Kép, fenomén, valóság corvina logo

Szerkesztő: Bacsó Béla
További szerzők: Bacsó Béla ; Husserl, Edmund; Fink, Eugen; Sartre, Jean-Paul; Merleau-Ponty, Maurice; Waldenfels, Bernhard; Blumenberg, Hans; Marin, Louis; Wollheim, Richard; Boehm, Gottfried; Imdahl, Max; Gadamer, Hans-Georg; Lüdeking, Karlheinz; Kibédi Varga Áron; Man, Paul De; Mitchell, W. J. Thomas; Danto, Arthur C.; Eifert Anna
Cím: Kép, fenomén, valóság
Fordítók: Gács Anna ; Házas Nikoletta; Hegyessy Mária; Horváth Csaba; Horváth Károly; Németh Andrea; Papp Zoltán; Pálfalusi Zsolt; Poprády Judit; Rózsahegyi Edit; Sajó Sándor; Somlyó Bálint; Szávai Dorottya; Szécsenyi Endre
Megjelenési adatok: Kijárat Kiadó, Budapest, 1997. | ISBN: 963-9163-00-X
Megjegyzés: Megjelent a Művelődési és Közoktatási Minisztérium támogatásával a Felsőoktatási Pályázatok Irodája által lebonyolított felsőoktatási tankönyvtámogatási program keretében. A könyv megjelenését segítette továbbá a Nemzeti Kulturális Alap és a Magyar Könyv Alapítvány.

coverimage A kötetben található írások a címként megadott hármas, jóllehet teljességgel el nem különíthető problémának egy sajátos metszetét adják. Ezt a problémaegyüttest másként megjelenítésnek vagy reprezentációnak is nevezhetnénk, ez ugyanis az a titkos összekötő kapocs, amely a fenomenológiai, a művészettörténeti, az esztétikai, az irodalomelméleti írásokat kötetbe rendezhetővé teszi. A kötet természetesen nem pótolhatja a magyar könyvkiadás számos hiányát, például azt, hogy nem léteznek fordításban Edmund Husserl alapvető művei, s persze ez elmondható az ő előadásai és írásai nyomán a század egészére kiterjedő nagy hatású fenomenológiai továbbértelmezésekről is (E. Fink, M. Merleau-Ponty, J. P. Sartre stb., hogy csak az itt szereplő gondolkodókra utaljak). Az írások egy jelentős részében ennek a hatásnak a nyomai egyértelműen kiolvashatóak. A fenomenológia érintkezése, direkt vagy indirekt kapcsolódása a művészet problémáihoz nem új keletű (elég Roman Ingardennek Az irodalmi műalkotás című munkáját említeni, amit Bonyhai Gábor fordításában olvashatunk). Engedjék meg, hogy a magyar megjelenésére váró Merleau-Ponty főmű, a Phénoménologie de la Perception (Gallimard 1945) előszavából idézzek, ugyanis igen érdekesen tárja elénk fenomenológia és művészet viszonyát: „A fenomenológiai világ nem egy előzetesen adott lét értelmezése, hanem a lét alapítása; a filozófia pedig nem egy előzetesen adott igazság visszatükrözése, hanem a művészethez hasonlatosan, az igazság realizációja." Persze a művészet történetében jártas olvasó Merleau-Ponty kedves festőjének, Cézanne-nak a kifejezését hallja a szövegben, s tudjuk egyik még korábbi esszéjében (Le doute Cézanne in. Sens et Non-Sens Editions Nagel 1948.) is ehhez a felfogáshoz fordult, kijelentve, „hogy annak kifejezésre juttatása, ami egzisztál, végtelen feladat". A művészettörténész Gottfried Boehm sem riad vissza attól, hogy a francia filozófussal együtt fogalmazza meg a képről és megjelenítésről vallott felfogását: Merleau-Ponty eredendő észlelésről (la perception primordial) beszélt, elutasítva azt, hogy a dolgokat érzéki adatok alapján ragadjuk meg. A dolog, a megjelenített mint egy „centrum köré szervezett" és „ez a tagolatlan egész (tout indivisible) a festészet tulajdonképpeni tárgya, ha nem leképezni akar valami már tudottat és ismertet. De ezt a belátást - ami a valóságost teljes telítettségében birtokolja - meg is kell jeleníteni, amiben a filozófus és a festő egyaránt egy végtelen feladatot lát." (Boehm: Paul Cézanne Montagne Sainte-Victoire Insel Verlag 1988.)
Kategóriák: Képző-, vizuális művészet
Tárgyszavak: Irodalomelmélet, Esztétika, Képzőművészetelmélet, Fenomenológia
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Védett tartalom, csak terminálról érhető el.

Tartalomjegyzék

Borító
Címlap
Impresszum
Bacsó Béla: A válogatáshoz
5-[8]
Edmund Husserl: Fantázia, képtudat, emlékezet
9-[46]
   A szemléleti megjelenítések fenomenológiájához
9-[46]
      A fantáziában és az emlékezetben történő reprezentáció elméletétől a reprodukció, illetve a kettős megjelenítés tanának bevezetéséig (Kb. 1904 és 1909, esetleg 1912 között keletkezett szövegek.)
9-23
      A képtudat és a fiktumtudat tanához (Valószínűleg 1912-ből származó szövegek)
23-28
      LII Melléklet
28-29
      LIII. Melléklet
29
      LIV. Melléklet
30
      LV. Melléklet
30-31
      Fantázia-semlegesség (1921/1924)
31-44
      LXIV. Melléklet
44-45
      LXV. Melléklet
45-[46]
Eugen Fink: Megjelenítés és kép
47-96
   Adalkékok a nem-valóság fenomenológiájához
47-96
      Bevezetés
47-58
         1.§ Megjelenítés és kép
47-48
         2.§ A tematikus fenomének előzetes megértésének ténye
48-50
         3.§ A fenomenológiai megértés feladata
51-53
         4.§ A fenomenológiai redukció
53-55
         5.§ A redukció szituációja
55-56
         6.§ A fenomenológiai elemzés sajátszerűsége
56-58
         7.§ A vizsgálódás célkitűzése és vázlata
58
      Első rész: A tematikus fenomének aktusintencionális értelmezése mint vezérfonal a konstitutív problematika kivetítő-felvázolásához
59-96
         I.fejezet: A megjelenítések előzetes elemzése
59-89
            8.§ A transzcendetális élményfolyam mint jelenlévőségek és megjelenítések egységek
59-60
            9.§ A megjelenítések elhatárolása az időhorizont-tudattól
60-63
            10.§ Áttérés a konkrét elemzésekre
63-64
            11.§ A visszaemlékezés általános intencionális lényege
64-65
            12.§ Az emlékvilág és az emlékvilág-én
65-67
            13.§ A visszaemlékezésnek az aktuális viágra való orientáltsága
67-68
            14.§ A visszaemlékezés modalizálásai
68-69
            15.§ Az emlékezés végrehajtásának lényegi iránya
69-70
            16.§ A múlt teljessége és ennek viszonya a visszaemlékezéshez
70-71
            17.§ Az előre-felidézés általános lényege
71-73
            18.§ A jelenfelidézés problémájának exponálása
73-74
            19.§ A jelenfelidézés
74-75
            20.§ A fantázia
75-77
            21.§ Áttérés új elemzésekre. A megjelenítések iteratív viszonyai
77-78
            22.§ A megjelenítések egologikus végrehajtásmóduszai
78-82
            23.§ A fiktumok mint tárgyak
82-83
            24.§ A megjelenítés mint eredendő hozzáféréstudat
83-84
            25.§ A pusztán-szignitív megjelenítések
84-86
            26.§ Az álom mint megjelenítés
86-88
            27.§ Az eddigi elemzés sajátos előzetessége
88-89
         2.fejezet: A képtudat előzetes elemzése
89-96
            28.§ Nem-valóság és semlegességmodifikáció
89-90
            29.§ Semlegességmodifikáció és képtudat
90-92
            30.§ A tiszta képfenomén előállításának nehézségei
92-93
            31.§ A képfaktum mint a reális „hordozó” és a „képvilág” egysége
93-94
            32.§ A képvilág
94-95
            33.§ A hordozó „elfedettsége”
95
            34.§ A kép mint „ablak” a képvilágra
95-96
Jean-Paul Sartre: A kép intencionális szerkezete
97-141
   I.Leírás
97-108
      I. A módszer
97-98
      II. Első jellegzetesség: a kép mint tudat
98-100
      III. Második jellegzetesség: a kvázi-megfigyelés jelensége
101-104
      IV. Harmadik jellegzetesség: a képalkotó tudat semmiként állítja elő tárgyát
104-106
      V. Negyedik jellegzetesség: a spontaneitás
106-107
      Konklúzió
107-108
   II. A kép családja
108-115
      Kép, portré, karikatúra
109-112
      A jel és a portré
112-115
   III. A jeltől a képig: az imitációk tudata
115-119
   IV. A jeltől a képig. A sematikus rajzok
119-124
   V. Arc a lángban. Folt a falon. Ember formájú szikla
124-126
   VI. Hipnagogikus képek. Kávézaccban, kristálygömbben látott jelenetek és személyek
126-137
   VII. A portrétól a mentális képig
138-139
   VIII. A mentális kép
139-141
Maurice Merleau-Ponty: A közvetett nyelv és a csend hangjai
142-177
Bernhard Waldenfels: A lét szétrobbanása
178-190
   A tapasztalat ontológiai értelmezése a festészet vezérfonalán
178-190
      I.
178-179
      II
180-182
      III
182-184
      IV
184-186
      V
186-190
Hans Blumenberg: „A természet utánzása"
191-219
      A teremtő ember eszméjének előtörténetéhez
191-219
      I
191-193
      II
193-197
      III
197-201
      IV
201-206
      V
206-210
      VI
210-215
      VII
215-218
      VIII
218-219
Louis Marin: A reprezentáció
220-228
   ( A kép és racionalitása)
220-228
   Tájékoztató jellegű bibliográfia
228
Richard Wollheim: Valamiként-látás, benne-látás és a képi reprezentáció
229-[241]
Gottfried Boehm: A képi értelem és az érzékszervek
242-253
   I.
244-246
   II.
246-250
   III.
250-253
Max Imdahl: Ikonika
254-[273]
   Képek és szemlélésük
254-[273]
Hans-Georg Gadamer: A kép és a szó művészete
274-284
Karlheinz Lüdeking: Irányok között
285-299
   Elmélkedések a „képek vitája” aktuális frontvonalairól
285-299
Kibédi Varga Áron: A szó-és-kép viszonyok leírásának ismérvei
300-[320]
   Viszonyok tárgyi szinten
302-317
   Metaviszonyok
317-318
   Hivatkozások
318-[320]
Paul De Man : Az olvasás (Proust)
321-337
W.J. Thomas Mitchell : Mi a kép?
338-369
   A képek családja
339-348
      A mentális kép: egy wittgensteiniánus kritika
343-348
   A verbális ábrázolás rövid története
348-357
   A képmás mint hasonlatosság
357-362
   A kép uralma
362-365
   A láthatatlan megfestése
365-367
   A kép és a szó
367-369
Arthur C. Danto: Művészet a művészet vége után
370-[380]
Eifert Anna: A kép az eltűnés esztétikájában
381-396
   Interaktív Environment mint kinesztetikus tapasztalati tér
381-396
      Képi dominancia valóságtapasztalatunkban
381-382
      Apparatív művészet és a komputerművészet releváns tulajdonságai
383-384
      A kép(ernyő)
385-386
      A kép mint interface
387-389
      Environment, mit az érzéki megismerés tapasztalati tere
389-393
      Az interakció haptikus érzéki minősége
393-396
Tartalom
A fordítás alapjául szolgáló művek
Kolofon
Hátsó borító