Antik stíluselméletek Gorgiastól Augustinusig corvina logo

Szerző: Adamik Tamás
Cím: Antik stíluselméletek Gorgiastól Augustinusig
Alcím: Stílus, kritika, értelmezés
Sorozatcím: (Seneca könyvek, 1216-0369)
Megjelenési adatok: Seneca, Budapest, 1998. | ISSN: 1216-0369 | ISBN: 963-9162-27-2

coverimage Értekezésemben azt a feladatot tűztem magam elé, hogy feltárjam, hogyan változtak a kifejezésmóddal, a stílussal (lexis, elocutio, stilus) kapcsolatos elképzelések Gorgiastól Augustinusig. E változást - vagy fejlődést - a ránk maradt és többé-kevésbé biztosan datálható jelentős szakmunkák, illetve két esetben töredékes művek (Gorgias) vagy töredékek (Theophrastos) tükrében vizsgálom. Jelentős szakmunkákon azokat a kézikönyveket, értekezéseket értem, amelyek kitapinthatóan hatottak az utánuk következő századok stílusfelfogására. E vizsgálódás kétféle eredménnyel kecsegtet. Egyfelől a korábbi kutatókéinál árnyaltabban írja le a tárgyalt szerzőknek - Gorgias, Platón, Aristotelés, Theophrastos, Cornificius, Cicero, Dionysios Halikamasseus, Pseudo-Longinos, Démétrios, Quintilianus, Órigenés és Augustinus - a nyelvi megformálásra vonatkozó tanait, s ennyiben új megfigyelésekkel gazdagíthatja az említett szerzők stíluselméletével kapcsolatos ismereteinket. Másfelől az antik stíluselmélet változásának, fejlődésének vonalát is megrajzolja, és megkísérli feltárni e változás okát is. Az antikvitásban a stílus elméleti kérdései két súlyponti téma köré csoportosultak: a stílusnemek és a stíluserények köré. Az ókori szerzők ugyanis mindig a hatékonyság, a funkció szempontjából közelítették meg a stílussal kapcsolatos tudnivalókat. Azt vizsgálták, hogyan lehet hatékony, jó és szép szöveget létrehozni, hogyan lehet egy már létező szövegről megállapítani, hogy megfelelnek-é ezen követelményeknek, illetve hogyan lehet szövegeket értelmezni. Mindehhez a kulcsot a stílusnemek és stíluserények tanában vélték felfedezni. Ez az oka annak, hogy bár Gorgiast mintegy nyolcszáz év választja el Augustinustól, mégis e két főkérdés valamilyen formában szinte mindegyik szerzőnél előfordul. A retorikai stíluselmélet ismeretének fontosságára Catul-lus 44. carmene és Martialis 6, 17. epigrammája hívta fel a figyelmemet, amennyiben e két vers csak a retorikai elo-cutio ismeretében értelmezhető. De szerepet játszott téma-választásomban az is, hogy amikor magyarra fordítottam Aristotelés Rétorikáját, Cornificius Herenniusnak ajánlott retorikáját és Iohannes Saresberiensis Metalogicon című munkájának a grammatikát és retorikát tárgyaló első könyvét, meglepődve tapasztaltam, hogy a stílusra vonatkozó azonos tanítások mellett az idők folyamán sok új vonás is megjelent. Ekkor merült fel bennem az a gondolat, hogy nem lenne haszontalan végigkövetni a görög és római retorikai szakmunkákban, hogyan gazdagodtak a stílusra vonatkozó ismeretek retorikaoktatás megragadható kezdetétől, azaz Gorgiastól az antikvitás végéig, Augustinusig. További indítást adott e téma kidolgozásához a modem nyelvtudomány tárgykörének és módszereinek kiszélesedése. Olyan témák kerültek előtérbe benne, amelyek az antik retorikában és dialektikában is fontos szerepet játszottak: a szemantika, a kommunikáció, a szövegtan, a szociolingvisztika, a pragmatika, a szemiotika, az élő beszéd problémái stb.
Kategóriák: Filozófia, Irodalomtudomány
Tárgyszavak: Irodalomelmélet
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Védett tartalom, csak terminálról érhető el.

Tartalomjegyzék

Borító
Sorozati címlap
Címlap
Copyright/Impresszum
Tartalom
5-6
Előszó
7-10
I. Gorgias: A szemantika születése
11-28
II. Platón: Az igazi retorika és a nyelv eredete
29-52
III. Aristotelés: A tudományos stilisztika
53-73
IV. Theophrastos: Az aristotelési stíluselmélet átformálása
75-98
V. Cornificius: Az első rendszeres latin stilisztika
99-120
VI. Cicero: A tökéletes szónok stílusa
121-146
VII. Dionysios Halikamasseus: Miért szép?
147-167
VIII. Pseudo-Longinos: Miért fenséges?
169-185
IX. Démétrios: A körmondat és a négy stílusnem
187-203
X. Quintilianus: Szintézis és kritika
205-230
XI. Órigenés: Az írás hármas értelme
233-254
XII. Augustinus: Szemiotika és a Biblia
255-278
Befejezés
279-282
Rövidítésjegyzék
283-285
   1. A források rövidítései
283-284
   2. Szakirodalmi rövidítések
284-285
Név- és címmutató
286-295
Tárgymutató
296-305
Hátsó borító