elszakadása és a trianoni béke aláírása után a különböző rendelkezések végrehajtása több éves időszakot ölelt fel. E folyamatnak egyik utolsó lépése volt Magyarország új halárainak helyszínen történő …
Corvina logo

Kategóriák: Történelem
Tárgyszavak: Tanulmánykötet, Egyetemes történelem, Modernkor, Újkor
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
(...) A két világháború közötti magyar-jugoszláv viszony meghatározója két körülmény volt. Az egyik, hogy a délszláv államalakulat maga is részesedett a Trianonban elcsatolt területekből, de korántsem olyan mértékben, mint Románia és Csehszlovákia, s így az elvileg …
Corvina logo

Kategóriák: Történelem
Tárgyszavak: Tanulmánykötet, Egyetemes történelem, Modernkor, Újkor
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
(...) А XIX. század Európa-szerte nagy korszakai a napló- és levélírásnak. A naplóírás virágkora а XVIII. században kezdődik, aminek oka a szubjektivizmusban, a bensőségességre hajlamos vallási irányzatok előtérbe kerülésében és a felvilágosodásból eredő moralista …
Corvina logo

Kategóriák: Történelem
Tárgyszavak: Tanulmánykötet, Egyetemes történelem, Modernkor, Újkor
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
(...) Az egykori, osztrák-magyar császári (és) királyi1 haditengerészet történetének tanulmányozása csak úgy képzelhető el, ha összehasonlítjuk harcértékét a kor nagy tengeri hatalmainak hadiflottáiéval, különös tekintettel a fő riválisoknak számító olasz és francia …
Corvina logo

Kategóriák: Egyetemtörténet, Helytörténet, Neveléstudomány
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
 Tekintetes Tanács! Tisztelt Közgyűlés! Midőn e tanévmegnyitó- és egyetemi tanácsot beiktató közgyűlést van szerencsém megnyitni, mély tisztelettel üdvözlöm a hatóságok megjelent képviselőit, kik egyetemünknek e közgyűlését megjelenésükkel megtisztelték. …
Corvina logo

Kategóriák: Neveléstudomány, Szórakozás, játék
Tárgyszavak: Testnevelés, Ifjúság gondozása
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
A MAGYAR IFJÚSÁGI VÖRÖSKERESZT ezt a könyvet a magyar testnevelők jóindulatába és a magyar ifjúság szeretetébe ajánlja. A bentfoglaltak elégítsék ki a fiatalok játékos kedvét, hozzanak nékik örömet, derűt, testüknek és lelküknek egészséget ; a felnőtteknek pedig …
Corvina logo

Kategóriák: Helytörténet, Közgazdaságtudomány, Vallástudomány
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
Meghatva fogok egy életnek leirásába, a mely életfolyamnak medrét az élő hit vizei mosták szüntelen, de habjait a szenvedések sziklakövei tördelték. Egy életet akarok leírni, melynek küzdelméhez az erőt egy hatalmas impulzus szolgáltatta, az a gondolat: Isten a kezdet és a vég; …
Corvina logo

Kategóriák: Orvostudomány
Tárgyszavak: Throat, Ear, Narrated videos, Nose, Colour illustrations, Clinical photographs, Seminar book
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
Accurate diagnostic evaluation of the various diseases in otolaryngology--head and neck surgery needs special practical skills. Lujber's Ear, Nose & Throat seminar book describes in details and illustrates the standard ENT procedures, such as examining the ear, nose, throat, pharynx, oral cavity …
1
Corvina logo

Kategóriák: Közgazdaságtudomány
Tárgyszavak: Konferencia, Absztraktkötet, Közgazdász képzés, Jubileum
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
Convergence, productivity and debt: the case of Hungary We study the role of productivity convergence and financial conditions in the recent growth experience of Hungary. We build a stochastic, small-open economy growth model with productivity convergence, capital accumulation and external …
1
Corvina logo

Kategóriák: Közgazdaságtudomány
Tárgyszavak: Makroökonómia
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
E könyvet - a szerző reménye szerint - azok a gazdaság elméleti kérdései iránt érdeklődő, formálódó közgazdasági felfogással rendelkező olvasók forgathatják haszonnal, akik nem elégszenek meg a közgazdaságtan "uralkodó irányzata" elveinek és eszközeinek megismerésével, …
Corvina logo

Kategóriák: Szépirodalom
Tárgyszavak: Lovag, Don Quichote, La Mancha, Kalandregény
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
Spanyolországnak egyik falujában élt hajdanában egy nemes ember, aki szerény jövedelmét szépen be tudta osztani, ugy, hogy nem vonta meg szájától a falatot, és mégis telt belőle minden évben ruhára is; egy-egy uj posztó-kabátra, bársonynadrágra és bőr-cipőre. Családjához …
Corvina logo

Tárgyszavak: Trefort Ágoston
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
E hó 7-ikén telik le száz esztendő a Trefort Ágoston születése óta. Huszonkilencz év előtt bekövetkezett halála előtt és után róla sokan emlékeztek meg s egyénisége, élete és működése gyakran volt irodalmi méltatás tárgya. Itt, az Akadémiában, melynek utolsó éveiben …
Corvina logo

Kategóriák: Történelem, Életrajz
Tárgyszavak: Életrajz, Rákóczi Ferenc, Kuruc költészet
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
Magyar népünk széles rétegeinek kezébe ez évben alig adhatnánk jobb és szebb írást, mint Móricz Pálnak, a lélekben és írásban leggyökeresebben magyar írónak, nagy Rákóczi Ferencről írott lelkes, meleg életrajzát. A dicsőséges vezérlőfejedelem születésének 1926. …
1
Corvina logo

Kategóriák: Egyetemtörténet, Neveléstudomány
Tárgyszavak: Nevelés, Oktatástörténet, Pedagógusképzés, Visszaemlékezés, Kisebbségek, Szekszárd, Óvodapedagógus
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
An der Illyés Gyula Hochschulfakultät der Universität Pécs/Fünfkirchen und an ihrem Rechtsvorgänger, der Illyés Gyula Pädagogischen Hochschule, existiert seit 1985 die Ausbildung für das Fach deutsche Nationalitätenkindergärtnerin. Im Komitat Tolnau leben seit dem 18. Jahrhundert …
Corvina logo

Kategóriák: Vallástudomány
Tárgyszavak: Lelki élet, Szerzetesi élet
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
A Sarútlan Kármelita Rend szentség hírében elhalt generálisának, Johannes a Jesu-Maria atyának, halhatatlan müve, az Instructia Novitiomm, vagyis az újoncnövendékek oktatása, nem most jelenik meg először magyar nyelven. Jézusról nevezett Antal atya, győri perjel, adta ki először …
Corvina logo

Kategóriák: Közgazdaságtudomány
Tárgyszavak: Alkalmazott marketingkutatás
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
Az alkalmazott marketingkutatás a vállalatok mindenkori igényeinek megfelelően követi a trendeket, alakítja saját eszköztárát. Ennek megfelelően különböző korszakok követik egymást, hol növekedéssel, hol csökkenéssel színesítve a kutatók mindennapjait. Most már látjuk, …
1
Corvina logo

Kategóriák: Vallástudomány, Életrajz
Tárgyszavak: Lelki élet, Szerzetesi élet, Szent Benedek
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
Ezen kis könyv Szent Benedek élete fontosabb eseményeihez fűzött gondolatok, melyek irányítók és segítők akarnak lenni a lelkiélet és a szerzetesélet terén. Elsősorban szerzeteseknek szól e kis könyv; de papok, lelkivezetők, nevelők, kispapok s lelki életet élő egyének is …
Corvina logo

Kategóriák: Közgazdaságtudomány
Tárgyszavak: Amortizáció, Jövedelemadózás, Adópolitika
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
Az értekezés alapgondolata is lehetne ez a kétségeket ébresztő megállapítás, amely jó háromnegyed évszázad múltán sem sokat vesztett aktualitásából. A közgazdasági gondolkodás és a vállalkozói gyakorlat eme örökzöld jelensége egyre újabb szerzőket késztet …
Corvina logo

Kategóriák: Egyetemtörténet, Közgazdaságtudomány
Tárgyszavak: Közgazdászképzés története, Közgazdaság oktatása
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
Ez a könyv, amelyet az Olvasó kezében tartás remélhetőleg megtisztelőfigyelmére érdemesít, szeretné megismertetni olvasóját a pécsi egyetemen folyó közgazdászképzés 25 éves történetével,szervezetével, személyi állományával és jövőjére vonatkozó elképzeléseivel. …
Corvina logo

Kategóriák: Közgazdaságtudomány
Tárgyszavak: Gazdaságtörténet
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
Jelen munka a JPTE Közgazdaságtudományi Kar Gazdaságtörténeti Tanszéke által felvállalt és tanított „Magyarország gazdaságtörténete című” tantárgy egyetemi jegyzetének íródott. Célom az volt vele, hogy a tantárgy oktatói által támasztott követelmények hallgatói …
borítókép
Az a bibliográfia, melyet kezében tart, egyfajta számadás. Szellemi tükör. Összegzés, mely egy-egy időszak elvégzett munkájáról szól. Az egyetem munkatársainak szakirodalmi, irodalmi és művészeti tevékenységét hivatott reprezentálni. Természetesen ezek az egyéni …
Corvina logo

Kategóriák: Közgazdaságtudomány
Tárgyszavak: Vállalatirányítás, Tőkebefektetés, Finanszírozás
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
A vállalati cél megközelítésekor alapvető kérdés, hogy milyen indítékok mozgatják a vállalati gazdálkodást. A modern vállalkozások felépítésénél abból kell kiindulni, hogy személyében és intézményesen elválik egymástól a tőke tulajdonosa és működtetése. …
Corvina logo

Tárgyszavak: Amortizáció, Értékcsökkenés
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
A termelésben lekötött tartós javak értékcsökkenési leírásának módszerei, az amortizációs politika, a bruttó hozam egy részének pótlási célú visszatartása kifejezések jól ismertek és széles korban elfogadottak. Sokkal kevésbé közkeletű az a felismerés, hogy az …

Kategóriák: Etika, Neveléstudomány, Vallástudomány
Tárgyszavak: Keresztény tudomány, Keresztényi erkölcs
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
Isteni dolgok nemtudása minden vétek anyja. Ki azokból alapos oktatást nem vett, erkölcsileg baromhoz fog inkább hasonlítani mint emberhez; mivel t. i. a szentek tudományának hiával a szentség is hiányzik, és bünkerülésre s erénygyakorlásra semmi belső ösztön az emberben nincs. …
Corvina logo

Kategóriák: Irodalomtudomány
Tárgyszavak: Szent Katalin, Alexandriai latin irodalom, Legenda
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
Alex. Szt. Katalin legendájával középkori nyelvemlékeinkben három helyen találkozunk: Az Erdy codex 656—675. lapjára terjedő végső fejezeteiben (Nyelvemléktár V. 505—530. 1.), a Debreczeni codex 491—557. (Nyelvemléktár XI. 234—256. 1.) lapjának az előbbit mintegy …
Corvina logo

Kategóriák: Közgazdaságtudomány
Tárgyszavak: Költséggazdálkodás, Termelési függvény, Költségelmélet, Költség
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
A vállalati költség- és ármeghatározás az üzleti működés irányítóinak egyik legbonyolultabb, ugyanakkor mellőzhetetlen feladata. E kötet ismeretanyaga alkalmazott költség- és árelméleti tétéleken alapul. A mikroökonómia elmélete rendelkezésre bocsátja á vonatkozó …
Corvina logo

Kategóriák: Jogtudomány, Bibliográfia
Tárgyszavak: Publikáció, Egyetemi oktatók, Publikációs tevékenység
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
Bibliográfiánk szerves folytatása a Studia iuridica auctoritate Universitatis Pécs publicata c. kiadványsorozatban megjelent bibliográfiáknak. A Studia-sorozat 51. füzeteként 1967-ben jelent meg "Az egyetem oktatóinak és tudományos dolgozóinak szakirodalmi munkássága 1945-1966.” …
Corvina logo

Kategóriák: Jogtudomány
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
A Jogtörténeti Tanulmányok első kötete 1966-ban jelent meg. Az 1986-ban közre adott VI. darabbal úgy tűnt, hogy megszakad a magyar jogtörténész szakma addigra már elismeréssel övezett periodikája. A rendszerváltozás 10. évében azonban a Pécsi Tudományegyetem Jogtörténeti …
Corvina logo

Kategóriák: Jogtudomány
Tárgyszavak: Jogtörténet, Tanulmánykötet
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
(...) A magyar és más közép-európai népek kultúrtörténetének egyes diszciplínáiban jelentős szerepet tölt be az értelmiségi réteg nyugat-európai egyetemjárásának, a középkori peregrinatio academica jelenségének a kutatása, mivel a külföldről hozott felkészültség …
Corvina logo

Kategóriák: Jogtudomány
Tárgyszavak: Jogtörténet, Tanulmánykötet
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara 2006. február 2-3-án Benedek Ferenc Professzor 80. születésnapja tiszteletére rendezte meg a Római Jogászok II. Országos Találkozóját. A kétnapos konferencián hazánk hét tudományegyetemének jogi fakultásairól (Budapestről …
Corvina logo

Kategóriák: Közgazdaságtudomány, Adattár
Tárgyszavak: Statisztika, Évkönyv
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
A magyar tud. Akadémia statisztikai és nemzetgazdasági bizottsága megbízásából szerkesztett Közgazdasági és Statisztikai Évkönyvnek alulírottak szerkesztésében ezúttal harmadik kettős évfolyamát veszi a hazai közönség. A két előbbi évfolyam az illető évek végén …
Corvina logo

Kategóriák: Jogtudomány
Tárgyszavak: Jogászi képességek, Jogi piacképesség, Jogászi hivatásrend, Jogászi sztereotípiák
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának Kari Tanácsa 2019-ben hozott határozatot arról, hogy a pécsi jogászképzés új tanrendjének kötelező stúdiumai között kap helyet a Jogászi képességek elméleti és gyakorlati megalapozása c. kurzus. A tárgy célja, hogy a …
1
Corvina logo

Kategóriák: Neveléstudomány
Tárgyszavak: Leánynevelés, Testi nevelés, Értelmi nevelés, Erkölcsi nevelés, Szülői szerep
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
Amidőn a vezetésem alatt álló Társaság, megfelelve a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter mult évi felhívásának, a szabadoktatás keretébe sorozható népszerű előadásoknak egy ciklusát munkatervébe felvette, tudatában volt annak a várható ellenvetésnek, hogy …
Corvina logo

Kategóriák: Közgazdaságtudomány
Tárgyszavak: Számvitel, Pénzügy, Jövedelemszámítás, Költségelszámolás, Pénzügyi számvitel, Könyvelés
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
Ez a jegyzet a Pénzügyi számvitel tantárgy követelményeinek teljesítéséhez kíván megfelelő segítséget nyújtani. A sikeres teljesítéshez az előzőekben megszerzett számviteli alapismeretek nélkülözhetetlenek. Ez a jegyzet a Számvitel c. tárgy tananyagát képező elméleti …
1
Corvina logo

Kategóriák: Közgazdaságtudomány
Tárgyszavak: Számvitel, Példatár, Pénzügy, Vállalatok
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
Ez a példatár a Pénzügyi számvitel tantárgy követelményeinek teljesítéséhez kíván megfelelő gyakorlati segítséget nyújtani. A sikeres teljesítéshez az előzőekben megszerzett számviteli alapismeretek nélkülözhetetlenek. Ez a jegyzet a Számvitel és Pénzügyi számvitel c. …
1
Corvina logo

Kategóriák: Közgazdaságtudomány
Tárgyszavak: Számvitel, Mérleg készítés, Pénz eszköz, Leltározás, Pénzügyi értékelés, Deviza, Termelési költség, Vállalati beszámoló, Pénzügyi mérleg
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
Ez a tankönyv a beszámoló összeállításának és elemzésének elsajátításához kíván segítséget nyújtani. A témaköröket (melyeket összesen 10 fejezetre osztottam) igyekeztünk alaposan, mégis lehetőség szerint tömören kifejteni. A számvitel gyakorlati tárgy, így kiemelt …
1
Corvina logo

Kategóriák: Egyetemtörténet
Tárgyszavak: Felsőoktatás, Évkönyv, Pécs, Tudományegyetem
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
A Pécsi Tudományegyetem 2002/2003-as tanéve az integrációt követően talán a legfontosabb volt egyesített egyetemünk néhány esztendős történetében. Ebben az évben készült el a Rákóczi úti egyetemi tömb teljes rekonstrukciója, amelynek köszönhetően két karunk is az új …
Corvina logo

Kategóriák: Jogtudomány, Neveléstudomány
Tárgyszavak: Közoktatás, Jogszabályok, Közoktatási közigazgatás, Közoktatásügyi igazgatás, Nemzetnevelés, Tanfelügyelet
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
A magyar királyi vallás- és közoktatásügyi miniszter 3600/1936. ein. számú rendelete a közoktatásügyi igazgatásról szóló 1935 : VI. törvénycikk életbeléptetése tárgyában. I. Valamennyi alárendelt hatáságnak, hivatalnak, intézetnek és intézménynek. A közoktatásügyi …
Corvina logo

Kategóriák: Politikatudomány, Történelem, Vallástudomány
Tárgyszavak: Pécs, Turul Szövetség
Típus: folyóirat
Formátum: www

borítókép
A Bercsényi Futár a Turul Szövetség pécsi kerületének röpirata. Az 1933. szeptemberi számban a szerkesztői közlemény szerint már 3 évfolyam jelent meg, feltételezhető tehát, hogy ez a negyedik, és a röpirat 1930-tól jelent meg. A röpirat szerkesztője Ambrus József, …