Oldalinfó
Az oldal a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont tulajdonában levő, az Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont munkatársai által digitalizált, szabadon elérhető dokumentumokat tartalmazza.
Keresés
Kategóriák
A művek keletkezési ideje
A művek nyelvi csoportosítása
Archívum
Facebook oldalunk

Zsilinszky Mihály: A magyarhoni protestáns egyház története : A művelt közönség számára (1907)

Szerző: Zsilinszky Mihály (1838-1925) (szerk)
Cím: A magyarhoni protestáns egyház története : A művelt közönség számára
Megjelenési adatok: Budapest : Athenaeum Irodalmi és Ny. Rt., 1907. – [8], 797 p. : ill.; 26 cm
Hozzáférés a könyvtári katalógusban »»»
A dokumentum ára: ingyenes

Leírás:
Általában ismeretes tény, hogy a hazai evangeliomi protestáns egyház történelme még mai napig sincs kellő részletességgel és alapossággal megírva. Ezt mélyen érzik azok a férfiak is, akik a jelen könyv létrehozását műveikkel lehetővé tették; de ezen meggyőződésük dacára sem vállalkoztak arra, hogy a nagy feladattal ez alkalommal megbirkózzanak. Remélik azonban, hogy erre is nemsokára rá kerül a sor.
Ez alkalommal a jó hírnévnek örvendő »Athenaeum« irodalmi társaság felhívása folytán, csak a közvetlen szükségnek megfelelően, oly történelmi művet akartak nyujtani, mely a művelt nagyközönség igényeihez szabva, mintegy tájékoztató bevezetésül szolgáljon a mai kor szinvonalán, eredeti források alapján megirandó hazai nagy protestáns egyháztörténelmi műhöz. Erősen meg vannak győződve arról, hogy ezzel is nagy szolgálatot tettek…

Tartalomjegyzék


»»» Címlap [3]
»»» ELŐSZÓ. [5]
»»» ELSŐ RÉSZ. A XVI. századbeli vallásjavítás Magyarországon. 1606-ig. [9]
»»» I. A vallásjavítás története általában. [1]
»»» Az elő-reformátorok. Vald Péter és a valdiak. 5
»»» ÁBRA. Vald Péter a worms-i Luther-emlékről. 6
»»» Wicklif jános. 7
»»» ÁBRA. Wicklif jános. Knole festménye után. 8
»»» Husz János. 9
»»» ÁBRA. Husz János. a worms-i Luther-emlékről. 11
»»» Dr. Luther Márton és a német reformáció. 14
»»» ÁBRA. Luther Márton. 15
»»» Zwingli és a német-reformáció. 20
»»» ÁBRA. Zwingli Ulrik. Esper H. festménye után. 21
»»» Kalvin János és a francia-svájci reformáció. 24
»»» ÁBRA. Joannes Calvinus. Egykorú metszet után. 25
»»» II. A reformáció előkészítése s bejövetele hazánkba. [31]
»»» III. A reformáció terjedése, első terjesztői és pártfogói. [36]
»»» ÁBRA. Brandenburgi György 37
»»» ÁBRA. Mária királyné aláírása. 38
»»» ÁBRA. Mária királyné. 38
»»» IV. A vallásjavítás a mohácsi vész után. [46]
»»» ÁBRA. Szegedi Kis István. 54
»»» ÁBRA. Honter János. 60
»»» ÁBRA. Martinuzzi György névaláirása. 61
»»» ÁBRA. Heltai Gáspár zsoltáros könyvének cimlapja. 62
»»» ÁBRA. Nádasdy Tamás nejéhez intézett levelének töredéke. (Eredetije a Magyar Nemzeti Muzeum levéltárában.) 64
»»» ÁBRA. Nádasdy Tamás aláírása. 65
»»» V. A reformáció híveinek egyházakká s külön felekezetekké való alakulása. [72]
»»» ÁBRA. Melius Péter magyar prédikációinak cimlapja (debrecen, 1563). 85
»»» VI. Templomok, lelkészek, kormányzók. [100]
»»» ÁBRA. Szegedi Gergely énekeskönyvének cimlapja. 102
»»» VII. A Szentháromság-ellenes irány. Unitáriusok. [105]
»»» ÁBRA. János Zsigmond. Egykorú metszet Ő Felsége hitbizományi könyvtárában. 115
»»» ÁBRA. János Zsigmond. aláírása. 115
»»» VIII. A rónai katholikus egyház új életre keltése Ferdinánd alatt. Miksa uralkodása. [123]
»»» IX. Rudolf uralkodása és az ellenreformáció. [137]
»»» ÁBRA. A kassai régi református templom. 154
»»» ÁBRA.A kassai református egyház edényei. (Rajzolta Cserna Károly.) 155
»»» X. Bocskay István felkelése, a bécsi béke s ennek az ország törvényei közé beiktatása (1608). [159]
»»» ÁBRA. Bocskay István. (Egykorú metszet Ernszt Lajos gyüjteményéből.) 160
»»» ÁBRA. Kassa a XVIII.század elején.( Egykorú metszet után.) 163
»»» ÁBRA. A szerencsi református templom. (Rajzolta Cserna Károly.) 165
»»» ÁBRA. II. Mátyás király. (Bél Mátyás Netitiájának metszete után.) 167
»»» ÁBRA. A kassai szerződés 1608. december 4-én kelt megerősítő oklevele. ( A bécsi állami levéltárban.) 169
»»» ÁBRA. Bocskai István szobra Budapesten. 170
»»» XI. A protestáns egyház külső története. Magyarhoni és erdélyi országgyűlések. Bethlen Gábor és a Rákócziak. 1608-1711. [172]
»»» ÁBRA. Nagyszombat a XVII. században. 174
»»» ÁBRA. Báthory Gábor aláírása. 177
»»» ÁBRA.Bethlen Gábor. (Kilián Farkas eredeti rézmetszete után.) 179
»»» ÁBRA. Homonnay György pecsétje. 180
»»» ÁBRA. Homonnay György pecsétje. 180
»»» A /Falsae Originis Motuum Refutatio/ címlapja. 181
»»» ÁBRA. A jezsuiták menekülése Bethlen hadai elől. (Prágában 1619-ben megjelent metszet után.) 185
»»» ÁBRA.Nikolsburg. (Rajzolta Dusser Ede Adorján.) 187
»»» ÁBRA. Káldi György. 188
»»» ÁBRA. Brandenburgi Katalin aláírása. 189
»»» ÁBRA. I. Rákóczy György. 192
»»» ÁBRA. Gusztáv Adolf. (Pontius egykori metszete után.) 193
»»» ÁBRA. I. Rákóczy György atyai utasításának első lapja. Az irat eredetije az orsz. levéltáran.) 197
»»» ÁBRA. II. Rákóczy György. 202
»»» ÁBRA. II. Rákóczy György aláírása. 203
»»» ÁBRA. Berencs. 206
»»» ÁBRA. Ruyter Mihály admirális. 207
»»» ÁBRA. Apafi Mihály. 208
»»» ÁBRA. Gróf Thököly Imre. (Egykorú metszet után.) 211
»»» ÁBRA. Apafi Mihály aláírása. 214
»»» ÁBRA. A vallásszabadság emlékére vert érem. 219
»»» XII. A protestáns egyház szervezése, közigazgatása, egyházmegyei gyűlések, zsinatok általában. [221]
»»» Az ágostai ev. egyház zsinatai. A zsolnai, szepesváraljai, semptei és rózsahegyi zsinatok. 232
»»» ÁBRA. Thurzó György nádor aláírása. 234
»»» ÁBRA. Thurzó Szaniszló. (Khevenhiller conterfetjéből.) 237
»»» ÁBRA. Thurzó Szaniszló aláírása. 239
»»» ÁBRA. A helvét-hitvallású egyház zsinatai. A komjáti, bodrogkeresztúri és a szatmár-németi zsinatok. 248
»»» ÁBRA. A Komjáti Kánonok cimlapja. 249
»»» ÁBRA. Lorántffy Zsuzsánna urasztalteritője. (Sárospataki ref. egyház tulajdona.) 255
»»» Tanügy. Iskolai nevelés az ág, és helvét hitvallásúaknál ; Eperjes, Pozsony és Sopron ; Gyulafehérvár, Sárospatak és Debrecen. 264
»»» ÁBRA. A pozsonyi evangélikus gimnázium. 268
»»» ÁBRA. Bisterfeld János Henrik aláirása. 275
»»» ÁBRA. Lorántfy Zsuzsánna. 276
»»» ÁBRA. Comenius Ámos János névaláirása. 277
»»» XIII. Tanredszer, beslő iskolai élet, tankönyvek, neveléstudomány. Magyar encyklopaedia. [280]
»»» ÁBRA. Debreceni deák senior a XVII. században. 284
»»» ÁBRA. Szenczi Molnár Albert babérkoszorúja. 284
»»» ÁBRA. Apáczai Magyar Encyclopaediájának cimlapja. 292
»»» Vallási irodalom. Biblia-fordítások magyarázatok, postillák. Énekes- és imádságos-könyvek. 295
»»» ÁBRA. Szenczi Molnár Albert. Cserna Károly eredeti rajza az -Institutió- fordításának címlapján közölt egykorú metszet után. 296
»»» ÁBRA. Komáromi Csipkés György bibliájának czimlapja. 299
»»» ÁBRA. Szenczi Molnár Albert. Zsoltáros könyve. 307
»»» XIV. Polénikus irodalom. Luther és Kalvin hveinek vitái. A protestáns és katholikus írók harcai és kíméletlen gorombaságai. [309]
»»» Magyar István munkájának cimlapja. 313
»»» ÁBRA. Alvinczy Péter névaláírása. 317
»»» ÁBRA. Sámbár Mátyás védelmezésének cimlapja. 325
»»» ÁBRA. A Rákóczy-biblia diszítése. (Rajzolta Dőrre Tivadar.) 327
»»» MÁSODIK RÉSZ. A XIV. SZÁZAD TÖRTÉNELME. [329]
»»» XV. Az állam és a protestantizmus. [331]
»»» ÁBRA. Gróf Károlyi Sándor. 333
»»» ÁBRA. III. Károly. 336
»»» ÁBRA. Erzsébet császárné. 337
»»» ÁBRA. Jeszenák Pál. 342
»»» ÁBRA. Buda és Pest képe III. Károly idejében. [343]
»»» ÁBRA. Mária Terézia. 351
»»» ÁBRA. Prónay Gábor. 357
»»» ÁBRA. Ráday Gedeon. 358
»»» ÁBRA. Ráday Gedeon aláírása. 359
»»» ÁBRA. Nagy Frigyes. 360
»»» ÁBRA. Savoyai Eugén herczeg. 363
»»» ÁBRA. A helytartótanács pecsétje. 367
»»» ÁBRA. Erdély Nagyfejedelmi cimere. 371
»»» XVI. Az elnyomás. [372]
»»» ÁBRA. Galgócz vára. 377
»»» ÁBRA. HISTORIA ECCESIAE REFORMATAE CÍMLAPJA. 381
»»» ÁBRA. TRISTISSIMA ECCLESIARUM HUNGÁRIAE CÍMLAPJA. 382
»»» ÁBRA. Báró Harruckern János György. 387
»»» ÁBRA. Grassalkovics aláirása. 388
»»» ÁBRA. Gróf Károlyi Ferencz. 391
»»» ÁBRA. Az acsai Prónay-kastély. 394
»»» ÁBRA. Kerman aláírása. 410
»»» ÁBRA. A brassói fekete templom. 415
»»» XVII. Egyházi élet. [419]
»»» ÁBRA. Az iglói lutheránus templom. 425
»»» ÁBRA. A késmárki fatemplom belseje. 427
»»» ÁBRA. Bél Mátyás. 431
»»» ÁBRA. Ráday Pál (Mányoky Ádám eredetije után.) 436
»»» ÁBRA. Ráday Pálné. (Mányoky Ádám eredetije után.) 437
»»» ÁBRA. A Lelki Hódolás címlapja. 441
»»» ÁBRA. Zay Péter. 446
»»» ÁBRA. Zay Péterné. 447
»»» ÁBRA .Zay-Ugrócz. 448
»»» ÁBRA .Zay-.Podhragy. 448
»»» ÁBRA. A Zay-ugróczi kastély. 449
»»» ÁBRA. Kenessy István. 452
»»» ÁBRA. Bessenyei György. 454
»»» ÁBRA. Bessenyei György aláírása. 455
»»» ÁBRA. Petrőczy István tábornok, a rózsahegyi zsinat elnöke. 459
»»» ÁBRA. Spener Frigyes. 461
»»» ÁBRA. Franke Gusztáv. 462
»»» ÁBRA. A sárospataki collégium. [464]
»»» XVIII. Az iskola és irodalom. [465]
»»» ÁBRA. XII. Károly svéd király. 467
»»» ÁBRA. A fehérvári collégium. 469
»»» ÁBRA. A debreceni collégium a XVIII. század elején. 470
»»» ÁBRA. A debreceni főtemplom. 471
»»» ÁBRA. Selmecbánya a XVIII. században. 473
»»» ÁBRA. Nagybánya. 475
»»» ÁBRA. Besztercebánya. 477
»»» ÁBRA. Eperjes a XVIII. század elején. [479]
»»» ÁBRA. Nagy-Enyed. 481
»»» ÁBRA. Torkos József. 485
»»» ÁBRA. Kazinczy Ferenc. 489
»»» ÁBRA. A Holmi címlapja. 490
»»» ÁBRA. Kis János. 493
»»» ÁBRA. Utrecht. [495]
»»» ÁBRA. Lipcse. 497
»»» ÁBRA. Basel. 499
»»» ÁBRA. Wittenberg. 501
»»» ÁBRA. Bod Péter. 502
»»» ÁBRA. Van Swieten. 503
»»» ÁBRA. A Magyar Athenas címlapja. 504
»»» ÁBRA. Az Erdélyi Féniks címlapja. 505
»»» ÁBRA. II. Rákóczi Ferenc. 506
»»» ÁBRA. Petrőczy Kata Szidónia. 506
»»» ÁBRA. A jó illattal füstölgő igaz szív címlapja. 507
»»» ÁBRA. Rimay címlapja. 508
»»» ÁBRA. Kolozsvár. 509
»»» ÁBRA. Szeben. 510
»»» ÁBRA. Pápai Páris Ferenc szótárának címlapja. 511
»»» ÁBRA.XIX. II. József és II. Lipót. [513]
»»» ÁBRA. Voltaire arcképe és aláírása. [515]
»»» ÁBRA. Bessenyei – Természet Világá-nak előszavából. [517]
»»» ÁBRA. Péczely József arcképe és aláírása. 518
»»» ÁBRA. Mindenes gyűjtemény cimlapja. 519
»»» ÁBRA. Ganganelli leveleinek címlapja. 520
»»» ÁBRA. József trónörökös. 521
»»» ÁBRA. József és Lipót főhercegek. 523
»»» ÁBRA . Pozsony II. József korában. 525
»»» ÁBRA. Kaunitz Vencel herceg. 527
»»» ÁBRA. A türelmi rendelet zárósorai. 529
»»» ÁBRA. József császár. 531
»»» ÁBRA. Gróf Bánfi György. 533
»»» ÁBRA. Gróf Zichy Károly arcképe és aláírása. 536
»»» ÁBRA. Gróf Pálfy Károly. 538
»»» ÁBRA. VI. Pius pápa és II. József találkozása. 539
»»» ÁBRA . A Ratio Educationis címlapja. 542
»»» ÁBRA. Schediusz Lajos. 543
»»» ÁBRA. Fejléc egy II. József fölött mondott gyászbeszédből. 545
»»» ÁBRA. Gróf Niczky Kristóf és aláírása. 547
»»» ÁBRA. II. József halálára vert érem. 549
»»» ÁBRA. II. Lipót. 550
»»» ÁBRA. II. Lipót emlékérme. 551
»»» ÁBRA. Martinovics Ignác 552
»»» ÁBRA. Gróf Teleki Sánuel. 554
»»» ÁBRA. Gróf Széchenyi Ferenc 555
»»» ÁBRA. Gróf Fekete János arcképe és aláírása. 557
»»» ÁBRA. Az 1791-iki törvények záradéka. 559
»»» ÁBRA. Fejléc II. Lipót felett tartott gyászbeszédből. 560
»»» ÁBRA. Gvadányi József. 561
»»» HARMADIK RÉSZ. A XIX. SZÁZAD TÖRTÉNELME. [563]
»»» XX. Uralkodó és bevett vallás. Az új élet kezdete. [565]
»»» ÁBRA. Kálmán József. 568
»»» ÁBRA. Bacsányi János. 569
»»» ÁBRA. Csokonai Vitéz Mihály. 571
»»» ÁBRA. Berzsenyi Dániel. 573
»»» ÁBRA. Sinay Miklós. 575
»»» ÁBRA. Gróf Teleki József aláirása. 579
»»» ÁBRA. Ócsai Balogh Péter. 581
»»» ÁBRA. Budai Ezsiás. 589
»»» ÁBRA. Wallaszky Pál. 591
»»» ÁBRA. Teleki Roth Johanna. 595
»»» Uj törvény- régi egyházpolitika. 598
»»» ÁBRA. Döbrentei Gábor. 601
»»» ÁBRA. Szemere Pál. 602
»»» ÁBRA. Teleki József. 606
»»» ÁBRA. Báró Prónay Sándor. 608
»»» ÁBRA. Lónyay Gábor. 616
»»» A restauráció hatása. – Szervezeti küzdelmek. 617
»»» ÁBRA. Kölcsey Ferenc. 618
»»» ÁBRA. Gr. Széchenyi István. 627
»»» ÁBRA. Deák Ferenc. 630
»»» ÁBRA. Báró Wesselényi Miklós. 633
»»» ÁBRA. A vallás ügye az országgyűléseken. Nemzeti eszme és Unió. 639
»»» ÁBRA. Beöthy Ödön. 640
»»» ÁBRA. Palóczy László. 641
»»» ÁBRA. Az országház Pozsonyban. 642
»»» ÁBRA. Az alsó tábla ülése. 643
»»» ÁBRA. Felsőbükki Nagy Pál. 646
»»» ÁBRA. Klauzál Gábor. 648
»»» ÁBRA. Báró eötvös József. 650
»»» ÁBRA. Bajza József. 651
»»» ÁBRA. Vajda Péter. 652
»»» ÁBRA. Gróf Zay Károly. 655
»»» ÁBRA. Fáy András. 656
»»» ÁBRA. Kollár János. 659
»»» ÁBRA. Székács József. 661
»»» ÁBRA. Török Pál. 663
»»» ÁBRA. Mária Dorottya, József nádor neje. 664
»»» ÁBRA. József Nádor. 665
»»» ÁBRA. Fay -Óramutató- jának címlapja. 666
»»» ÁBRA. Kossuth Lajos. 667
»»» ÁBRA. Szemere Bertalan. 669
»»» ÁBRA . Pázmándy Dénes. 670
»»» ÁBRA. Sztehló András. 671
»»» ÁBRA. Tompa Mihály. 672
»»» ÁBRA. Petőfi Sándor. 672
»»» ÁBRA. Arany János. 673
»»» XXI. A vallásegyenlőség. Ostromállapot, provizórium és a pátens. [676]
»»» ÁBRA. Rázga Pál. 679
»»» ÁBRA. Thun Leo. 681
»»» ÁBRA. Révész Imre. 689
»»» ÁBRA. Tisza Kálmán 1861-ben. 691
»»» ÁBRA. Zsedényi Eduárd. 699
»»» ÁBRA. Báró Vay Miklós. 701
»»» ÁBRA. Báró Prónay Gábor. 706
»»» ÁBRA. Báró Radvánszky Antal. 707
»»» ÁBRA. Ballagi Mór. 709
»»» ÁBRA. Pákh Albert. 711
»»» ÁBRA. Gróf Lónyay Menyhért. 715
»»» ÁBRA. Erdélyi János. 718
»»» ÁBRA. Báró Kemény Zsigmond. 719
»»» ÁBRA. Gróf Ráday Gedeon. 721
»»» ÁBRA. Haubner Máté. 724
»»» Alkotmányos egyházpolitika. 727
»»» ÁBRA. Szász Károly. 729
»»» ÁBRA. Gróf Teleki László. 730
»»» ÁBRA. Győry Vilmos. 731
»»» ÁBRA. Jókai Mór. 732
»»» ÁBRA. Pákh Mihály. 735
»»» ÁBRA. Szilágyi Dezső. 737
»»» ÁBRA. Kriza János. 741
»»» ÁBRA. Bauhofer György arcképe és aláírása. 742
»»» Erőgyűjtés. – Új irányzatok. 743
»»» ÁBRA. Fabó András. 744
»»» ÁBRA. Salamon Ferenc. 745
»»» ÁBRA. Szilágyi Sándor. 746
»»» ÁBRA. A nagyenyedi collégium. 747
»»» ÁBRA. Hunfalvy Pál. 748
»»» ÁBRA. Greguss Ágost. 749
»»» ÁBRA. Az aszódi leányiskola. [751]
»»» ÁBRA. Kerkapoly Károly. 753
»»» ÁBRA. Báró Radvánszky Béla. 755
»»» ÁBRA. Szász Domokos. 765
»»» ÁBRA. A pozsonyi ev. gimnázium. 768
»»» ÁBRA. Az ev. egyetemes egyház theol. akadémiája Pozsonyban. 769
»»» Tartalomjegyzék. [771]
»»» Szövegképek és kézirathasonmások jegyzéke. [773]
»»» Mellékletek. [778]
»»» Név- és tárgymutató. [779]

3 hozzászólás történt ehhez: „Zsilinszky Mihály: A magyarhoni protestáns egyház története : A művelt közönség számára (1907)”

Van véleménye? Szóljon hozzá!

Kövess minket!
Legutóbbi hozzászólások
Ajánlott weblapok

Magyar oldalak:

Külföldi oldalak:

WP SlimStat