Albrecht főherczeg Ő Fensége bellyei uradalmának leirása corvina logo

Szerző: Országos Magyar Gazdasági Egyesület
Cím: Albrecht főherczeg Ő Fensége bellyei uradalmának leirása
Megjelenési adatok: Frick Vilmos cs. kir. udvari könyvkereskedése, Bécs, 1883.

coverimage Az országos magyar gazdasági egyesület szem előtt tartva azon nevezetes gyakorlati előnyt, mely a sajátlagos viszonyaink között kipróbált általános gazdálkodási elvek értőkének megismerése által mezőgazdáinkra háramlik, — előszeretettel sorolta hivatásszerű feladatai közé oly birtoktesteknek küldöttség általi megszemlélését és ismertetését melyek a gazdálkodásban úttörő példákkal járva elől, utánzandó mintaképül állíthatók a nagy gazdaközönség szemei elé. E mű szinte egyike, s már ötödike az ily jószágismertetéseknek s az Albrecht főherczeg Ő Fenségének tulajdonát képező béllyei uradalommal foglalkozik. Már huzamosb idő óta képezte megérdemelt figyelem tárgyát azon határozottan belterjes irány, mely a béllyei urodalom gazdasági rendszerének megállapításánál elfogadtatott és a szakértelem és kitartás azon magas foka, melylyel ezen irány, folyton szélesbedő méretekben alkalmazást nyert, s midőn az inaugurált rendszer értékének alapos megitélhetéséhez szükséges időtartam lefolyt, egyesületünk a hazai mezőgazdaság érdekében fekvőnek találta oda törekedni, hogy közvetlen benyomást szerezve az ezen uradalomban végbement eszközlések értékéről, ismét uj és nagybecsű tapasztalati adatokat tárhasson a gazdaközönség elé. Hogy egyesületünk e czélját elérhesse, a béllyei uradalmat szakszemle tárgyává kelle tennie, s e végből mindenek előtt az uradalom fenséges urának magas beleegyezését volt szükséges kinyernie. Egyesületünk elnökséginek ez irányban tett lépéseit örvendetes siker koronázta, a mennyiben Albrecht cs. kir. főherczeg Ő Fensége, engedélyét készséggel megadni kegyeskedett. Ezen engedély birtokában egyesületünk gróf Zichy Nándor elnöklete alatt szakbizottságot küldött ki az uradalom megtekintésére, mely a múlt 1881-ik évi julius 3-án rándult le a helyszínére hol a legelőzékenyebb vendégszeretettel találkozva, egész julius 10-ig maradt s rendszeresen megállapított útiterv szerint, az uradalom fáradhatlan buzgalmu tisztikarának kalauzolása mellett, e nagykiterjedésű birtok összes gazdasági és erdészeti kerületeit a legapróbb részletekre kiterjedő beható szemle alá vette. A kép, mely a küldöttség szeme elé rajzolódott, a benyomások, melyeket a látottak maguk után hagytak, a legmerészebb várakozásokat is felülmúlták. A talaj megművelésének a gőzekék nagyszámbani alkalmazása által elért magas foka, a legésszerübb alapokra fektetett növénytermelési rendszer, a gazdasági iparvállalatok hiánya daczára impozáns állattenyésztés párosulva magas intensivitásu takarmányozással és kitűnő szakértelemmel vezetett tejfeldolgozással, — a kereskedelmi növényeknek, nevezetesen a komló és kender termelésnek meglepő eredménynyel történő kivitele, — az áradóvizek ellen kifejtett óriási védekezések, — a nagy áldozatokkal, de ép oly szakszentséggel keresztül vitt erdősítések, a költségesnek éppen nem mondható mintaszerű gazdasági épületek, a vezetésben és kivitelben mutatkozó magas intelligentia, egybevágó rend és példányszerű pontosság által, egyenkint és összesen előidézett nagyszerű hatást, még ezen eszközléseknek roppant méretei fokozták...
Kategóriák: Helytörténet, Történelem
Tárgyszavak: Gazdaságtörténet, Baranya megye, Uradalmi gazdálkodás, Bellye
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Tartalomjegyzék