Vélemény Pécs szab. kir. város és környéke forrásvizei ügyében corvina logo

Szerző: Böckh János
Cím: Vélemény Pécs szab. kir. város és környéke forrásvizei ügyében
Megjelenési adatok: Taizs Ny., Pécs, 1900.

coverimage Pécs sz. kir. város vizi viszonyainak megvizsgálásával első izben 1875. őszén foglalkoztam s az akkor elért eredményeket "Pécs városa környékének földtani és vizi viszonyai" czimü munkámban a következő év tavaszán a magy. kir. földtani intézet évkönyve IV. kötetében közöltem. Ama körülmény, hogy Pécs sz. kir. város közönsége, főleg száraz időben ivóviz hiányában szenved, mint munkám bevezető soraiból látható, már akkorában is mutatkozott. A baj leküzdésére az akkori hydrologiai vizsgálatok, a kívánalomhoz képest, Pécs sz. kir. város csak közelebbi környékére szorítkozhattak, a mennyiben a város fejlődési állapota és pénzbeli ereje a szükségelt viz beszerzésének kérdésénél tágabb körre való kiterjeszkedést sem nem követeltek, sem nem engedtek. Azóta lényegesen megváltoztak a viszonyok. Az időközben letelt 24 év alatt a város lakosainak, ipartelepeinek és közintézeteinek száma és kiterjedése örvendetesen gyarapodott s igy valóban nem váratlan tünemény, hogy Pécs sz. kir. város lakossága, nevezetesen tekintve a már hosszabb idő óta tartó mostani nagy szárazságot, ismét vizhiánynyal küzd, annál inkább sem, mert a közegészségügyi ismeretek terén beállt nagy haladás mellett a város közelebbi területén mutatkozó források már nem mindegyike jöhet a város ivóvízzel való ellátásánál tekintetbe. A helyzet súlyos voltánál fogva Pécs sz. kir. város közönsége hosszabb idő óta ismét vizi ügyeire kénytelen fordítani figyelmét, s ezen éleibe vágó s igy mindenkit közelebbről érdeklő, de bizonyára ép oly kényes kérdés megoldása körül a halóságot és meghívott szakférfiainkat teljes odaadással látjuk közreműködni és szerzett tapasztalataik alapján a baj leküzdésére javaslataikat megtenni. Ily körülmények közt ért engem folyó évi július hó 10-én kelt ad 141/16.285 k. gy. 1899. sz. alatt Pécs sz. kir. város közönsége részéről azon megtisztelő meghívás, miként tekintettel a megoldandó kérdés nagy fontosságára, életbevágó és költséges voltára, valamint tekintettel arra, hogy az 1875. évi kutatásaim óta geológiai és hydrologiai irányban különféle vizsgálatok történtek s a vízügyi kérdésben legújabban működött állami szakértők munkálatában is igen becses adatok állanak rendelkezésre, a magam részéről szintén tegyem ujabb vizsgálat tárgyává a város, de egyúttal Pogány községének hydrologiai viszonyait...
Kategóriák: Földtudományok
Tárgyszavak: Vízforrás, Vízügy, Hydrologia
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Tartalomjegyzék