A gyermekkönyvtári munka alapjai corvina logo

Szerző: Balogh Ferencné
Cím: A gyermekkönyvtári munka alapjai
Sorozatcím: Az iskolarendszeren kívüli könyvtári szakképzés füzetei | Sorozat szerkesztő: Papné Angyal Ágnes
Megjelenési adatok: Könyvtári Intézet, Budapest, 2004. | ISSN: 1587-8651 | ISBN: 963-201-612-2

coverimage A települési könyvtárak olvasóinak igen jelentős hányada gyermek és fiatal. „E nyitottabb és kevesebb tapasztalattal rendelkező korosztálynál a könyvtár nemcsak a dokumentumhoz juttatásáért felelős, hanem azért is, hogy értékes dokumentumhoz jussanak hozzá, hogy kialakuljon olvasási kultúrájuk. Ugyanakkor ebben a korban kell elsajátítani a könyv- és könyvtárhasználat alapjait is" - fogalmaz Katsányi Sándor Információ, dokumentum, könyvtár című füzetében. Napjaink információáradata, a számítógépek és az internet elterjedése újabb készségek kialakítását teszik szükségessé. Ezekre elsősorban az iskola hivatott megtanítani valamennyi tanulót, de két könyvtártípusnak - az iskolai és a gyermekkönyvtáraknak - is adnak sajátos, régi-új feladatokat. Magyarországon ötven éve működnek közművelődési gyermekkönyvtárak, főként a városi ellátásban. Károlyi Ágnes meghatározása szerint: „Gyermekkönyvtárnak tekintünk minden olyan szolgáltató helyet, ahol legalább egy főfoglalkozású gyermek-könyvtáros dolgozik, ahol elkülönített tér - külön helyiség(ek), és elkülönített állomány áll a gyermekek rendelkezésére." Én is ilyen értelemben használom a fogalmat. Fél évszázad alatt, de különösen az utóbbi évtizedekben jelentősen megváltozott a világ, benne a gyermekek életmódja, művelődési és olvasási szokásai, szabadidőstruktúrája. Az új kihívásoknak - demokratizálódás, önkéntesség, nyitottság, élethosszig tartó tanulás, szociális és hátrányos helyzet stb. - új szolgáltatásokkal és új módszerekkel kell megfelelnie a gyermekkönyvtáraknak is. A működési feltételek javítása mellett nemcsak korszerű könyvtári szakismereteket kell mozgósítani, hanem sajátos gyermeklélektani, -szociológiai és -pedagógiai ismeretekkel is fel kell vértezni a könyvtárosokat. A gyermekkönyvtári munkában (sem a munkafolyamatokban, sem - több könyvtáros esetén - a munkamegosztásban) ugyanis nem különülnek el élesen a könyvtár-technológiai és pedagógiai tevékenységek, e körülmények az itt dolgozóktól felsőfokú könyvtári és pedagógiai képzettséget igényelnek. E kiadvány írásakor arra törekedtem, hogy a gyermekkönyvtári munkához szükséges alapvető tudnivalókat foglaljam össze, és azt egészítsem ki módszertani tanácsokkal. Nem helyettesítheti tehát a felsőfokú szakképzettséget, a gyermek- és ifjúsági irodalom, valamint a könyvtárpedagógia alapos ismeretét. Aki tartós vonzódást érez e szép munkához, annak meg kell felelnie a fenti képzettségi követelményeknek, és folyamatosan tájékozódnia kell a szakirodalomban. Munkája csak így lesz tudatos, szakszerű, eredményes és élményszerző.
Kategóriák: Könyvtár- és Információtudomány
Tárgyszavak:
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Védett tartalom, csak terminálról érhető el.

Tartalomjegyzék

Címlap
[1]
Impresszum
[2]
Bevezetés
3
1. A gyermekkönyvtárak létrejötte, helyük a könyvtári rendszerben
5-7
   1.1. A gyermekek kettős könyvtári ellátása iskolai és gyermekkönyvtárak
5-6
   1.2. Kettős funkciójú és Általános Művelődési Központban (ÁMK-ban) működő könyvtárak
6-7
   1.3. Községi könyvtárak és városi fiókkönyvtárak
7
2. A gyermekkönyvtári munkát meghatározó tényezők
8-12
   2.1. A gyermekolvasók. Az olvasóvá válás folyamata
8-10
      Az olvasóvá válás legjellemzőbb állomásai
8-10
         A kisgyermekkor és óvodáskor
8
         Kisiskolások olvasmányai
8-9
         A kiskamaszok és serdülők irodalma
9-10
   2.2. Az olvasást és könyvtárhasználatot motiváló legfontosabb intézmények
10
   2.3. A gyermekkönyvtáros személyisége
10-11
   2.4. A gyermekkönyvtárak programjának változásai
11-12
3. A gyermekkönyvtárak állománya, gyarapítása és feltárása
13-18
   3.1. Dokumentumtípusok
13-14
      3.1.1. Könyvek
13
      3.1.2. Időszaki kiadványok
13
      3.1.3. Audiovizuális dokumentumok
13-14
      3.1.4. Számítógépes dokumentumok: elektronikus dokumentumok és optikai lemezek
14
   3.2. Az állomány gyarapítása, kezelése, védelme
14-15
   3.3. Az állomány csoportosítása a szabadpolcon: a raktári rend, az állandó és az alkalmi kiemelések
15-17
      3.3.1. Kölcsönözhető művek
15-16
         Gyermekirodalom
16
         Szépirodalom
16
      3.3.2. A helyben használható kézikönyvek
16
      3.3.3. A könyvtáros segédkönyvei
17
   3.4. Hagyományos és számítógépes katalógusok
17-18
      3.4.1. Hagyományos katalógusok
17
      3.4.2. Számítógépes katalógus
17-18
4. A gyermekkönyvtárak olvasószolgálata
19-27
   4.1. A könyvtárhasználat és a kölcsönzés dokumentálása
19-20
   4.2. A gyermekek megismerése. Tájékoztatás a könyvtár használatáról és szolgáltatásairól
20-22
   4.3. A könyvajánlás mint az egyéni foglalkozás legfontosabb módszere
22-23
   4.4. Teendők konkrét művek, illetve tematikus igények esetén
23
   4.5. A dokumentumok helyben használata
24
   4.6. A gyermekkönyvtár tájékoztató tevékenysége
24-25
   4.7. Önálló ismeretszerzésre nevelés egyéni könyv- és könyvtárhasználattal
26-27
5. Csoportos foglalkozások
28-34
   5.1. Könyvtárbemutatók, alkalmi látogatások
28-29
      5.1.1. Óvodások a könyvtárban
28-29
      5.1.2. Iskolai osztályok tájékozódó látogatásai
29
   5.2. Tanítási órák a gyermekkönyvtárban
29
   5.3. Könyv- és könyvtárhasználati foglalkozások
30
   5.4. Tematikus foglalkozások
31-32
      5.4.1. A szépirodalmat népszerűsítő együttlétek
31
      5.4.2. Témafeldolgozó foglalkozások
32
   5.5. Szabadidős és szünidei foglalkozások
32-33
   5.6. Rendezvények
33-34
6. A gyermekkönyvtár kapcsolatrendszere, PR-tevékenysége
35-37
   6.1. A gyermekkönyvtár belső kommunikációja
35
   6.2. A könyvtár külső kapcsolatai
35-36
   6.3. Néhány kiemelten fontos kapcsolat
36-37
      A szülőkkel
36
      Az iskolákkal, az iskolai könyvtárakkal
36
      Szakmai kapcsolat kollégákkal
36-37
7. A gyermekkönyvtárak működésének tárgyi és személyi feltételei
38-40
   7.1. Elhelyezés, berendezés
38-39
   7.2. Személyi feltételek
39
   7.3. Működési feltételek
39-40
Ajánló bibliográfia az utóbbi évtizedek gyermekkönyvtári szakirodalmából
41-44
   I. Átfogó művek, rendeletek, irányelvek, olvasáslélektan, olvasásszociológia és olvasáspedagógia
41
   II. A gyermekkönyvtári munka technológiája
41-42
   III. Egyéni és csoportos foglalkozás az olvasókkal
42-43
   IV. Gyermek- és ifjúsági irodalom
43-44
Tartalomjegyzék
45-46