Közéleti kommunikáció corvina logo

Szerző: Bíró Mária
Szerkesztő: Csuka Tünde
További szerző: Nyárády Gáborné
Cím: Közéleti kommunikáció
Megjelenési adatok: Perfekt Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zrt., Budapest, 2004. | ISBN: 963-394-593-3

coverimage A Közéleti kommunikáció című tantárgy célja, hogy megismertesse Önöket a közélet színterein való sikeres szereplés elméleti és gyakorlati tudnivalóival, technikáival, és fejlessze a szakmai kompetencia fontos részét képező nyelvi kultúrájukat. A kommunikáció a személyiség integratív megnyilvánulása, ami komplex tudást, az ismeretek szintetizálását igényli. így számos tudományterület ismeretanyagát felhasználva állítottuk össze a tanegység tudásanyagát. Az egyes stúdiumok ismeretanyagáról csak vázlatos áttekintést adunk, de jelezzük azokat az ismeretköröket, amelyek felidézése, alkalmazása szükséges a hatékony nyilvános szerepléshez. A nyilvános szereplés sikere jelentős mértékben függ a megszólaló retorikai képességétől, szavainak meggyőző erejétől, kommunikációs kultúrájától. Minden kimondott vagy leírt szó megmutatja egyéniségünket, képet ad rólunk, illetve a szűkebb és a tágabb környezetünkhöz fűződő viszonyunkról. A kommunikációs kultúra összetett fogalom, magába foglalja az egyén viselkedés- és nyelvi kultúráját, metakommunikációs, valamint beszéd- és íráskészségét, gondolkodásmódját. Az egyén kulturáltsága szerves része a nagyobb közösség (intézmény) kultúrájának, így tükrözi az általa képviselt szervezet érték- és normarendjét, ugyanakkor személyes megnyilvánulásaival befolyásolja a szervezetről kialakuló véleményeket. A törzsanyag tizenegy fejezetből áll: a nyilvánosság fogalmának értelmezéséből kiindulva bemutatja a közélet színtereit, az ott folyó kommunikációs interakciók jellegzetességeit, a személyiség kommunikációs megnyilvánulásait befolyásoló tényezőket, megismerteti a retorikai készség fejlesztésének módszereit, a nyilvánosságban leggyakrabban előforduló közlésfajták és közlésmódok tartalmi és formai sajátosságait. A könyv külön fejezetekben foglalkozik a szervezetek nyilvánosságban való megjelenésével, a verbális és a vizuális kommunikáció kölcsönhatásával, a médiatizált kommunikáció közvélemény-formáló szerepével. A prezentációs technikák és eszközök megismertetése fogódzókat ad a médiaszereplésekhez is. Az utolsó rész a digitális kultúra kérdéskörét érinti, bemutatja a virtuális tereken folyó társadalmi kommunikáció különböző formáit, módszereit. A fejezetek után ellenőrző kérdések segítik az ismeretek elsajátításának mérését. A könyv elméleti anyagához munkafüzet kapcsolódik, amelyben tematikus feladatsorok találhatók, megoldásuk alkalmas a tanórai és az önálló gyakorlásra is. A szakirodalom azokat a szerzőket és műveket ajánlja, amelyek az egyéni készségfejlesztés és további kommunikációs tanulmányok elmélyítésére alkalmasak. A tankönyv több fejezete és a hozzájuk kapcsolódó feladatok (Nyelvi kultúra, nyelvi normák, nyelvhelyesség, Szervezeti kommunikáció, Vizuális kommunikáció, Médiatizált kommunikáció, Digitális kultúra-elektronikus írásbeliség) felhasználhatóak más stúdiumokon is (Alkalmazott esztétika, e-kommunikáció, Prezentációs technikák stb.). A könyv és a tematikáját követő feladatok az egyéni tanulást, képesség-fejlesztést is szolgálja.
Kategóriák: Kommunikáció
Tárgyszavak: Digitális kultúra, Nyilvánosság, Retorika, Kommunikációs interakció, Közlésmód
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Védett tartalom, csak terminálról érhető el.

Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék
5-7
Bevezetés
9-10
1. Társadalmi nyilvánosság - A közélet színterei
11-29
   1.1. A nyilvánosság fogalma, szerkezete, fejlődése
11-16
   1.2. A társadalmi kommunikáció rendszere
16-18
   1.3. A közszereplések szinterei
18-20
   1.4. A közéleti kommunikáció szerkezete
20-23
   1.5. A nyilvános szereplés esélyei
23-27
   Ellenőrző kérdések
28-29
2. Kommunikációs interakciók a nyilvános fórumokon
30-54
   2.1. Kommunikációelméleti ismeretek
30-32
   2.2. A kommunikációs folyamat jellegzetességei
32-33
   2.3. A nyelv mint kommunikációs kódrendszer
33-40
      A kódok tipológiája
36-37
      A nem-verbális kódok
37-40
   2.4. Vokális kommunikáció
40-45
      A beszédlégzés
40
      A hangindítás
41
      A hangszín
41-42
      A hangfekvés, hangterjedelem
42-43
      A hangerő
43
      A beszédsebesség, ritmus
43
      A szünet
44
      Az ejtés- és beszédhibák
44-45
   2.5. A kultúra mint kódrendszer
45-48
   2.6. A kommunikációs zavarok és forrásuk
49-52
      2.6.1. Személyfüggő kommunikációs zavarok
49-50
      2.6.2. Diszfunkcionális szervezeti kommunikáció
51-52
      2.6.3. Technikai eredetű zavarok
52
   Ellenőrző kérdések
53-54
3. A személyiség a kommunikációs interakcióban
55-69
   3.1. Önismeret
55-58
   3.2. Önprezentáció - énkép
58-63
      Az érzelmek viselkedésre gyakorlolt szerepének felhasználása az önreprezentációban
61-63
   3.3. A nyelvi kultúra fejlesztésének részterületei
63-68
      A kommunikációs készségfejlesztés célrendszere
63-64
      A kommunikációs kompetencia főbb összetevői
64-65
      A kommunikációs készségfejlesztési célok rendszere
65-67
         Kommunikációs helyzetek alakítása
65
         A kommunikációs önismeret javítása
65
         Kommunikációs stratégiánk fejlesztése és finomítása
66
         Beszédfejlesztés
66
         Extralingvisztikai eszközök használatának fejlesztése
66
         Formalizált perszonált kommunikáció fejlesztése
66
         Mediális kommunikáció
66
      Beszédhallás, fonetikus hallás
67-68
   Ellenőrző kérdések
69
4. Retorikai ismeretek
70-82
   4.1. A retorika fogalma, tárgya
70-72
   4.2. A szónok (előadó) tevékenysége
72-78
   4.3. A kommunikáció-tervezés mai gyakorlata
79-81
   Ellenőrző kérdések
82
5. Közlésmódok, közlésfajták
83-119
   5.1. A közéleti kommunikáció szóbeli közlésformái
83-104
      5.1.1. Az írásban előre elkészíthető szóbeli közlésfajták
83-99
         Az alkalmi (szónoki) beszédek
83-85
         Politikai beszédek és szónoklatok
85-91
         Az előadás
91-93
         A bevezetés gyakorlatban alkalmazott módjai
93-96
            1. A közvetlen módszer
93
            2. Témabevezető
93
            3. A gondolati ingerlés módszerei
93-94
            4. A bevezető bevezetője
94
            5. Referenciamódszer
94-95
            6. Demonstrációs módszer
95
            7. A közönség dicsérete
95-96
         A szemléltetés, a technikai eszközök használatával kapcsolatos tudnivalók
96-97
            A téma kifejtése
96-97
            A befejezés módjai
97
         A visszacsatolás
97-98
         A felszólalás
98-99
         A korreferátum
99
      5.1.2. Részben előkészíthető protokolláris megnyilatkozásfajták
100-101
         Az üdvözlő beszéd
100
         A pohárköszöntő
100-101
      5.1.3. Elő nem készíthető megnyilatkozásformák
101-102
         A beszélgetés
101
         A hozzászólás
102
      5.1.4. Néhány sajátos beszédhelyzet- és típus, összetett közéleti műfajok
102-104
         A kerekasztal-beszélgetés
102
         A vita
102-103
         Vitaindító
103
         Az előterjesztéses vita
103-104
   5.2. Írásbeli közlésfajták
104-117
      5.2.1. A levél
105-114
         Formai követelmények
107-108
         A levélírás helyesírási és nyelvhelyességi tudnivalói
109-110
         A levél arányai
110-113
         Közéleti levéltípusok nyelvi sajátosságai
114
      5.2.2. Magánjogi ügyiratok
114-115
         Munkaszerződés
114-115
      5.2.3. A szakmai önéletrajz
115-117
   Ellenőrző kérdések
118-119
6. Stilisztika
120-129
   6.1. A stilisztika fogalma, tárgya
120-122
   6.2. Stílusrétegek
122-125
      Az írott nyelv stílusrétegei
124-125
   6.3. A kommunikáció stílusát befolyásoló tényezők
125-127
   6.4. Stíluseszközök
127-128
   Ellenőrző kérdések
129
7. Nyelvi kultúra, nyelvi normák, nyelvhelyesség
130-141
   7.1. A nyelvhelyesség
130-137
      A leggyakoribb hibák
131-132
         A szavak megválasztása - az idegen szavak
131-132
      Fölösleges igekötők, fölösleges szavak, túlfokozás
133-134
      Pongyolaság vagy hiányos nyelvismeret
134
      A szófűzés hibái
134-135
      A hibás szótalálkozások
135
      A névelő helytelen használata
135-136
      A nagybetűs vagy kisbetűs írásmód
136-137
   7.2. Helyesírás
137-140
   Ellenőrző kérdések
141
8. Vizuális kommunikáció
142-153
   8.1. A képi kódolás-dekódolás törvényszerűségei
142-144
   8.2. A vizuális kommunikáció a közélet színterem
145-152
      A szervezet vizuális kommunikációja
145-148
      A reklám vizuális világa
148-149
      A reklámnyelv
149-150
      A média vizuális közlésmódjai
150-152
   Ellenőrző kérdések
153
9. Szervezeti kommunikáció
154-177
   9.1. A szervezetek nyilvánossági politikája
154-157
   9.2. A szervezeti kommunikáció szóbeli közlésformái
157-165
      A munkaértekezlet
157-161
      A tárgyalás
161-163
      Milyen jelek segítik a tárgyalópartner feltérképezését?
163-165
   9.3. A prezentáció
165-175
      A prezentáció szereplői
167-168
      A prezentáció fázisai
168-170
         1. Előkészítő fázis
168-169
         2. A prezentáció előadása
169-170
         3. A prezentáció utóélete (follow up)
170
      A prezentáció technikai- technológiai követelményei
170-173
      A prezentációs prezstízs és kényszer
173-174
      A road-show
174-175
   9.4. A brief
175-176
   Ellenőrző kérdések
177
10. Médiatizált kommunikáció
178-204
   10.1. Médiatörténeti áttekintés
178-180
   10.2. A tömegkommunikáció funkciói
180-185
   10.3. A média-üzenetek hitelessége
185-187
      A médiaválasztás szempontjai
186-187
   10.4. A vizuális manipuláció eszközei a médiában
187-189
   10.5. Kommunikációs helyzetek és közlésmódok
189-197
      Az interjú
189-190
         Felkészülés az interjúra
189-190
      Sajtótájékoztató
190-192
      A sajtóközlemény
192-196
         Alaki követelmények
192-193
         Tartalmi követelmények
193-196
      A sajtóközlemények "aranyszabályai"
196-197
   10.6. A médiatizált kommunikáció tervezése
198-202
   Ellenőrző kérdések
203-204
11. Digitális kultúra, elektronikus írásbeliség
205-258
   11.1. A kommunikáció konvergenciája és globalizációja
205-208
      Funkcionális és számítógépes analfabétizmus
206-208
   11.2. A konvergencia hatása a médiára
208-211
      A fejlődés irányai
210-211
   11.3. A közélet virtuális terei
211-225
      e-közigazgatás
211-213
      e-kormányzás
213-214
      Kormányrendelet az e-ügyintézésről
214-215
      e-demokrácia
215-217
         Az e-demokrácia megnyilvánulási formája az e-szavazás
216-217
         Az elektronikus "szimpátiaszavazások"
217
      e-business
217-219
      B2C: On-line vásárlás
219-220
      B2B: Cégek között zajló e-kereskedelem
221-222
         B2B szolgáltatók
221-222
      B2A (Business to Administration)
222
      C2A (Consumer to Administration)
222
      e-banking
222-223
      e-ügyfélkapcsolat (e-Costumer Relationsship)
223
      e-politika, médiapártok
223-225
   11.4. Digitális közlésmódok
226-238
      Videokonferencia
226-229
      Chat-fórum
230-232
         A chat-szabályok
230-231
         IRC (Internet Relay Chat)
231
         Video-chat
231-232
         SMS-chat
232
      e-mail
232-234
         Az e-mail cím
233
         Címjegyzék
233
         Arculati elemek az e-mailben
233-234
         Kommunikációs stílus
234
      SMS
234-235
      MMS
235
      On-line újságok
235-238
         Információfeldolgozás az on-line médiumokban
236
         Az on-line újságok műfaji sajátosságai
236
         Információfeldolgozás a befogadói oldalon
237-238
   11.5. Internetes közlésfajták
238-242
      Banner
238
      Blog
239-240
         Blog-alkalmazások
239-240
         Blog-függőség
240
      Kk olvassák a blogokat?
241
      e-névjegy
241-242
   11.6. Az elektronikus írásbeliség műfajtól független nyelvi sajátosságai
242-256
      A szöveginterpretáció és a nyelvi normák
243
      Az írótt beszéd és az Internet
243-256
         A háló szabadsága, az információ hitelessége
255-256
   Ellenőrző kérdések
257-258
FÜGGELÉK: Netikett
259-279
   Az emlékeztető státusa
259
   Összefoglaló
259
   1.0. Bemuatkozás
260
   2.0. Egy-egynek kommunikáció (elektronikus levél, beszélgetés - talk)
260-265
      2.1. Iránymutató felhasználóknak
261-265
         2.1.1. Levelezéshez
261-264
         2.1.2. A talk
264-265
      2.2. Iránymutató Adminisztrátoroknak
265
   3.0. Egy-sokaknak kommunikáció (Levelezési listák, Usenet)
266-274
      3.1. Iránymutató Felhasználóknak
266-272
         3.1.1. Általános útmutató a levelezési listákhoz és a Usenet-hoz
266-268
         3.1.2. Iránymutató levelezési listákhoz
268-269
         3.1.3. Iránymutató a Usenet-hoz
269-272
      3.2. Iránymutató Adminisztrátoroknak
272-273
         3.2.1. Általános témák
272-273
         3.2.2. Levelezési listák
273
         3.2.3. Usenet
273
      3.3. Iránymutató moderátoroknak
274
         3.3.1. Általános útmutató
274
   4.0. Információs szolgáltatások (Gopher, Wais, WWW, ftp, telnet)
274-278
      4.1. Iránymutató felhasználóknak
274-276
         4.1.1. Általános útmutató
274-276
         4.1.2. Útmutató Valósidejű Interaktív Szolgáltatásokhoz (MUD-ok, MOO-k, IRC)
276
      4.2. Iránymutató adminisztrátoroknak
276-278
         4.2.1. Általános útmutató
276-278
   5.0. Válogatott bibliográfia
278-279
      A fordításról
279
Munkafüzet
281-331
   Társadalmi nyilvánosság - a közélet színterei
283-285
   Kommunikációs interakciók a nyilvános fórumokon
286-289
   A személyiség a kommunikációs interakciókban
290-295
   Retorikai ismeretek
296
   Közlésfajták, közlésmódok
297-303
   Stilisztika
304-309
   Nyelvi kultúra, nyelvi normák, nyelvhelyesség
310-317
   Vizuális kommunikáció
318-323
   Mediatizált kommunikáció
324-329
   Digitális kultúra, elektronikus írásbeliség
330-331