Bevezetés a társadalombiztosítási jogba corvina logo

Szerkesztők: Kajtár Edit ; Bankó Zoltán; Sirbik Sándor
További szerzők: Berke Gyula ; Bankó Zoltán; Kajtár Edit
Cím: Bevezetés a társadalombiztosítási jogba
Megjelenési adatok: Justis Tanácsadó Betéti Társaság, Pécs, 2006. | ISBN: 963-229-361-4

coverimage A bevezetés a társadalombiztosítási jogba tankönyv fő célja, hogy a jogág alapjait bemutatva megkönnyítse az ismeretek elsajátítását, az összefüggések megértését jogász és nem jogász hallgatók és a társadalombiztosítással foglalkozni kezdők számára egyaránt. A könyv rövid alapvetést ad a társadalombiztosítási jog tárgyáról, a jogág történetéről és forrásairól. Bemutatásra kerülnek a társadalombiztosítás kedvezményezettjeinek különböző csoportjai, majd részletesen elemezi az egyes társadalombiztosítási ellátásokat. Ezt követi a járulékfizetésre vonatkozó rész, valamint önálló részekben tárgyalva mutatja be a családtámogatások és a munkanélküli ellátások rendszerét. A magyar társadalombiztosítási tankönyvirodalomban újszerű módon a könyv sok szemléltető ábrát alkalmaz az összefüggések ismertetésére, ezzel a módszerrel is a magyarázatot, a megértést elősegítendő. Szintén a tanulásban kíván segítséget nyújtani a fejezetek végén a legfontosabb fogalmak összefoglalása és az ellenőrző kérdések. A tankönyv a szerzők több éves oktatási tapasztalataira épít, melyet elsősorban a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán folyó képzésekben szereztek. Ugyanakkor nemcsak hallgatóknak ajánljuk tankönyvünket; meggyőződésünk szerint haszonnal forgathatják azt más, a társadalombiztosítás iránt érdeklődő szakemberek is. Reményeink szerint a táblázatok, az összefüggések bemutatása a számukra is segítséget nyújtanak az ismeretek továbbadásában. Köszönettel tartozunk mindazoknak az oktató és hallgató kollégáknak, gyakorló szakembereknek, akik a tankönyv megjelenését segítették. A könyv összeállításában a legnagyobb segítséget Berke Gyula-Hatvani Zsolt: Társadalombiztosítási jog című munkája adta, a történeti, elméleti alapvetést tartalmazó részekben a Szerzők szíves közreműködésével arra nagyban támaszkodhattunk. Külön köszönjük a kézirat összeállításában nyújtott áldozatkész segítségét és türelmét Spengler Veronikának. (...) Az ember egyéni életpályáján, az emberi létfenntartás folyamatában adódhatnak olyan szakaszok, előfordulhatnak olyan események, amelyek nyomán az ember célszerű termelő tevékenységével, a mindennapi munkával nem képes előállítani az életfenntartáshoz szükséges javakat, azaz megtörik a reprodukció folyamata. E jelenségeket összefoglalóan reprodukciós zavaroknak nevezzük. A reprodukciós zavar időszakában az embernek forrásokat kell találnia, illetve biztosítania létfenntartása folyamatosságához. E források biztosításának az emberi társadalom története során rendkívül változatos formái alakultak ki. A kezdeti formák célja nem volt több, mint a puszta túlélés biztosítása, napjainkra azonban a szociális biztonság, az egyén kialakult társadalmi státusának tartós fenntartása képezi az ideális célt. Ezek az események az érintett egyén szemszögéből vizsgálva lehetnek exogén, azaz külsődleges (környezeti) hatások vagy endogén, az ember belső természetéből fakadó jelenségek, mint az emberi szervezet rendellenes működése, vagy akár normális fiziológiai folyamatok, mint pl. az öregedés. Egy reprodukciós zavar endogén vagy exogén volta az elméletben viszonylag egyszerűen elválasztható egymástól, a gyakorlatban azonban az adott körülmények teljes körű értékelése mellett is nehéz megállapítani adott személy munkanélküliségének endogén vagy exogén okait.
Kategóriák: Jogtudomány
Tárgyszavak: Jogszabály, Munkanélküliség, Társadalombiztosítás, Támogatás, Ellátás
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Védett tartalom, csak terminálról érhető el.

Tartalomjegyzék

Borító
Címlap
Copyright/Impresszum
Tartalom
3
Bevezető
5
Jogszabály és irodalom jegyzék
6-7
I. Rész: Alapvetés
9-53
   I. fejezet: A szociális ellátási rendszerek
11-18
      A fejezet tartalma
11-12
      1. A társadalombiztosítás által szabályozott életviszonyok
13
         a) A reprodukciós zavarok
13
         b) A reprodukciós zavarok fajtái
13
      2. A reprodukciós zavarok kiküszöbölésének eszközei
13-18
         a) Egyéni tartalékképzés
13-14
         b) Közösségi rendszerek
14-16
            ba) A család
14-15
            bb) Munkavégző közösségek
15
            bc) Egyházak
15
            bd) Állami redisztribúció
15-16
         c) Önkéntes magánbiztosítás
16-17
            ca) Az önkéntes magánbiztosítás elemei
17
         d) Szociális ellátási rendszerek
17-18
            da) A szociális ellátási rendszerek fogalma
17
            db) A szociális ellátási rendszerek típusai
18
      Irodalom, fogalmak
18
   II. fejezet: A biztosítási típusú szociális ellátási rendszer
19-24
      A fejezet tartalma
19-20
      1. A biztosítási típusú szociális ellátási rendszer alapgondolata
21
      2. A biztosítási típusú szociális ellátási rendszer jellegzetességei
21-23
         a) A védett személyek köre
21-22
         b) A rendszerben résztvevők köre
22
         c) A reprodukciós zavarok meghatározásának módja
22
         d) Az ellátások mértéke
22
         e) A rászorultság vizsgálata
22
         f) Az ellátások fajtái
22
         g) A rendszer fedezete
23
      3. A biztosítási típusú szociális ellátási rendszer fejlődése
23
      Irodalom, fogalmak
23-24
   III. fejezet: A segélyezési típusú szociális ellátási rendszer
25-29
      A fejezet tartalma
25-26
      1. A segélyezési típusú szociális ellátási rendszer alapgondolata
27
      2. A segélyezési típusú szociális ellátási rendszer jellegzetességei
27-28
         a) A védett személyek köre
27
         b) A szubszidiaritás
27
         c) A rászorultság vizsgálata
27-28
         d) Az ellátások fedezete
28
      Irodalom, fogalmak
28-29
   IV. fejezet: A társadalombiztosítás története
31-41
      A fejezet tartalma
31
      1. A társadalombiztosítás történeti modelljei
33
      2. A német társadalombiztosítás története
33-35
         a) Bismarck időszaka
33
         b) Társadalombiztosítási jogi kodifikáció
34
         c) A II. világháború utáni időszak
34-35
      3. Az új-zélandi modell
35-36
      4. A Beveridge-terv
36-37
      5. A magyar munkás- és társadalombiztosítás története
37-40
         a) A magyar társadalombiztosítás előképei
37-38
         b) A társadalombiztosítás története a reformkortól a II. világháborúig
38-40
         c) A II. világháború utáni időszak
40
      Irodalom, fogalmak
41
   V. fejezet: A társadaiombiztositási jog fogalma, forrásai
43-48
      A fejezet tartalma
43
      1. A társadalombiztosítás és a társadalombiztosítási jog fogalma
45
         a) A társadalombiztosítás fogalma
45
         b) A társadalombiztosítási jog fogalma
45
      2. A társadalombiztosítási jog belső forrásai
46-48
         a) Alkotmány
46
         b) Törvények
46-47
            ba) A társadalombiztosítási jog alaptörvényei
46-47
            bb) További törvények
47
         c) Rendeletek
47-48
      3. A társadalombiztosítási jog külső forrásai
48
         a) Magyarország által ratifikált szociális tárgyú ILO egyezmények
48
         b) Az 1408/71/EGK Rendelet
48
         c) Az Európai Szociális Karta
48
   VI. fejezet: A társadalombiztosítási jogviszony
49-53
      A fejezet tartalma
49-50
      1. A társadalombiztosítási jogviszony
51
         a) A tipikus társadalombiztosítási jogviszony
51
         b) Az atipikus társadalombiztosítási jogviszonyok
51
         c) A jogviszony tartalma
51
      2. A társadalombiztosítási jogviszony alanyai
51-53
         a) A kedvezményezett
51
         b) Az igazgatási szerv
52
         c) A fogalkoztató
52-53
II. RÉSZ: Kedvezményezettek a társadalombiztosítási jogban
55-90
   I. fejezet: A kedvezményezettek csoportosítása
57-62
      A fejezet tartalma
57-59
      1. A kedvezményezettek fogalma
61
      2. A kedvezményezettek csoportjai
61-62
         a) A biztosítottak
61
         b) Az egyes ellátásokra jogosultak
61
         c) Megállapodás alapján ellátásra jogosultak
61-62
         d) Nemzetközi egyezmény alapján ellátásra jogosultak
62
   II. fejezet: A biztosítottak
63-72
      A fejezet tartalma
63-64
      1. A biztosítottak fogalma
65
      2. A biztosítottak köre
65-69
         a) A munkaviszonyban állók
65
         b) A szövetkezeti tagok
65-66
         c) A szakképző iskolai tanulók
66
         d) A munkanélküli ellátásban részesülők
66-67
         e) Az egyéni vállalkozók
67
         f) A társas vállalkozók
67-68
         g) A munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók
68-69
         h) Az egyházi személyek
69
      3. A biztosított minőség jellemzői
69-71
         a) Az ellátásra jogosultság
69
         b) Kivételes biztosítotti csoportok
69
            ba) Munkát végző nyugdíjasok
69
            bb) Munkanélküli ellátásban részesülők
69
         c) A biztosítás időtartama
70
            ca) Az egyéni vállalkozó esetében
70
            cb) A társas vállalkozó esetében
70
         d) A biztosítás szünetelése
70-71
         e) Többes biztosítotti minőség
71
      4. A biztosításból kizárt személyek
71-72
      Irodalom, fogalmak
72
   III. fejezet: A baleseti ellátásokra jogosultak
73-77
      A fejezet tartalma
73-74
      1. A baleseti ellátásra jogosultak csoportjai
75
      2. A baleseti ellátások teljes körére jogosultak
75
         a) Kiegészítő tevékenységet folytató egyéni és társas vállalkozók
75
         b) Munkát végző nyugdíjasok
75
      3. Baleseti egészségügyi szolgáltatásra jogosultak
75-76
         a) Gyakorlati képzésben résztvevők
75-76
         b) Intézetben kezelt elmebetegek, szevedélybetegek
76
         c) Fogvatartottak
76
         d) Közérdekben eljárók
76
      Irodalom, fogalmak
76-77
   IV. fejezet: Az egészségügyi szolgáltatásra jogosultak
79-85
      A fejezet tartalma
79-80
      1. Az egészségügyi szolgáltatásra jogosulak csoportjai
81
      2. Az egészségügyi szolgáltatásra jogosultak köre
81-85
         a) EGT állampolgár
81
         b) Kizárólag egészségügyi szolgáltatásra jogosultak
81-85
            ca) Pénzbeni egészségbiztosítási ellátásban részesülők
81
            cb) Nyugellátásban részesülők
81-82
            cc) Járadékban részesülők
82
            cd) Nemzeti gondozási díjban (pótlékban), hadigondozotti ellátásban részesülők
82
            ce) Bányászati keresetkiegészítésben részesülők
82
            cf) GYES-ben részesülők
82
            cg) Egyházi nyugdíjban részesülők
83
            ch) Segélyben részesülők
83
            ci) Nappali tagozatos tanulók, hallgatók
83
            cj) Eltartott közeli hozzátartozók
83
            ck) Kiskorú magyar állampolgárok
83
            cl) Személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális intézményben elhelyezett személy
84
            cm) Fogvatartottak
84
            cn) Szociálisan rászorultak
84
            co) Egészségügyi szolgáltatás megszerzésére megállapodást kötők
84
            cp) 11%-os egészségbiztosítási járulék fizetésére kötelezett személy
84
            cr) Nevelőszülői tevékenységet folytató személy
85
            cs) Aki után a költségvetés egészségbiztosítási járulékot fizet
85
   V. fejezet: Megállapodás alapján ellátásra jogosultak
87-90
      A fejezet tartalma
87-88
      1. A megállapodások fajtái, általános szabályok
89
      2. Megállapodás nyugdíjjogosultság szerzésére
89-90
         a) Megállapodás nyugellátásra jogosító szolgálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem szerzése céljából
89-90
         b) Megállapodás szolgálati idő szerzése érdekében
90
      3. Megállapodás egészségbiztosítási ellátásra
90
III. Rész: A társadalombiztosítási ellátások
91-149
   I. fejezet: A társadalombiztosítási ellátások rendszere
93-96
      A fejezet tartalma
93-94
      1. A társadalombiztosítási ellátás fogalma
95
      2. A társadalombiztosítási ellátások csoportosítása
95
         a) Az elérni kívánt cél szerint
95
         b) Az ellátások időtartama szerint
95
         c) Az ellátások természete szerint
95
      3. A magyar társadalombiztosítás ellátásainak csoportosítása
96
         a) Az egészségbiztosítás ellátásai
96
         b) A nyugdíjbiztosítás ellátásai
96
      Irodalom, fogalmak
96
   II. fejezet: A társadalombiztosítás egészségügyi szolgáltatásai
97-110
      A fejezet tartalma
97-98
      1. Az egészségügyi szolgáltatásokról általában
99
      2. A térítésmentesen igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások
99-104
         a) A betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatások
99-100
         b) A gyógykezelés céljából végzett ellátások
100-104
            ba) A háziorvosi ellátás
100
            bb) A fogászati ellátás
101
            bc) A járóbeteg szakellátás
101-102
            bd) Az úgynevezett egyéb egészségügyi szolgáltatások
102-104
      3. Az árhoz nyújtott támogatással igénybe vehető szolgáltatások
104-105
         a) A gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök, a gyógyászati ellátások árához, javítási és kölcsönzési díjához nyújtott támogatás
104
         b) Az utazási költségtérítés
104-105
      4. A részleges térítés mellett igénybe vehető szolgáltatások
105-106
      5. Az egészségügyi szolgáltatások igénybe vétele méltányosságból
106
      6. Gyógykezelés külföldön
107-109
         a) Külföldi tartózkodás során szükséges gyógykezelés
107-108
         b) A Magyarországon nem hozzáférhető gyógyító eljárások
108-109
      Irodalom, fogalmak
109-110
   III. fejezet: Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai
111-124
      A fejezet tartalma
111
      1. A táppénz
113-118
         a) A táppénzjogosultság feltételei
113-115
            aa) A táppénz pozitív jogosultsági feltételei
113-114
            ab) A táppénz negatív jogosultsági feltételei
114-115
         b) A táppénzjogosultság időtartama
115-116
         c) A táppénz összege
116-117
         d) A táppénz iránti igény érvényesítése
117-118
      Irodalom, fogalmak
118
      2. A terhességi-gyermekágyi segély (tgys)
119-121
         a) A Terhességi-gyermekágyi segélyre való jogosultság feltételei
119-120
         b) A terhességi-gyermekágyi segélyre való jogosultság időtartama
120
         c) A terhességi-gyermekágyi segély és az egyéb pénzbeli egészségbiztosítási ellátások viszonya
120
         d) A terhességi-gyermekágyi segély összege
120
         e) A terhességi-gyermekágyi segély iránti igény érvényesítése
121
      3. Gyermekgondozási díj (gyed)
121-123
         a) A gyermekgondozási díjra való jogosultság feltételei
121-122
         b) A gyermekgondozási díjra való jogosultság időtartama
122
         c) A gyermekgondozási díj összege
123
         d) A gyermekgondozási díj iránti igény érvényesítése
123
      Irodalom, fogalmak
124
   IV. fejezet: A nyugdíjbiztosítás ellátásai
125-139
      A fejezet tartalma
125-126
      1. A magyar nyugdíjrendszer alapvető vonásai
127-128
      2. Az öregségi nyugdíj
128-134
         a) Az öregségi teljes nyugdíj
128-131
            aa) Az öregségi nyugdíj jogosultsági feltételei
128-129
            ab) Az öregségi nyugdíj összege
129-131
         b) Az öregségi résznyugdíj
131
         c) Az előrehozott öregségi nyugdíj
132
         d) A csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíj
132
         e) A korkedvezményes és a korengedményes nyugdíj
133-134
            ea) A korkedvezményes nyugdíj
133
            eb) A korengedményes nyugdíj
133-134
      3. A rokkantsági nyugdíj
134-138
         a) A jogosultság feltételei
134-135
            aa) A rokkantsági nyugdíj pozitív jogosultsági feltételei
134-135
               A nyugdíjjogosultsághoz szükséges szolgálati idő
135
            ab) A rokkantsági nyugdíj negatív jogosultsági feltételei
136
         b) A rokkantsági nyugdíjjogosultság megnyílása
136
         c) A rokkantsági nyugdíjra jogosultság megszűnése
136-137
         d) A rokkantsági nyugdíjra jogosultság feléledése
137
         e) A rokkantsági nyugdíj összege
137-138
      Irodalom, fogalmak
139
   V. fejezet: A baleseti ellátások
141-149
      A fejezet tartalma
141-142
      1. A baleseti ellátások rendszere a magyar társadalombiztosítási jogban, fogalom meghatározások, eljárási szabályok
143-145
         a) A baleseti ellátások rendszere a magyar társadalombiztosítási jogban
143
         b) Fogalom meghatározások, eljárási szabályok
143-145
            ba) Üzemi baleset
143-144
            bb) Foglalkozási betegség
144-145
            bc) Az igényérvényesítés szabályai
145
      2. Az egészségbiztosítás keretében nyújtott baleseti ellátások
145-147
         a) Baleseti egészségügyi szolgáltatás
145-146
         b) Baleseti táppénz
146-147
         c) Baleseti járadék
147
      3. A nyugdíjbiztosítás keretében nyújtott baleseti ellátások
147-148
         a) A baleseti rokkantsági nyugdíj
147-148
         b) A baleseti hozzátartozói nyugdíj
148
      Irodalom, fogalmak
148-149
IV. Rész: Az ellátások finanszírozásának rendszere, a járulékfizetés
151-166
   I. fejezet: A járulékfizetés szabályai
153-166
      A fejezet tartalma
153
      1. Általános szabályok
155
      2. A foglalkoztató és a biztosított járulékfizetése
155-158
         a) A foglalkoztatói járulékfizetés
155-156
            aa) A társadalombiztosítási járulék
155-156
            ab) Az egészségügyi hozzájárulás
156
            ac) A táppénz hozzájárulás
156
         b) A bizotsítotti járulékfizetés
157-158
            ba) A nyugdíjjárulék
157
            bb) Az egészségbiztosítási járulék
157-158
            bc) A tételes egészségügyi hozzájárulás
158
      3. Egyes speciális csoportok járulékfizetési kötelezettsége
158-159
      4. Az egyéni vállalkozó járulékfizetése
159-160
      5. A társas vállalkozás és a társas vállalkozó járulékfizetése
161-162
      6. A többes jogviszonyban álló járulékfizetése
162
      7. Az egészségbiztosítási járulék fizetésére kötelezett személy járulékfizetése
162-163
      8. Megállapodás alapján nyugdíjjogosultságot szerző személy járulékfizetése
163-164
      9. Megállapodás alapján egészségügyi szolgáltatásra jogosultságot szerző személy járulékfizetése
164
      10. A központi költségvetés
164-165
      Irodalom, fogalmak
166
V. Rész: A családtámogatási rendszer
167-176
   I. fejezet: A családtámogatási rendszer ellátásai
169-176
      A fejezet tartalma
169
      1. A családtámogatási rendszer alapvető vonásai
171-172
      2. A gyermekgondozási segély (gyes)
172-176
         a) A gyermekgondozási segélyre való jogosultság feltételei
172-174
            aa) A gyermekgondozási segély pozitív jogosultsági feltételei
172-173
            ab) A gyermekgondozási segély negatív jogosultsági feltételei
173
            ac) A nagyszülő által igénybe vett gyermekgondozási segélyre vonatkozó speciális szabályok
174
         b) A gyermekgondozási segélyre való jogosultság időtartama
174-175
         c) A gyermekgondozási segély iránti igény érvényesítése
175
         d) A gyermekgondozási segély összege
176
      Irodalom, fogalmak
176
VI. Rész: A munkanélküli ellátások
177-190
   I. fejezet: A munkanélküli ellátások rendszere
179-190
      A fejezet tartalma
179
      1. A Foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény
181
      2. Az álláskeresési járadék
181-185
         a) Az álláskeresési járadék igénybevételének feltételei
181-183
         b) Az álláskeresési járadék időtartama
183
         c) Álláskeresési járadék folyósításának megszüntetése és szüneteltetése
184
         d) Az álláskeresési járadék mértéke
185
      3. Az álláskeresési segély
186-187
         a) Az álláskeresési segély igénybevételének feltételei
186
         b) Az álláskeresési segély időtartama
186-187
         c) Az álláskeresési segély folyósításának megszüntetése és szüneteltetése
187
         d) Az álláskeresési segély összege
187
      4. A költségtérítés
188
      5. A munkanélküli ellátásokra vonatkozó közös rendelkezések
188-189
         a) Bejelentési kötelezettség
188
         b) Visszafizetési és megtérítési kötelezettség
188-189
      Irodalom, fogalmak
190
Hátsó borító