Alapismeretek a vállalkozásokról corvina logo

Cím: Alapismeretek a vállalkozásokról
Megjelenési adatok: Magyar Kézműves Közhasznú Társaság, Budapest, 1996.

coverimage Az állampolgárnak, ha eldöntötte, hogy vállalkozó lesz, többirányú tájékozódást kell végeznie. Már a döntést megelőzően benne van egy folyamatban, amely kikényszeríti ezt a döntést. A mai magyar vállalkozásalapítóknak csak csekély része örökölt működő vállalkozást, bevezetett céget családjától vagy környezetétől. A döntést kikényszerítheti valamilyen kényszerhelyzet, pl. munkahely elvesztése, de valamilyen nagy piaci lehetőség ígérete is. Akár egyéni, akár társas vállalkozás alapítása előtt áll valaki, alaposan meg kell fontolnia a következőket: - Egyéni tulajdonságok - Egyéni, karakteres tulajdonságai képessé teszik-e a “védett” alkalmazotti lét helyett a szabadabb, de nagyobb fizikai és lelki állóképességet követelő vállalkozói munkára? Vannak-e ebben segítőtársai (család, szakmai környezet)? Egy esetleges kudarcba fulladt vállalkozás után van-e olyan anyagi biztonságot is jelentő háttér, amelybe visszalépve egzisztenciálisan nem történik katasztrófa? Teljes erőbedobással, minden anyagi erőt beadva a vállalkozásba a vállalkozót ugyanis az a veszély fenyegeti, hogy nincs kellő rálátása a vállalkozásra, ezért „életre-halálra", s így túlfűtötten vállalkozik. Egy esetleges kudarc alapjaiban rengeti meg a maga és környezete létét. (Más kérdés, hogy az elmúlt évek cégalapítási lázát az az egzisztenciális bizonytalanság fokozta, amit a munkahelyek elvesztése jelentett. A tőkehiány pedig nem tette lehetővé, hogy csak a “rászánt” pénzek vegyenek részt a vállalkozásokban, a családok teljes fellelhető tökerejére szükség volt. Ehhez járult még a több évtizedes magáncég vákum is.amely a vállalkozói mentalitásban okozott szakadást.) - Szakmai felkészültség. A vállalkozások viteléhez tulajdonképpen szakmák sokaságához kellene érteni. A cég profilján, a szakmán kívül a jogi, számviteli stb. ismeretekből elég csak tájékozottnak lenni, illetve a megfelelő szakembert megkeresni pl. adó, pénzügyi stb. témában. Bár az utóbbi években szakmai képesítés nélkül is adtak működési engedélyt vállalkozóknak vállalkozásalapításra - pusztán arra kötelezték, hogy szakirányú képesítésű alkalmazottat foglalkoztasson -, a szakmai ismeretek fontosak egy vállalkozás alapítása és későbbi irányítása során.
Kategóriák: Közgazdaságtudomány
Tárgyszavak: Vállalkozás, Céges kockázat, Cégalapítás, Vállalat működése
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Védett tartalom, csak terminálról érhető el.

Tartalomjegyzék

Borító
Címlap
Impresszum
Tartalom
7-8
I. A vállalkozások alapítása
9-13
   a/ Gazdasági tájékozódások
9-10
      -Egyéni tulajdonságok
9
      -Szakmai felkészültség
10
      -Büntetlen előélet
10
   b/ A cégalapítás anyagi vonzatai
10-11
   c/ A vállalkozásalapítás kockázatai
12-13
      -Cégen belüli kockázatok
12
      -Cégen kívüli kockázatok
13
   d/ Cégjogi formák
13
II. Vállalkozások működése
14-124
   a./ Intézményi háttér
14-38
      -Minisztériumok
14-17
         1. Ipari és Kereskedelmi Minisztérium
14-15
         2. Pénzügyminisztérium
15
         3. Munkaügyi Minisztérium
15-16
         4. Népjóléti Minisztérium
16-17
      -A kormányhoz és a minisztériumokhoz tartozó, illetve általuk alapított szervezetek, intézmények
17-20
         -Adó-és Pénzügyi Ellenörzési Hivatal
17-18
         -Munkaügyi Bíróság
18
         -Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség
18-19
         -Környezetvédelmi Főfelügyelőség
19
         -Központi Statisztikai Hivatal
19
         -Vám-és Pénzügyörség
19
         -Munkaügyi Központok
19-20
         -Tűzoltóság
20
      -Települési önkormányzatok
20-22
         -Társadalombiztosítási önkormányzatok
21
         -Állami Földhivatal
21-22
      -Cégbíróságok
22-24
      -Közjegyző
24-25
      -Biztosítótársaságok
25
      -Gazdasági kamarák
25-29
      -Gazdasági Versenyhivatal (GVh)
29-35
      -Gyáriparosok Országos Szövetsége (GYOSZ)
35
      -Vállalkozások Országos Szövetsége (VOSZ)
36
      -Ágazati ipartestületek
36
      -Magyar Iparszövetség
36-38
   b/ Vállalkozások bankkapcsolatai
38-53
      -Számlanyitás
40-41
      -Vállalkozások bankműveletei
41-42
      -Banki üzletágak
42-48
         -Betétgyűjtés
42-43
         -Hitelezés
43-46
         -A vállalkozások fizetési forgalma a bankoknál
46-48
      -Az üzleti terv
48-51
         -Az üzleti tervhez felhasznált adatok, tényezők
49-50
         -Az üzleti tervhez felhasznált más kiegészítő tanulmányok, tervek
51
            A marketingterv
51-52
            A pénzforgalmi terv
52
            -Összefoglalva
53
   c/ A vállalkozások gazdálkodása és elszámolási kötelezettsége
53-90
      -A vállalkozások eszközei, forrásai, költségei, ráfordításai és bevételei
54-62
         Költségszámítási fogalmak
56-57
         Pénzügyi alapfogalmak
57
         Termelési költségek csoportosítása
58
         Az egyéni vállalkozók által költségként elzámolható fő tételek
58-61
            1. Az anyag-és árubeszerzésre, készletekre fordított kiadások
59-60
            2. A biztosítással kapcsolatos kiadások
60
            3. A bérleti és egyéb használati díjak
60
            4. Tanulmányút, konferencia és egyéb utazás költsége
60
            5. Adók és egyéb kötelezettségek
60-61
            6. Egyéb kiadások
61
         Az amortizáció (értékcsökkenés) és az értékcsökkenési leírás fogalma, fő módszerei
61-62
      -Könyvvezetési kötelezettség
62-80
         Egyszeres könyvvitel
64-67
         Naplófőkönyv
67-69
         Pénztárkönyv
69-71
         Kettős könyvvitel
71-73
         A leltár és a mérleg
74-79
         Az egyéni vállalkozók által benyújtandó bevallások
79-80
      -A gazdálkodó szervezetek adói
80-90
         A vállalkozást, illetve a mgánszemélyt terhelő adók
82-83
         Az állami adóhatósághoz teljesítendő adók jellemzői
83
         Az adóztatás rendje
84-90
            -Adóhatóságok
84
            -Adókötelezettségek
84-86
            -Jogkövetkezmények
86-87
            -Az ellenőrzés
87-88
            -Jogorvoslat az adóigazgatóság eljárásában
88-90
   d/ A vállalkozások működésének jogi környezete
91-124
      -A jogrendszer
91-93
         1. A jogforrások és azok hierarchiája
91
         2. A jogszabályok érvényessége és hatályossága
92-93
      -A polgári jog
93-111
         1. Általános rész
93-95
         2. Tulajdonjog
95-97
            2.1. A tulajdonjog formái
95
            2.2. A tulajdonjog megszerzése
95-96
            2.3. A közös tulajdon jellemzői
96-97
         3. A kötelmi jog
97-111
            3.1. A szerződés
97-101
            3.2. Felelősség a szerződésen kívül okozott károkért
101-102
            3.3. Egyes szerződések fontosabb szabályai
103-111
      -Munkajogi ismeretek
111-124
         1. Általános szabályok
111-113
         2. A munkaügyi kapcsolatok rendszere
113-115
         3. A munkaviszony
115-117
         4. Munkavégzési szabályok
117-118
         5. Munkaidő, pihenőidő
118-120
         6. A munka díjazása
120-121
         7. Kártérítési felelősség
122-123
         8. Vezető állású munkavállalókra vonatkozó szabályok
123-124
         9. A munkaügyi vita
124
1. sz. Függelék-Gazdálkodó szervezetek (egyéni vállalkozók) a szakképzésben
[125]-132
2. sz. Függelék-A gazdasági társaságokról
[133]-145
   1. Általános rendelkezések
134-138
      1.1. Alapítási kérdések
135-136
      1.2. A gazdasági társaságok vezetősége
136-137
      1.3. Cégjegyzés
137
      1.4. A gazdasági társaság megszűnése
138
   2. Az egyes gazdasági társaságokról
138-145
      2.1. Közkereseti társaság
138
      2.2. Betéti társaság
139
      2.3. Egyesülés
139
      2.4. Közös vállalat
139
      2.5. Korlátolt felelősségű társaság
140-141
      2.6. Részvénytársaság
141-145
   3. Az egyéni vállalkozó
145
3. sz. Függelék-A számvitel fogalma, feladatai, és a vállalkozók által vezetett nyilvántartások
[147]-166
   1. A vevőkkel szembeni követelések nyilvántartása
150-153
   2. A szállítókkal szembeni kötelezettségek nyilvántartása
153-156
   3. Tárgyi eszköz nyilvántartása
156-158
   4. Az immateriális javak nyilvántartása
158
   5. A beruházások nyilvántartása
159
   6. Értékpapírok vagyoni részesedésének (tőkejövedelmek) nyilvántartása
159
   7. Munkabérek-, díjak elszámolása és nyilvántartása
160
   8. Hitelbe vagy bizományba történő értékesítésre átadott, átvett áruk nyilvántartása
160-161
   9. Szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartása
161-166
4. sz. Függelék-Adónemek
[167]-191
   I. Állami adóhatósághoz teljesítendő adók
168-184
      1. A személyi jövedelemadó
168-172
      2. A társasági adó
172-175
      3. Az általános forgalmi adó
175-183
      4. A fogyasztási adó és a fogyasztási árkiegészítés
183-184
      5. Munkaadói-, munkavállalói járulék
184
      6. Szakképzési hozzájárulás
184
      7. Rehabilitációs hozzájárulás és dotáció
184
   II. Az önkormányzati adóhatóságnak teljesítendő adók
185-191
5. sz. Függelék-A vállalkozók által előállított termékekkel kapcsolatos felelősségi kérdések
[193]-197
   1. A polgári jogi felelősségről álatában
194
   2. Hibás teljesítés
194
   3. Jótállás
194-195
   4. A termékfelelősség
195-196
   5. A minőségvédelem
196-197
6. sz. Függelék-Társadalombiztosítás
[199]-230
   I. A társadalombiztosításról szóló törvény
200-202
   II. A társadalombiztosítási jogviszonyok
202-211
      1. A biztosítottak köre
203-204
      2. Járulékfizetési kötelezettség
204-211
   III. A bejelentési és bevallási kötelezettség
211-213
      1. A bejentések teljesítéséről általában
211
      2. A biztosítottak bejelentése
211-212
      3. A bejelentések, befizetések teljesítésének elmulasztása és jogkövetkezmények
213
   IV. A társadalombiztosítási ellátások fajtái és a jogosultság feltételei
214-226
      1. Társadalombiztosítási ellátások
214
      2. A táppénzmegállapítás fő szabályai
214-218
      3. Saját jogú nyugellátások jogosultságának feltételei
219-222
         3.1. Örekségi nyugdíj
219
         3.2. Rokkantsági nyugdíj
219-220
         3.3. Szolgálati idő
220-221
         3.4. A nyugdíj iránti igények bejelentése
222
      4. Baleseti ellátás
222-225
         4.1. Az üzemi (foglalkozási) baleset fogalma
222-224
         4.2. A balesetek kivizsgálása
224-225
      5. Egészségügyi szolgáltatások
225-226
   V. Társadalombiztosítási járuléktartozások behajtásának, végrehajtásának szabályai
227-229
   VI. Nyilvántartások vezetése, adatszolgáltatási kötelezettség
229-230
Kolofon
Hátsó borító