A szocialista tanítómozgalom Magyarországon, 1900-1920 corvina logo

Szerző: Bihari Mór
Szerkesztő: Kelen Jolán
További szerzők: Both Béla; K. Bartos Erzsébet; Kelen Jolán; Szilágyi Gyula
Cím: A szocialista tanítómozgalom Magyarországon, 1900-1920
Alcím: A Tanácsköztársaság iskolapolitikája
Megjelenési adatok: Kossuth, Budapest, 1958.

coverimage A magyar tanítóság legjobbjai nemcsak a régmúltban, hanem századunkban is a kor haladó szellemi áramlatainak zászlóvivői voltak, elöljártak a széles népkultúra megteremtéséért vívott küzdelemben. Mai tanítóságunk nemes hagyományként kapta örökségül nemcsak a múlt századok, hanem a századeleji tanítóság és a Tanácsköztársaság lelkes tanítógárdájának eszmeiségét, bátor kiállását és hősi harcát a szocialista iskoláért. Nem Apáczai Csere János volt az utolsó, aki a nép tudatlanságának okát a „rosszul kormányzott közügyekben" látta, aki le akarta csapolni a „nyomorultságnak, a szégyenletes tudatlanságnak roppant tengerét", hogy az ország ne maradjon „fortélyos verekedő urak" prédája. Egyenes út vezet tőle - a negyvennyolcas tradíciókon keresztül - a radikális és szocialista pedagógusok nagy harcához a „közügyek" megjavításáért és e réven a nyolc osztályos kötelező állami népoktatásért. A századeleji uralkodó osztályok hazafias frázisokkal kendőzték a nemzetrontást. A dagályos frázisok csak rosszul vagy egyáltalán nem leplezték az ország kulturális elmaradottságát. A „hazafiatlanság" bélyegét sütötték a homlokára a kulturátlanság, az elmaradottság ellen fellépő haladó tanítóságnak, amely az „Új Korszak" köré és a Magyarországi Tanítók Szabad Egyesületében, mint „pártok feletti" szervezetben tömörült, s egységes, átfogó kultúrprogrammal lépett a magyar közvélemény elé. Az első imperialista világháború szörnyű fegyvercsörgésében ez a „pártonbelüli" tanítóság már a szocializmus zászlaja alá sereglett, majd megalakította az Iskolai Reformbizottságot, amely ennek a kultúrprogramnak határozott és részletes tartalmat adott. A reformbizottság olyan tervezetet készített, amely messze túlhaladta a polgári állam kulturális cél- kitűzéseit, és mintegy összefoglalta a szocialista társadalom iskolapolitikáját. Ez a részletesen kidolgozott tervezet tette lehetővé, hogy a Magyar Tanácsköztársaság létrejöttekor haladéktalanul hozzáláthattak a reformok életbeléptetéséhez. Nagy tiszteletet érdemelnek azok az óriási erőfeszítések, amelyeket a Magyar Tanácsköztársaság tett, s az elkövetkező évekre előkészített, hogy gyökeresen átalakítsa a kezdetleges, a dolgozó nép kulturális felemelkedését gátló iskolai oktatást, és lerakja az alapját az elmaradott Magyarország kultúrállammá fejlődésének. A magyarországi tanítómozgalomnak e lendületes, teremtő munkáját a tervezéstől a megvalósulásig, illetve a sok szép tervet, kezdeményezést meghiúsító Horthy-fasizmus uralomra jutásáig kívánják megmutatni a szerzők, akik ebben a harcban cselekvőén részt vettek.
Kategóriák:
Tárgyszavak: Oktatásügy, Oktatáspolitika, Iskolaügy, Közoktatás, Iskolapolitika, Magyar Tanácsköztársaság
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Védett tartalom, csak terminálról érhető el.

Tartalomjegyzék

Borító
Címlap
[3]
Impresszum
[4]
Ady Endre: A magyar tanítókhoz
5
Előszó
7-8
I. NEPNEVELÉSÜNK A SZÁZAD ELEJÉN
9—40
   Tankötelezettség
9-13
   Az iskola jellege és szervezete
13-19
   A tanítás körülményei
19-25
   Az iskola szelleme
25-33
   A pedagógus helyzete
33-
II. A HALADÓ TANÍTÖMOZGALOM
41—77
   Az „Új Korszak" és a Magyarországi Tanítók Szabad Egyesülete
42-49
   Az MTSZE programja
49-54
   Az „Új Korszak" harca a klerikalizmus ellen, az iskolák államosításáért
54-62
   Harc a pedagógusok anyagi helyzetének javításáért
62-67
   Az „Új Korszak" hatása a tanítóságra
68-77
III. A SZOCIALISTA TANÍTÓMOZGALOM
78—103
   Az iskola helyzete az első világháború alatt
78-81
   Az Oktatószövetség
81-82
   A szocialista tanítószervezkedés
82-86
   A Városi Alkalmazottak Országos Szövetsége
86-92
   A Magyarországi Tanítók Szakszervezete
92-99
   Az Iskolai Reformbizottság
99-103
IV. A MAGYAR TANÁCSKÖZTÁRSASÁG ISKOLAPOLITIKÁJA
104—173
   Az oktatásügy szervezete. Az iskolák államosítása
104-109
   Diákbizottságok
110-112
   Az oktatás új alapelvei
112-117
   Intézkedések a folyó tanévre, és az 1919-1920-as tanév előkészítése
117-127
   Gyermekvédelmi intézkedések
127-141
   Ifjúmunkás szakképzés és nevelés
141-148
   Főiskolai és egyetemi reformok. A diákok szociális ellátása
148-153
   Szabadoktatás
!53-162
   A Tanácsköztársaság iskolapolitikájának jelentősége
163-165
   A tanítóság társadalmi munkája a Tanácsköztársaságban
165-167
   A Magyarországi Tanítók Szakszervezete a Tanácsköztársaságban
167-173
V. A FEHÉRTERROR
174—194
   A főváros pedagógusainak üldözése
174-186
   Hajsza az ifjúság ellen
186-188
   A vidéki pedagógusok üldözése
189-194
A TŰZNEK NEM SZABAD KIALUDNI
195-197
Függelék
[199]-230
   AZ ISKOLAI REFORMBIZOTTSÁG TANTERVEI
201-230
      Munkával munkára nevelés-Vezető: Lohr lajos
201-203
      Magyar nyelv és irodalom
203-211
         Népiskola
203-209
            1-2. Magyar olvasás-írás, olvasmánytárgyalás-Vezető: Bárány Nándor és Vikár Kálmán
204-205
            3. Fogalmazás-Vezető: Bihari Mór
205-206
            4. Helyesírás és nyelvtan-Vezető: Hunyadi Bella
207
            5. Stilisztika és poetika-Vezető: Vasné Gerő Szerén
207-208
            6. Irodalmi ismeretek-Népiskola-Vezető: Keleti Adolf
209
               Középiskola
209-211
      Történelem
211-214
         Népiskola-Vezető: Bresztovszky Vilmos
213
         Középiskola-Vezetők: dr. Iskruljev Krisztáné és dr. Sas Andor
213-214
      Társadalmi ismeretek-Vezető: dr. Rózsa Ignác
214
         Középiskola
214
      Idegen nyelv
214-217
         Népiskola-Vezető: Altai Rezső
214-216
         Középiskola-Vezető. dr. Kaiblinger Fülöp
216-217
      Földrajz
217-218
         Népiskola-Vezető: Grőber Vilmos
217
         Középiskola-Vezető: dr. Pécsi Albert
218
      Matematika
218-220
         Népiskola-Vezetők: Tóth István (számtan) és Baráth Zoltán (mértan)
218-219
         Középiskola-Vezető: dr. Szűcs Adolf
219-220
      Természetrajz
220-221
         Népiskola-Vezető: B. Hajós Teréz
221
         Középiskola-Vezető: Fülöp Zsigmond
221
      Természettan (Fizika)
222-223
         Népiskola-Vezető: Loschdorfer János
222-223
         Középiskola-Vezető: dr. Polgár Gyula
223
      Vegytan
223-225
         Népiskola-Vezető: dr. Balló Rezső
224
         Középiskola-Vezető: dr. Balló Rezső
224-225
      Gazdaságtan (Háztartástan)
225
      Rajz-Vezető: Kölber Dezső
225-226
      Ének-Vezető: Láng Erzsébet
226-227
      Testnevelés-Vezető: dr. Gerencsér László
227
      Kézimunka-Vezető: Bikfalvy Ilona
228
      Gyorsírás-Vezető: Bihari Mór
228
      Szakmunkás-képző iskola
228-229
      Iskolaépítés-Vezető: Bihari Mór
229-230
Tartalom
231-[232]
Kolofon
[232]
Hátsó borító