Az emberi emlékezet corvina logo

Szerző: Baddeley, Alan
Szerkesztő: Pléh Csaba
Cím: Az emberi emlékezet
Fordító: Racsmány Mihály
Megjelenési adatok: Osiris, Budapest, 2001. | ISBN: 963-379-881-7

coverimage 1970-ben nekiláttam, hogy rövid bevezető tankönyvet írjak az emberi emlékezetről. Mintegy hat év múlva készültem el vele, de a könyv jóval ambíciózusabb vállalkozás volt, mint azt eredetileg képzeltem - egyszerre szerettem volna magas szintű egyetemi tankönyvet és az emlékezetkutatás akkori állását bemutató szakmai könyvet írni. Úgy tűnt, a végeredmény mindkét célnak megfelelt. Sőt tudomásomra jutott, hogy a könyv elnyerte a „klasszikus kötet" címet is, ami feljogosítja az írókat, hogy a Current Contents olvasóit mindenféle ősrégi sztorikkal untassák arról, mi is vezette őket a klasszikussá vált könyv megírására... Ez a könyv napjainkra természetesen elavult, elhatároztam tehát, ahelyett hogy új adatokkal frissíteném, inkább írok egy teljesen új könyvet. Az emlékezet kutatása elképesztően aktív tudományos területnek számított az elmúlt tizenöt évben, ami azzal a következménnyel járt, hogy ez a könyv jelentősen eltér korábbi művemtől. A kutatások mennyisége és mélysége azt eredményezte, hogy már nem lehetséges egyetlen könyvön belül ugyanolyan részletesen írni valamennyi területről. Azt gyanítom, hogy ez nem is feltétlenül probléma, különösen azoknak az egyetemi hallgatóknak a szempontjából nem, akiknek esetleg az ikonikus emlékezet vagy a proaktív gátlás iránti érdeklődésük nem nevezhető maximálisnak. Annak ellenére, hogy az emlékezetkutatás bemutatása semmiképpen sem tekinthető enciklopédikus részletességűnek, úgy gondolom, mégis hasznos lehet a legfontosabb kísérletek és paradigmák részletes ismertetése, hiszen így elegendő példát kaphat az Olvasó ahhoz, hogy az legyen az érzése, az emlékezet pszichológiája dinamikusan fejlődő, élő tudományos terület. Az Olvasót minden bizonnyal nem fogja túlzottan meglepni, hogy a legrészletesebben azokról a kutatási témákról írtam, amelyekkel magam is foglalkozom, így kellő tudással és lelkesedéssel tudtam bemutatni az itt zajló kutatásokat. Azok az egyetemi oktatók, akik tankönyvként fogják használni könyvemet, feltehetően kiegészítik a fejezeteket saját érdeklődési területüknek megfelelően, és így majd helyrebillen az egyensúly. Jóllehet ennek a könyvnek a tipikus olvasója valószínűleg olyan egyetemista lesz, aki éppen emlékezeti kurzusokat hallgat, vagy kolléga, aki frissíteni szeretné e területtel kapcsolatos tudását, mégis megpróbáltam úgy írni, hogy a művelt nagyközönség érdeklődését is felkeltsem. Az emlékezet kutatása jelentősen megváltozott az elmúlt másfél évtizedben, ezért én is igyekeztem könyvemben minél jobban érzékeltetni ezeket a változásokat. Az egyik ilyen alapvető fontosságú változásnak az ökológiai vagy hétköznapi emlékezeti vizsgálatok terjedését tekinthetjük. A hetvenes években az emlékezet pszichológiáját túlnyomórészt a laboratóriumi verbális tanulási kísérletek jelentették. Már előző könyvemben is elgondolkodtam azon a kérdésen, hogy valójában mennyi volt ezeknek a kísérleteknek a jelentőségük a hétköznapi élet számára, akkoriban azonban ez csak elmélkedés volt, semmi több. Éppen a laboratóriumi vizsgálatok és a való világ közötti kapcsolatok hiánya vezette Neissert (1978) arra, hogy negatívan vélekedjen a laboratóriumi emlékezetkutatások sterilitásáról.
Kategóriák: Pszichológia
Tárgyszavak: Egyetemi tankönyv, Emlékezet- és zavarai
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Védett tartalom, csak terminálról érhető el.

Tartalomjegyzék

Borító
Címlap
3
Tartalom
5-8
Köszönetnyilvánítás
9-10
Előszó
11-13
1. Miért van szükségünk egyáltalán emlékezetre?
15-27
   A tanulás és emlékezet jelenségeinek megértése
15-19
      Tudományos megközelítés
15-16
      Kognitív pszichológia és ökológiai érvényesség
17-19
   Mi az emlékezet?
19-27
      Komponens folyamatok
21-23
   Törvények, elvek, elméletek és modellek
23-27
2. Észlelés és emlékezés
28-56
   Szenzoros emlékezet
29
   Vizuális emlékezet
29-44
      Ikonikus emlékezet
29-34
      Rövid távú vizuális emlékezet
34-36
      Hosszú távú vizuális emlékezet
36-38
      Vakuemlékezet
38
      Szemtanúvallomások
38-41
      Arcok felismerése
41-44
   Auditoros emlékezet
44-55
      Echoikus emlékezet
44-46
      Rövid távú auditoros emlékezet
46-47
      Modalitás és toldalékhatás
48-50
      Hosszú távú auditoros emlékezet
51-52
      Emberi hangokkal kapcsolatos emlékezet
52-55
   Összefoglalás
55-56
3. Hányféle emlékezet létezik? Az STM-mel kapcsolatos bizonyítékok
57-87
   A rövid távú emlékezet kapacitása
58-60
   Rövid távú felejtés
61-70
      A Brown-Peterson paradigma
61-62
      Nyomelhalványulás vagy interferencia
62-63
      A proaktív interferencia feloldása
63-65
      A nyomdiszkriminációs hipotézis
66-70
   Egy vagy két emlékezeti tár létezik?
70-80
      Az egységes emlékezeti rendszer ellen szóló bizonyítékok
72-80
         Kétkomponensű feladatok
72
         Tárolási kapacitás
72-74
         Akusztikus és szemantikus kódolás
74-77
         Neuropszichológiai bizonyítékok
77-80
   A modális modell
80-85
      Atkinson és Shiffrin modellje
80-81
      Problémák a modális modellel
82-85
         Neuropszichológiai bizonyítékok
82-85
         A rövid távú tár és a hosszú távú tanulás
82-83
         Recencia és STS
83-84
         Kódolás
84
   A feldolgozási szintek elméletének kialakulása
85
   Összefoglalás
86-87
4. Az emlékezet szerepe a megismerésben: munkamemória
88-119
   A munkamemória-hipotézis ellenőrzése
89-93
   A munkamemória-modell
92-93
   A fonológiai hurok
93-119
      A hurokkal kapcsolatos bizonyítékok
94-104
         A fonológiai hasonlósági hatás
94
         A nem figyelt beszéd hatása
94-96
         A szóhosszúsági hatás
96-101
         Az artikulációs elnyomás
101-103
      Tömbösítés és a fonológiai hurok
104-107
      STM-károsodásban szenvedő betegek
107-108
      Dizartria és belső beszéd
108-110
      Mire való a fonológiai hurok?
110
      Az olvasás tanulása
110-111
      Nyelvi megértés
111-114
      Hosszú távú fonológiai tanulás
115-116
      A szókincs elsajátítása
116-117
      Következtetés
117-118
   Összefoglalás
118-119
5. Vizuális képzelet és a téri-vizuális vázlattömb
120-141
   Vizuális emlékezet
120-121
      Nyelv és tanulás
121
      Analóg vagy propozicionális
121-124
         Mentális forgatás
122-123
         Pásztázás lelki szemeinkkel
123-124
      Ugyanolyan-e a képzelet, mint a látás?
125
   Képzelet és munkamemória
126-133
      A képzelet vizuális megzavarása
126-128
      Vizuális vagy téri képzelet?
129-130
      Vizuális képzelet és verbális tanulás
130-133
      A téri-vizuális vázlattömb jellemzói
133
   A vizuális képzelet neuropszichológiája
133-134
      Pszichofiziológiai kutatások
134-135
      Neuropszichológiai bizonyítékok
135-139
   Mire való a téri-vizuális vázlattömb?
139-140
   Összefoglalás
140-141
6. Figyelem és emlékezeti kontroll
142-168
   A figyelem kutatása
143-151
      Éberség
143
      Észlelési szelekció
143-145
      A kettős feladatban nyújtott teljesítmény
145-146
      Automatizmus
147-151
   A viselkedés szabályozása
151-162
      Norman és Shallice figyelmi koncepcija
151-153
      Tévcselekvések
153-155
      A SAS és a frontális lebeny
155-158
      A SAS és a központi végrehajtó
158
      Miért nehéz randomnak lenni?
159-162
   A központi végrehajtó és a folyékony olvasás
162-167
      A fonológiai hurkon túl
162-163
      Megértés és a munkamemória terjedelme
163-165
      Megértés és a központi végrehajtó
165-167
   Összefoglalás
168
7. Gyakorlat teszi a mestert
169-203
   Mit nevezünk tanulásnak?
169-171
   A tanulás mint új információk elsajátítása
171-177
      Figyelem és tanulás
172-175
      a motiváció szerepe az emlékezésben
175-176
   Tanulás és gyakorlás
177-179
      A teljes idő hipotézise
179-180
   Tömbösített és elosztott tanulás
180-188
         A gyakorlás napi mennyisége
180-182
         A gyakorlások közötti pihenőidő hossza
182-183
         Az egyes elemek közötti ismétlési szünetek
183-186
      Mikor nem segít a gyakorlás?
187-188
   Feldolgozási szintek
188-194
      Feldolgozás és struktúra
188-189
      Az ismétlés két fajtája
189-191
      A szintekkel kapcsolatos problémák
191-194
         A mérés problémája
192
         Elkülönült szakaszok sorozatának feltételezése
192
         Túlkódolás
192
         A transzfernek megfelelő feldolgozás
192-193
         Alkalmazások
193-194
   További kutatások
194-197
      Kompatibilitás
194
      Elaboráció
195
      Vajon kétféle ismétlés létezik?
196-197
   Feldolgozási szintek: aktuális értelmezések
197-202
      Miben segít a szemantikai kódolás?
197-201
      Fenntartó ismétlés és elaboráció
201-202
   Összefoglalás
203
8. Szervezés és tanulás
204-231
   A szervezés szerepe
204-205
   A pincérek dilemmája
205-209
   A szervezés kísérleti vizsgálata
210-216
      Az alaklélektani tradíció
210-211
      A szervezett anyagot könnyebb megtanulni
212-213
      Szubjektív szervezés
213-215
      A szervezés felszólító instrukció segíti a tanulást
215-216
   Mnemotechnikai eljárások
216-223
      Képzeleti képek, rímek, ritmusok
216-218
      Elaboratív kódolást alkalmazó mnemotechnikai eljárások
219-222
      Egyszerűsító mnemotechnikai módszerek
222
      Külső emlékezeti mankók
223
   Emlékezetjavító programok
223-230
      Hogyan emlékezhetünk jobban az orvosi utasításokra?
225-226
      Emlékezeti stratégiák
227-230
         Nevek és arcok
227
         Találkozók
228
         Rutinfeladatok
228
         Téri tájékozódás
228
         Tárgyak megtalálása
228
         Koncentráció
228
   Összefoglalás
230-231
9. Szokások elsajátítása
232-267
   Kondicionálás állatoknál
233-243
      Klasszikus kondicionálás
233
      Instrumentális kondicionálás
234-235
      Kogníció és kondicionálás
235-239
      Procedurális tanulás amnéziában
239-240
      Normális procedurális tanulás
241
      kétféle tanulás létezik vagy több?
242-243
   Viselkedésmódosítás
243-252
      A félelem megtanulása
244-245
      A fóbiás félelmek kezelése
246-247
         Deszenzitálás
246
         Modellálás
246
         Ingerelárasztás
246
         Operáns formálás
246
      A kondicionálási elmélet ellenőrzése
248-249
         A félelemkeltő helyzetek nem feltétlenül váltanak ki fóbiát
248
         Kísérletileg kiváltott fóbiák gyerekeknél
248
         A kiegyenlített feszültségszint hipotézise
248
      A pánikrohamok kezelése
250-252
         Hogyan alakulnak ki a fóbiák?
251
         Miért maradnak fenn a félelmek?
251-252
         Miért nem szünteti meg a fóbiát az, ha bebizonyítjuk, milyen irracionális?
252
         Miért hatékony, ha a pácienst kitesszük a félelemkeltő inger hatásának?
252
   Kondicionálás a reklámokban
252-254
      Értékelő kondicionálás
252-254
   Szokások megváltoztatása
255-256
      Skinner és az operáns kondicionálás
255-256
      Viselkedési program megtervezése
256-258
      Önkárosító viselkedések módosítása
258-260
   Zsetongazdaságok
260-264
      Zsetongazdálkodás az oktatásban
260-261
      Zsetongazdálkodás a börtönökben
262-264
   Néhány megjegyzés a viselkedésmódosítással kapcsolatban
264-267
      Sikerek és kudarcok
264-265
      Mi állhat a kudarcok hátterében?
265-267
   Összefoglalás
267
10. Amikor csődöt mond az emlékezet
268-299
         Hétköznapi emlékezeti kérdőív
269
   A felej tési görbe
270-278
      Az Ebbinghaus-féle eljárás
270
      Arcok és nevek
271-273
      Idegen nyelvek
273-274
      Komplex készségek
274-276
   Miért felejtünk?
278-282
      A nyomelhalványulási hipotézis ellenőrzése
279-280
      Alvás és felejtés
280-282
   Az interferencia szerepe
282-293
      Retroaktív interferencia
284-287
      Proaktív interferencia
287-288
      A kísérleti helyzeten kívüli interferencia hipotézise
288-290
      Mitől függ a felejtés mértéke?
290-291
      Hívóinger-függő felejtés
291-293
   Tennivalók elfelejtése
293-298
      Prospektív és retrospektív emlékezet
294-296
      Motivációs tényezők
296-297
      Kísérletes vizsgálatok
297-298
   Összefoglalás
299
11. Az előhívás
300-331
   Az előhívás koncepciója
300-303
      Akaratlagos és nem szándékos emlékezés
301-303
   A felejtés mint az előhívás kudarca
303-309
      Rendelkezésre állás és elérhetőség
304-305
      Hívóingerek
305-306
      Kontextusfüggő emlékezet
306-309
      Állapotfüggőség
309
   Felidézés és felismerés
310-314
      A találgatás kiigazítása
310
      Szignáldetekciós elmélet
311-312
      A gyakorisági paradoxon
313-314
   Az előhívás modelljei
314-320
      A végigfutó szeriális keresési modell
314-318
      A generáló-felismerési modellek
318-320
   Tulving szinergisztikus ekfória-modellje
320-325
      Verbális-e a verbális tanulás?
323-324
      A kódolás specifikusságának elve
324-325
   Felidézés: egy folyamat vagy kettő?
325-330
      Kontextus és személyazonosítás
325-326
      Független és interaktív kontextus
326-328
      Szemtanúk emlékezetésnek javítása
328-330
   Összefoglalás
330-331
12. Élményszerű felidézés és önéletrajzi emlékezet
332-359
   Az önéletrajzi emlékezet vizsgálata
332-337
      Galton hívószavas eljárása
332-333
      Az önéletrajzi emlékezeti kérdőív
333-334
      Naplórészletek felidézése
334-336
      Az önéletrajzi emlékek időbeli lokalizálása
336-337
   Az „érzem, hogy tudom"-állapot
338-340
      A "nyelvemen van" jelenség
338
      Előhívási torlaszok
338-340
   Az élményszerű felidézés stratégiái
341-346
      Egy egyszemélyes naplóvizsgálat ismertetése
343-346
   Önéletrajzi események elfelejtése
346-350
      Infantilis amnézia
346-348
      Önéletrajzi emlékek előhívása hívószó segítségével
348-349
      Önéletrajzi torzítások
349-350
   Retrográd amnézia
350-358
      Közéleti eseményekkel kapcsolatos emlékek
350-352
      A retrográd amnézia időbeli grádiense
352-354
      A retrográd amnézia mint előhívási deficit
354-355
      Felhős önéletrajzi emlékek
355-356
      Önéletrajzi konfabuláció
356-358
   Összefoglalás
359
13. Tudás
360-399
   Szemantika
361-367
      A nyelvi relativitás hipotézise
362-363
      Fogalmak: tulajdonságok vagy prototípusok?
363-366
      A szemantikus differenciál
366-367
   A szemantikus emlékezet modelljei
367-378
      Kategóriakereső modellek
367-369
      Vonás-összehasonlítási modellek
369-370
      Szemantikus hálóelméletek
371-374
      Terjedő aktiváció
374-376
      Problémák és alternatívák
376-377
      A szimbólumok lehorgonyzása
377-378
   Sémák és keretek
378-390
      Bartlett sémaelmélete
378-379
      Modern sémaelméletek
379-380
         A sémáknak változói vannak
380
         A sémák egymásba ágyazódhatnak
380
         A sémák különböző absztrakciós szinteken képviselik a tudást
380
         A sémák aktív felismerési eszközök
380
      Történetnyelvtanok
381-384
      Schank: forgatókönyvek, MSZCS és TSZP
384-390
   A szemantikus emlékezet neuropszichológiája
390-398
      Afázia, agnózia és szemantika
390-393
      A szemantikus emlékezet szerveződése
394-395
      A szemantikus és az önéletrajzi emlékezet viszonya
395-396
      A szemantikus emlékezet területei
396-398
   Összefoglalás
398-399
14. Merre tovább? A konnekcionizmus újra nyeregben!
400-423
   A konnekcionizmus gyökerei
401-403
      A tanulás elméletei
401-402
      A számítógép mint modell
402-403
   Perceptronok és párhuzamos feldolgozás
403-416
      A rejtett egységek tanítása
406
      Pándémonia
407-410
      Tartalmi címezhetőség
410-414
      Elosztott reprezentációk
414-416
   PDP és kognitív pszichológia
416-421
      Mi az új benne?
416-418
      Modularitás
418-419
      Az elemzés szintjei
419-421
   Összefoglalás
422-423
15. Emlékezet, érzelem, megismerés
424-456
   Elfojtás
424-437
      Elfojtás és normál felejtés
425-428
      Az elfojtás kísérleti előidézése
428-431
      Pszichogén amnézia
434-437
   Hangulat és emlékezet
437-445
      Hangulati állapotfüggőség és hangulatkongruencia
438-443
      Tanulás, emlékezet és depresszió
443-445
   Szorongás, emlékezet és percepció
445-455
      Szorongás és teljesítmény
449-450
      Veszély, emlékezet és tejesítmény
450-455
      Összefoglalás
455-456
16. Meg lehet-e érteni az amnéziát?
457-486
   Amnézia
458-462
      A páciens szempontjából
458-460
      Az emlékezetzavarok osztályozása és kutatása
460-462
         Etiológiai megközelítés
461
         Lokalizációs megközelítés
461
         Funkcionális megközelítés
461
   Zárt koponyasérülés és emlékezet
462-465
      Poszttraumatikus amnézia
463
      Retrográd amnézia
463-464
      Anterográd amnézia
465
   Amnesztikus szindróma
465-471
      Funkcionális jellemzők
466-469
         Munkamemória
467
         Hosszú távú emlékezet
467
         Szemantikus emlékezet
467
         Önéletrajzi emlékezet
468
         Procedurális tanulás
468
      Elméleti megfontolások
469-471
   Az amnesztikus szindróma magyarázata
471-481
      Input elméletek
472-474
      Lehet-e a gyorsabb felejtés az amnézia oka?
474-475
      Az amnézia előhívási zavarként való értelmezése
476-478
         Interferenciahipotézis
476
         Kontextuális hipotézis
476-477
         Az amnézia modális modellje
479-480
         Hány féle amnézia létezik?
480-481
   Alzheimer-kór (Alzheimer-típusú demencia)
481-485
      A betegség jellemző vonásai
481-485
      Az emlékezetzavar elemzése
482-485
   Összefoglalás
485-486
17. Az emlékezetzavarok kezelése
487-508
   Az emlékezetzavarok mérése
487-494
         A hétköznapi emlékezet mérése: kérdőívek és sztenderdizált tesztek
489
         A Rivermead Viselkedéses Memória Teszt
492-493
   Kezelés és az eredményesség ellenőrzése
494-495
   Kezelési programok
495-508
      Egyéni programok
495
      Kezelési fázisok
496
      Egyszerű AB-BA eljárás: nevekre való emlékezés
496-498
      Többszörös alapszintű eljárások
498-504
         Többszörös alapszint különböző helyzetekben: szokások elsajátítása
498-500
         Többszörös alapszint különböző személyeknél: képzeletbeli mnemotechnikai módszer tesztelése
500-502
         Többszörös alapszint különböző viselkedésekben: útvonalak, nevek és szövegértés
502-503
         Többszörös alapszint különböző elemek esetében: az ábécé újratanulása
503-504
      Csoportos programok
504-508
         Kiscsoportos eljárás a procedurális tanulás vizsgálatára
505-508
   Összefoglalás
508
18. Tudat
509-522
   Introspekció, avagy leleplezhető-e a szellem a gépezetben?
510-511
   A tudat filozófiai problémája
511-514
         A tudat mint az emberi elme lényegi tulajdonsága
512-513
         A tudat mint egy biológiai probléma evolúciós megoldása
514
   Miért van szükség tudatelméletre?
515-518
   Egy spekulatív megközelítés a tudattal kapcsolatban
518-522
19. Implicit tanulás
523-546
   Mesterséges nyelvtan elsajátítása
526-528
   Ismétlődő sorozatok tanulása
528-529
   Összetett rendszerek kontrollálása
529-530
   Szabályokat tanulunk meg vagy tömböket?
530-531
   Tudattalanul történik-e a tanulás?
532-536
   Lehetséges-e egyáltalán a tudattalan tanulás?
537-540
   Szabálytanulás és szabályhasználat
540-546
20. Élményszerű és implicit emlékezet
547-578
   Az élményszerű emlékezeti rendszer
548-549
   Az implicit emlékezet létezése mellett szóló bizonyítékok
549-557
      Előfeszítés (priming)
549-555
      Készségek elsajátítása
555-556
      Kondicionálás
556-557
   Elemzés és terminológia
557-558
      Néhány lehetséges dichotomia
557-558
   Elméleti magyarázatok
558-562
      Transzerazonos feldolgozás (TAF)
558-560
      Az emlékezeti rendszereken alapuló elméletek
560-562
   Az emlékezeti mérőeljárások pontosítása
562-575
      Folyamatdisszociációs elemzés
563-570
      "Emlékezés" és "tudás"
570-575
   Az emlékezés élménye
575-578
Névmutató
579-593
Tárgymutató
595-604
Hivatkozások
605-645
Hátsó borító
[647]