Oldalinfó
Az oldal a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont tulajdonában levő, az Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont munkatársai által digitalizált, szabadon elérhető dokumentumokat tartalmazza.
Keresés
Kategóriák
A művek keletkezési ideje
A művek nyelvi csoportosítása
Archívum
Facebook oldalunk

Magyar erdészeti oklevéltár 1808-1867 – III. kötet (1896)

Szerző:
Cím: Magyar erdészeti oklevéltár : 1808-1867
Megjelenési adatok: Budapest : Pátria,1896. – VIII,789 p. ; 23 cm
Hozzáférés a könyvtári katalógusban »»»
A dokumentum ára: ingyenes

Leírás:
Az Orsz. Erdészeti Egyesület választmányának 1893. évi deczember 3-án tartott ülésében Bedő Albert első alelnök azzal az indítványnyal lépett föl, hogy miután immár az erdészeti irodalom sürgősebb szükségleteit, részben kielégítve, részben megbizások s pályázatok útján biztosítva látja, tekintettel az ország ezredéves fennállásának közelgő ünnepére is, a magyar erdőgazdaság-történet megirásának előkészítését tartja szükségesnek. E czélból javaslatba hozta, hogy egy ahhoz értő szakember által, gyűjtessenek össze mindazon kiadott vagy kiadatlan okiratok, a melyek a magyar erdágazdaság fejlődését a honfoglalástól kezdve 1867-ig feltüntetik, s majdan az egyesület kiadásában, a milleniumi kiállításon is bemutathatók legyenek.
Az igazgató választmány ezen indítványt nyomban magáévá tévén, miután azt a közgyűlés is elfogadta s keresztülvitelére a …

Tartalomjegyzék


»»» Borító
»»» Címlap
»»» TARTALOM. [III]
»»» OKLEVELEK. 1808-1867.
»»» 1. 1808. január 5. A bécsi udv. pénzverő és bányászati kamara értesítése a magyar udv. kanczelláriához arról, hogy a bécsi udv. pénzügyi hatóságoknak 1807. junius 9-én tartott közös tanácskozásuk alapján ő felsége a selmeczi bánya-akadémia mellett egy erdészeti akadémia fölállítását elhatározta. [1]
»»» 2. 1808. január 12. Háromszék fölirata a főkormányszékhez, melyben az új erdőrendtartás ellenében aggályait fejti ki. 2
»»» 3. 1808. február 9. Udvarhelyszék fölirata a főkormányszékhez, melyben az új erdőrendtartás ellen néhány aggályát kifejtvén, intézkedéseit előadja. 5
»»» 4. 1808. február 9. A pesti egyetem tanácsának a helytartótanács elé terjesztett véleménye a különböző fajú s különösen amerikai fák tenyésztésére szükséges kert felállítása ügyében. 9
»»» 5. 1808. ápril 11. Az erd. főkormányszék körrendelete, melylyel a fák meghántását szigoruan eltiltja. 11
»»» 6. 1808. A helytartótanács hirdetménye a homokos területek hasznosításáról. 11
»»» 7. 1809. február 12. Az udv. kamara utasítása a magyarországi és erdélyi négy fő erdőfelügyelő részére. 14
»»» 8. 1810. jan. 24. Az udv. kamara rendelete a nagybányai bányafelügvelőséghez, hogy ezentúl a bányászati és erdészeti ügyek a magyar udv. kamara hatáskörébe tartoznak. 21
»»» 9. 1810. május 12. Tanuvallatás a vizaknai erdők használatáról. 22
»»» 10. 1810. junius 12. A helytartótanács körrendelete a törvényhatóságokhoz arról, hogy a kamarai erdőkre nézve 3 országos erdőfelügyelőség állíttatott fel, s hogy azok erdészeti ügyekben magánosoknak is tanácscsal fognak szolgálhatni. 32
»»» 11. 1810. julius 25. A bécsi cs. és kir. főhaditanácsnak körrendelete (I.) és a karinthiai gazdasági és művészeti egyesület felhivása (II.) a jávorfaczukor gyártása érdekében, minek közhirré tételét a magyar udv. kanczellária a helytartótanácsnak s a magyar udvari kamarának elrendelte. 33
»»» 12. 1810. deczember 28. A kanczellária rendelete a helytartótanácshoz, hogy az egyházi javadalmasokat erdeiknek hathatósabb gondozására intse, mert minden erdei károk a javadalmas halálával annak hagyatékából lesznek megtérítendők. 43
»»» 13. 1811. márczius 8. A magyar udv. kanczellária előterjesztése a fölséghez a hradeki erdészeti népiskola fentartásának czélszerütlenségéről, – az erre hozott azon legfelsőbb határozattal, hogy az erdészet elemei ott továbbra is taníttassanak. 44
»»» 14. 1811. márczius 15. A magyar udv. kanczellária rendelete a helytartótanácshoz Böringer K. javaslata iránt a jávorfából való czukor gyártásáról. 49
»»» 15. 1811. márczius 22. Az erd. kanczellária leirata egy erdészeti intézetnek a kolozsvári lyceumban való felállításról. 50
»»» 16. 1811. julius 1. Utasítás a hradek-lykavai kamarai uradalmi erdő-főtiszt részére. 51
»»» 17. 1811. julius 1. Utasítás a hradek-lykavai kam. uradalmi főerdész részére. 76
»»» 18. 1811. julius 1. Utasítás a hradek-lykavai kam. uradalmi erdőhivatal számvevője és sáfára részére. 93
»»» 19. 1811. julius 1. Utasítás a hradek-lykavai kam. uradalom erdészei és alerdészei részére. 108
»»» 20. 1811. szeptember 14. A kassai orsz. főerdőfelügyelő jelentése a helytartótanácshoz, melyben a szepesi városi erdők elpusztulásának megakadályozása végett részükre egy erdőmesteri állás felállítását kéri. 125
»»» 21. 1811. deczember 6. Az erdélyi kanczellária előterjesztése a fölséghez, egy Erdélyben felállítandó erdészeti iskola iránt – az erre hozott legfelsőbb határozattal. 126
»»» 22. 1812. február 24. A II. székely huszárezred jelentése a főhadparancsnoksághoz, a bágyoni erdők használata s megóvása iránt tett intézkedésekről. 129
»»» 23. 1812. május 1. A közép-szolnokmegyei erdőfelügyelő jelentése a megyéhez, Zilah város erdeinek állapotáról. 131
»»» 24. 1812. május 10. Utasítás a mármarosi állami erdők rendezésére kiküldött királyi biztosok számára. 134
»»» 25. 1812. junius 19. A magyar udv. kanczellária előterjesztése a fölséghez a hradeki népiskolából az erdészet elemi tanításának kiküszöböléséről – az ezt jóváhagyó legfelsőbb határozattal. 141
»»» 26. 1812. Szolnokmegye határozatai az új erdőrendtartásról. 149
»»» 27. 1812. Utasítás az aradi kam. uradalmi erdők czélszerűbb erdészeti kezelése iránt. 155
»»» 28. 1812. Az erdéyi országgyűlés 34. törvényczikke az erdőlés rendjéről. 165
»»» 29. 1813. január 11. Mármarosmegye által a borsai erdők zár alá vételére kiküldött bizottság jegyzőkönyve. 174
»»» 30. 1813. január 25. Mármaros vármegye határozata a borsai erdők zár alá vétele dolgában. 178
»»» 31. 1813. márczius 23. A magyar udv. kamara utasítása az erdőmérnökök részére. 179
»»» 32. 1813. május 4. Az osztrák udv. kanczellária átirata a magyar udv. kanczelláriához az iránt, hogy Moneke pozsonyi gyógyszerésznek találmányáért – a bükk-makkból világító olajat készíteni – legfelsőbb elismerés adassék tudtára. 188
»»» 33. 1814. május 6. A magyar udv. kanczellária előterjesztése a fölséghez a hradeki népiskolában az elemi erdészettan tanításának czélszerűtlen voltáról – a fölségnek erre hozott helybenhagyó határozatával. 189
»»» 34. 1814. A magvar udv. kamara körrendelete a kam. erdőkben engedett legeltetésnél követendő szabályokról. 194
»»» 35. 1814. deczember 7. A II. székely határőrezred és Háromszék vegyes bizottságának határozatai a katonai és polgári hatóság alatt álló községek közt közös erdők megóvásáról. 196
»»» 36. 1815. ápril 17. Háromszéknek a főkormányszékhez fölterjesztett utasítása a széknek 6 kerületi erdőfelügyelője s a községi erdőfelügyelők részére. 200
»»» 37. 1815. augusztus 23. Utasítás az unghvári kam. uradalom erdészeti tisztviselői részére. 208
»»» 38. 1816. február 23. Általános utasítás az összes kamarai erdőhivatalok részére. 221
»»» 39. 1816. deczember 11. Utasítás egy erdőjavítási alapnak a kamarai uradalmakban való létesítéséről. 273
»»» 40. 1816. Kivonat a gróf Károlyi-család uradalmai részére kiadott gazdasági utasításból. 275
»»» 41. 1816. Kis József tordmegyei erdőfelügyelőnek az erd. főkormányszékhez beadott javaslata az erdők hathatósabb megóvásáról. 284
»»» 42. 1817. február 6. Kimutatás a 3 magyar országos erdőfelügyelőség gondozása alatt álló erdőterületről. 291
»»» 43. 1817. márczius 11. A bécsi udv. kamara átirata a magy. udv. kanczelláriához ő felségének abbeli elhatározásáról, hogy a magasabb erdészeti állásokra csak olyan egyének nevezhetők ki, a kik az erdő-mérnöki teendőkben is jártasak. 293
»»» 44. 1817. ápril 4. A magy. udv. kanczellária leirata a helytartótanácshoz, hogy ő felsége határozata szerint a magasabb erdészeti állások ezentúl csak olyan egyénekkel tölthetők be, akik az erdészet terén teljesen jártasak s az erdő-mérnöki teendőket is képesek végezni. 294
»»» 45. 1817. szeptember 19. Az erd. udv. kanczellária rendelete a főkormányszékhez a nagy-szebeni erdészeti iskola felállításáról. 295
»»» 46. 1818. ápril 18. Utasítás az eladományozandó erdők, erdei, vadászati és halászati hasznok megbecsülésénél követendő eljárásról. 297
»»» 47. 1818. május 24. Az óbudai és visegrádi kamarai uradalom szabályzata az erdei kihágásoknál alkalmazott zálogolásról. 307
»»» 48. 1818. Utasítás a diósgyőri kam. uradalom erdőmestere részére. 310
»»» 49. 1818. Utasítás a diósgyőri kam. uradalmi al-erdész és vadász részére. 324
»»» 50. 1819. augusztus 25. Az erd. főkormányszék körrendelete arról, hogy az oláh parasztok 15-20 éves korukig évente 10 élőfa ültetésére szoríttassanak. 330
»»» 51. 1825. november 16. Kiss Józsefnek, Torda vármegye erdőfelügyelőjének, az erdélyi főkormányszékhez beadott véleménye a megyei erdőfelügyelők és erdőbirák részére kidolgozandó utasítás felől. 331
»»» 52. 1827. jan. 17. Szepes vármegye küldöttségének utasítása a zárlat alá vett krompachi erdők gondnoka részére. 356
»»» 53. 1827. Utasítás a soóvári kam. uradalom összes erdészeti tisztviselői és alkalmazottjai részére. 358
»»» 54. 1829. február 25. A magyar országgyűlés kereskedelmi albizottságának javaslata az erdők megóvása ügyében. 403
»»» 55. 1829. ápril 29. Deés városának fölterjesztése a főkormányszékhez, felvilágosításul rendtartásának több pontjára nézve. 408
»»» 56. 1831. Kivonat Wilckensnek, a selmeczi erd. akadémia tanárának az erdők mértani fölvétele iránt tett jelentéséből, a főkamaragrófi hivatalnak 1832. február 23-án erre tett megjegyzéseivel. 410
»»» 57. 1836. A magyar országgyűlés által hozott 6. törvényczikk 4. pontja, a jobbágyok erdőlési és makkoltatási jogairól. 414
»»» 58. 1836. Utasítás a budai országos főerdőfelügyelőségi hivatal részére. 417
»»» 59. 1838. augusztus 31. Mármaros-Szigeth városának bíróilag megállapított erdőrendtartása. 425
»»» 60. 1838. október 5. Técső városának bíróilag megállapított erdőrendtartása. 431
»»» 61. 1838. deczember 12. Utasítás a bácsi kam. uradalom erdészei részére. 438
»»» 62. 1840. A magyar országgyűlés által a mezei rendőrségről hozott IX. törvényczikk 9., 12., 13., 15., 22. és 31. pontja. 447
»»» 63. 1840. Aranyosszéknek a főkormányszékhez fölterjesztett erdőrendtartása. 449
»»» 64. 1842. november 26. A magyar udv. kanczellária leirata a helytartótanácshoz, melylyel a selmeczi erdészeti akadémiát végzett növendékek a máriabrunniakkal egyenlőknek minősíttetnek. 453
»»» 65. 1843. február 1. A selmeczi erdészeti akadémia szervezete. 454
»»» 66. 1844. október 9. Szabályzat a selmeczi és máriabrunni erdésznövendékeknek a kamarai uradalmakban való alkalmazásáról s az erdészgyakornokok fölvételéről. 462
»»» 67. 1845. február 4. A helytartótanács közgazdasági osztályának átirata a közalapítványi javak osztályához, hogy báró Augusztin tábornagynak faszénégetés, faeczet és kátránygyártásra vonatkozó találmányát illetőleg a közalapítványi uradalmakban kisérleteket tétessen. 468
»»» 68. 1845. május 16. Utasítás a szász nemzeti erdőmester részére. 469
»»» 69. 1845. május 16. Utasítás a szász falusi tisztviselők részére az erdők megóvásáról. 493
»»» 70. 1845. október 16. A Magyar Gazdasági Egyesület felterjesztése a helytartótanácshoz az erdészeti ügynek hathatósabb fölkarolása iránt. 512
»»» 71. 1845. deczember 16. Nagy-Enyed városának a főkormányszékhez fölterjesztett jegyzőkönyvi kivonata a polgárságnak a városi erdőkből fával való ellátása tárgyában. 513
»»» 72. 1845. deczember 27. A magy udv. kanczellária rendelete a helytartótanácshoz az iránt, hogy a magyar gazdasági egyesület egy létesítendő új erdőtörvény alkotása végett, javaslatának részletes előadására szólítsa föl. 515
»»» 73. 1848. ápril 11. A magyar országgyűlés által hozott 10. törvényczikk 4., 7. és 8. pontjai. 515
»»» 74. 1851. deczember 13. A magyar erdészeti egyesület alapszabályai és ügyrendje. 516
»»» 75. 1853. junius 24. Az osztrák birodalmi erdészeti egyesület pályázati szabályzata az ő felsége által a puszta hegyek beerdősítésére engedélyezett jutalmak elnyerése végett. 522
»»» 76. 1854. márczius 23. A magyar orsz. pénzügyigazgatóság körrendelete az erdészeti számadásoknak különválasztásáról a kam. uradalmak számadásaitól. 527
»»» 77. 1855. január 10. A magyar főerdőfelügyelőség körrendelete az erdőgazdálkodási költségekről. 528
»»» 78. 1855. Szolgálati utasítás a cs. és kir. erdészeti hivatalok részére. 533
»»» 79. 1856. julius 26. A magyar főerdőfelügyelőség körrendelete a volt jobbágyok fajzási jogának megváltásáról. 547
»»» 80. 1856. augusztus 24. Az osztrák pénzügyminiszterium utasítása az erdészeti fölmérés, becslés és üzemberendezésekről. 553
»»» 81. 1857. május 23. A magyar főerdőfelügyelőség körrendelete a fűrészmalmok üzemének szabályozásáról. 619
»»» 82. 1857. junius 24. Csász. és kir. nyiltparancs, melynek erejénél fogva az 1852. évi, az osztrák örökos tartományok részére készült erdőtörvény egész Magyarországra kiterjesztetik. 627
»»» 83. 1857. augusztus 22. Az osztrák pénzügyminiszterium utasítása az erdőknek határokkal való ellátásáról. 650
»»» 84. 1857. deczember 17. A cs. és kir. magyar orsz. pénzügyigazgatóság rendelete az életbe léptetett erdőtörvény kiegészítéseül. 661
»»» 85. 1858. julius 12. A magyar főerdőfelügyelőség körrendelete az állami erdészeti háztartás évenkinti költségelőirányzatának behozataláról. 669
»»» 86. 1858. szeptember 8. Az osztrák pénzügyminisztérium körrendelete a budai főerdőfelügyelőség feloszlatása és az öt magyar orsz. pénzügyigazgatóságnál erdészeti osztályok felállítása végett. 671
»»» 87. 1858. szeptember 30. A magyar erdőfelügyelőség a volt jobbágyok fajzási jobának megváltásáról. 672
»»» 88. 1860. október 26. A soproni orsz. pénzügyigazgatóság körrendelete az egyes uradalmaknak katonai czélokra való faszolgáltatási kötelezettségének megszüntetéséről. 675
»»» 89. 1863. ápril 8. A pozsonyi orsz. pénzügyigazgatóság körrendelete az elemek által okozott erdőkárok adóelengedése ügyében. 676
»»» 90. 1863. november 1. A magyar erdészeti egyesület magyar alapszabályai. 678
»»» 91. 1864. január 23. Utasítás az alföldi megyékben fölállított közültetményi felügyelőségek részére. 683
»»» 92. 1866. deczember 9. A magyar erdészeti egyesület közgyűlésének jegyzőkönyve. 685
»»» NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ. [701]
»»» SAJTÓHIBÁK. [788]
»»» 1. kötet.
»»» 2. kötet.

Van véleménye? Szóljon hozzá!

Kövess minket!
Legutóbbi hozzászólások
Ajánlott weblapok

Magyar oldalak:

Külföldi oldalak:

WP SlimStat