A divat szélsőségei corvina logo

Szerző: Beniczky Irma
Cím: A divat szélsőségei
Alcím: Műveltség- és erkölcs-történeti kútfők nyomán
Sorozatcím: Közhasznú családi könyvtár ; 13.
Megjelenési adatok: Franklin, Budapest, 1876.
Megjegyzés: A kötet karakterfelismert szövegét pécsi KEREK VILÁG ALAPÍTVÁNY munkatársa, Rauschenberger Éva önkéntes felajánlásban javította!

coverimage Az emberi öltözet, mez, ruházat történetében oly látpontokat találunk, melyek fölötte érdekesek a vizsgáló és összehasonlító észlelő számára. A divatnak — ismert könnyelmüsége, hiúsága, frivolitása, eszelőssége és nevetséges furcsaságai daczára — nagyon is komoly oldalai vannak; s bár — a bölcsészet szempontjából tekintve— hitvány semmiségnek látszik, azon jelentősége tagadhatlan, miszerint arra szolgál, hogy nemcsak az egyes egyéniség gondolkozás- és cselekvésmódját megismerteti, de egy egész korszaknak szellemi és erkölcsi törekvéseit is jellemzi. S midőn a következő fejezetekben a divat szélsőségeit és bolondságait szigorú szemle alá vetjük, tisztelt olvasónőinknek nem csak mindenféle eszelős; a szépészet és illem törvényeivel merő ellentétet képező öltözetek, ruházatok leírását akarjuk adni, hanem az emberiség erkölcs-történetének egy tarka lapja az, melyet szemeik elé festünk. Nem írunk sem szabók, sem divat-árusnők, hanem írunk mindazon olvasók és olvasónők számára, kik hivatásbeli foglalkozásaik mellett a családi körben egy-egy szabad órát találnak az olvasásra, s úgy hiszszük, minden embert, legyen az nő vagy férfi, ki gondolkodni képes, érdekelni fogja, ha öltözékeit és divatait egyszer a mívelődési történet szempontjából megtekintheti. Minden korszaknak, minden századnak szelleme és jelleme híven visszatükröződik mezének, ruházatának világában, s jelen miinek czélja ezt általános fonásokban az olvasó elé ecsetelni, — de azonkívül bátorkodunk a divat esztelen és frivol szélsőségeit illetőleg szabadon és minden részrehajlás nélkül kimondani nézeteinket. Ha pedig olykor valami gonosz, incselkedő daemon — a milyenek, mint mondják, az irók tintatartójának fenekén tartózkodnak — olyasmit találna tollba mondani, a mi valamely szép olvasónő haragját szegény fejünkre vonná, akkor azt is eltűrjük, s azzal vigasztaljuk magunkat, hogy: a jóért szenvedni dicsőség!
Kategóriák: Történelem, Életmód
Tárgyszavak: Divat, Öltözködés, Hajviselet
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Tartalomjegyzék