Újdonságok
corvina logo

Kategóriák: Vallástudomány, Irodalomtudomány
Tárgyszavak: Magyarország, Egyház, Magyar irodalom, Katolikus, Szentbeszédek, Prédikáció
Típus: könyv
Formátum: szöveg

coverimage
Pázmány kétségkívül legkiválóbb irodalmi nagyságaink egyike. Nemcsak a vele egy véleményen levő kortársak, hanem még ellenfelei, sőt irodalmunk legjelesebb műbírái is magasztalják. Valóban, arra a helyre való, a melyen Kazinczy, Kölcsey, Széchenyi, Kossuth, Deák, Eötvös, …
corvina logo

Kategóriák: Antropológia, Régészet, Történelem, Lexikon
Tárgyszavak: European history, European studies, Antiquities, Regional and area studies, Prehistoric, History, Encyclopedia
Típus: könyv
Formátum: szöveg

coverimage
When we were originally approached by Scribners to consider editing this encyclopedia, our motivations for accepting this challenge were identical. We were both keenly aware of the lack of authoritative yet comprehensive information on European archaeology written for the general readership. In …
1

Kategóriák: Földtudományok
Típus: könyv
Formátum: szöveg

coverimage
An evaluative guide to a large number of geographical sources on the web, including geographical sites around the world. Only sites that are considered to be informative, reliable and stable have been included. The information given for each site includes: title, URL, owner/maintainer, server …
corvina logo

Kategóriák: Filozófia, Vallástudomány
Tárgyszavak: Teológia, Babonaság
Típus: könyv
Formátum: szöveg

coverimage
„Ha az egész világot bejárod, találni fogsz városokat bástyák, királyok, tudományok nélkül, de még senki sem talált várost templomok, istenek nélkül, nem talált várost, mely imákat, áldozatokat föl nem ajánlana a végből, hogy boldogságot és üdvöt nyerjen , s mely ne …
corvina logo

Kategóriák: Neveléstudomány, Vallástudomány
Tárgyszavak: Oktatásügy, Oktatáspolitika, Állami oktatás, Felekezeti oktatás
Típus: könyv
Formátum: szöveg

coverimage
Mai napság igen sok az égető kérdés , de ezek közöl egy sem oly fontos, következményeiben egy sem oly mélyreható, mint az oktatásszabadság kérdése, mert ezen kérdés megoldásától milliók és milliók földi s örök boldogsága vagy boldogtalansága függ. Az iskoláért két …
corvina logo

Kategóriák: Neveléstudomány
Tárgyszavak: Magyarország, Neveléselmélet, Közoktatás
Típus: könyv
Formátum: szöveg

coverimage
Ez a könyv elsősorban a szaktanítói tanfolyamok hallgatói számára készült, s a számukra előírt vizsgálati anyagot tartalmazza. Fejezetei, alfejezetei a 13.500/1947. V. K. M. sz. rendeletben (Köznevelés, IV. évf. 1948. 1—2. sz.) felsorolt problémákhoz igazodnak. Éppen ezért …
corvina logo

Kategóriák: Neveléstudomány, Pszichológia
Tárgyszavak: Gyermeknevelés, Gyermekpszichológia, Pedagógiai kutatás
Típus: könyv
Formátum: szöveg

coverimage
A gyermektanulmány a XIX. század egyik legszebb tudományos alkotása. Igaz, hogy a gyermek tanulmányozását már Rousseau 1762-ben követeli, midőn „Emil“-jében azt mondja: „Kezdjétek (a nevelést) a gyermek alaposabb tanulmányozásával, mert egészen bizonyos, hogy nem ismeritek …
corvina logo

Kategóriák: Neveléstudomány, Történelem
Tárgyszavak: Nevelés és oktatás, Pedagógia, Egyháztörténet
Típus: könyv
Formátum: szöveg

coverimage
Midőn tíz évvel ezelőtt rendfőnököm megbízásából növendék-papok nevelésével kezdtem foglalkozni, feltűnt előttem, hogy míg ,a nevelés minden más ágában terjedelmes és kimerítő szakmunkák szolgálnak vezérfonálul, a papnevelés elméletéről ilyen rendszeres munka az …
1
corvina logo

Kategóriák: Irodalomtudomány
Tárgyszavak: Életrajz, Magyar irodalom, Emlékirat, Tutsek Anna
Típus: könyv
Formátum: szöveg

coverimage
Tavaszi szél fodrozza a Duna hullámait. Látom szobám ablakából. Csodaszép panoráma. Szemben a Margitsziget zöld, dús lombozatával úgy pompázik a fodros vizen, mint egy smaragd ékszer a fénylő ezüstös selymen. A túlsó parton, ott távolabb, az Országház emelkedik. Kőcsipkés, …
corvina logo

Kategóriák: Neveléstudomány
Tárgyszavak: Nevelés és oktatás, Pedagógia, Neveléslélektan, Iskolai nevelés, Neveléspszichológia
Típus: könyv
Formátum: szöveg

coverimage
A nevelés kérdésének állandó napirendre tűzése örvendetes jelenség; valójában nem egyéb ez, mint a társadalom behatóbb vizsgálatának egyik szükségszerű következménye. Midőn a gondolkodó elméket az a kérdés foglalkoztatta, hogy azon, ami nem jó, miképpen kellene …
corvina logo

Kategóriák: Neveléstudomány
Tárgyszavak: Tanterv, Nevelés és oktatás, Neveléselmélet, Pedagógia, Módszertan
Típus: könyv
Formátum: szöveg

coverimage
A közölt két dolgozat különlenyomata szakférfiak kívánságára készüli; egyrészt tanárjelöltek számára igen alkalmas alapnak tekinthetők az egyetemi előadások mellett a paedagogiai vizsgálatra való előkészítésben, — másrészt tanítással foglalkozók egyáltalában a …
corvina logo

Kategóriák: Neveléstudomány
Tárgyszavak: Művelődéstörténet, Pedagógia
Típus: könyv
Formátum: szöveg

coverimage
Minden téren változnak a fogalmak, mert a fogalmak az emberi szellem alkotásai. Voltakép leszűrődései, tömörítései azoknak a nézeteknek, melyeket a dolgokról az ember magának kialakított. Hogy ebben a kialakításban mily tényezők szerepelnek, ezt nem könnyű mindig …
corvina logo

Kategóriák: Neveléstudomány
Tárgyszavak: Neveléselmélet, Pedagógia
Típus: könyv
Formátum: szöveg

coverimage
Ez a könyv a pedagógia legérdekesebb és legizgatóbb kérdéseivel foglalkozik, az alapvető kérdésekkel, melyek megoldásától függ a pedagógia egész rendszerének fölépítése. Az újabb tudományos munkásság szerteágazó eredményeinek egy szintézisét kísérlem meg oly módon, …
corvina logo

Kategóriák: Neveléstudomány
Tárgyszavak: Nevelés és oktatás, Neveléslélektan
Típus: könyv
Formátum: szöveg

coverimage
A szellemi képességek fejlesztése egyike a pedagógia legfontosabb feladatainak. Mégis újabb időben ennek a kérdésnek a tárgyalása kissé háttérbe szorult a pedagógiai irodalomban a nagy reformkérdések, s a pedagógiai problémák új beállítása mellett. Pedig éppen az újabb …
corvina logo

Kategóriák: Neveléstudomány
Tárgyszavak: Tanárképzés, Középfokú oktatás, Polgári iskolai tanárképzés reformja
Típus: könyv
Formátum: szöveg

coverimage
A polgári iskolai tanárképzés történetében új korszak következik. A polgári iskolai tanárok, kiknek képzése eddig külön szakiskolákon történt, ezentúl az egyetemen kapnak kiképzést. Ez oly mélyreható változás, mely sokkal messzebb menő következményekkel jár, mint azt az …
corvina logo

Kategóriák: Jogtudomány, Neveléstudomány
Tárgyszavak: Magyarország, Neveléstörténet, Iskolatörténet
Típus: könyv
Formátum: szöveg

coverimage
Az iskolaügy államosítása egyik legnagyobb politikai harca volt a magyar demokráciának. De ezt a harcot is győzelemmel fejezte be. Az iskolaállamosítás törvény lett. E törvény megszületésének előzményeiről, indokairól, politikai, művelődési jogosultságáról és …
corvina logo

Kategóriák: Neveléstudomány
Tárgyszavak: Nevelés és oktatás, Nevelésfilozófia
Típus: könyv
Formátum: szöveg

coverimage
Locke gyermekkora. Élete Oxfordiján. Orvosi tanulmányai. Hivatalos állásai. Viszonya Shaftesburyhez. Tartózkodása Franciaországban. Újabb összeköttetése Shaítesburyvel. Kizárják a Christ Church kötelékéből. Tartózkodása Hollandiában. Visszatérése Angliába. Kiadja az Essayt. …
corvina logo

Kategóriák: Jogtudomány, Neveléstudomány
Tárgyszavak: Felsőoktatás, Jogszabály, Jogforrás
Típus: könyv
Formátum: szöveg

coverimage
A Magyar Népköztársaságban az oktatás az általános műveltség és a szakmai ismeretek megszerzését és bővítését, az ifjúságnak, valamint a tanuló felnőtteknek szocialista, humanista szellemű, az igaz hazafiság és a nemzetköziség eszméit érvényesítő nevelését …
corvina logo

Kategóriák: Történelem
Tárgyszavak: Magyarország története
Típus: könyv
Formátum: szöveg

coverimage
1711-ben a szatmári békével új korszak kezdődik Magyarország történetében. A megelőző két évszázaddal, a folytonos háborúkkal, az emberek és az anyagi javak mérheteden pusztulásával, az ország három részre szakadásával szemben helyreáll a magyar korona országainak …
corvina logo

Kategóriák: Vallástudomány
Tárgyszavak: Magyarország, Egyháztörténet, Pannónia, Ókor, Hittérítés, Magyar Szent Korona, Koraközépkor
Típus: könyv
Formátum: szöveg

coverimage
Dum Clementissime pateris, ut TE Duce, TE Auſpice in litterariam banc arenam deſcendam, atque Aſſertiones meas Sacratiſſimo Nomini TUO inſcribam AUGUSTISSIMA DOMINA! quid aliud agis, quam inſtaurata profuſa liberalitate TUA litterarum ſtudia, atque boneſtiſſimas facultates ſtabilire …
2
corvina logo

Kategóriák: Filozófia, Irodalomtudomány
Tárgyszavak: Életrajz, Filozófiatörténet, Irodalomtörténet, Tanulmánygyűjtemény
Típus: könyv
Formátum: szöveg

coverimage
Az első két fejezetet (Stendhal és Taine) Irmei Ferencz fordította és Fredericzy M. revideálta. A többi fejezetet Fredericzy fordította és dr. Katona Lajos revideálta. — E mü szerzője Bourdeau János, kiváló publicista, a párisi Institut levelező tagja, a Journal des Débats …
corvina logo

Kategóriák: Neveléstudomány
Tárgyszavak: Nevelés, Pedagógia
Típus: könyv
Formátum: szöveg

coverimage
Felsőbb években, kezemhez jutván ama nagy hirü tudós Kant Immánuelnek nevelésről német nyelven irott eme könyve, időt vettem annak lefordítására. — Azon ott összeszedett nevelési elveket olyanoknak vélvén, melyek átültetését a Magyar irodalom terén előnyösnek tartom, …
corvina logo

Kategóriák: Közgazdaságtudomány, Informatika
Tárgyszavak: Gazdasági informatika
Típus: könyv
Formátum: szöveg

coverimage
Lemaradhatunk-e mindannak előnyeiről, amit az informatikai rendszerek a gazdaság számára ma kínálnak? A 21. század fordulójára az informatika legalább három területen gyökeresen megváltoztatta a társadalom és a gazdaság életét. Az első: a számítógépek használata ma már …
corvina logo

Kategóriák: Történelem, Irodalomtudomány
Tárgyszavak: Művelődéstörténet, Magyar irodalom, Levelezés
Típus: könyv
Formátum: szöveg

coverimage
Van szerencsém ez alkalommal a t. olvasó közönségnek 499 levelet bemutatni, melyeket a XVI. és XVII-ik század legmiveltebb magyar hölgyei Írtak, még pedig 20—25 levelet kivéve mindeniket sajátkezűleg. A levelek tárgya a társasélet sokféle viszonyaiból van merítve, a mint azok …
corvina logo

Kategóriák: Neveléstudomány
Tárgyszavak: Neveléselmélet, Pedagógia
Típus: könyv
Formátum: szöveg

coverimage
Megvalósítására törekszem a nagy költő akaratának: "Minden ember legyen ember és magyar, Kit e föld hord és egével betakar!" Azt akarom, hogy ki-ki ura és szolgája legyen önmagának ; hogy testvérek legyünk a nemzeti közösségben és szolgáljuk becsületesen a nemzeti élet …
corvina logo

Kategóriák: Közgazdaságtudomány
Tárgyszavak: Vezetés, Vezetéstudomány, Tervezés, Szervezeti váltás, Szervezés, Menedzsment
Típus: könyv
Formátum: szöveg

coverimage
Ebben az évben 45. születésnapját köszöntő pécsi Közgazdaságtudományi Kar folyamatosan nagy figyelmet fordított hallgatóinak színvonalas, de mégis könnyen elérhető tananyaggal való ellátására. Ennek egyik módja a saját tananyagok fejlesztése és megjelentetése. A Kar …
1
corvina logo

Kategóriák: Közgazdaságtudomány
Tárgyszavak: Kereskedelem, Kereskedelmi gazdaságtan, Vállalati stratégia, Beszerzés, Költséggazdálkodás, Értékesítés, Árpolitika, Készletgazdálkodás
Típus: könyv
Formátum: szöveg

coverimage
Magyarország kereskedelmének mai szervezeti struktúrája sajátos fejlődési ívet követve alakult ki. Hazánknak a 20. század közepéig is lényeges lemaradása volt a kereskedelem fejlettségét tekintve a nyugati országoktól, amely lemaradás a második világháború után …
1
corvina logo

Tárgyszavak: Mikroökonómia
Típus: könyv
Formátum: szöveg

coverimage
A mikroökonómiát („párjával”, a makroökonómiával együtt) az elméleti közgazdaságtudományok képviselőjeként szokás emlegetni. E megállapítás abból a szempontból helytálló, hogy diszciplínánk tárgya a közgazdasági alapműveltséget adó ismeretek körébe sorolható. …
1
corvina logo

Kategóriák: Közgazdaságtudomány
Tárgyszavak: Hall modell, Kultúra, Szervezeti kultúra, Trompenaars, Globe kutatás, Hampden-Turner
Típus: könyv
Formátum: szöveg

coverimage
A közgazdaságtudomány, mint társadalomtudományi részterület az egyének és csoportok tanulmányozásának egy igen speciális szeletével foglalkozik: a piaci szereplők gazdasági viselkedésével. A téma elemzésének egyik fő kérdése az, hogy bár az egyének magatartása - genetikai …
1
coverimage
A negyvent léptem által, és szemeim — pedig fájdalom! tömérdek még künn a lemunkálandó — már kifáradtak, s míg nappal vagyon reám nézve, a legszükségesebb teendőhez, a legvalódibb protestáns szónok, Kolmár-nak ez újabb k. katedrai tanitásai világ elé bocsátásához …
corvina logo

Kategóriák: Neveléstudomány
Tárgyszavak: Tanterv, Nőnevelés, Leánynevelés, Középfokú oktatás
Típus: könyv
Formátum: szöveg

coverimage
A tanterv és az utasítások feladata. Az 1926. évi XXIV. t.-c. kétféle leányközépiskolát, ú. m. leánygimnáziumot és leánylíceumot szervez. Emellett középfokú leánynevelésünket a törvény szerint még a leánykollégiumok szolgálják. Mind a három iskolafaj közös feladata, …
corvina logo

Kategóriák: Vallástudomány
Tárgyszavak: Katolikus, Emberi lélek, Lélek halhatatlansága, Halhatatlanság, Teológia
Típus: könyv
Formátum: szöveg

coverimage
A határain túlcsapongó, tehát álbölcselet, mely az Istent eszes teremtményeivel elfelejtetni törekszik, egyszersmind az embert is mélyen sérti és lealacsonyítja méltóságában, midőn lelkét önmagában vagy tulajdonságaiban, melyek szerint Teremtőjének képmása, nemcsak …
corvina logo

Kategóriák: Közgazdaságtudomány
Tárgyszavak: Statisztika, Módszertan
Típus: könyv
Formátum: szöveg

coverimage
A Pécsi (Janus Pannonius) Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karán 1970 óta kiemelt hangsúlyt kap a gazdaságtudományok módszertani megalapozása. Nincs ez másképp a Statisztika oktatásában sem: elődeink, illetve mi magunk több mint három évtizede tanítjuk a jövő …
1
corvina logo

Kategóriák: Jogtudomány, Közgazdaságtudomány
Tárgyszavak: Kereskedelmi jog, Gazdasági jog, Büntetőjog, Tőkepiacon elkövetett bűncselekmények, Pénzmosás, Gazdasági bűncselekmények, Brókerbotrányok
Típus: könyv
Formátum: szöveg

coverimage
A tőkepiac büntetőjogi védelme Magyarországon olyan interdiszciplináris kérdéskör, amely egyaránt igényel jogi (büntetőjogi) és közgazdasági megközelítést és személetmódot. A tőkepiac a társadalom gazdasági alrendszerében helyezhető el, emiatt a fogalmának …
1
corvina logo

Kategóriák: Jogtudomány
Tárgyszavak: Választás, Választójog, Európai Unió, Európajog, Pártfinanszírozás, Választási rendszer, Európai Parlamenti Választás, Kampányfinanszírozás, Parlament
Típus: könyv
Formátum: szöveg

coverimage
A választójog, mint állampolgári jog, a polgárok közügyekben való részvételét kívánja biztosítani azáltal, hogy jogosultságot biztosít számukra a felettük hatalmat gyakorló politikai döntéshozó szervek személyi összetételének meghatározására. A jogállam …
1
corvina logo

Kategóriák: Jogtudomány, Neveléstudomány
Tárgyszavak: Magyarország, Felsőoktatás, Doktori képzés, Felsőoktatás-képzés, Doktori fokozat
Típus: könyv
Formátum: szöveg

coverimage
A Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzat – mint az ország első intézményi szintű doktorandusz érdekképviseleti szervezete – megalakulásának ötödik évfordulója számos apropót szolgáltatott arra, hogy ismertesse a doktori képzés iránt érdeklődőket a magunk …
1
corvina logo

Kategóriák: Jogtudomány
Tárgyszavak: Nemzetközi jog, Európai Unió, Európai Unió joga, Migráció, Menekültügy
Típus: könyv
Formátum: szöveg

coverimage
Migration, asylum and the Area of Freedom, Security and Justice continue to be some of the most discussed and topical policy areas of the European Union. The Erasmus+ Strategic Partnership entitled Innovative Solutions for Practicality and Impact in Refugee and Migration Oriented Education …
1
corvina logo

Kategóriák: Jogtudomány
Tárgyszavak: Igazságügy, Európai Unió, Európajog, Belügy, Európai Unió joga
Típus: könyv
Formátum: szöveg

coverimage
Migration, asylum and the Area of Freedom, Security and Justice continue to be some of the most discussed and topical policy areas of the European Union. The Erasmus+ Strategic Partnership entitled Innovative Solutions for Practicality and Impact in Refugee and Migration Oriented Education …
1
corvina logo

Kategóriák: Egyetemtörténet, Adattár
Tárgyszavak: Felsőoktatás, Intézménytörténet, Emlékkönyv, Évkönyv
Típus: könyv
Formátum: szöveg

coverimage
Tisztelt Olvasó! Intézményünk alapításának 40. évfordulóját e rendhagyó emlékkönyvvel szeretnénk megünnepelni. Kiadványunk egy jubileumi évkönyvhöz híven bemutatja az utóbbi évtized intézménytörténetét, legfontosabb tevékenységeit, képzési és kutatási területeit, …
corvina logo

Kategóriák: Neveléstudomány, Nyelvtudomány
Tárgyszavak: Német irodalom, Gyermekkönyv, Óvodai nevelés, Nyelvtanítás, Német nyelvkönyv, Iskoláskor előtti nevelés
Típus: könyv
Formátum: szöveg

coverimage
Das Thema der dritten Ausgabe der Schriftenreihe „Deutsch für kleine Anfänger“ ist die Kinderliteratur. In der ersten Ausgabe ging es um die Methodik des Zweitspracherwerbs von Kindergartenkindern. Ein Schlüsselwortschatz wurde erarbeitet, der den Kindern mit Hüfe von Spielen, Liedern, …
corvina logo

Kategóriák: Szociológia
Tárgyszavak: Néprajz, Jeles napok, Antropológia, Ozora
Típus: könyv
Formátum: szöveg

coverimage
Itt élnek közöttünk, velünk – és még megszólításukkal, néven nevezésükkel is gondjaink vannak: cigányok… romák… Velünk játszottak az óvodában és mellettünk ültek az iskolában, esetleg később szomszédainkká váltak, és mégis, alig tudunk róluk valamit. …
corvina logo

Kategóriák: Pszichológia, Szociológia, Történelem, Irodalomtudomány, Utazás, turizmus, Életmód
Tárgyszavak: Törökország, Kulturális antropológia, Útirajz, Napló, Francia hadsereg, Világháború, Szerelem-kutatás, Római kor, Machiavellizmus, Hárem, Közösségi média, Mátyás király, Mary Wortley Montagu
Típus: könyv
Formátum: szöveg

coverimage
Immár négy esztendeje, 2015 nyarán jelent meg a Pécsi Tudományegyetem Bölcsész Akadémia előadássorozat válogatott tanulmányait tartalmazó második kötetünk. A 2012 őszén útjára indított program keretében egy-egy neves kutató 60 perces előadáson járta körül aktuális …
corvina logo

Kategóriák: Neveléstudomány, Szociológia
Tárgyszavak: Családszociológia, Család, Kapcsolattartás, Tanoda
Típus: könyv
Formátum: szöveg

coverimage
Az EFOP-3.4.3-16-2016-00005 „Korszerű egyetem a modern városban: Értékközpontúság, nyitottság és befogadó szemlélet egy 21. századi felsőoktatási modellben” PTEprojekt „A hátránykezelés módszertana és eszközrendszere a pedagógusképzésben” alprojektje keretében 2019. …
corvina logo

Kategóriák: Neveléstudomány, Szociológia
Tárgyszavak: Köznevelés, Cigány gyerekek, Hátrányos helyzet, Család
Típus: könyv
Formátum: szöveg

coverimage
Az országok oktatási rendszereinek nagy része ún. iskolaszindrómában szenved, tehát egyszerre elvárás az iskoláktól két egymásnak feszülő feladat megoldása: egyrészt azt, hogy az oktatási-nevelési intézmény kiegyenlítse a társadalmi egyenlőtlenségeket és lehetővé tegye a …
corvina logo

Kategóriák: Pszichológia, Szociológia
Tárgyszavak: Családszociológia, Válás, Mai család, Iskolapszichológia, Elvált szülők, Csonka család
Típus: könyv
Formátum: szöveg

coverimage
A családi értékvilág, kultúra és életmód, valamint a köznevelésben való eredményesség összefüggéseit már sok szempontból vizsgálták. A társadalmi, gazdasági és kulturális különbségek nyomán igen komoly státuskülönbségek figyelhetők meg az iskolákban. Bár még …
corvina logo

Kategóriák: Jogtudomány
Típus: könyv
Formátum: szöveg

coverimage
corvina logo

Kategóriák: Történelem
Tárgyszavak: Magyar őstörténet, Nyelvrokonság, Magyarságkutatás, Etnográfia
Típus: könyv
Formátum: szöveg

coverimage
Valamint a hegyi pataktól a völgybe lesodort kő, a mely hirtelen rohantában különféle rokon és idegen geologiai elemet magával ragadott, lényeges alkotó részeiben csak gondos elemzéssel ismerhető meg, épen úgy áll a dolog egyes népekkel, a melyeket a népvándorlás korának …
coverimage
Kedves Magyarom! Tulajdon szerencsém, ’s boldogságom a’nyira öszve van kötve szeretett Hazám’ boldogságával, hogy a'nak lehető eszközléséről nem is gondolkozhatok a'nélkül, hogy egyszersmind kedvelt Hazámról is meg ne emlékezzek. Ezen Hazafiui indulat vezetett tehát engemet …

Kategóriák: Biológia, Képző-, vizuális művészet
Tárgyszavak: Botanika, Növénytan, Gyógynövény, akvarel
Típus: kézirat
Formátum: szöveg

coverimage
Balog Károly, mankó-büki (1848-1920) Anyja Madách Imre nővére, akit férjével együtt 1849. aug. 16-án gyilkoltak meg hegyi mócok az Arad megyei Szlatina mellett. Az árvát Madách Imre nevelte fel. 1872-ben ügyvédi vizsgát tett, 1875-ben feleségül vette Bérczy Károly műfordító …
1

Kategóriák: Közgazdaságtudomány
Tárgyszavak: Gazdaságstatisztika, Módszertan, Gazdasági rendszer, Társadalomstatisztika, Munkaerő, munkaidő, demográfia
Típus: könyv
Formátum: szöveg

coverimage
Gazdaságstatisztikával foglalkozó könyvet többet is találni a magyar nyelvű szakirodalomban, azonban a legfrissebbek is közel 10 éve készültek. Ugyanakkor ezen a területen is folyamatos átalakulások mennek végbe. Változnak, fejlődnek a módszertani megoldások, nemzetközi …
1
corvina logo

Kategóriák: Történelem
Tárgyszavak: Szerb nemzetiség, Nemzetiségi kérdés
Típus: könyv
Formátum: szöveg

coverimage
A jelen végzelteljes korszakban, mellyben a népek öntudatra, kellő jogaik érzetére ébredtek, magyar haza összes polgárait is a rögtön fejledező nemzeti eszmék oceánja özönlé el. Midőn a nép-emancipatió órája ütött, a feleszmélés varázs hangja e hon külömböző …
corvina logo

Kategóriák: Történelem
Tárgyszavak: Magyarország története, Német kisebbség, Bevándorlás, Letelepedés, Bevándorlástörténet, Német nemzetiség
Típus: könyv
Formátum: szöveg

coverimage
Bald nach dem Erfcheinen des Yeten Bandes der „Bejchichte der Deutfchern in den Karpathenländern" wurde wiederholt der Wurnjch geäußert, auf Grundlage Diefes Werkes die Gejchichte der Deutfchen in den einzelnen Karpathenländern in bejonderen volfötiimlichen Schriften zu behandeln. Der …
corvina logo

Kategóriák: Földtudományok, Kémia, biokémia
Tárgyszavak: Természettudomány, Légtan, Földtan
Típus: könyv
Formátum: szöveg

coverimage
Nagy okok, valóban nagyok bírtak arra engemet, hogy ezen eredeti munkámnak díszt adni akarván, midőn Nemzetem’ kezébe nyújtom, ne másnak szentelném, ajánlanám, hanem Nagyságodnak. Ha tsak szármozásodat nézem is, olly nagynak, méltóságosnak találom, hogy törsökös ritkább …
1
corvina logo

Kategóriák: Csillagászat, Földtudományok
Tárgyszavak: Magyarország, Természettudomány, Csillagászat
Típus: könyv
Formátum: szöveg

coverimage
Fejünk felett ſzámtalan tündöklő, ragyogó teſteket, midőn tiſzta az idő, veſzünk éſzre. Illyen a' minden nap felkelő nap, a’ hold, a’ bujdosók, az öſtkös tsillagok, és az állóknak teméntelen ſerege. Ugy tetſzik mintha ezek mind valamelly gödrös kék boltozatnak a’ …
corvina logo

Kategóriák: Történelem
Tárgyszavak: Hadtörténet, Magyar történelem, Forráskiadvány, Rákóczi-szabadságharc
Típus: könyv
Formátum: szöveg

coverimage
A Rákóczi-Bercsényi-féle nagy szabadságharczot tudvalevőleg maga a nép kezdte, aminthogy a hadsereg is eleinte tökéletesen néphad-jellegű volt. Azonban csakhamar a nemesség, úgyszólván a nemzet, egész köznemessége, sőt utóbb a főúri osztály hazafiasabb része is a mozgalomhoz …
corvina logo

Kategóriák: Neveléstudomány, Adattár
Tárgyszavak: Jogszabály, Iskolaügy, Pécsi Egyházmegye, Népiskola, Tanügy
Típus: könyv
Formátum: szöveg

coverimage
A magyar állam ezredéves fennállásának emlékére különféle szellemi termékek láttak napvilágot, de a népoktatási orsz. törvények és a kath. tanügy intézését megállapító püspöki rendszabályok gyűjteménye a tanítói kar névtárával s a népiskolákra vonatkozó …
corvina logo

Kategóriák: Filozófia
Tárgyszavak: Művészet, Művészettörténet, Filozófiatörténet, Szobrászat, Művészetelmélet
Típus: könyv
Formátum: szöveg

coverimage
Az Egyetem kupolatermében 1910 április 15-én a szerzőnek a hozzá intézett üdvözlő beszédekre mondott válasza. Mélyen megindulva mondok mindnyájuknak köszönetét azért a nagy megtisztelésért, melyben részesítettek. Bevallom, hogy midőn szándékukról értesültem, nem jól …
1
corvina logo

Kategóriák: Könyvtár- és Információtudomány, Informatika
Tárgyszavak: Számítástechnika, Fájlművelet, Szövegszerkesztés
Típus: könyv
Formátum: szöveg

coverimage
A feladatgyűjtemény olyan könyvtárosok és leendő könyvtári szakemberek számára készült, akik most kezdtek ismerkedni a számítógéppel. A gyakorlatok alapszinten ismertetnek meg a szövegszerkesztés és a fájlkezelés műveleteivel. A gyakorlatokat - bár nagyon egyszerűek - akkor …
corvina logo

Kategóriák: Néprajz, Neveléstudomány, Szociológia, Történelem, Képző-, vizuális művészet
Tárgyszavak: Művelődéstörténet, Képzőművészet, Gyermekábrázolás, Ikonográfia, Gyermekkor-történet, Társadalomtörténet
Típus: könyv
Formátum: szöveg

coverimage
A gyerek fogalmának változásait vizsgálta magyar művészek festményein, szobrain, fotóin, videóin és a gyerekkorhoz kötődő, jellegzetes tárgyakon keresztül a Budapesti Történeti Múzeum (BTM) Gyerek/Kor/Kép című kiállítása. A magyar képzőművészet rendkívül gazdag …
corvina logo

Kategóriák: Történelem
Tárgyszavak: Diplomatic history, World War, Békeszerződés, 2. világháború, Nemzetközi kapcsolatok
Típus: könyv
Formátum: szöveg

coverimage
1 he atomic bomb, ready-fused, warns people that their whole study during the next few years should be to make certain of peace. This book tries to outline for the every-day reader many of the problems which the war brought and which the peace has yet to settle. While not claiming to be a complete …
corvina logo

Kategóriák: Neveléstudomány
Tárgyszavak: Drámapedagógia, Óvodai nevelés, Tanulásszervezés, Tanulás támogatása, Általános iskolai nevelés, Kooperatív tanulás, Szociális kompetencia, Digitális kompetencia, Kisgyermekkori nevelés, Anyanyelvi kommunikáció
Típus: könyv
Formátum: szöveg

coverimage
Az innováció és a tudásmegosztás kérdése az elmúlt évtizedekben világszerte kiemelt figyelmet kapott mind a szakpolitikák, mind a kutatások, mind a gyakorlati megvalósítások szintjén. Az oktatásfejlesztés központi, innovatív elemévé vált a horizontális tanulást segítő …
corvina logo

Kategóriák: Kommunikáció, Médiatudomány, Neveléstudomány, Szociológia
Tárgyszavak: Didaktika, Médiapedagógia, Kreatív írás, Játékosítás, Tantárgypedagógia, Anyanyelvi nevelés
Típus: könyv
Formátum: szöveg

coverimage
A pedagógusok módszertani kultúrájának megújítására minden időben szükség van. Különösen igaz ez a rohamos informatikai fejlesztések és a Z generáció oktatásának időszakában. A jelenlegi oktatási helyzetre az jellemző, hogy egyszerre több különböző generáció vesz …
corvina logo

Kategóriák: Közgazdaságtudomány
Tárgyszavak: Közigazgatási jog, Közgazdaságtan, Gazdaságelmélet, Felsőoktatási tankönyv
Típus: könyv
Formátum: szöveg

coverimage
A közgazdasági tudás kútja mélységes, a közgazdaságtudomány által vizsgált területek tárháza pedig nagyon széles és színes. Elméleti irányai és gyakorlati alkalmazásai már önmagukban is olyan jelentős spektrumokat fognak át, amelyeknek csak vaskos könyvek szolgálhatnak …
1
corvina logo

Kategóriák: Neveléstudomány, Életmód, Társas kapcsolat
Tárgyszavak: Nevelés, Kreativitás, Pedagógia
Típus: könyv
Formátum: szöveg

coverimage
„A sokoldalú ember” című szöveggyűjtemény nemcsak az egyre több iskolában tanított „embertan” nevű tantárgyhoz alkalmazható segédeszközként, hanem az etikaoktatásban vagy az osztályfőnöki órákon is. Rövid olvasmányaival mind az általános iskolákban, mind a …
6
corvina logo

Tárgyszavak: aprónyomtatvány, Helytörténet, Vers, újévi köszöntés, kéményseprő, Pécs
Típus: aprónyomtatvány
Formátum: kép

coverimage
corvina logo

Tárgyszavak: aprónyomtatvány, színlap, Dráma, szöveges színházi plakát, Latabár Endre (1811-1873), Pécs
Típus: aprónyomtatvány
Formátum: kép

coverimage
corvina logo

Tárgyszavak: aprónyomtatvány, színlap, Vígjáték, szöveges színházi plakát, Latabár Endre (1811-1873), Pécs
Típus: aprónyomtatvány
Formátum: kép

coverimage
corvina logo

Tárgyszavak: aprónyomtatvány, 1848/49-es forradalom és szabadságharc, Hadijog, ostromállapot, statárium, Pécs
Típus: aprónyomtatvány
Formátum: kép

coverimage
corvina logo

Tárgyszavak: aprónyomtatvány, 1848/49-es forradalom és szabadságharc, Komárom, katonai megszállás, amnesztia
Típus: aprónyomtatvány
Formátum: kép

coverimage
corvina logo

Tárgyszavak: aprónyomtatvány, Helytörténet, 1848/49-es forradalom és szabadságharc, hirdetmény, Pécs, közgyűlés
Típus: aprónyomtatvány
Formátum: kép

coverimage
corvina logo

Tárgyszavak: aprónyomtatvány, színlap, szöveges színházi plakát, Havi Mihály (1810-1864), Szabó József (1816-1875), Pécs
Típus: aprónyomtatvány
Formátum: kép

coverimage
corvina logo

Tárgyszavak: aprónyomtatvány, színlap, Dráma, szöveges színházi plakát, Chiabai Pál (színigazgató), Pécs, Szigligeti Ede (1814-1878)
Típus: aprónyomtatvány
Formátum: kép

coverimage
corvina logo

Tárgyszavak: aprónyomtatvány, Népszínmű, színlap, szöveges színházi plakát, Pécs
Típus: aprónyomtatvány
Formátum: kép

coverimage
Kedden December 8-án 1846. Havi Mihály és Szabó József igazgatása alatti dalszinésztársaság által adatik
corvina logo

Tárgyszavak: aprónyomtatvány, Helytörténet, hirdetmény, postakocsi, Pécs
Típus: aprónyomtatvány
Formátum: kép

coverimage
corvina logo

Tárgyszavak: aprónyomtatvány, színlap, szöveges színházi plakát, bűvészet, Chiabai Pál (színigazgató), Kövesi Ede (színész, bűvész)
Típus: aprónyomtatvány
Formátum: kép

coverimage
corvina logo

Kategóriák: Neveléstudomány, Életmód, Társas kapcsolat
Tárgyszavak: Neveléstörténet, Pedagógia, Óvodai nevelés, Brunszvik Teréz
Típus: könyv
Formátum: szöveg

coverimage
Engedjék meg, hogy a házigazda, a Brunszvik Klub vezetősége nevében tisztelettel és szeretettel köszöntsem Önöket ezen a csodálatosan szép szeptember végi estén, amikor a 125 éve elhunyt Brunszvik Terézre, a kisdedóvás ügyének fáradhatatlan apostolára, a hazai és egyetemes …
corvina logo

Kategóriák: Történelem, Biológia, Orvostudomány
Tárgyszavak: Életrajz, Orvostörténet, Társadalomtudomány, Orvostudomány története
Típus: könyv
Formátum: szöveg

coverimage
A határterületi kutatások örökös dilemmája, hogy a résztvevő tudományágak sajátlagos szabályai, metodológiái mennyiben maradjanak érvényesek, milyen korlátokat bontsunk le, s melyeket ne, hogy a különös szabadságból valódi érték szülessen. A medicina önmagában is a …
corvina logo

Kategóriák: Politikatudomány, Történelem, Előadóművészet, Képző-, vizuális művészet, Életmód, Szórakozás, játék
Tárgyszavak: Politika, Közélet, Művészet, Napilap, Társadalom, Folyóirat
Típus: folyóirat
Formátum: www

coverimage
A Légrády Testvérek Pesti Hirlapja hangsúlyozottan nemzeti hanghordozású lap volt, de a húszas évek közepén, Rákosi Jenő visszatértével tulajdonképpen a régi Budapesti Hirlap túlfűtött nemzetiességének örököse is lett. Légrádyék Trianon után a területi revízió …
corvina logo

Kategóriák: Ének, zene
Tárgyszavak: Daloskönyv, Kotta
Típus: könyv
Formátum: www

coverimage
A Pécsi Tudományegyetem kézirat állományában található a kottafüzet. Belső borítólapján „Wajdits József – Könyvkereskedés – Nagykanizsán” szövegű pecsét található. A füzetben két helyen található dátumozás, az első és második dal végén, mely szerint a dalok …
corvina logo

Kategóriák: Közgazdaságtudomány
Tárgyszavak: Magyarország, Gazdaságpolitika, Pénzvilág
Típus: könyv
Formátum: www

coverimage
ENDREY ANTAL 1922-ben Hódmezővásárhelyen született, tősgyökeres jogász és politikus családból. Anyai ágon ősei székely eredetű nemesek, a középkor óta a Tisza bal partján gazdálkodtak. Középiskoláit a premontreiek gödöllői Szent Norbert reálgimnáziumában végig …
corvina logo

Kategóriák: Biológia
Tárgyszavak: Evolúció, Szaporodás, Szexualitás
Típus: könyv
Formátum: www

coverimage
Emberi létünket mélységesen áthatja a szex - leghevesebb gyönyöreink, gyakorta pedig szenvedésünk és nyomorúságunk forrása, mely utóbbi többnyire a férfi és a női szerep közötti alapvető ellentétből fakad. Ez a könyv azt igyekszik bemutatni, miként és miért lett éppen …
corvina logo

Kategóriák: Biológia, Kémia, biokémia, Orvostudomány
Tárgyszavak: Evolúció, Változékonyság, Öröklődés, Génkutatás
Típus: könyv
Formátum: www

coverimage
Piet Heinnek sikerült megragadnia a fizika világának lényegét. Ám amikor a térből vaktában visszapattanó atomok olyan objektummá állnak össze, amely bizonyos, látszatra ártatlan tulajdonsággal rendelkezik, sorsdöntő eseményre kerül sor a Világegyetemben. Ez a tulajdonság az …
corvina logo

Kategóriák: Filozófia, Biológia, Csillagászat, Kémia, biokémia, Űrkutatás
Tárgyszavak: Kozmológia, Exobiológia, Földönkívüli élet
Típus: könyv
Formátum: www

coverimage
A kérdés, hogy vajon az emberiség egyedül van-e a Világegyetemben, a filozófia egyik legrégebbi problémája, amelynek mélyreható következményei vannak egész világképünkre. Az utóbbi években ez a téma a tudomány számára is különösen érdekessé vált. A biokémia és a …
corvina logo

Kategóriák: Neveléstudomány
Tárgyszavak: Művelődéstörténet, Nőnevelés, Neveléstörténet, Játék, Néptanítók, Romológia oktatása, Kurucz Rózsa, Projektmódszer
Típus: könyv
Formátum: szöveg

coverimage
A Tisztelt olvasó a Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Karának Kurucz Rózsa főiskolai tanár tiszteletére megjelentetett jubileumi kötetét tarja a kézben. Az évfordulók mindig fontos mérföldkövek, szép és emlékezetes alkalmak, melyek lehetőséget adnak a kollégáknak és …
corvina logo

Kategóriák: Neveléstudomány, Nyelvtudomány
Tárgyszavak: Gyermekkönyv, Nyelvkönyv, Óvodai nevelés
Típus: könyv
Formátum: szöveg

coverimage
A könyv az óvodai gyakorlat számára készült. A magyarországi német nemzetiségi óvodákban nevelő óvónők számára közös a kihívás, mivel a nemzetiségi nevelésnek ebben a szegmensében konkrét, közvetlenül használható eszközökből, útmutatókból hiány mutatkozik. E …
corvina logo

Kategóriák: Utazás, turizmus
Tárgyszavak: Turizmus, Vendéglátás, Egészségturizmus, Örökségturizmus, Borturizmus, Kulturális turizmus, Fenntartható turizmus, Vendéglátóipar, Ökoturizmus, Marketing, Tematikus utak, Falusi turizmus
Típus: könyv
Formátum: szöveg

coverimage
Tourism is travel for recreational, leisure, and/or business purposes. The World Tourism Organization defines tourists as people “travelling to and staying in places outside their usual environment for not more than one consecutive year for leisure, business and other purposes” Tourism …
corvina logo

Kategóriák: Szociológia
Tárgyszavak: Életrajz, Kereszténység, Szentek, Egyházatyák, Augustinus, Hagiologia, Aurelius, Dogmatika, Keresztény vallás, Patrisztika, Krisztológia
Típus: könyv
Formátum: szöveg

coverimage
A Galileai-tónál Jézus meggyógyított egy süketnémát. A fölébe dugta az ujját, és megnyálazott kezével megérintette a nyelvét, majd az égre tekintve imádkozott, és azt mondta: Effeta! Nyílj meg! A süketnéma meggyógyult, a szemtanúk pedig csodálkoztak: A süketeknek …
corvina logo

Kategóriák: Filozófia
Tárgyszavak: Lelkigyakorlat, Spirituális gyakorlat, Ókori filozófia
Típus: könyv
Formátum: szöveg

coverimage
Ez a könyv olyan, már publikált vagy még kiadatlan tanulmányokat tartalmaz, amelyeket évekkel ezelőtt írtam. A bennük felvetett probléma ifjúkorom óta foglalkoztat. A filozofálást már egyik első írásomban, a brüsszeli filozófiai kongresszus kiadványában (Actes du congrès de …
corvina logo

Kategóriák: Szociológia
Tárgyszavak: Felsőoktatás, Akadálymentesítés, Esélyegyenlőség, Infokommunikáció
Típus: könyv
Formátum: szöveg

coverimage
„A FIZIKAI ÉS INFO-KOMMUNIKÁCIÓS AKADÁLYMENTESÍTÉS SZAKMAI TUDÁSÁNAK ELTERJESZTÉSE ÉS HOZZÁFÉRHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE A PTE IGYK-ÁN” TÁMOP5.4.6.A-12/2-2012-0021. sz. projekt zárókiadványának címét hallgatóinktól kölcsönöztük. A projektzáró konferencián …
coverimage
Kiadványunk egy közel két éve tartó munkafolyamat lezárásaként látott napvilágot azzal a céllal, hogy bemutassa a TÁMOP5.4.4-09/2-C-2009-0013 „TÉRSÉG – KÖZÖSSÉG – MINŐSÉG” – Szociális képzések fejlesztése, szakemberek képzése, továbbképzése és …
corvina logo

Kategóriák: Szociológia
Tárgyszavak: Szociális munka, Projektmenedzsment
Típus: könyv
Formátum: szöveg

coverimage
A „TÁMOP-5.4.4-09/2-C-2009-0013 sz. „TÉRSÉGKÖZÖSSÉG-MINŐSÉG” Szociális képzések fejlesztése, szakemberek képzése, továbbképzése és készségfejlesztése, valamint a helyi fejlesztési kapacitások megerősítése Szekszárdon” című pályázat keretén belül …
corvina logo

Kategóriák: Szociológia
Tárgyszavak: Szociális munka, Közösségfejlesztés, Foglalkoztatáspolitika, Infokommunikáció
Típus: könyv
Formátum: szöveg

coverimage
A Tisztelt Olvasó egyik fontos tanulmánykötetünket tartja kezében, azt, amelyik maga is a TÁMOP 5.4.4.C projektünk elgondolásához illeszkedve „multidiszciplináris”. Amiként képzési koncepciónknak az a lényege, hogy egy-egy szervesen összetartozó térségben szakmaközi …
corvina logo

Kategóriák: Filozófia, Kommunikáció, Médiatudomány, Pszichológia, Szociológia, Történelem
Tárgyszavak: Tehetség, Irodalomtudomány, Francis Bacon, Christopher Marlowe, Shakespeare, Edward de Vere, Filológia, Edmond Malone, Politikai ikonográfia, Videószcéna, Nyilvánosság, Digitális világ, Multitasking viselkedés, Allen Ginsberg, Bölcsészettudomány, Tudományos diákkör
Típus: könyv
Formátum: szöveg

coverimage
Két esztendeje, 2015 nyarán jelent meg a Pécsi Tudományegyetem Bölcsész Akadémia előadássorozat válogatott tanulmányait tartalmazó kötetünk. Az 2012 őszén indult programsorozat rövid időn belül nagy népszerűségre tett szert, ennek következtében 2013 tavaszán már …
corvina logo

Kategóriák: Filozófia, Pszichológia, Régészet, Történelem, Biológia, Kémia, biokémia, Képző-, vizuális művészet, Nyelvtudomány
Tárgyszavak: Honfoglalás, Színház, Tanulmánykötet, X. század, Domenico da Gravina, Magyarságkép, Digitális bennszülött, Digitális kultúra, Derrida, Gadamer, Bölcsészettudomány
Típus: könyv
Formátum: szöveg

coverimage
A Bölcsészettudományi Kar a Pécsi Tudományegyetem legnagyobb hallgatói és oktatói létszámmal rendelkező kara, ahol számos tudományos műhely keretein belül magas színvonalú tudományos tevékenység zajlik. A minőségi munka fenntartása, színvonalának további emelése a karon …
corvina logo

Kategóriák: Szociológia
Tárgyszavak: Fenntartható fejlődés, Szociális ellátás, Szociális munka, Társadalmi fejlődés
Típus: könyv
Formátum: szöveg

coverimage
A térség, közösség és minőség fogalmának értelmezési lehetőségei kapcsolják össze azt a négy tanulmányt, amelyet a kötet közre kíván adni. Nem titkoltan nemzetközi kitekintést szeretnénk nyújtani, fogódzókat, támpontokat találni arra keresve a választ, hogy mindazon a …
corvina logo

Kategóriák: Szociológia
Tárgyszavak: Munkaerő-rehabilitáció, Szociális rehabilitáció, Foglalkoztatottság, Esélyegyenlőség
Típus: könyv
Formátum: szöveg

coverimage
A komplex rehabilitáció régi és új gondolatisága az elmúlt tíz évben mind meghatározottabbá vált – nem utolsó sorban Magyarország az Európai Unióhoz 2004-ben történt csatlakozásával összefüggésben. A nemzetközi és hazai társadalmi gyakorlat-, illetve …
corvina logo

Kategóriák: Szociológia
Tárgyszavak: Fenntartható fejlődés, Környezetvédelem, Öko-szociális munka, Szociális ellátás, Szociális munka
Típus: könyv
Formátum: szöveg

coverimage
A „Szociális munka a fenntartható fejlődésért” címet viselő tanulmánykötet nem csupán „e-book”-ként is hozzáférhető formája miatt, de témaválasztásában és a hazai gyakorlat tekintetében is újszerű megközelítéseket hordoz. Az első, „Környezetszociológia” …
corvina logo

Kategóriák: Szociológia, Biológia, Orvostudomány
Tárgyszavak: Orvosi rehabilitáció, Munkaerő-rehabilitáció, Szociális rehabilitáció
Típus: könyv
Formátum: szöveg

coverimage
A komplex rehabilitáció fontosságát megfogalmazó nemzetközi és hazai társadalmi gyakorlat-, illetve szemléletváltozás generálta igényekre válaszként 2008 őszén került sor a PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar és az Egészségtudományi Kar együttműködésében a Komplex …
corvina logo

Tárgyszavak: aprónyomtatvány, színlap, Vígjáték, szöveges színházi plakát, Latabár Endre (1811-1873), Pécs
Típus: aprónyomtatvány
Formátum: kép

coverimage
corvina logo

Tárgyszavak: aprónyomtatvány, színlap, Vígjáték, szöveges színházi plakát, Latabár Endre (1811-1873), Pécs
Típus: aprónyomtatvány
Formátum: kép

coverimage
corvina logo

Tárgyszavak: aprónyomtatvány, Népszínmű, színlap, szöveges színházi plakát, Latabár Endre (1811-1873), Pécs
Típus: aprónyomtatvány
Formátum: kép

coverimage

Kategóriák: Kommunikáció, Közgazdaságtudomány
Tárgyszavak: Pályázatkészítés, Forrásszerzés, Projektmenedzsment, Projekttervezés
Típus: könyv
Formátum: szöveg

coverimage
A feladatgyűjtemény a Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Karának (PTE IGYFK) 2010. évi tananyagfejlesztési pályázatból került megvalósításra. | Lektorálták: Besztercei Zsolt (a Nemzeti Fejlesztési Alapítvány Kuratóriumának elnöke), Rohonczi Sándor (a „HÍD” …
corvina logo

Tárgyszavak: aprónyomtatvány, Hangverseny, színlap, szöveges színházi plakát, Pécs
Típus: aprónyomtatvány
Formátum: kép

coverimage
corvina logo

Tárgyszavak: aprónyomtatvány, színlap, Vígjáték, szöveges színházi plakát, Latabár Endre (1811-1873), bohózat
Típus: aprónyomtatvány
Formátum: kép

coverimage
corvina logo

Tárgyszavak: aprónyomtatvány, színlap, Vígjáték, szöveges színházi plakát, Latabár Endre (1811-1873), Pécs
Típus: aprónyomtatvány
Formátum: kép

coverimage
corvina logo

Kategóriák: Történelem, Földtudományok
Tárgyszavak: Borászat, Polgárosodás, Szőlőtelepítés
Típus: könyv
Formátum: szöveg

coverimage
Szekszárd neue a római kor óta összeforrott a borral. Régészeti, történeti adatok sokasága szól arról, hogy a település gazdasága, lakóinak élete a szőlő, a bor köré szerveződött. „Tüke” szekszárdinak lenni még a közelmúltban is egyet jelentett a szőlőbirtoklással …
corvina logo

Tárgyszavak: aprónyomtatvány, színlap, Dráma, szöveges színházi plakát, Chiabai Pál, Pécs
Típus: aprónyomtatvány
Formátum: kép

coverimage
corvina logo

Tárgyszavak: aprónyomtatvány, színlap, Vígjáték, szöveges színházi plakát, Pécs, Havi Mihály (1810-1864), Szabó József (1816-1875)
Típus: aprónyomtatvány
Formátum: kép

coverimage
corvina logo

Tárgyszavak: aprónyomtatvány, színlap, Vígjáték, szöveges színházi plakát, Pécs, Kilényi Dávid (1791-1852)
Típus: aprónyomtatvány
Formátum: kép

coverimage
corvina logo

Tárgyszavak: aprónyomtatvány, színlap, szöveges színházi plakát, élőkép, Nádor Szálló
Típus: aprónyomtatvány
Formátum: kép

coverimage
corvina logo

Tárgyszavak: aprónyomtatvány, 1848/49-es forradalom és szabadságharc, katonai megszállás, kiáltvány
Típus: aprónyomtatvány
Formátum: kép

coverimage
corvina logo

Tárgyszavak: aprónyomtatvány, színlap, Vígjáték, szöveges színházi plakát, Pécs, Chiabai Pál
Típus: aprónyomtatvány
Formátum: kép

coverimage
corvina logo

Tárgyszavak: aprónyomtatvány, előfizetési felhívás, Sajtó, Nagy Tükör
Típus: aprónyomtatvány
Formátum: kép

coverimage
corvina logo

Tárgyszavak: aprónyomtatvány, előfizetési felhívás, Pesti Napló
Típus: aprónyomtatvány
Formátum: kép

coverimage
corvina logo

Tárgyszavak: aprónyomtatvány, gyászjelentés, Szabadka
Típus: aprónyomtatvány
Formátum: kép

coverimage
corvina logo

Tárgyszavak: aprónyomtatvány, gyászjelentés, Hölbling Ignác (1772-1851), Pécs, agyvérzés
Típus: aprónyomtatvány
Formátum: kép

coverimage
corvina logo

Tárgyszavak: aprónyomtatvány, gyászjelentés, tüdővész, Pécs
Típus: aprónyomtatvány
Formátum: kép

coverimage
corvina logo

Tárgyszavak: aprónyomtatvány, Népszínmű, színlap, szöveges színházi plakát, Latabár Endre (1811-1873)
Típus: aprónyomtatvány
Formátum: kép

coverimage
corvina logo

Tárgyszavak: aprónyomtatvány, színlap, Dráma, szöveges színházi plakát, Latabár Endre (1811-1873)
Típus: aprónyomtatvány
Formátum: kép

coverimage
corvina logo

Tárgyszavak: aprónyomtatvány, színlap, Vígjáték, szöveges színházi plakát, Latabár Endre (1811-1873)
Típus: aprónyomtatvány
Formátum: kép

coverimage
corvina logo

Kategóriák: Néprajz, Ének, zene, Szórakozás, játék
Tárgyszavak: Néprajz, Kotta, Ormánság, Gyermekdal, Gyermekjáték
Típus: könyv
Formátum: szöveg

coverimage
Kevés tája van az országnak, amely a magyar népiséget érintő írásokban annyiszor és annyiféleképpen bukkanna elénk, mint az Ormánság. — Hányszor kongatták már el fölötte a lélekharangot, s hányszor olvastuk megdöbbenve azokat a vallomásokat, amelyek „a sírbamerült …
corvina logo

Tárgyszavak: aprónyomtatvány, színlap, Vígjáték, szöveges színházi plakát, Latabár Endre (1811-1873), Pécs
Típus: aprónyomtatvány
Formátum: kép

coverimage
corvina logo

Tárgyszavak: aprónyomtatvány, színlap, szöveges színházi plakát, Latabár Endre (1811-1873)
Típus: aprónyomtatvány
Formátum: kép

coverimage
corvina logo

Tárgyszavak: aprónyomtatvány, színlap, Vígjáték, szöveges színházi plakát, Latabár Endre (1811-1873), Pécs
Típus: aprónyomtatvány
Formátum: kép

coverimage
corvina logo

Tárgyszavak: aprónyomtatvány, színlap, Vígjáték, szöveges színházi plakát, Latabár Endre (1811-1873), Pécs
Típus: aprónyomtatvány
Formátum: kép

coverimage
corvina logo

Tárgyszavak: aprónyomtatvány, színlap, Vígjáték, szöveges színházi plakát, Latabár Endre (1811-1873), Pécs
Típus: aprónyomtatvány
Formátum: kép

coverimage
corvina logo

Tárgyszavak: aprónyomtatvány, színlap, Dráma, szöveges színházi plakát, Latabár Endre (1811-1873)
Típus: aprónyomtatvány
Formátum: kép

coverimage
corvina logo

Tárgyszavak: aprónyomtatvány, színlap, Vígjáték, szöveges színházi plakát, Latabár Endre (1811-1873), Pécs
Típus: aprónyomtatvány
Formátum: kép

coverimage
corvina logo

Tárgyszavak: aprónyomtatvány, színlap, Vígjáték, szöveges színházi plakát, Latabár Endre (1811-1873), Pécs
Típus: aprónyomtatvány
Formátum: kép

coverimage
corvina logo

Tárgyszavak: aprónyomtatvány, Vígjáték, szöveges színházi plakát, Latabár Endre (1811-1873)
Típus: aprónyomtatvány
Formátum: kép

coverimage
corvina logo

Tárgyszavak: aprónyomtatvány, színlap, Vígjáték, szöveges színházi plakát, Pécs
Típus: aprónyomtatvány
Formátum: kép

coverimage
corvina logo

Tárgyszavak: Helytörténet, kisnyomtatvány, Rendelet, Hegybíróság, hegymester, Szőlőhegy, Pécs
Típus: aprónyomtatvány
Formátum: kép

coverimage
corvina logo

Kategóriák: Csillagászat
Tárgyszavak: Kozmológia, Világegyetem
Típus: könyv
Formátum: szöveg

coverimage
PAUL DAVIES, a University of Adelaide Templeton díjas természetfilozófia professzora a Világegyetem utolsó három percének lehetséges történetével foglalkozik. Ki ne lenne kíváncsi arra, milyen sors vár a kozmikus méretekhez képest parányi bolygóra, a Földre? A történet vége is …
1
corvina logo

Tárgyszavak: aprónyomtatvány, Helytörténet, adomány, jótékonyság, új évi üdvözlet, Szegények intézete, Pécs
Típus: aprónyomtatvány
Formátum: kép

coverimage
corvina logo

Kategóriák: Biológia
Tárgyszavak: Genetika, Élet eredete
Típus: könyv
Formátum: szöveg

coverimage
Az élet eredete egyike a tudomány legérdekesebb és még megválaszolatlan kérdéseinek. Az élet csupán egy kémiai baleset eredménye, ami egyedülálló az Univerzumban? Vagy éppen ellenkezőleg, mélyen bele van vésve a természet törvényeibe, és fel is bukkan ott, ahol a …
corvina logo

Kategóriák: Orvostudomány
Tárgyszavak: Bőrgyógyászat, Dermatology
Típus: könyv
Formátum: szöveg

coverimage
Új szemléletű és új felépítésű könyvet írtam a bőrgyógyászat gyakorlati kérdései iránt érdeklődőknek, amelyből kiderül, hogy a fejlődést, a „soha nem ártani” elvének megvalósulását a természetközelségben találtam meg. Azt bizonyára Ön is észrevette, hogy az …
corvina logo

Tárgyszavak: aprónyomtatvány, Helytörténet, Miasszonyunk Női Kanonokrend, apácák, bevonulás, ünnepség, Pécs
Típus: aprónyomtatvány
Formátum: kép

coverimage
corvina logo

Tárgyszavak: aprónyomtatvány, Helytörténet, adomány, jótékonyság, új évi üdvözlet, Szegények intézete, Pécs
Típus: aprónyomtatvány
Formátum: kép

coverimage
corvina logo

Tárgyszavak: aprónyomtatvány, Helytörténet, hirdetmény, árverés, Pécs
Típus: aprónyomtatvány
Formátum: kép

coverimage
corvina logo

Tárgyszavak: aprónyomtatvány, Helytörténet, színlap, Színház, rögtönzés, Pécs
Típus: aprónyomtatvány
Formátum: kép

coverimage
corvina logo

Tárgyszavak: reformkor, Helytörténet, kisnyomtatvány, Országos Magyar Gazdasági Egyesület, Baranya Megyei Gazdasági Fiók Egyesület, alapszabály
Típus: aprónyomtatvány
Formátum: kép

coverimage
corvina logo

Tárgyszavak: aprónyomtatvány, Helytörténet, Vers, 1848/49-es forradalom és szabadságharc, lámpagyújtók, köszöntő, új évi üdvözlet, Pécs
Típus: aprónyomtatvány
Formátum: kép

coverimage
corvina logo

Tárgyszavak: aprónyomtatvány, Helytörténet, Vers, lámpagyújtók, köszöntő, új évi üdvözlet, Pécs
Típus: aprónyomtatvány
Formátum: kép

coverimage
corvina logo

Tárgyszavak: aprónyomtatvány, Helytörténet, Pécs, hirdetés, Kereskedelem, brüsszeli csipke
Típus: aprónyomtatvány
Formátum: kép

coverimage
corvina logo

Tárgyszavak: aprónyomtatvány, Helytörténet, 1848/49-es forradalom és szabadságharc, Pécs, katonai megszállás, katonai igazgatás, Rögtönítélő bíróság
Típus: aprónyomtatvány
Formátum: kép

coverimage
corvina logo

Tárgyszavak: aprónyomtatvány, hirdetés, Nyelvoktatás, Pécs
Típus: aprónyomtatvány
Formátum: kép

coverimage
corvina logo

Tárgyszavak: aprónyomtatvány, Helytörténet, Vers, Pécs, köszöntő, új évi üdvözlet, kéményseprő
Típus: aprónyomtatvány
Formátum: kép

coverimage
corvina logo

Tárgyszavak: aprónyomtatvány, hirdetés, kalap, reklám, Pécs
Típus: aprónyomtatvány
Formátum: kép

coverimage
corvina logo

Kategóriák: Pszichológia
Tárgyszavak: Pszichoanalízis
Típus: könyv
Formátum: www

coverimage
Hölgyeim és uraim! Az újdonság és szokatlanság zavaró érzéseivel kell küzdenem, mikor most az Új Világrész tudni vágyó közönsége előtt mint előadó jelenek meg. Úgy hiszem, ezt a megtiszteltetést csak annak a kapcsolatnak köszönhetem, amely nevemet a pszichoanalízishez …
corvina logo

Kategóriák: Politikatudomány, Történelem
Tárgyszavak: Szürke Farkasok, ASALA, Fényes Ösvény, Baader-Mainhof csoport, Carlos, IRA, Nemzetközi terrorizmus, Terror, Fekete Szeptember
Típus: könyv
Formátum: www

coverimage
"Ha Carlos bandája a nemzetközi terrorizmus példája, akkor transznacionálisnak nevezhetjük, hiszen a lodi vérfürdőt elkövető 3 japánt Libanonban képezték ki, NSZK-papírokkal rendelkeztek, francia reptérről indultak, és csehszlovák fegyverrel gyilkoltak - Izraelben; s az egység …
corvina logo

Kategóriák: Politikatudomány, Történelem
Tárgyszavak: Terrorizmus, Ellenállás
Típus: könyv
Formátum: www

coverimage
Miért hívunk bizonyos csoportokat terroristáknak, másokat szabadságharcosoknak? Hogyan lehet valaki egyik pillanatban terrorista, a másik pillanatban államférfi? Mi teszi a terroristákat olyan veszélyessé? Miért épp a terrorizmusnak szentelnek figyelmet az egyes kormányok, miközben …
corvina logo

Tárgyszavak: aprónyomtatvány, Helytörténet, adomány, Névjegyzék, újévi köszöntés, jótékonyság, Szegények intézete, Pécs
Típus: aprónyomtatvány
Formátum: kép

coverimage
corvina logo

Tárgyszavak: aprónyomtatvány, Helytörténet, újévi köszöntés, köszöntő, kéményseprő, Pécs
Típus: aprónyomtatvány
Formátum: kép

coverimage
corvina logo

Tárgyszavak: aprónyomtatvány, Helytörténet, újévi köszöntés, köszöntő, kéményseprő, Pécs
Típus: aprónyomtatvány
Formátum: kép

coverimage
corvina logo

Tárgyszavak: aprónyomtatvány, Helytörténet, újévi köszöntés, lámpagyújtók, köszöntő
Típus: aprónyomtatvány
Formátum: kép

coverimage
corvina logo

Tárgyszavak: aprónyomtatvány, Helytörténet, gyászjelentés, Pécs, tüdővész
Típus: aprónyomtatvány
Formátum: kép

coverimage
corvina logo

Tárgyszavak: aprónyomtatvány, Helytörténet, 1848/49-es forradalom és szabadságharc, Pécs, fegyverek beszolgáltatása
Típus: aprónyomtatvány
Formátum: kép

coverimage
corvina logo

Kategóriák: Könyvtár- és Információtudomány
Tárgyszavak: Könyvtár, Folyóirat, Múzeum
Típus: könyv
Formátum: www

coverimage
Az 1893-ban – társadalmi kezdeményezésre – megalakult Országos Múzeumi és Könyvtárbizottság 1894. évi munkaprogramjában található meg először egy szakfolyóirat megindításának gondolata. „... általában oly hivatali és sajtóbeli orgánum létesítése, mely a már …

Kategóriák: Pszichológia, Szociológia
Tárgyszavak: Munkaerőpiac, Fogyatékosság, Rehabilitáció, Ösztönző rendszer, Megváltozott munkaképesség, Foglalkoztatási stratégia
Típus: könyv
Formátum: szöveg

coverimage
A Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar Munkatudományi Kutatócsoportja kilenc évvel ezelőtt alakult. Az alapításkor meghatározottak szerint a csoport fő célja a munkatudomány háttérterületeinek gyakorlati alkalmazására és a …
corvina logo

Kategóriák: Elektronika
Tárgyszavak: Egyetemi tankönyv, Elektrotechnika elmélete, Hálózatok, Villamosságtan
Típus: könyv
Formátum: szöveg

coverimage
Az elméleti elektrotechnika témakörét nem könnyű elhatárolni sem a fizikától és a matematikától, sem pedig a szaktudományoktól. Egyetemi tankönyvnél azonban a helyzet viszonylag egyszerű, mert a tárgy programja biztos vezérfonal. Itt az anyag feldolgozása során meghatározott …
corvina logo

Kategóriák: Neveléstudomány, Szociológia
Tárgyszavak: Művelődéstörténet, Nőnevelés, Nőkérdés, Neveléstörténet, Baranya, Feminizmus, Női műveltségeszmény, Nőegylet, Leánylevente
Típus: könyv
Formátum: szöveg

coverimage
Up to the present, there have not been published any scientific works which focused on the representatives of the female sex in Pécs. However, the statistics connected to the blog titled Following the Steps of Forgotten Women in Pécs... and to the Facebook site titled Women's History in Pécs …
corvina logo

Kategóriák: Szociológia
Tárgyszavak: Művelődéstörténet, Nőkérdés, Gender, Feminizmus
Típus: könyv
Formátum: szöveg

coverimage
A tanulmánykötet írásai kérdéseket fogalmaznak meg a nő helyéről a társadalom tereiben és a kulturális reprezentációk virtuális világában. A férfi és a nő az a kettő, amely kiadja az egyet, az embert. A nő és a férfi az ellentét és az egység, a küzdelem és a szerelem …
corvina logo

Kategóriák: Kémia, biokémia, Mezőgazdaság, Gasztronómia
Tárgyszavak: Turizmus, Élelmiszergazdaságtan, Idegenforgalom, Vendéglátás, Borászat
Típus: könyv
Formátum: szöveg

coverimage
A Pécsi Tudományegyetem szekszárdi kara az elmúlt két évtizedben jelentős átalakításon ment keresztül. A korábbi Tanítóképző Főiskola ma Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Karként szekszárdi és pécsi képzési hellyel is rendelkezik. A képzési …

Kategóriák: Előadóművészet, Szépirodalom
Tárgyszavak: Népszínmű, Színház, Súgópéldány
Típus: kézirat
Formátum: szöveg

coverimage
Eredeti népszínmű dalokkal és tánczal 3 szakban. Zenéjét szerezte Erkel Gyula. Játszódik: 1848-1849. Leírta: Gerő Jakab Szolnok, 1861. Súgópéldány. 53 fol. 25 cm. 4° Papírfüzet [rossz minőség, betoldásokkal] Bélyegzőnyomat: "S. B. z."

Kategóriák: Előadóművészet, Szépirodalom
Tárgyszavak: Színház, Dráma, Súgópéldány, Színdarab
Típus: kézirat
Formátum: szöveg

coverimage
Jellemrajz a magyar nép életből, 5 szakaszban. -- hason czímű regénye után színre alkalmazta Lukácsi Sándor. Súgópéldány. [s. n. l. a.] 36 fol. 26 cm. 4° Papírkötés. Kéziratos bejegyzés: "Latabáré" Bélyegzőnyomat: "S. B. z."

Kategóriák: Jogtudomány
Tárgyszavak: Jogtörténet, Példatár, Jogeset, Római jog, Egyetemi jegyzet, Digesta, Perjog, Személy- és családjog, Dologi jog
Típus: könyv
Formátum: szöveg

coverimage
E példatár a PTE Állam- és Jogtudományi Karának tanrendjében szereplő Római jog 1. című kötelező tárgy tematikájához igazodva a tananyag megértését szolgáló praktikus segítségen túl a megszerzett elméleti tudás konkrét esetpéldákon keresztül történő elmélyítését …
1

Kategóriák: Előadóművészet, Szépirodalom
Tárgyszavak: Vígjáték, Színház, Súgópéldány
Típus: kézirat
Formátum: szöveg

coverimage
Vígjáték 4 cselekvényben. írta: Shakspeare. [Johann Ludwig] Deinhardstein át dolgozása után Fekete Soma 1855. Súgópéldány 60 fol. 26 cm. 4° Papírfüzet. Bélyegzőnyomat: "S. B. z."

Kategóriák: Előadóművészet, Szépirodalom
Tárgyszavak: Színház, Dráma, Súgópéldány
Típus: kézirat
Formátum: szöveg

coverimage
Dráma 5 felvonásban. Eredeti mű címe: Les enfants blancs ; drame en cinq actes Franciából fordította Egressy Béni. Először adatott Párisban az Odeon színházban, 28dik Nov. 1841. Súgópéldány. Leiratott: Pesten febr. 12én 1842. Farkass L. 1843.) 65 fol. 25 cm 4°. Kéziratos …

Kategóriák: Előadóművészet, Szépirodalom
Tárgyszavak: Dráma, Súgópéldány
Típus: kézirat
Formátum: szöveg

coverimage
Dráma 3 felvonásban, utójátékkal. Fordította: Szigligeti [Ede]. Súgópéldány. 88 p. 28 cm. Papírkötés. Hozzákötve nyomtatott színlap: Szabadka, 1883. deczember 31. (Nyomatott Schlesinger Sándornál Szabadkán.) 45x32 cm. Kéziratos bejegyzéssel: „Sugtam Szabadkán 31. 12 …
corvina logo

Kategóriák: Biológia, Szépirodalom
Tárgyszavak: Kutyatartás, Etológia, Állati viselkedés
Típus: könyv
Formátum: szöveg

coverimage
Lelkiismeretes ember vagyok. Mielőtt munkába kezdtem, szólítottam a kutyámat: — Gyere ide! Ülj le szépen. A kutyám: Poszka. (Régi magyar név, annyit jelent ösztövér, sovány. Egyébként puli, terelőpuli, most múlt háromesztendős, nyolchónapos korában került a pusztáról …

Kategóriák: Előadóművészet, Szépirodalom
Tárgyszavak: Súgópéldány, melodráma
Típus: kézirat
Formátum: szöveg

coverimage
Három osztályú szomorú játék 5 felvonás. Németből [Carl] Kolb után magyarra tette G. Bethlen Ferentz. 1834. Leirta G. K. S. Súgópéldány. 53 fol. 25 cm. 4° Papírkötés. Kéziratos bejegyzés: "Sepsy Károly tulajdona. Adatott Debreczenben April 9-én 1843."

Kategóriák: Előadóművészet, Szépirodalom
Tárgyszavak: Súgópéldány, Aradi Gerő, Opéra comique, vígopera
Típus: kézirat
Formátum: szöveg

coverimage
Érzékeny játék, 3 felvonásban. Eredeti darab címe: Les deux journées, ou Le porteur d'eau (1800). Zenéjét szerezte: Luigi Cherubini; libretto: Jean-Nicolas Bouilly Franciából fordította németre Freitschke F. G., németből magyarra Ernyi Mihály. Miskolc 14. Aug. 1831. …

Kategóriák: Előadóművészet, Szépirodalom
Tárgyszavak: Súgópéldány, Színdarab
Típus: kézirat
Formátum: szöveg

coverimage
Súgópéldány. Gépirat. 33 p.; 35 cm.; Papírfüzet.
corvina logo

Kategóriák: Nyelvtudomány, Terminológia
Tárgyszavak: Fordítás, Szakképzés, Szakfordítás, Európai Unió, Nyelvpolitika, Absztrakt
Típus: könyv
Formátum: szöveg

coverimage
2003-ban több éves rekonstrukció eredményeként megújultak a Pécsi Tudományegyetem Rákóczi úti épületegyüttesének tantermei, dolgozószobái, és az ÁJK-KTK Könyvtára is méltó helyére került. 2003 szeptemberében a Közgazdaságtudományi Kar a birtokbavételt konferenciával …

Kategóriák: Régészet, Történelem, Földtudományok
Tárgyszavak: 1526, ütközet, majs, nyárád, törökdomb, malomárok, brodarics, kupelwieser, török sereg, sátorhely, bátya, földvári domb, danoth-mocsár, ipoltlaka, Mohácsi csata, szulejmán, fekete-kapu, Régészeti lelet, Kerekegyház, vizslaki rét, előadás, Mohácsi vész, mikoviny, borza, Mohács
Típus: film
Formátum: Videó

coverimage
Mi történt 1526-ban a mohácsi csatában és hol volt az eredeti helyszíne? Történelmi tényekre, a legújabb felfedezésekre és a még megválaszolatlan kérdésekre is kitér előadásában Prof. Dr. Pap Norbert, a Pécsi Tudományegyetem tanszékvezetője és a jelenleg is folyó …
corvina logo

Kategóriák: Földtudományok
Tárgyszavak: Magyarország, Oklevéltár, Erdőgazdálkodás, Erdészet
Típus: könyv
Formátum: szöveg

coverimage
Az Orsz. Erdészeti Egyesület választmányának 1893. évi deczember 3-án tartott ülésében Bedő Albert első alelnök azzal az indítványnyal lépett föl, hogy miután immár az erdészeti irodalom sürgősebb szükségleteit, részben kielégítve, részben megbizások s pályázatok …
2

Kategóriák: Előadóművészet, Szépirodalom
Tárgyszavak: Népszínmű, Színház, Súgópéldány
Típus: kézirat
Formátum: szöveg

coverimage
Eredeti népszínmű dalokkal, tánccal 3 felvonásban. Az aradi 1880. évi május hóban kihirdetett 500 frankos népszínműi pályázatra. Másolta Szentgyörgyi Elek színész [Súgópéldány.] II. 27. 139 p. 29 cm. Papírkötés.
corvina logo

Kategóriák: Jogtudomány
Tárgyszavak: Közigazgatási jog, Ünnepi kötet, Csefkó Ferenc, Tanulmánykötet
Típus: könyv
Formátum: szöveg

coverimage
Csefkó Ferenc 1947. február 21-én született Kalocsán. 1973-ban szerzett jogi diplomát a Janus Pannonius Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán, 1976-tól az – akkori – Államjogi Tanszéken kezdte egyetemi pályafutását, majd 1997-től adjunktusként a Közigazgatási Jogi …
corvina logo

Tárgyszavak: aprónyomtatvány, előfizetési felhívás, naptár, kalendárium
Típus: aprónyomtatvány
Formátum: kép

coverimage
corvina logo

Tárgyszavak: aprónyomtatvány, előfizetési felhívás, Sajtó, kertészet
Típus: aprónyomtatvány
Formátum: kép

coverimage
corvina logo

Tárgyszavak: aprónyomtatvány, előfizetési felhívás, naptár, kalendárium
Típus: aprónyomtatvány
Formátum: kép

coverimage
corvina logo

Tárgyszavak: aprónyomtatvány, előfizetési felhívás, naptár, kalendárium
Típus: aprónyomtatvány
Formátum: kép

coverimage