A társas lény corvina logo

Szerző: Aronson, Elliot
Szerkesztő: Endreiné Szemők Ildikó
További szerző: Erős Ferenc
Cím: A társas lény
Fordító: Erős Ferenc
Megjelenési adatok: KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft., Budapest, 2001. | ISBN: 963-224-586-5
Megjegyzés: Tizenkettedik, átdolgozott kiadás

coverimage A társas lény első magyar kiadása csaknem negyedszázaddal ezelőtt, 1978-ban jelent meg. Az első kiadás rövid idő alatt elfogyott, s így 1980-ban sor került a második - változatlan - kiadásra is. 1987-ben látott napvilágot a könyv harmadik, átdolgozott és bővített magyar kiadása, amely az 1984-es amerikai kiadáson alapul. Az 1987-es magyar kiadás azóta szinte minden évben újra megjelent - Aronson könyve messze a legsikeresebb és legnépszerűbb magyar nyelvű szociálpszichológiai könyvvé vált. Egyetemi és főiskolai hallgatók nemzedékei tanultak belőle, és a szociálpszichológia alkalmazásának legkülönbözőbb területein - így például a nevelőmunkában, a tömegkommunikációban, a reklám-, marketing- és PR-tevékenységben, a közvélemény és az előítéletek kutatásában - került felhasználásra. A mostani kiadás, amely az 1999-es amerikai kiadás alapján készült, nagymértékben eltér az előzőektől. Bővült egy teljesen új fejezettel (A társas megismerés), de a meglévő fejezetek is jelentős mértékben módosultak. A szemléletmód és a tudományos törzsanyag természetesen nem változott, de az elméleti és a kísérleti háttér sok tekintetben megújult vagy kiegészült. Aronson az elmúlt évek szociálpszichológiájának számos kutatási eredményét is feldolgozta. Lépést tartva az amerikai társadalom átalakulásával, és általában korunk politikai fejleményeivel, társadalmi, technológiai, gazdasági és ökológiai változásaival, a könyv példaanyaga is nagymértékben felfrissült: Az 1970-es évek végétől, amikor az első magyar kiadás megjelent, napjainkig igen nagy változások mentek végbe a szociálpszichológiában. A korábban egyoldalúan amerikai dominanciájú tudományágban egyre erőteljesebben jelentkeztek az európai kutatási irányok, és megdőlt a kísérleti módszer egyeduralma is. A legmodernebb szociálpszichológiában egyre inkább teret hódítanak a különféle konstrukcionista és narratív megközelítések. Aronson részben ezeket az újabb fejleményeket is beépíti, így például a brit szociálpszichológiai iskolának a „mi-csoport” hatásával kapcsolatos elgondolásait vagy a társas emlékezés konstrukciójával kapcsolatos kutatásokat. Ugyanakkor azonban Aronson ma is - Kurt Lewin és Leon Festinger követőjeként - elsősorban az amerikai kísérleti tradíció képviselője. Könyve azt bizonyítja, hogy ez a hagyomány is képes a megújulásra, és a kísérletek, illetve a belőlük levonható tanulságok egy sor olyan társadalmi jelenséget világíthatnak meg, amely mindannyiunkat foglalkoztat: a konformizmus, az előítélet, az agresszió, a reklám és a tömegkommunikáció hatása stb. A társas lény eme legújabb, felfrissült magyar kiadását is azzal ajánljuk a hazai olvasó figyelmébe, hogy benne az amerikai szociálpszichológia egyik legrangosabb és legeredetibb művelője ad áttekintést tudományágáról - könnyed, színes, olvasmányos stílusban, de mindvégig következetesen ragaszkodva humanista eszményeihez és a nálunk még kevéssé meggyökerezett „politikai korrektséghez” éppúgy, mint a tudományág szakmai és etikai követelményeihez.
Kategóriák: Pszichológia
Tárgyszavak: Oktatás, Szociálpszichológia, Kommunikáció, Média, Megismerés, Előítélet, Agresszió, Szeretet
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Védett tartalom, csak terminálról érhető el.

Tartalomjegyzék

Címlap
Copyright/impresszum
Tartalom
7-9
Előszó a magyar kiadáshoz
11-12
Köszönetnyilvánítások
13-15
Miért írtam ezt a könyvet?
17-20
1. fejezet: Mi a szociálpszichológia?
23-31
   Egy meghatározás
26-29
   Nem feltétlenül őrült, aki őrült dolgokat művel
29-31
2. fejezet: A konformitás
33-71
   Mi a konformitás?
38-42
   A konformitást növelő és csökkentő változók
42-45
   Jutalom és büntetés - vagy információ
45-52
   Válaszok a társas befolyásolásra
52-57
   Az engedelmeskedés mint a behódolás egyik formája
57-63
   A „bele nem keveredő” néző mint konformista
63-70
   Egy etikai megjegyzés
70-71
3. fejezet: A tömegkommunikáció, a propaganda és a meggyőzés
73-121
   A média útján teqedő járványok
77-80
   A politikusok mint szórakoztatók
80-81
   A tömegkommunikációs felszólítások hatékonysága
81-84
   Oktatás vagy propaganda?
84-86
   A meggyőzés két fő útja
86-87
   A kommunikáció forrása
87-95
   A kommunikáció természete
95-110
   A közlés befogadójának sajátosságai
110-115
   Mennyire működnek elveink a gyakorlatban?
115-121
4. fejezet: A társas megismerés
123-185
   Hogyan adunk értelmet a világnak?
125-129
   A kontextus hatása a társas ítéletre
129-140
   Ítéleti heurisztikák
141-148
   A kategorizáció és a társas sztereotípiák
148-152
   Az emlékezés mint rekonstrukció
152-155
   Az önéletrajzi emlékezés
155-161
   Konzervatív-e az emberi megismerés?
161-164
   Miképpen irányítják viselkedésünket attitűdjeink és vélekedéseink?
164-170
   A torzulások három lehetséges fajtája a társas jelenségek magyarázatában
171-185
5. fejezet: Az önigazolás
187-253
   A disszonanciacsökkentés és a racionális viselkedés
197-199
   A disszonancia mint a döntés következménye
199-204
   A visszavonhatatlanság jelentősége
204-208
   Az elégtelen igazolás pszichológiája
209-223
   Az erőfeszítés igazolása
223-227
   A kegyetlenség igazolása
227-232
   Az elkerülhetetlenség pszichológiája
233-235
   Az önértékelés jelentősége
235-237
   A disszonancia fiziológiai és motivációs hatásai
237-238
   Kritikai megjegyzések a kognitív disszonancia elméletéről
239-246
   A disszonanciaelmélet gyakorlati alkalmazása
246-252
   Nemcsak összhanggal él az ember
253
6. fejezet: Az emberi agresszió
255-299
   Az agresszió meghatározása
256-257
   Ösztönös-e az agresszió?
257-262
   Hasznos-e az agresszió?
262-270
   Az agresszió okai
270-290
      Idegrendszeri és kémiai okok
271-274
      A frusztráció és az agresszió
275-278
      A társas tanulás és az agresszió
278-290
         A társas tanulás, az erőszak és a média
280-290
   Hogyan lehetne mérsékelni az erőszakot?
290-299
7. fejezet: Az előítélet
301-359
   A sztereotípiák és az előítélet
302-308
   Sztereotípiák és attribúciók
308-313
   Az áldozat hibáztatása
313-315
   Az előítéletek és a tudomány
315-317
   Az előítélet rejtett hatásai
317-324
   Az előítélet és a média
324-328
   Az előítélet okai
328-341
   A jog megváltoztatja az erkölcsöket
341-349
   Egy lehetséges megoldás: a kölcsönös függés
349-359
8. fejezet: Szeretet, szerelem és a személyközi érzékenység
361-417
   Dicsérni és szívességet tenni
364-370
   Személyes tulajdonságok
370-381
   Hasonlóság és vonzódás
381-382
   Szeretni és szeretve lenni: az önértékelés szerepe
383-387
   Az elismerés fokozása és visszavonása
387-392
   Szerelem és intimitás
392-404
   Intimitás, autenticitás és kommunikáció
404-412
   A hatékony kommunikáció jellemzői
412-417
9. fejezet: A szociálpszichológia mint tudomány
419-443
   Mi a tudományos módszer?
420-422
   Az elmélkedéstől a kísérletezésig
422-427
   A véletlenszerű besorolás fontossága
427-431
   A kísérleti szociálpszichológia kihívása
431-435
   Etikai problémák
435-441
   A kellemetlen igazságok felfedezésének erkölcsi problémái
441-443
Jegyzetek
445-500
Glosszárium
501-509
Névmutató
511-516
Tárgymutató
517-528