A pszichológia alapjai corvina logo

Szerkesztők: Bernáth László; Révész György
További szerzők: Juhász Tibor; Ülkei Zoltán; Péley Bernadette; Bereczkei Tamás ; Révész György; Bernáth László; Kállai János; Nagy László; Gál Béla; László János; Síklaki István
Cím: A pszichológia alapjai
Megjelenési adatok: Tertia Kiadó, Budapest, 1995. | ISBN: 963-85129-2-X
Megjegyzés: Második, javított kiadás változatlan utánnyomása

coverimage Ma már széleskörűen elfogadott nézet, hogy minden, emberekkel foglalkozó hivatás elképzelhetetlen pszichológiai ismeretek nélkül. Fontos számunkra, hogy megértsük a másik ember viselkedését, de arra is keressük a választ., hogy mi magunk miért éreztünk így vagy úgy egy adott helyzetben, miért cselekedtük azt és nem mást stb. Könyvünkben a lélektan alapjelenségeivel foglalkozunk, azzal a szándékkal, hogy az emberi természet, viselkedés és tudás alapösszefüggésein kérésziül elősegíthessük a mélyebb összefüggések megértését. Ezért minden fejezetben igyekeztünk megmutatni, hogyan alkalmazhatók az ott tárgyalt jelenségek a gyermek- vagy csoportlélektanban, vagy egyszerűen a mindennapi életben. Tesszük ezt azért is, mert valamennyi alkalmazott pszichológiai diszciplína a hagyományosan általános lélektaninak nevezett ismereteken nyugszik. Ugyanakkor az egyes jelenségek tárgyalásánál kibővítettük a megközelítések nézőpontjait idegélettani, genetikai, etológiái és szociobiológiai ismeretekkel. Ennek oka kézenfekvő: a fentebb említett tudományok az utóbbi években hihetetlen gazdag tényanyagot halmoztak fel az emberi viselkedés oki hátteréről, s így sokkal árnyaltabbá teszik tudásunkat másokról és önmagunkról. Meggyőződésünk, s ezt sokéves oktatói tapasztalatunk is alátámasztja, hogy minden képzés szükségszerűen kél szakaszra bontható: egy diszciplinárisra (a tudomány elméletének ismerete) és egy professzionálisra (gyakorlati, többek között módszertani, személyiségfejlesztési stb.) E két szakasz, felfogásunk szerint, ebben a sorrendben épül egymásra. Mi a diszciplináris képzés sikeréhez kívánunk hozzájárulni egy első pillantásra talán „keménynek” tűnő általános lélektani ismeretrendszerrel. Szeretnénk ezzel hozzásegíteni leendő kollégáinkat ahhoz, hogy az egyébként nagy személyes értékkel bíró — és általunk is igen fontosnak tartott — „ösztönös” emberismeretük olyan tudással bővüljön, amely a szokványostól eltérő helyzetek megoldásában is hatékony A könyv négy részre tagolódik. Az első rész a pszichológia kialakulásának történetét ismerteti. Ezt követi a nagy pszichológiai irányzatok szemléletmódjának és máig ható eredményeinek bemutatása. Fontosnak tartjuk kiemelni, hogy ezek az iskolák — bár olykor igen éles vitát folytattak egymással — nem kizárják, hanem kiegészítik egymást (például, mint majd látni fogjuk, a tanulás leírható mint egy külső inger és az arra adott válasz közötti kapcsolat, de úgy is, mint az összefüggések hirtelen belátása). A második részen bellii elsőként a pszichológia biológiai alapjait tárgyaljuk az öröklődés alapjelenségeitől az elemi idegrendszeri funkciókig. Ez követően részletesen szólunk a megismerés alapfolyamatairól, az érzékeléstől a megismerés egyéni különbségeit is magába foglaló intelligenciáig. A harmadik rész a viselkedés dinamikai aspektusait tekinti át. A különböző éberségi állapotok — alvás, relaxált állapot, aktív éberség — leírása után kitérünk ezek természetes és mesterséges (alkohol, drog) befolyásolásának következményeire is. A célirányos viselkedésen és érzelmi állapotokon át a tár sas élet biológiai alapjaiig jutunk el.

Védett tartalom, csak terminálról érhető el.

Tartalomjegyzék

Címlap
Copyright/impresszum
Tartalomjegyzék
5
Előszó
7-8
Bevezetés
9-12
   A pszichológia területei
9-11
   Pszichológiai kísérletek
11
   A pszichológus munkájának etikai vonatkozásai
12
I. rész: A kísérleti pszichológia kialakulása és a pszichológia nagy irányzatai
14-67
   1. A kísérleti lélektan előzményei (Juhász Tibor)
15-19
      A képzetektől az érzetekig
17-19
      A pszichológiai kísérletezés
19
      Összefoglalás
19
      Ajánlott irodalom
19
   2. A kísérleti lélektan kezdetei (Ülkei Zoltán)
21-27
      Milyen volt a korai kísérleti pszichológia?
21-25
      A Würzburgi iskola
25-27
      Összefoglalás
27
      Ajánlott irodalom
27
   3. A behaviorizmus (Ülkei Zoltán)
29-41
      Watson munkásságának néhány eleme
31
      Szociológiai kitérő
31-32
      A tanulás alapmechanizmusai
32-36
         A klasszikus kondicionálás
33-34
         Az operáns kondicionálás
34-36
      A látens tanulás
36-37
         Szenzoros előkondicionálás
36-37
         Perceptuális tanulás
37
      Tanulás az útvesztőben - Kognitív térképek
37-38
      Közvetítő mechanizmusok - A neobehaviorizmus
38-39
      A tanulás fogalmának alakváltozásai - Áttekintés
39-40
      Mentális panaszok - Behaviorista szemszögből
40-41
      Összefoglalás
41
      Ajánlott irodalom
41
   4. Az alaklélektani iskola (Ülkei Zoltán)
43-52
      Szerveződési törvények az észlelésben
43-45
      Figura és háttér
45-47
      Tanulás - Alaklélektani felfogásban
47-48
      A "mező" fogalmának általánosítása: Mezőelmélet
48-52
      Összefoglalás
52
      Ajánlott irodalom
52
   5. A pszichoanalízis (Péley Bernadette)
53-64
      A lelki tartományok
54
      A személyiség struktúrája
54-56
         Az ösztön-én
54-55
         Az én
55-56
         A felettes-én
56
      A lelki élet energiája
57
      A nemi ösztönök
57-58
      A fejlődés szakaszai
58-61
      Szorongás
61
      Elhárító mechanizmusok
61-63
      Álom, álomfejtés
63-64
      Összefoglalás
64
      Ajánlott irodalom
64
   6. A kognitív pszichológia (Ülkei Zoltán)
65-67
      A háború technikai-pszichológiai követelményei
65-66
      A számítógépek megjelenése
66
      A generatív nyelvelmélet térhódítása
66-67
      Összefoglalás
67
      Ajánlott irodalom
67
II. rész: A megismerő folyamatok pszichológiája
69-163
   7. A pszichológia biológiai alapjai (Bereczkei Tamás)
71-88
      Humán genetika
71-78
         Gének és környezet
72-73
         Elemi átöröklési folyamatok
73-74
         Kromoszómahibák
74-75
         A humán genetika módszerei
75-76
         Intelligencia és egyéb mentális képességek
76-77
         Személyiségjegyek
77-78
         Skizofrénia és egyéb pszichopatológiák
78
      Idegélettan
78-88
         Homeosztázis
78-80
         Érzelmek
80-81
         Motiváció és készeléti állapot
82
         Agykérgi működések
82-84
         Memória
84-85
         Az agyféltekék működése
85-87
         Nyelv és beszéd
87-88
      Összefoglalás
88
      Ajánlott irodalom
88
   8. Érzékelés, észlelés (Révész György)
89-106
      A látás
89-101
         A mintaészlelés alapjelenségei
92-94
            Fény- és irányérzékeny receptív mezők
92-93
            A téri frekvenciaszűrés
94
         A látás kompulációs elmélete
94-95
         A színek észlelése
95-97
         A mozgás észlelése
97-98
         A távolság és mélység észlelése
98-99
         A perceptuális felismerés
100
         Szintézis: az észlelés mint sémaképzés
100-101
      A hallás
101-102
      Szaglás
102
      Ízlelés
103
      Bőrérzékelés
103
      A vesztibuláris percepció
104
      A perceptuális tanulás alapjai
104-106
      Összefoglalás
106
      Ajánlott irodalom
106
   9. A figyelem (Bernáth László)
107-112
      Szelektív figyelem
107-110
         Szűrőelméletek
107-109
         Kapacitásmodell
109-110
      Automatikus és kontrollált folyamatok
110-111
      Tartós figyelem
111-112
      Összefoglalás
112
      Ajánlott irodalom
112
   10. Az emlékezet (Bernáth László)
113-124
      Az emlékezet tárolómodellje
113-117
      Szerveződés és kategorizáció
117-120
      Többszörös emlékezeti rendszer
120-121
      A sémák
121-123
      Az emlékezet biológiai alapjai
123-124
      Összefoglalás
124
      Ajánlott irodalom
124
   11. A képzelet (Révész György)
125-135
      A képzelet szerepe a megismerési folyamatokban
126-131
      Mentális forgatás
132
      Mentális képek képzeleti letapogatása
132-134
      Képzelet a gyakorlatban
134-135
      Összefoglalás
135
      Ajánlott irodalom
135
   12. A gondolkodás (Bernáth László)
137-152
      Kultúra és gondolkodás
138-140
      Fogalomalkotás
140-142
      A jelentés
142-143
      A dedukció
143-147
      Az indukció
147-151
      Az ismeretek felhasználása új helyzetben
151-152
      Összefoglalás
152
      Ajánlott irodalom
152
   13. Intelligencia, kreativitás, tehetség (Révész György)
153-163
      Kreativitás
158-160
      A kreativitás szintjei
160
      Az alkotás folyamata
160-161
      A kreativitást segítő tényezők
161
      A tehetség
161-163
      Összefoglalás
163
      Ajánlott irodalom
163
III. rész: Viselkedésdinamika
165-224
   14. Az éberség, serkentettség, aktivitás pszichológiai alapjai (Kállai János)
167-183
      Az arousal és a tudatállapotok összefüggése
169-172
      Az arousal intenzitásának bioelektromos mutatói
172-174
      Ingermegvonás és az arousal
174-176
      Alvás és álom
176-180
      Droghatások és drogfüggőség
180-182
      Összefoglalás
182-183
      Ajánlott irodalom
183
   15. Az emberi motiváció (Nagy László)
185-200
      Túlélési motívumok
186-189
      Szociális motívumok
190-195
         Szexualitás és anyai viselkedés
190-191
         Utódápolás
191-192
         Agresszió
192-194
            Az agresszió fajtái
193-194
         A segítő viselkedés
194-195
      A kíváncsiságtól a kompetenciáig
195-197
      A teljesítménymotiváció
197-198
      A motivációk rendszere
198-199
      Összefoglalás
199
      Ajánlott irodalom
200
   16. Az érzelmek (Gál Béla)
201-210
      Az érzelmek kifejezése és észlelése
201-204
      Az érzelmek élettani folyamatai
204
      Lateralizáció és érzelmek
204
      James-Lange érzelemelmélete
204-205
      Cannon-Bard érzelemelmélete
205-206
      Schachter-Singer érzelemelmélete
206-209
      Stressz, érzelem, megküzdés
209-210
      Összefogás
210
      Ajánlott irodalom
210
   17. Humánetológia és szociobiológia (Bereczkei Tamás)
211-224
      Humánetológia
211-219
         Az etológiai szemlélet
211-212
         Az "ösztön"
212-213
         Tanulás
213-214
         Az emberi viselkedés
214-216
         A csecsemők viselkedési programjai
216-217
         Fóbiák; idegenektől való félelem
217-218
         A társas kapcsolatok viselkedési szabályai
218-219
      Humán szociobiológia
219-224
         Az emberi viselkedés
220-221
         Vérfertőzés
221-222
         Szexuális stratégiák
222-224
      Összefoglalás
224
      Ajánlott irodalom
224
IV. rész: A kommunikáció pszichológiájának alapjai
225-277
   18. Nem verbális kommunikáció (László János)
227-237
      A nem verbális kommunikáció funkciói
228-233
         A kommunikációs kapcsolat ellenőrzése
228-230
         Az én megjelenítése
230-231
         Érzelmi állapotok kifejezése
231-232
         A személyes viszony kifejezése
232-233
      A nem verbális kommunikáció csatornái
233-236
         Arcmimika
233
         Gesztusok
234
         Tekintet
234
         Hang
235
         Térközszabályozás
235-236
         Testi érintés
236
      Nem verbális kommunikáció gyermekkorban
236-237
      Összefoglalás
237
      Ajánlott irodalom
237
   19. A pszicholingvisztika (Ülkei Zoltán)
239-249
      A generatív grammatika szemlélete
239-242
         A nyelv mint szabályrendszer
239-240
         Felszíni szerkezet és mélyszerkezet
241-242
         A nyelv mint mentális szerveződés
242
      A nyelv kísérletes kutatása
243-245
         A nyelvtan "pszichológiai realitásának" ügye
243-244
         A jelentésviszonyok szerepe a nyelvi anyag feldolgozásában
244-245
      Elméletek a nyelvelsajátításról
245-247
         A szintaxis elsajátítása
245-247
         Szemantikaközpontú felfogás
247
      Nyelv és cselekvés
248
      Összefoglalás
248
      Ajánlott irodalom
249
   20. A nyelv helyes használata (Síklaki István)
251-267
      A pragmatika
251-252
      A beszéd mint cselekvés
252-256
         Beszédaktus-elmélet
252-253
         Beszédaktus és pragmatika
253-255
         Kölcsönös tudás
256
      Előfeltevések és implikációk
257-259
      A tagadás pragmatikája
259-262
         A tagadás mint az állítás származéka
259-260
         A kettős tagadás
260-262
      Az udvariasság stratégiái
262-266
      Összefoglalás
266-267
      Ajánlott irodalom
267
   21. Nyelv és kommunikáció (László János)
269-277
      A nyelvi relativitás elmélete
269-271
      Nyelvi relativitás és nyelvi univerzáliák
271-273
      Nyelvi relativitás egy kultúrán belül
273-275
      Nyelv és befolyásolás
275
      A hatalom és a szolidaritás névmásai
276
      Összefoglalás
276
      Ajánlott irodalom
276-277
Irodalom
279-282
Névmutató
283-285
Tárgymutató
287-292