Kultúrmenedzsment corvina logo

Szerző: Bobokné Belányi Beáta
Cím: Kultúrmenedzsment
Alcím: Könyvtári és információs szervezetek vezetőinek
Megjelenési adatok: Typotex, Budapest, 2001. | ISBN: 963-9132-94-2

coverimage Ez az összefoglaló információs intézmények és könyvtárak vezetésével foglalkozó munkatársak számára készült. Célja, hogy segítséget nyújtson és emelje szakmánk menedzselési intelligenciáját. A szakirodalom és a szerző saját tapasztalatai alapján összefoglaljuk a vezetési ciklussal kapcsolatos legfontosabb ismeretanyagot. Minden nagyobb logikai egységnél utalunk a továbblépéshez alkalmazható szakirodalomra és mindennapi feladataink megoldásához felhasználható tapasztalatokra. Megszokott a társadalomtudományok esetében, hogy egy kérdéskörnek több értelmezési lehetősége, egy feladatnak többféle érvényes megoldása lehet. Ezért a munkához szükséges együttműködési készséget és öntevékenységet feltételezzük az olvasóról, mert nem lehet célunk, hogy egyetlen könyvben összesűrítve „kezébe adjuk” a menedzselés minden problémáját megoldó bibliát. Meggyőződésünk szerint súlyos módszertani hiba lenne azt hinni, hogy ilyen, minden témakörre kiterjedő munka egyáltalán közreadható. Óhatatlanul olyan leegyszerűsítésekkel és általánosságokkal kellene kiegyeznünk, melyekkel veszélyeztetnénk a vállalkozás sikerét. Mindemellett célunk az általános vezetési-menedzselési ismeretek adaptálása a könyvtári és információs környezetbe. Az egyes kérdések tárgyalásakor ki fogunk térni arra is, hogy a vezetési ismeretek egy része lexikálisán megtanulható. A másik jelentős tartomány azonban önismeretre, önmagunk helyes megítélésére és ún. készségfejlesztésre épül és irányul. Ez nem sajátítható el csupán a szakirodalom feldolgozásával, egyénileg. Az ismeretszerzés és képesség-, készségfejlesztés időigényében és elsajátításának módszerében is nagyon különbözik. A készségfejlesztés hosszabb, időigényesebb folyamat. E munkában sokat segíthet egy támogató tréningcsoport. A menedzselés két alapfogalma: érték és minőség. Értelmezési tartományaikat vizsgálva: - Értéknek tekintjük a tudássá szervezett információt. A tudásalapú társadalom építésében meghatározó fontosságú az információ kezelésének, értékelésének és közvetítésének hatékony biztosítása. Ez a könyvtár évezredes feladata, ami a megváltozott feltételek között új dimenziókat kapott. Minőséget képvisel az információkezelésben az a szaktudás, „hozzáadott érték”, amivel a hivatásos információs szakemberek, könyvtárosok az információból tudást képeznek. Csak a szervezett tudás jelent hasznot, képvisel igazi értéket és szolgál erőforrásként az információs társadalomban és gazdaságban. Minőség az emberi szakértelemtől és intellektustól várható. Szaktudásunk hatékonyságának emelése e menedzsmentkönyv célja és tartalma.
Kategóriák: Könyvtár- és Információtudomány
Tárgyszavak: Menedzsment, Könyvtárvezetés, Kultúrmenedzsment
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Védett tartalom, csak terminálról érhető el.

Tartalomjegyzék

Címlap
Copyright/Impresszum
Tartalom
5-6
Bevezetés
7-8
1. A vezetői munka természete, jellegzetességei és szükségessége. Teljeskörű Minőségelvű Vezetés (TQM)
9-16
   A vezetés és életvezetés mint alapvető emberi szükséglet
9-10
   A vezetés- és igazgatástudomány rövid története
10-11
   Az ügyvezető típusú vezető (menedzser) és a mestervezető különbsége
12-14
   A TQM (Total Quality Management): Teljeskörű Minőségelvű Vezetés
14-16
2. A közeljövőt prognosztizáló trendek, várható tendenciák
17-32
   A változás mint meghatározó „életélmény”
17-18
   A változások természete, iránya, területei
18-19
   A változásokhoz való alkalmazkodás és az együttműködési készség
20
   A változás természete, iránya és területei
20-22
   A közeljövő látható tendenciái, fontosabb trendjei
23-28
   Szakmai trendek
28-32
3. Az általános rendszerelmélet és rendszerszemlélet funkciója, értelmezhetősége és következményei a könyvtári munkában
33-40
   Az információtudomány módszertana
33-34
   Az információs rendszerek jellemző, mértékadó tulajdonsága. A könyvtár mint informatikai rendszer
34-37
   A rendszerelméleti alapfogalmak meghatározása
37
   Informatikai módszertan
37-40
4. A könyvtári munka tervezése. A tervezés menete, segédletei, módszerei
41-63
   A tervezés mint a vezetési ciklus első eleme
41-42
   A tervezési munka jellemzői
42
   A tervezési munka legfontosabb logikai egységei
42-43
   Kinek a feladata a tervezés?
44-45
   A célrendszer kidolgozásának jelentősége
45-46
   Tervtípusok
47-48
   Stratégiai tervezés
48-49
   A stratégiai tervezés alapja
49-52
   A stratégiák típusai
52-54
   Tervezési segédletek és módszerek
54-63
      Szabványok és irányelvek
54-55
      Előrejelzések, trendtanulmányok
55
      Statisztikák
55-56
      Jelentések, beszámolók
56
      Ötletbörzék, kívánságok listája
56
      Felhasználói igényviszgálatok, informálódási szokásvizsgálatok, marketingkutatások eredményei és elemzései
56-57
      Tervezési módszerek
57-58
      Kompley tervezési módszerek
58-63
5. A döntéshozatal irányítóelveinek megfogalmazása
64-69
   A döntéshozatali politika kialakítása
64-65
   A döntés hozatal mint folyamat
66-68
   A döntéstípusok
68-69
6. A cél, a tevékenység és a szervezet egysége
70-89
   A szervezési ciklus
70-72
   A szervezés tárgya
72
   A szervezet mint a rendszer egyik fajtája
73
   A könyvtár mint szervezet
73-76
   Szervezeti struktúrák - szervezeti modellek - szervezeti sémák
76-79
   Szervezeti sémák - szervezeti diagramok
79-84
   A munkafolyamatok szervezése
85-89
7. Működés és irányítás. Ellenőrzési, értékelési, szempontok és módszerek. Hatékonyság és teljesítménymérés
90-102
   A működés feltételei
90-93
   Értékelő módszerek - a működés biztosítékai
93-97
   A munkatársak teljesítményének értékelése
97-98
   Minőség és értékelés - a TQM
98-99
   A technika mint minőségteremtő, integrációs tényező vizsgálata
99-101
   Minőségbiztosítás a könyvtárban
101-102
8. Projektmunka - a projektszerű működés jellemzői
103-114
   Mi a „projekt” és mi a „projektmenedzselés”? A projekt és egyéb tervek viszonya - projekttipológia
106-108
   Hogyan születik a projekt? Az ötletbörzétől a tervdokumentum megfogalmazásáig
108-109
   Projektmenedzselés
109-113
      Tervezési folyamat logikája és lépései
110-111
      A szervezés és a szervezet kialakulásának lépései
111-112
      Értékelő és ellenőrző módszerek a projekt kivitelezése közben
112-113
   A projektmenedzselés speciális kérdései
113-114
9. Emberközpontú vezetés és teljeskörű minőségelvű vezetés (TQM)
115-123
   Az ember mint a legértékesebb „energiaforrás”. Személyzeti politikák és taktikák
115-117
      Az emberi erőforrásokkal való gazdálkodás legfontosabb területei
117
   A személyzeti menedzser (Personnel Manager) helye a könyvtári és információs szervezetekben
118-122
   Az intézmények „emberközpontú” menedzselése
123
Felhasznált irodalom
124-128