Államigazgatás, terület- és településpolitika

Szerkesztők: Ádám Antal ; Farkas Károly
További szerzők: Horváth Lajos; Ádám Antal ; Bognár Zoltán; Csefkó Ferenc ; Erdősi Ferenc; Hajdú Zoltán; Hruhi László; Farkas Károly ; Galabár Tibor; Hazafi József; Ivancsics Imre ; Kiss László; Markos György; Szelestey György; Pálné Kovács Ilona
Cím: Államigazgatás, terület- és településpolitika
Alcím: Tanulmányok Baranya megyéből
Megjelenési adatok: Baranya M. Tcs. : JPTE MTA Regionális Kutatások Központja, Pécs, 1985. | ISBN: 963-032-196-3

Corvina logo
borítókép Napjaink egyik figyelemre méltó tapasztalása az, hogy felértékelődött a társadalom területi-helyi folyamatainak jelentősége. Ebből fakad az, hogy felerősödött a politika területi-helyi adaptálásának, alkalmazásának hordereje is. Mivel pedig a politika végrehajtója a közigazgatás, így ennek fontossága is növekvőben van. Nem nehéz felismerni tehát azt, hogy a társadalmi folyamatok sodrásai, az ezeket terelő politika és a végrehajtásra hivatott közigazgatás közt erős, egymásra ható kapcsolódás alakult ki. A társadalomépítés folytonos haladása vagy néholi visszamaradása, az elképzelések és a lehetőségek közti feszültségek szüntelen ébrenlétben tartják a politikát, mely aztán igénye és adottsága szerint gyorsítja, vagy éppen helyben tartja a közigazgatás fejlődését. Talán éppen a társadalmi folyamatok megyei sodrásának felerősödése eredményezi azt, hogy mostanság a területi-helyi közigazgatás fejlődése valamivel szaporábbnak tűnik az országosnál és az átlagosnál is. A szocialista demokrácia kibontására való törekvés erjesztő hatása is érződik a politikai intézményrendszer javuló munkamegosztásában, az egészséges decentralizációban, az igazgatás szervező és szolgáltató karakterének erősödésében. Jó irányú változásoknak vagyunk tehát szemtanúi és átélői. Igaz ez még akkor is, ha egyesek - még e kötet szerzői közül is - lassúnak ítélik a közigazgatás területi és megkésőnek annak országos fejlesztését. A politika baranyai alkalmazásában immár hosszabb ideje jól illeszkedik a terület- és településfejlesztéssel, valamint az igazgatás-szervezéssel való törődés. Úgy is mondhatom, hogy a politika itt igyekszik támaszkodni a végrehajtást szervező közigazgatásra. Meg kell vallani, hogy ehhez jó feltételek is teremtődtek itt, hiszen Baranyában felcseperedett és megizmosodott az ehhez szükséges tudományos háttér és mind szorosabbá vált a tudomány és a gyakorlat ebbéli fogódzása. E kötet is bizonyság erre. Hiszem, hogy mind ez öregbíteni fogja megyénk jó hírét és hasznunkra lesz köznapi munkánkban. A kötet egyes tanulmányai - még ha néhol vitatható gondola tokát fejtegetnek is jeles szerzői - azokra a feladatcsomópontokra irányítják a figyelmet, melyek most teendőink sűrűjét adják. Erre nagy szükségünk is van, hiszen a közigazgatás - főként a tanácsigazgatás - olyan változások előtt áll, vagy már talán kezdetén tart, melyek jelentős átrendeződést teremtenek a feladat- és felelősségrendszerben. Néhol talán még fel sem mérték ennek reájuk zúduló hatásait. E kötet segíti ezek felismerését és köztük való eligazodást is. Jókor kerül tehát e könyv azon olvasói kezébe, akik hasznosítani is akarják a benne leírtakat. Kívánom, hogy terebélyesedjen ezek tábora az ország és a megyényi föld, Baranya javára.
Kategóriák: Jogtudomány, Politikatudomány
Tárgyszavak: Államigazgatás, Településpolitika
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Tartalomjegyzék

Borító
[0]
Címlap
[3]
Impresszum
[4]
Tartalom
5
Inhalt
6
СОДЕРЖАНИЕ
7
Horváth Lajos: Előszó
9-10
Ádám Antal: A társadalmi szervezetek Baranya megyében
11-34
Bognár Zoltán: A tanácsok önállóságának gazdasági-pénzügyi megalapozása
35-50
   A tanácsi bevételi források szabályozása, különös tekintettel gazdasági önállóságukra és érdekeltségükre
38-44
   A tanácsi pénzalapok felhasználásának szabályozása
44-46
   A tanácsi pénzügyi szabályozó rendszer továbbfejlesztése
46-50
      Jegyzetek
50
      Szakirodalom
50
Csefkó Ferenc: Községpolitika - falugyűlés - elöljáróság
51-64
   I. A községek szerepének változási tendenciái
51-56
   II. A falugyűlés és az előljáróság
56-62
      Jegyzetek
62-64
Erdősi Ferenc - Hajdú Zoltán - Hruhi László: A vonzáskörzeti viszonyok alakulása Baranya megyében a felszabadulás óta
65-81
   I. Bevezetés
65-66
   II. Baranya megye településhálózata fejlődésének főbb tendenciái a felszabadulás óta
66-68
   III. Az adminisztratív úton szabáyozott településközi kapcsolatok
68-73
      a) A közigazgatási területbeosztás mint vonzáskörzeti faktor
68-70
      b) Az egészségügyi vonzáskörzetek
70-71
      c) Az oktatási intézményhálózat és vonzáskörzetek területi rendje
71-73
   IV. Az adminisztratív úton nem szabályozott településközi kapcsolatok
74-80
      a) A kiskereskedelmi és szolgáltatási vonzáskörzet
74-77
      b) A közlekedési vonzáskörzetek
77-78
      c) Az ingázási körzrtek alakulása
78-80
         Irodalom
81
Farkas Károly: A települési és a közigazgatási hálózat
83-103
Galabár Tibor: Az ügyviteltechnika és az eredményesség a közigazgatásban
105-114
   1. Írógépek
106
   2. Diktafonok, magnetofonok
107
   3. Számológépek
107
   4. Sokszorosító gépek
107-108
   5. Könyvelő-automaták
108
   6. Irodaberendezések
108
   7. Mikrofilmek
109
Hazafi József: A tanácsszervek hatósági tevékenységének néhány kérdése
115-132
   Jegyzetek
132
Iváncsics Imre: A megye-község kapcsolat és fejlesztésének lehetőségei
133-145
   Bevezető
133
      Jegyzetek
144-145
Kiss László: Az igazgatási társulások helye, szerepe és fejlesztésük irányai Baranya megyében
147-159
   1. Az igazgatási társulások jogi szabályozásának főbb vonásai. Néhány következtetés
147-150
      1.1 A jogi szabályozás tartalmi elemei
147-148
      1.2 Néhány következtetés
149-150
   2. Az igazgatási társulások kialakítása Baranya megyében. Fejlesztésük főbb irányai
150-157
      Jegyzetek
157-159
Markos György - Szelestey György: Várospolitika - lakossági kapcsolatok
161-172
   A várospolitika mozgási lehetőségeinek keretei, a befolyásoló tényezők
163-166
   A városi tanácsok lakossági kapcsolatai
166-171
      Jegyzetek
171-172
Pálné Kovács Ilona: A helyi önállóság feltételei az irányítás területi rendszerében
173-184
   I. A probléma körvonalai
173-174
   II. Elméleti előzmények
174-175
   III. Egy empirikus vizsgálatból leszűrhető tapasztalatok
176-181
   IV. Konzekvenciák a jövőbeni kutatásokra és a politikai gyakorlatra nézve
181-182
      Jegyzetek
182-184
Hátsó borító