Az idők jelei, 2016 corvina logo

Cím: Az idők jelei, 2016
Megjelenési adatok: Kairosz, Budapest, 2016. | ISBN: 978-963-662-866-6

coverimage (...) Világunk válaszutak előtt áll. Csak egy dolog biztos, az, hogy az eddigi régi módon nem mehet tovább békésen az emberiség. A hagyományos értékkonzervatív életformánkat felborította az üzlet és haszon, valamint a mindent megengedő szabadossággá züllött, egykor értékelvű liberalizmus. A póthitekbe bódult világ – tudomány, technika – erkölcs nélkülivé vált, s egyre nagyobb feszítő egyenlőtlenségeket produkál. A világ európai részén demográfiai hanyatlás, a többi részen pedig egyre kezelhetetlenebb túlnépesedés jelentkezik. Az értékválság azonban nemcsak globális problémákat okoz, hanem egyéni és családi bajokat is. Miután eltűnőben van az észfelettiben gyökerező törvény- és szabályvilág, előtérbe kerülnek az önző, egyéni érdekek és a magánvállalkozási haszon. Az önkorlátozás klaszszikus keresztény céljai egy véges erőforrásokkal rendelkező Földön már alig számítanak. Mindez súlyos szűkösségi konfliktusokat (pl. víz) vetít előre. Az élet különböző területein a kereszténységnek ma is érvényes tanításai vannak, de az emberi (eredendő) bűn, az Isten helyére ülés mindig megkérdőjelezte ezeket. A „modern” kor ész kultusza pedig egyenesen elvetette. Ma már a kereszténység elavult, „korszerűtlen” eszmekör, törvényeinek idézése agresszió a „modern” ember szabadsága ellen. Miközben a kereszténység hite kétezer éves visszaigazolódásokat jelent. Ezeket próbáljuk meg tematikusan felvázolni úgy, hogy tiszteletben tartjuk a másféle felfogásokat is, de elsődlegesen azért nemzeti közösségünk fennmaradását és virágzását tartva szem előtt. Ezt a célt véleményünk szerint elsősorban az értékelvű teljesítményelv segítheti elő, amelynek megvalósítása az identitás és a szolidaritás jegyében sikerülhet. Sajnos, az utolsó évtizedekben mindkét jellemző az amúgy is individualista magyarságnál folyamatosan gyengül, ahogyan a családok kohéziója, a műveltség iránti igény és a társadalmi egészség is. S ma – negyedszázaddal a kommunizmus után – már nem magyarázat minderre a múlt. Még leginkább a múltban tudatosan szétvert egyházak gyengesége magyarázható innen (pl. paphiány a római katolikusoknál, hitelességi deficitek). A magyar viszonyok persze szoros párhuzamban vannak az európai folyamtokkal is. S ezért nehéz ellenállni a nyugati értéktelen divat tendenciáknak. Az egyik legfontosabb életszférában, az oktatásban például tragikusan esik a színvonal, bár ez komplex folyamat. A magyar demográfiai tendenciák – az utóbbi idők javulása ellenére – tragikusak. A rendszerváltoztatás mikéntje (privatizáció, nyugati beavatkozás), a több százezer munkahely megsemmisülése máig nem jött rendbe.

Védett tartalom, csak terminálról érhető el.

Tartalomjegyzék

Borító
Címlap
A kiadásban együttműködő civil szervezetek
Copyright / impresszum
Tartalom
[5]-6
Tőkéczki Lászó: Az idők jelei
[7]-9
Kulin Ferenc: Nemzettudat
[11]-15
   Mi a nemzet?
[11]-12
   A nemzettudat változatai
12-13
   Nemzettudat és személyiség
14
   Nemzettudat és nemzetpolitika
15
Frivaldszky János: Közjó és közügyek
[17]-21
   Bevezetés
[17]
   Közpénzek
[17]-18
   Szubszidiaritás
18-19
   Választás, kormányalakítás
19-20
   Ellenzék, hatalommegosztás
20
   Párbeszéd
20-21
   Civil társadalom
21
Frivaldszky Edit: Életvédelem
[23]-27
   Bevezetés
[23]
   Abortusz
[23]-25
   Eutanázia és Eugenika
25-26
   Család és közösség
26-27
   A keresztények felelőssége
27
Nemes Csaba – Rohály Gábor: Fenntartható fejlődés - teremtésvédelem
[29]-34
   Globális felmelegedés és egyéni felelősség
[29]-30
   Hazánk természeti kincsei és védelmük
30
   Ökológiai megtérés
31
   Közösség és szolidaritás
31-32
   Felelős fogyasztás
32-34
Tokár János: Egyházi élet
[35]-39
   A keresztény embert érintő mindennapos hatások
[35]-36
   Az egyház belső élete
36-37
   Az egyházak társadalmi élete
37-38
   Ökumenizmus, közélet, nemzeti összetartozás
39
Gaál Péter – Pásztélyi Zsolt – Szalai Márta: Egészségügyi alapellátás, szakellátás
[41]-45
   Bevezetés - keresztény alapelvek
[41]-42
   Rendszerproblémák és lehetséges megoldásaik
42-44
   Az ápolópálya
45
Lakner Zoltán Lehel: Szociálpolitika
[47]-51
   Bevezetés
[47]
   Ellátórendszer és életszínvonal
48-49
   Felzárkózás
49-50
   Középosztály
50-51
   Egyéni és közösségi felelősségvállalás
51
Járóka Lívia: A romák Magyarországon
[53]-58
   Bevezetés
[53]-54
   Felzárkózás és integráció
54-55
   Finanszírozás, megvalósítás, értékelés
56
   Roma értelmiség
57
   Roma kultúra
58
Illés Boglárka: Ifjúság
[59]-63
   Bevezetés
[59]-60
   Ifjúság és digitális technológia
61-62
   Közösségek
63
Baritz Sarolta Laura: Etikus gazdaság
[65]-68
   Gazdaság és értékrend
[65]-66
   A struktúra és az ember kapcsolata
66
   Régi- új gazdasági paradigma
67-68
Fodor István: Innováció
[69]-74
   Bevezetés
[69]
   A KFI ágazat
[69]-71
   A kormány innovációs programja
71-72
   Oktatáspolitika, tudománypolitika
73-74
Balázs Ervin: Élelmiszergazdaság
[75]-79
   Hazai lehetőségek versus import
[75]
   Feldolgozottsági fok
76-77
   Értékesítési csatornák
77
   Élelmiszerbőség, pazarlás, elosztási aránytalanságok
[78]
   Hazai bőség versus globális élelmiszerhiány
78-79
Nyiri János: Korrupció
[81]-85
   Bevezetés
[81]
   Korrupció, közjó, kormányzat
[81]-82
   Korrupció és személyes felelősség
83
   A közszféra és a politika finanszírozása
83-84
   Nyilvánosság
84-85
Cservák Csaba – Szmodis Jenő: Jogalkotás
[87]-92
   Jogalkotás és szuverenitás
[87]-88
   Közjó, egyéni szabadság, társadalmi béke
88-89
   Erkölcs
89
   Jogalkotás és jogalkalmazás
89-91
   Kétkamarás parlament
92
Fodor Pál – Speidl Bianka: Migráció
[93]-97
   A migrációról általában - A jelenlegi migrációs hullám jellege
[93]-94
   Migráció és gazdaság
94-95
   Integráció
95-96
   Biztonság
96-97
Bodrogi Richárd – Gyöngy Ádám: Társadalmi kommunikáció
[99]-103
   A kommunikációs szféra mint hatalmi ág
[99]-100
   A kereskedelmi média
100
   A közszolgálati média
101
   Az online szféra és a hitelesség
101-102
   Valós és virtuális közösségek
102-103