Alapművek, alapirányzatok corvina logo

Szerkesztő: Bekker Zsuzsa
További szerzők: Bekker Zsuzsa; Madarász Aladár; Arisztotelész; Pszeudo-Arisztotelész; Aquinói Szt. Tamás; Gresham, Thomas; Lessius, L.; Grotius, H.; Mun, T.; Petty, W.; North, D.; Mandeville, B.; Quesnay, F.; Diderot, D.; Turgot, A. R. J.; Smith, A.; Malthus, T.; Ricardo, D.; Mill, S. J.; Menger, C.; Jevons, W. S.; Walras, L.; Marshall, A.; Keynes, J. M.; Hicks, J. R.; Leijonhufvud, A.; Hume, D.; Fisher, I.; Friedman, M.; Bentham, J.; Samuelson, P. A.; Hayek, F. A. von
Cím: Alapművek, alapirányzatok
Sorozatcím: Gazdaságelméleti olvasmányok ; 1.
Fordítók: Bekker Zsuzsa; Csató Katalin; Hild Márta; Horváth László; Ligeti Zsombor; Vajda László; Fenyvessy Adolf; Madarász Aladár; Komoly Péter; Lannert Judit; László Géza; Kislégi Nagy Dénes; György Endre; Fehér Ferenc; Jónás János; Bilek Rudolf; Éder Jenő; Eszterházy Mihály; Rácz Jenő; Dapsy László; Takács Péter; Dsida Ákos; Száz János; Király Júlia; Tóth Sándor
Megjelenési adatok: Aula, Budapest, 2002. | ISSN: 1586-023x | ISBN: 963-9345-33-4
Megjegyzés: Második, javított kiadás

coverimage „Kezdjük el a józan ész alapján.” - írja Schumpeter híres elmélettörténeti művében. „A 'tudományos* közgazdászt a többi gazdasági problémákról gondolkodó, beszélő vagy író embertől bizonyos eljárások birtoklása különbözteti meg. Ezek három területhez tartoznak: ‘elmélet’, statisztika, történelem. Ez a három alkotja együttesen azt, amit Gazdasági Elemzésnek nevezünk.” Ma, amikor a közéleti viták könnyedén hivatkoznak „izmusokra”, amikor tankönyveinkből elsajátított gondolati sémák gyakran minden mérlegelés nélkül „tudományos" bizonyítékként lépnek elő, félve kérdezhetünk rá forrásaikra, bizonyítékaikra, s gyakran kísérletet sem teszünk arra, hogy megvizsgáljuk, a schumpeteri kritériumok bármelyikének próbáját kiállnák-e. Ma, amikor a „tudományos” cikkek olvasása a matematika bizonyos ágainak készségszintű ismeretét tételezi fel, amikor korszerű ökonometriai apparátus nélkül tömeges adatokkal dolgozó, azokat tárgyaló-elemző cikk bizonyos folyóiratokban meg sem jelenhet, könnyen elfelejthetjük, hogy a schumpeteri három terület mindegyikét figyelembe kell vennünk, s kényszerhelyzetben nehéz választás elé állna, aki a „tudományosság” és „a józan ész” követelményeinek is szeretne megfelelni. Schumpeter a saját feltételezett kényszerhelyzetét így kezeli: „ha gazdaságiam munkámat újra kellene kezdenem, s azt mondanák, hogy csupán egy területet tanulmányozhatok a háromból, de azt szabadon eldönthetném, a gazdaság története lenne választásom.” Három indokának mindegyike súlyos és voltaképpen megkerülhetetlen. Egyfelől, a gazdaságtan tárgyánál fogva a történelmi időben végbemenő egyszeri folyamánál foglalkozik. „Senki sem remélheti, hogy bármit megért a gazdasági jelenségekből”, ha a történelmi tényeket kellően nem ismeri, nincs történelmi érzéke, azaz történeti tapasztalata. Másfelől, a történeti közelítés nem csupán tiszta gazdasági elemeket, hanem „intézményi” tényezőket is figyelembe vesz. Teret nyit a gazdasági és nem gazdasági tényezők együttes figyelembevételére, s arra, hogy lássuk, a különböző társadalomtudományoknak hogyan kellene egymáshoz viszonyulni. Harmadrészt - mintegy hangsúlyos figyelmeztetésként -, Schumpeter annak a véleménynek ad hangot, hogy a legtöbb alapvető hiba, amit gazdasági elemzésben elkövetettek, a történelmi tapasztalat hiányából származik, s kevésbé ered a gazdaságelemzési technikák egyéb területeinek hiányosságaiból. Kiindulásként azért is szükséges Schumpeter felvetését megszívlelni, mivel a tudománytörténet-írás, annak alapelvei, módszerei az idők során fokozatosan professzionalizálódtak, kanonizálódtak, s az e tudományágat nem a szakma művelőjeként követő olvasó elbizonytalanodhat a különböző megközelítések nyomán prezentált eszmetörténetek kapcsolata, különbségei, relevanciájuk megítélésében. Anélkül, hogy ennek részleteiben elmélyülhetnék, fontos néhány tényre, szempontra és összefüggésre felhívni a figyelmet, ami segítheti az eligazodást, illetve támpontot adhat a probléma iránt mélyebben érdeklődők, vagy a kérdéseket a precízebb szakszerűségi szempontok szerint követni óhajtók számára. Adott összefüggésben, tárgyunk jelen kezelése szempontjából az „elmélet”, a „történelem” evidens kulcskategóriák lesznek, de a „józan észt” is fontos „hívó szónak” kell tekintenünk.

Védett tartalom, csak terminálról érhető el.

Tartalomjegyzék

Borító
A közgazdaságtan táblája
Címlap
[3]
Impresszum
[4]
Tartalom
5-10
Bevezető
[12]-23
   Elméleieink - olvasmányaink (Bevezető gondolatok)
13-23
1.Az ökonómia előtörténetéből
[24]-109
   Az ökonómia előtörténetéből (Madarász Aladár)
25-37
Szemelvények
38-96
   Arisztotelész: Politika (részletek) Első könyv
38-45
   Arisztotelész: Nikomakhoszi ethika (részletek) Ötödik könyv
46-50
   Pszeudo-Arisztotelész: Oikonomika (részletek) (Első könyv) (Második könyv)
50-52
   Aquinói Szent Tamás Summa theologiae Secuna secudae partis II. rész II. része (részletek)
52-54
   Aquinói Szent Tamás Quaestiones Disputatae (részletek)
55-56
   Aquinói Szent Tamás De regimine principum (részletek)
56-57
   Sir THOMAS GRESHAM Sir Thomas Gresham jelentése a pénz nemesfém értékének csökkenéséről 1558. A királynő őfelségének
58-59
   Leonard Lessius De justitia et jure (részletek) A kölcsönről és a kamatokról
60-63
   HUgo Grotius A háború és a béke jogáról Második könyv XII. fejezet A szerződésekről
63-64
   Tomas Mun Anglia kincse, mely a külkereskedelemből fakad (részletek)
64-67
   William Petty Politikai aritmetika avagy értekezés, amelyben a következőkről esik szó: (részletek)
67-68
   Sir Dudley North Értekezések a kereskedelemről (részletek)
69-71
   Bernard Mandeville A méhek meséje avagy magánvétkek-közhaszon A lázongó kas avagy a megjavult gazemerek (1705) (részletek)
72-76
   Franqois Quesnay Bérlők (részletek)
77-78
   Franqois Quesnay Gabona (részletek)
78-80
   Denis Diderot Földművelő (részletek)
80-82
   Franqois Quesnay A Gazdasági Táblázat elemzése
82-90
   Anne Robert Jaques Turgot Észrevételek a javak képződéséről és elosztásáról (részletek)
90-96
Arcélek
97-109
   Arisztotelész (I.e. 384-322)
97-99
   Aquinói Szent Tamás (1225-1274)
99-101
   Thomas Mun (1571-1641)
101-102
   William Petty (1626-1687)
102-104
   François Quesnay (1694-1774)
104-106
   Anne Robert Jacques Turgot (1727-1823)
107-109
2. Klasszikus iskola
[110]-[209]
Szemelvények
119-176
   Adam Smith Az erkölcsi érzelmek elmélete (részletek)
119-121
   Adam Smith A nemzetek gazdagsága (részletek)
121-146
   Thomas Robert Malthus Tanulmány a népesedés törvényéről
147-150
   David Ricardo A politikai gazdaságtan és az adózás alapelvei(részletek)
150-159
   David Ricardo Levelek Malthushoz (részlet)
159-161
   David Ricardo Megjegyzések Malthus „A politikai gazdaságtan elvei” című művéhez (részletek)
162-167
   John Stuart Mill A nemzetgazdaságtan alapelvei (részletek)
168-176
Arcélek
177-208
   Jeremy Bentham (1748-1832)
177-179
   David Hume (1711-1776)
180-183
   Thomas Robert Malthus (1766-1834)
184-186
   Karl Heinrich Marx (1818-1883)
186-196
   John Stuart Mill (1806-1873)
196-199
   David Ricardo (1772-1823)
199-202
   Jean-Baptiste Say (1767-1832)
203-204
   Adam Smith (1723-1790)
204-208
3. Marginalista forradalom, neoklasszikus gondolkodás
[210]-[321]
   Marginalista forradalom, neoklasszikus gondolkodás
211-230
Szemelvények
231-298
   Carl Menger A nemzetgazdaságtan alapvonalai (részletek)
231-235
   William Stanley Jevons A politikai gazdaságtan elmélete (részletek)
236-243
   Léon Walras A tiszta politikai gazdaságtan elemei, avagya társadalmi gazdagság elmélete (részletek)
243-264
   Léon Walras Egy gazdasági és társadalmi elmélet vázlata (rész-letek)
265-268
   Alfred Marshall A közgazdaságtan alapelvei (részletek)
268-298
Arcélek
299-320
   Antoine Augustin Cournot (1801-1877)
299-301
   Hermann Heinrich Gossen (1810-1858)
301-303
   William Stanley Jevons (1835-1882)
303-305
   Alfred Marshall (1883-1946)
306-311
   Carl Menger (1840-1921)
311-313
   Vifredo Pareto (1848-1923)
313-315
   Leon Walras (1834-1910)
316-320
4. A keynesi forradalom
[322]-[431]
   A keynesi forradalom
323-342
Szemelvények
343-406
   John Maynard Keynes Rövid értekezés a pénzügyi reformról (részletek)
343-348
   John Maynard Keynes A szabadverseny vége (részletek)
348-354
   John Maynard Keynes A foglalkoztatottság, a kamat és a pénz általános elmélete (részletek)
354-394
   John Maynard Keynes A háború finanszírozása (részletek)
395-397
   John Richard Hicks Mr. Keynes és a klasszikusok: egy értelmezési javaslat (részletek)
398-402
   Axel Leijohnufvud Keynes és a keynesiánusok: egy értelmezési javaslat (részletek)
403-406
Arcélek
407-430
   Roy Forbes Harrod (1900-1978)
407-409
   Friedrich August von Hayek (1899-1992)
410-412
   John Richard Hicks (1904-1989)
413-414
   Káldor Miklós (1908-1986)
415-416
   Michal Kalecki 1899-1970)
416-418
   John Maynard Keynes (1883-1946)
419-425
   Joan Violet Robinson (1903-1983)
426-427
   Knut Wickseil (1851-1926)
428-430
5. Monetarizmus
[432-527
   Monetarizmus
433-455
Szemelvények
456-512
   David Hume A pénzről (részletek)
456-459
   David Hume A kereskedelem mérlegéről (részletek)
459-460
   Irving Fisher A pénz illúziója (részletek)
460-469
   Milton Friedman A pénz mennyiségi elmélete - újrafogalmazva (részletek)
469-480
   Milton Friedman A monetáris elemzés elméleti váza (részletek)
481-492
   Milton Friedman A monetáris politika szerepe (részletek)
492-501
   Milton Friedman Infláció és munkanélküliség (részletek)
501-504
   Robert Lucas Tanulmányok az üzleti ciklusok elméletéről (részletek)
504-512
Arcélek
513-527
   Irving Fisher (1867-1947)
513-515
   Milton Friedman (1912—)
515-519
   Robert Lucas (1937-)
519-523
   Franco Modigliani (1918-)
524-525
   James Tobin (1918-2002)
525-527
6. A közgazdaságtan módszertanáról
[528]-631
   A közgazdaságtan módszertanáról
529-538
Szemelvények
539-616
   Adam Smith Az erkölcsi érzelmek elmélete (részlet)
539-545
   Jeremy Bentham Bevezetés az erkölcsök és a törvényhozás alapelveibe (részletek)
545-547
   Thomas Robert Malthus A politikai gazdaságtan elvei tekintettel gyakorlati alkalmazásukra (részletek)
547-550
   David Ricardo Levelek Malthushoz (részletek)
551
   Nassau William Senior A politikai gazdaságtan tudományának alapvonalai (részlet)
552-554
   John Stuart Mill A politikai gazdaságtan definíciójáról és annak sa-játos kutatási módszeréről (részlet)
555-559
   John Stuart Mill A moráltudományok logikája (részletek)
560-570
   Carl Menger A társadalomtudományok és különösképpen apolitikai gazdaságtan módszerére vonatkozó vizsgálódások (részletek)
571-578
   Johnb Neville Keynes A politikai gazdaságtan tárgya és módszere(részletek)
578-588
   Lionel Charles Robbins Tanulmány a közgazdaságrudomány természetéről és jelentőségéről (részletek)
589-592
   Paul Anthony Samuelson A közgazdasági elemzés alapjai (részletek)
592-594
   Milton Friedman A pozitív közgazdaságtan módszertana (részletek)
594-605
   Paul Anthony Samuelson metodológia problémái-vita (részletek)
605-608
   Paul Anthony Samuelson Elmélet és realizmus. Válasz (részletek)
609-610
   Friedrich August von Hayek A társadalomtudományok tényei (részlet)
610-613
   Friedrich August von Hayek A tudás látszata (részlet)
614-616
Arcélek
617-631
   John Neville Keynes (1852-1949)
617-619
   Lionel Charles Robbins (1898-1984)
619-620
   Wilhelm Georg Friedrich Roscher (1817-1894)
621-622
   Paul Anthony Samuelson (1915-)
622-624
   Gustav von Schmoller (1838-1917)
625-626
   Joseph Alois Schumpeter (1883-1950)
627-630
   Nassau William Senior (1790-1864)
630-631
Függelék
[632]-637
   Nobel díjasok
633-635
   Fontosabb elmélettörténeti könyvek
636-637
Arcélek betűrendben
638-639
Kolofon
Hátsó borító