A könyvtári menedzsment időszerű kérdései corvina logo

Szerkesztő: Téglási Ágnes
További szerzők: Alföldiné Dán Gabriella; Téglási Ágnes; Skaliczki Judit; Zalainé Kovács Éva; Bátonyi Viola; Tovoté, Christina
Cím: A könyvtári menedzsment időszerű kérdései
Megjelenési adatok: Országos Széchényi Könyvtár, Budapest, 1999. | ISBN: 963-200-384-5

coverimage Könyvtárnyi irodalma van az általános és az alkalmazott menedzsmentnek magyarul is, ennek ellenére a könyvtárak és az információs intézmények enedzsmentje csak a 90es évek közepétől kezdett teret nyerni a hazai szakirodalomban. Még a hagyományos értelemben vett menedzsmentfunkciók könyvtárakra, információs intézményekre adaptált változata is hiányzik a magyar nyelvű szakirodalomból. Nem csoda, hiszen a hiány pótlására vaskos, több kötetes műveknek kellene születniük, hogy az érdeklődők elé tárják a menedzsment és marketing részterületeit, az alkalmazott módszerek és technikák sokaságát, végigtekintve legalább a klasszikussá vált funkcióelemeken. E hiány pótlására olyan kezdeményezések születtek, amelyek eredményeképpen 1995-ben megjelent egy bővebb vázlatot nyújtó bevezetés a könyvtári menedzsmentbe (Deckers, M. Mikulás Gábor: Bevezetés a könyvtári menedzsmentbe. Bp. 1995) majd 1998-ban egy számos részterületet felölelő érdekfeszítő barangolás a menedzsment szakirodalomban. (Sándori Zsuzsanna: Hosszúra nyúlt útibeszámoló a könyvtárvezetési ismeretek (b)irodalmából. Bp. OSZK. 1998. 406 p.) E szerzői kollektíva gondos mérlegelés és a szakirodalom alapos feltérképezése után - amelynek eredményeként megszületett a - Korszerű könyvtárak - korszerű módszerek" című sorozat öt füzete úgy döntött, hogy kiválasztja azokat a területeket, amelyek korunk irányítóit, menedzsereit és az irányítást, menedzselést elszenvedőket leginkább foglalkoztatja. Így a szakirodalmi vizsgálódás alapján kirajzolódott az a kép, amely szerint a pénzügyi kérdések a legégetőbbek, s hogy a társadalmi, gazdasági változások, valamint az információ- és kommunikációtechnika fejlődése visszafordíthatatlan folyamatokat indított el a könyvtárakban. Mindezek kezeléséhez stratégiai tervezésre, a minőség középpontba állítására, valamint szolgáltatásaink elfogadtatására van a legnagyobb szükség. E területeket járja végig ez a tanítási segédlet, amely több szempontból is újszerű. Az egyes témakörök megközelítésénél különböző nézetek ütköztetése, eltérő elméletek és iskolák rövid bemutatása éppen úgy szempont volt, mint az, hogy a módszerek és alkalmazási lehetőségek széles skáláját tárjuk az olvasók elé. A témakörök tárgyalása fogalmak és kifejezések magyarázatával indul, majd az elméleti bevezetést gyakorlati, módszertani megközelítés követi. Ezeket feladatok és esettanulmányok egészítik ki a témakör jellegének megfelelően. A feldolgozás során az oktatók szabadon válogathatnak, súlyozhatnak a feldolgozás mélységét illetően. A kötetet fóliagyűjtemény egészíti ki, ami vezérfonalként szolgál a hallgatóknak és hasznos segédlet az oktatóknak, hiszen írásvetítő fóliára másolva kész szemléltető anyag nyerhető az előadásokhoz.

Védett tartalom, csak terminálról érhető el.

Tartalomjegyzék

Címlap
Impresszum
Tartalom
3-6
Előszó
7
Alföldiné Dán Gabriella: A nonprofit szektor és a nonprofit szervezetek sajátosságai a könyvtár működtetése és finanszírozása szempontjából
9-44
   1. Fontosabb fogalmak és kifejezések
9-11
   2. A humán szolgáltatások finanszírozási ideológiái
11-19
      A közjavak elmélet
12
      Az ellátás mértékének meghatározása (a kínálat)
12-13
      A fogyasztói preferenciák megismerésének módja, a potyautas-effektus elkerülése
13
      Pénzügytechnika vagy értékvállalás
14-16
         Hatékonyság
14
         Méltányosság
14
         Fogyasztói szuverenitás
15
         Helyi demokratikus kontroll
15
         Közhasznúság
16
      Emberitőke-elmélet
16-18
      A költség-haszon elmélet
18-19
   3. A humán szolgáltatások finanszírozásának módszerei
19-21
      Mennyibe kerül
19
      Finanszírozási módszerek
19-21
   4. A humán szolgáltatásokat nyújtó intézményrendszerek - az állami, a forprofit és a nonprofit vagy harmadik szektor
21-30
      Az állami szektor
22
      A forprofit szektor
22
      A nonprofit szektor
22-30
         Általános jellemzõk
23
         Nonprofit tevékenységek
24-25
         A finanszírozás elvei
25
         A finanszírozás forrásai
25-26
         Szabályozás
26
         Szervezettípusok
26-27
         Szervezeti formák
27-29
            Alapítvány
27-28
            Egyesület köztestület
28-29
            Közhasznú társaság
29
         Vezetés-szervezés
29-30
         Marketing
30
   5. Könyvtári és információs ellátás
31-41
      A könyvtári és az információs ellátó rendszer tevékenységi köre
31-33
         1. Kulturális tevékenysége
31
         2. Közművelődési tevékenységében
31
         3. Információközvetítő tevékenységében
32
         4. Ismeretközvetítő tevékenység
32-33
      A könyvtári és az információs ellátó rendszer felhasználói
33-35
         Az állampolgár
33-34
         A felhasználó
35
      A könyvtári és az információs ellátó rendszer finanszírozása és a finanszírozókköre
35-37
      A könyvtári és az információs ellátó rendszer szabályozásának kérdései
37-39
      A könyvtári és az információs ellátó rendszerben működõ szervezetek típusai
39-40
      Vezetés-szervezés
40-41
   6. Összefoglalás
41-42
      Vállalkozási lehetõségek
42
   Ajánlott irodalom
42-44
Téglási Ágnes: Változások menedzselése
45-80
   1.Fontosabb fogalmak és kifejezések
45-46
   2.Általános elméletek a szervezeti változásokról
46-54
      A változások típusai
46-48
      A szervezeti változás mint folyamat
48-51
         A szervezet életciklusából adódó változások
49-51
      A szervezet mint rendszer és a változás
51-54
         A „kiolvasztás"
52
         A „változtatás"
53
         A „befagyaztás"
53-54
   3.A változásokat elõidézõ tényezõk
55-60
      Külsõ környezeti tényezõk
55
         Politikai változások
55
         Gazdasági, pénzügyi változások
55-56
         Technikai, technológiai változás
56-58
            Az információtechnika (IT) hatása a könyvtárakra
56-58
               Automatizálás, gépesítés
57
               Az elektrónikus könyvtár
57-58
         Társadalmi és kulturális változások
58-60
            A könyvtári személyzetre ható változások
58-60
            A használókat érintő változások
60
   4. A könyvtárakban és az információs intézményekben bekövetkezõ változások
60-80
      A szervezeti kultúra megváltoztatása
61-62
      A használóközpontú szervezet
62-65
      A humán erõforrások menedzselése
66-68
      Szervezés és irányítás
68-76
         A használóközpontú szervezetek és a nyitott rendszerek modellje
74
         A használóközpontú szervezet és a racionális célok modellje
74-75
         A használóközpontú szervezetek és a belső folyamatok rendszere
75
         A használóközpontú szervezetek és az emberi kapcsolatok modellje
75-76
      A szervezet szerkezeti átalakítása
76-78
      A változtatás folyamata és eszközei
78-80
   Ajánlott irodalom
80
Skaliczki Judit: A stratégiai tervezés
81-102
   1. Fontosabb fogalmak és kifejezések
81-82
   2. A stratégiai tervezés elõzményei és hatóköre
82-92
      A stratégiai tervezés célja
84
      Elemzési módszerek
85-89
         Makrokörnyezet
85-86
         A közvetlen környezet
86-87
         Mikrokörnyezet
87-89
      A BCG-mátrix
89-92
         Statisztikai adatok
90-91
         A SWOT-analízis
91-92
   3. A stratégiai tervezés elemei
92-96
      A jövõkép
93
      A küldetésnyilatkozat (Átfogó cél)
93-94
      Alapvetõ célok
94-95
      Kulcsfontosságú területek
95-95
   4. A stratégiai tervezés haszna
96-97
   5. A stratégiai tervezés értékelése
97-98
   6. A stratégiai terv készítése
98
   7. A cselekvési terv
99-101
   Ajánlott irodalom
101-102
Zalainé Kovács Éva: Teljesítménymérés és értékelés (Total Quality Management)
103-142
   1. Fontosabb fogalmak és kifejezések
103-104
   2. Total Quality Management (TQM) - átfogó minõségelvű irányítás
104-122
      A minõség
104-105
      A minõségellenõrzés általános elveinek kialakulása
105-111
         A minõséggel foglalkozó legismertebb szakemberek
105-111
            Deming
105-106
            Deming 14 pontja
106-110
            Juran
110
            Crosby
110-111
            Feigenbaum
111
      Minõségelvű irányítás
111-122
         A Total Quality Management alapelvei
113-115
            TQM-a teljességre törekvő megközelítés
113
            Minőségi körök
114
            A problémamegoldás öt fázisa
114
            Ötletcsiholás/Brainstorming
115
         A minõségellenõrzés 7 legfontosabb eszköze (7 Q)
116-121
         Színvonalmérés (benchmarking)
121-122
            A szinvonalmérés gyakorlata
121-122
   3. A teljesítmények mérése és értékelése
122-126
      Miért mérjük a teljesítményt?
123-124
      Teljesítménymutatók és a minõség
124-125
         Teljesítményvizsgálat és a munkatársak teljesítményének értékelése
125
      Terminológia
125-126
         Statisztika és mutatók
125
         Értékelés és teljesítménymutatók
125
         Normák, célok és teljesítménymutatók
126
   4. A teljesítménymérés elõfeltételei
126-136
      A könyvtár küldetésnyilatkozata
127
      A teljesítménymutatók típusai
127-131
      A teljesítménymutatók jellegzetességei
131
      A mutatók összehasonlítása
131-136
         Szolgáltatáshoz kötõdõ és működési teljesítménymutatók
133-136
   5. A teljesítménymutatók kidolgozása
137-141
      A munkatársak bevonása
137
      Hogyan kezdjük?
137-138
         Tanácsadó bevonása
137
         A feladat megközelítése
138
      Adatgyűjtés és elemzés
139-141
         A belső rendszerből származó adatok
139
         Adatgyűjtés
139-140
         Az adatok rendszerezése
140
         A teljesítményadatok elemzése
140
         Az eredmények bemutatása
140-141
   Ajánlott irodalom
141-142
Bátonyi Viola: Marketing, marketingmenedzsment
143-178
   1. Fontosabb fogalmak és kifejezések
143-145
   2. A marketing elméleti meghatározása
145-146
   3. A marketingmenedzsment
147-150
      A nonprofit szervezetek marketingtevékenysége
147-150
   4. A marketing folyamata
150-153
      Gyakorlati megközelítés
153-173
         Stratégiai marketing, marketingstratégiák
153-157
         A marketingkutatás
157-159
         A piaci lehetõségek elemzése, piacszegmentáció
159-160
         A marketingterv
160-163
         A marketingmix-a 4P/4C
163-172
            A termék/szolgáltatás
166-167
            Az ár
167-168
            A hely, az elosztási csatornák
168
            A promóció, azaz a marketingkommunikáció, közönségkapcsolatok, reklám
168-170
            Public relations (PR), vagyis közönségkapcsolatok
170-172
               A szervezet egységes megjelenítése (corporate identity)
170-171
               Szponzorálás
171-172
         A marketingtevékenység ellenõrzése, értékelése
172-173
   5. Esettanulmányok
173-177
      Marketingötletek kis könyvtárak részére
173-174
      Christina Tovoté: A könyvtár a tiétek. Közművelődési könyvtári kampány Svédországban. 1992-1994
174-177
   Ajánlott irodalom
177-178
A könyvtári menedzsment időszerű kérdései 1 - 30 fólia