Bevezetés az információkereső nyelvek elméletébe és gyakorlatába corvina logo

Szerző: Barátné Hajdu Ágnes
További szerző: Babiczky Béla
Cím: Bevezetés az információkereső nyelvek elméletébe és gyakorlatába
Megjelenési adatok: Universitas Kiadó, Budapest, 1998. | ISBN: 963-9104-20-5

coverimage A könyvtári, dokumentációs és információs tevékenységekre való felkészülésben az információkereső nyelvek tanulmányozásának kiemelkedő fontossága van. Az információs bázis (könyvgyűjtemény, folyóiratok, kutatási jelentések stb.) gyűjtése, tárolása, nyilvántartása, tartalmi elemzése, majd az információk felhasználása szempontjából alapvető jelentőségű az információkereső nyelvekben való elméleti és gyakorlati jártasság. Ismeretük a könyvtárak, dokumentációs intézmények és más dokumentumgyűjtemények, valamint adattárak hatékony tájékoztatásában nélkülözhetetlen. A művelődés- és tudománytörténet, a gazdaság- és technikatörténet tanulsága szerint az információk tárolásának és a rájuk épülő tájékoztatásnak a módszerei az évszázadok során korukat tükröző hatalmas változáson mentek keresztül, de számos olyan jellemzőjük is felismerhető, amely az emberi gondolkodás (a fogalomalkotás és a nyelv) maradandó sajátossága. A gyakorlati célok és tapasztalatok mellett már a kezdeti korszakokban is elméletileg tisztázott filozófiai és módszertani nézetek fogalmazódtak meg. Az információkeresés alapja minden korban a rendezettség és a kezelhetőség volt. Előfeltételei a történelem során jelentősen változtak. A legrégibb időszakokban az irodalomban kialakult tevékenységi formák, műfajok, oktatási rendszerek, illetve az ezek alapját képező tudományfelosztási elvek alakították ki a tájékoztatás célját szolgáló könyvtári és bibliográfiai osztályozási rendszereket (szakrendszereket), ezeknek az új korban klasszikus, széles körben elterjedt módszerei fogalmazódtak meg. Az osztályozás történetében a 19., majd a 20. század fordulópontot jelentett. Kialakult az információkeresést tudományosan megalapozó osztályozáselméleti kutatás és irodalom. Mindezek a tényezők filozófiai, logikai, nyelvészeti, tudományrendszerezési és tudományszervezési elvekkel alátámasztva igyekeztek követni a kor művelődés-és tudománytörténeti fejlődését, s egyben tükrözték a tudomány és technika haladását is. Az előbbiekből következően jegyzetünk tárgyalja az információk tartalmi megközelítésének kérdéseit, az osztályozás logikai és matematikai alapelveit, a könyvtári és bibliográfiai szakrendszerek típusait, tisztázva az ezekkel kapcsolatos alapfogalmakat is. A tudományfelosztáson alapuló osztályozási rendszerek (szakrendszerek) fejlődéstörténetén keresztül bemutatja a régebbi keletkezésű szakrendszereket, ezzel is illusztrálva a különböző korokban lévő tartalmi feltárást szolgáló rendszerek átalakulását, fejlődését kiváltó egyes meghatározó tényezők (filozófiai álláspontok, tudományfejlődés, oktatási rendszer, dokumentumok mennyiségi és minőségi mutatói stb.) hatását. Részletesen ismertetjük a 19. század végétől keletkezett fontosabb, napjainkban is használt, vagy hatásában érzékelhető jelentős könyvtári és bibliográfiai szakrendszereket, majd tárgyaljuk a nyelvi eszközökkel megvalósuló információkeresés (tárgyszavas osztályozás, indexelési eljárások, tezauruszos információtárolás és -keresés, szintaktikus nyelvek) kérdéseit, újabb eredményeit és alkalmazásukat a számitógépes feldolgozásokban.
Kategóriák: Könyvtár- és Információtudomány
Tárgyszavak: Információkereső nyelv, Könyvtári osztályozás, Információ
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Védett tartalom, csak terminálról érhető el.

Tartalomjegyzék

Címlap
Copyright/Impresszum
Tartalomjegyzék
Bevezetés
7-8
1. A tudományok fejlődése és az információk
9-20
   1.1 Az információk tartalmi megközelítése. A dokumentum és a nyelv
9-13
      1.1.1 A tartalmi feltárás szintjei
10-11
      1.1.2 Feltártsági mutatók
11-12
      1.1.3 A dokumentum és a nyelv
12-13
   1.2 Az információk tárolása és visszakeresése
13-20
      1.2.1 Az információ fogalma
13-16
      1.2.2 Az információk tárolása
16-20
         1.2.2.1 A hagyományos könyvtári nyilvántartási rendszerek, a katalógusok
17-20
2. Osztályozás
21-34
   2.1 Az osztályozás logikai és matematikai alapelvei
24-34
      2.1.1 A fogalom
24-28
         2.1.1.1 A fogalom tartalma és terjedelme
26-27
         2.1.1.2 A kategóriák
27-28
      2.1.2 Az osztály
28-32
         2.1.2.1 Műveletek osztályokkal
28-31
         2.1.2.2 A meghatározás szerepe az osztályozásban
32
      2.1.3 A relációk
32-34
3. A könyvtári osztályozás fogalma és tipológiája
35-44
   3.1 Osztályozáselméleti iskolák
35-38
      3.1.1 Tudományfelosztáson alapuló osztályozások
35-36
      3.1.2 Nyelvészeti irányzat
36-38
      3.1.3 A statisztikai iskola
38
   3.2 A könyvtári osztályozás célja
38
   3.3 Az osztályozási rendszerek, információkereső nyelvek tipológiája
39-44
      3.3.1 Az alkalmazott nyelv szerint
39-40
      3.3.2 Az osztályozási módszerek szerint
40-41
      3.3.3 Mélységük szerint
41-42
      3.3.4 Szerkezetük szerint
42
      3.3.5 Tartalmuk szerint
42
      3.3.6 Az automatizálás mértéke szerint
43
      3.3.7 A felhasználás célja szerint
43-44
4. A tudományfelosztáson alapuló osztályozási rendszerek története
45-163
   4.1 Ókori szakrendszerek
45-52
      Összefoglalás
52
   4.2 Középkori szakrendszerek
53-59
      4.2.1 Középkori tudományfelosztási törekvések
53-55
      4.2.2 Középkori könyvtárak szakrendszerei
55-59
         Richard de Fournival osztályozása
57-59
         Összefoglalás
59
   4.3 Osztályozási rendszerek a 15. század végétől a 19, század közepéig
60-85
      4.3.1 Osztályozási rendszerek a 15. század végétől a 18. század közepéig
63-70
      4.3.2 Osztályozási rendszerek a 18, század közepétől a 19. század közepéig
71-85
         Összefoglalás
85
   4.4 Osztályozási rendszerek a 19. század közepétől napjainkig
85-155
      4.4.1 Dewey Tizedes Osztályozása
90-95
      4.4.2 Brown osztályozási rendszerei
95-97
      4.4.3 Cutter Kiterjeszthetö Osztályozása
98-103
      4.4.4 A Library of Congress osztályozási rendszere
104-112
      4.4.5 Ranganathan Kettőspontos Osztályozása
113-124
         A Kettőspontos Osztályozás kidolgozása és alapelvei
113-114
         A Kettőspontos Osztályozás fő osztályai
114-117
         A jelszerkesztés módszere
118
         Az öt alapkategória (PMEST)
118-119
         Az osztályozás folyamata a facettaelemzéssel
119-123
         A Kettőspontos Osztályozás betűrendes indexe
123
         A Kettőspontos Osztályozás jelentősége
124
      4.4.6 Bliss Bibliográfiai Osztályozása
124-131
      4.4.7 Egyetemes Tizedes Osztályozás
131-152
         4.4.7.1 Az ETO keletkezése
131-133
         4.4.7.2 Az ETO kritikája
133-134
         4.4.7.3 Az ETO táblázatainak típusai
134-135
         4.4.7.4 Az ETO struktúrája és jelzetelése
135-140
         4.4.7.5 Az ETO fejlesztése és korszerűsítése
140-150
         4.4.7.6 Az ETO elterjedése a világon
151-152
            Összefoglalás
152
      4.4.8 A szovjet Könyvtári-Bibliográfiai Osztályozás
152-155
   4.5 Összefoglalás és kitekintés
156-157
   4.6 Időrendi áttekintés
157-163
5. A nyelvészeti irányzat képviselői
164-195
   5.1 A tárgyszavas osztályozás és a tárgyszókatalógusok
164-174
      5.1.1 A tárgyszó kiválasztása
166-170
         Mi lehet tárgyszó?
166-167
         5.1.1.1 A tárgyszóalkotás tartalmi követelményei
167-168
         5.1.1.2 A tárgyszóalkotás formai szabályai
169-170
      5.1.2 A tárgyszókatalógusok típusai és szerkesztése
170-173
         A tárgyszókatalógusok szerkesztése
174
   5.2 Az indexek
174-180
      A gépi indexek jellemzői
175
      5.2.1 Címindex
175-178
         5.2.1.1 KWIC index
176-177
         5.2.1.2 KWOC index
177-178
      5.2.2 Tárgyi index
178-179
         5.2.2.1 Permutált tárgyi index
178-179
         5.2.2.2 A PRECIS index
179
      5.2.3 Hivatkozási index
180
   5.3 Az információkereső tezaurusz
180-190
      5.3.1 Az információkereső tezaurusz fogalma és alkalmazása
181
      5.3.2 A tezauruszkészítés menete
181-183
      5.3.3 A lexikai egységek formája
183
      5.3.4 A szemantikai egységesítés
183-184
      5.3.5 A tezauruszcikkek szerkezete
184-187
         A tezaurusz relációi
185-187
            1. Szinonima (L-H reláció)
185
            2. Fölé- és alárendeltségi/generikus, nem - faji/(F-A) reláció
185-186
            3. Egész-rész/szerkezeti/(T-P) reláció
186
            4. Rezultáns és előfeltétel (R-E) reláció
186-187
            5. Rokonsági (X) reláció
187
      5.3.6 A tezaurusz felépítése
188-190
   5.4 A szintaktikus információkereső nyelvek
190-195
      5.4.1 A PRECIS
192-195
6. Statisztikai irányzat
196-201
   6.1 Automatikus osztályozás
198-201
7. Függelék
202-224
   7.1 Az ETO létrejötte és Magyarország
202-203
   7.2 Az ETO Magyarországon
203-212
   7.3 Az osztályozás módszerei ETO jelzetekkel
212-215
      7.3.1 Az ETO jelzetek szerkesztése
213-215
         Külső forrásból származó jelzetek
215
      7.3.2 Az alosztások használata
216-224
         7.3.2.1 A speciális alosztások
216-217
         7.3.2.2 Általános alosztások
217-224
            Nem önálló általános alosztások
217-219
            Önálló általános alosztások
219
            Földrajzi alosztás
220-221
            Idő szerinti alosztás
221-222
            Formai alosztás
222
            Nyelvi alosztások
222-223
            Népi (etnikai) alosztások
223-224
      7.3.4 A katalógusba sorolás szabályai
224