Az osztrák iskolaügy alakulása, 1962-1982 corvina logo

Szerző: Ágoston György
Cím: Az osztrák iskolaügy alakulása, 1962-1982
Sorozatcím: Pedagógiai közlemények
Megjelenési adatok: Tankönyvkiadó, Budapest, 1987. | ISSN: 0553-4453 | ISBN: 963-17-9684-1

coverimage Tájékozottságunk az osztrák közoktatásról meglehetősen fogyatékos. Más nyugati országok oktatásügyéről sokkal több tanulmány, közlemény jelent meg nálunk, mint Ausztriáról. Pedig semmi túlzás nincs abban, hogy számunkra az osztrák közoktatás fejleményeinek figyelemmel kísérése különösen fontos. Ezt a különös fontosságot többek között a következők indokolják: — Ausztriával többszázados közös történelmünk van, és ebben a közös történelemben a két ország oktatásügye különösen sok közös vonást mutatott fel. Alapvető oktatásügyi törvényeink vagy azonosak voltak, vagy azonos alapelvek jellemezték őket. A monarchia felbomlásáig lényegében azonos volt iskolarendszerünk, azonosak voltak iskolatípusaink, az iskolák tantárgyrendszerei. De a két ország iskolarendszere alapvető szerkezetében a két világháború között sem különbözött egymástól. Aligha lehet tehát érdekesebb összehasonlító pedagógiai tanulmány számunkra, mint a két ország oktatásügyi alakulásának, fejlődésének összevetése attól az időtől kezdve, amióta társadalmi rendszerünk gyökeresen eltér egymástól. — A szomszédság az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlása után is adott tény, és egy szomszédos ország gazdasági, társadalmi, kulturális életének és oktatásügyének megismerése érdekünk és kötelességünk. — Ausztria olyan szomszéd tőkés, polgári demokratikus ország, amellyel — nyilván nem függetlenül történelmi múltunktól — kiváló kapcsolataink vannak; kapcsolataink és együttműködésünk Ausztriával nemzetközi jelentőségű példája a különböző társadalmi berendezkedésű országok békés együttműködésének. Kár lenne nem elmélyíteni a jó viszonyt, az együttműködést az oktatásügy, a neveléstudomány területén is. Ez azonban az oktatásügy, a neveléstudomány utóbbi évtizedeinek, jelenlegi helyzetének, jövő perspektíváinak kölcsönös tanulmányozását, megismerését feltételezi. — Végül, de nem utolsósorban arra kell utalni, hogy Ausztria oktatásügyének alakulása, fejlődése az utóbbi évtizedekben rendkívül dinamikus: lényeges külső (az iskolarendszert, az iskolafokozatokat, az iskolatípusokat) és belső (az iskola belső életét, oktató-nevelő munkáját érintő) átalakulások, reformok mennek végbe benne.
Kategóriák: Neveléstudomány
Tárgyszavak: Pedagógia, Oktatásügy, Iskolaügy, Közoktatás, Ausztria, Iskolarendszer, Iskolakísérlet
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Védett tartalom, csak terminálról érhető el.

Tartalomjegyzék

Címlap
[1]
Pedagógiai közlemények
[2]
Címlap
[3]
Impresszum
[4]
Tartalomjegyzék
5
Előszó
7-8
I. fejezet: Az 1962. évi tanügyi törvények
9-40
   A 1962. évi törvény az iskolarendszerről
11-13
   Az iskolakötelesek iskolái
13-17
   Az általános képző középiskolák (Allgemeinbildende höhere Schulen — AHS)
17-21
   A politechnikai tanfolyam (Polytechnischer Lehrgang)
21-24
   A szakképző iskolák rendszere
24-31
   Tanító- és nevelőképző intézmények (Anstalten der Lehrerbildung und der Erzieherbildung)
31-39
   A magániskolák
39-40
II. fejezet: Az osztrák iskola belső élete
41-67
   A pedagógusi funkciók, értekezletek (konferenciák)
43-46
      A pedagógus (tanító,tanár)
43
      Az osztályfőnök (Klassenvorstand)
43-44
      Az iskolaigazgató
44-45
      A pedagógusi értekezletek, konferenciák
45-46
   A tanulók kötelességei
46-47
   A tanulók közreműködése az iskolairányításban
47-50
   A tanulók képviselői, választhatóságuk, a választás és visszahívás, a tanulók képviselőinek gyűlése
50-52
   A pedagógusok és szülők közötti kapcsolat, szülői egyesületek
52
   Az iskolabizottság
52-54
   A tanulók teljesítményeinek megállapítása (ellenőrzése) és értékelése
54-62
      A teljesítmények megállapítása (Leistungsfeststellung)
55-57
      A teljesítmények értékelése (Leistungsbeurteilung)
57-58
      Az értékelési fokozatok (osztályzatok)
59-62
   Az iskolai rendezvények
62-67
      Tanulmányi látogatások és kirándulások
63
      Gyalogtúrák
64
      Iskolai sítanfolyamok
64-65
      Iskolai országjárások (iskolai vidéki hetek)
65-66
      Tanulócsere
66-67
III. fejezet: A közoktatás továbbfejlesztése iskolakísérletekkel
69-130
   Az Iskolakísérleti és Iskolafejlesztési Központ
74-77
   Az iskola-előkészítő osztálytól (Vorschulklasse) az iskolai kezdő szakaszig (Eingangsstufe)
77-84
   Iskolakísérlet az elemi iskolában (Grundschule)
84-89
      1. és 2. osztály
85-86
      3. és 4- osztály
86-87
      Idegen nyelvi előképzés a 3. és 4. osztályban
87
      Kisérlet a részben osztott elemi iskolákban
88-89
   Iskolakísérlet a 10—14 évesek iskoláiban (Középiskolai első szakasz - Sekundarstufe I)
89-106
      Az additív közös iskola (Additive Gesamtschule) kísérleti terve
97-98
      Az integrált közös iskola (integrierte Gesamtschule) kísérleti terve
98-101
      Az orientációs szakasz (Orientierungsstufe) kísérleti terve
102-106
   Iskolakísérlet a politechnikai tanfolyamon
106-110
   Iskolakísérlet az általánosan képző középiskolákban
111-127
      Az I. modell
112-114
      A II. modell
114-118
      A III. modell
118-120
      A kötelezően választható tantárgyrendszer (Wahlpflichtgegenstände)
120-125
      A nem kötelező, szabadon választható gyakorlatok (unverbindliche Übungen)
125
      Szabadon választható gyakorlatok
126
      Érettségi vizsga
126-127
      A kísérleti iskolák és osztályok összesen
127-
   Iskolakísérletek a szakképzés területén
127-130
      Teljesítménycsoportok a szakmai iskolákban (Berufsschule)
128
      Átvezető tanfolyamok
129
      Tantervcsoportok (Lehrplangruppen) a szakiskolákban
129
      Kiegészítő tanfolyamok
129
      Speciális tanfolyamok
130
      Kollégiumok (Kollegs)
130
      Tanfolyamok dolgozók számára
130-
      A kísérletek létszáma és időtartama
130
Utószó
131-134
Tájékoztató szakirodalom
135-142
   Arbeitsberichte und Publikationen des Zentrums für Schulversuche und Schulentwicklung (Az Iskolakísérleti és Iskolafejlesztési Központ munkabeszámolói és publikációi)
137-142
      Arbeitsberichte der Abteilung I (Az I. részleg munkabeszámolói)
137-138
      Arbeitsberichte der Abteilung II (A II. részleg munkabeszámolói)
139
      Arbeitsberichte der Abteilung III (A III. részleg munkabeszámolói)
139-140
      Kurzberichte (Kivonatos beszámolók)
140
      Dokumentationen (Dokumentációk)
140-141
      Information (Információk)
141
      Reihe „Arbietsberichte" („Munkabeszámolók" sorozat)
141
      Reihe „Schulversuchspläne" („Iskolakísérleti tervek" sorozat)
142
György Ágoston: The development of the Austrian school system 1962—1982
143
György Ágoston: Die Entwicklung des österreichischen Schulwesens 1962—1982
144
Дьёрдь Агоштон: Формирование системы школьного обучения в Австрии в период между 1962—1982 годами
145
A sorozat eddig megjelent kötetei
147
A sorozat előkészületben lévő kötetei - Kolofon
Hátsó borító