A magyarok tetteiről corvina logo

Szerző: Anonymus
További szerző: Mika Sándor
Cím: A magyarok tetteiről
Alcím: Béla király névtelen jegyzőjének könyve
Fordító: Szabó Károly
Megjelenési adatok: Lampel Robert (Wodianer F. és fiai) R.T. könyvkiadóvállalata, Budapest, [1898].
Megjegyzés: A kötet karakterfelismert szövegét a pécsi KEREK VILÁG ALAPÍTVÁNY munkatársa, Rauschenberger Éva önkéntes felajánlásban javította!

coverimage Mint nemzeti történelmünk legrégibb kora, úgy hazai történetírásunk kezdete is homályba van burkolva. Hazai történetírásunk atyjának még csak nevét sem ismerjük. A legelső magyar ember által írott magyar történelmi munkát a névtelen jegyző munkájának, röviden Anonymus munkájának szoktuk nevezni. E munka «A magyarok tetteit» czímét viseli s tárgyát a honfoglalás története képezi. Bár hazafias lelkesedéssel, nagy nemzeti önérzettel van írva s krónikáink közül az egyetlen, mely a honfoglalás történelmével részletesen foglalkozik, nem volt elterjedve s csak egyetlen, a XIII. század végéről vagy a XIV. század elejéről származó kézirata maradt ránk, mely jelenleg a bécsi cs. és kir. udvari könyvtárban őriztetik. A mint azonban a mult században ismeretessé lett, egyszerre a magyar történetírás bibliájává emelték. Elbeszélése a honfoglalásról átment a jelen század első felében irott összes történelmi műveinkbe. Csak miután a század közepétől fogva többen — hazai és külföldi történetírók egyaránt — éles bírálat alá vették s elbeszélésének nagy tévedéseit, mondhatnók meseszerűségét kimutatták, vesztette el hitelét, mint elsőrangú kútfője a magyar honfoglalásnak. De értékét mint hazai történetírásunk legrégibb és kiváló emléke s mint történelmünk egyik becses forrása igen is megtartotta. Mint történelmi mű egységes, kerekded szerkezete és eleven előadása által magasan kiemelkedik a középkori száraz krónikák közül s ha nem is fogadhatjuk el forrásnak az általa tárgyalt honfoglalás korára, leírásában becses képét nyerjük az 1200 körüli Magyarországnak. A mit a könyv írója az új haza kiterjedéséről, helyrajzáról, részben néprajzáról, Árpád fejedelmi állásáról, a fejedelem és alattvalók viszonyáról elbeszél, abban a XIII. század küszöbén álló Magyarország hely- és néprajza és közjogi viszonyai tükröződnek vissza. A dolog természetében rejlik, hogy egy ily kiváló történelmi mű szerzőjének kiléte sokat foglalkoztatta történettudósainkat s nagyon sokat igyekeztek.a szerző személyét körülvevő homályt eloszlatni. Viszont az is természetes, hogy biztos alap hiányában mindaz, mit eddig a szerző személyéről tudni véltek vagy vélnek, nem egyéb, több vagy kevesebb elmésséggel felállított, több vagy kevesebb valószínűséggel dicsekvő hypothe-sisnél.
Kategóriák: Történelem
Tárgyszavak: Forráskiadvány, Magyarország története, Honfoglalás, Gesta, Magyar őstörténet
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Tartalomjegyzék