A könyv- és könyvtárkultúra ezer éve Baranyában corvina logo

Szerkesztők: Boda Miklós; Kalányos Katalin; Surján Miklós; Tüskés Tibor
További szerzők: Csorba Győző; Madas Edit; Boda Miklós; Csapodi Csaba; Bisticci, Vespasiano da; Pannonius, Janus; Hando György; Brodarics István; Horváth Margit; Klimó György; Csajághy Károly; Petrovich Ede; B. Szepes Zsuzsanna; Berkovits Ilona; Szelestei N. László; Borsy Károly; Engel János József; Kalmár György; Tüskés Tibor; Fényes Miklós ; Hernády Ferenc; Tordai Ányos; Márfi Attila; Hamvas Béla; Belia György; Kerekes Imre; Móró Mária Anna; Huber Kálmánné; Tóthné Csordás Erzsébet; Román Lászlóné; Szirtes Gábor; Mendöl Zsuzsanna; Kovács Sándor Iván
Cím: A könyv- és könyvtárkultúra ezer éve Baranyában
Alcím: Tanulmányok
Sorozatcím: Pannónia könyvek
Megjelenési adatok: Csorba Győző Megyei Könyvtár, Pécs, 2000. | ISSN: 0237-4277 | ISBN: 963-9043-02-8

coverimage Amit az olvasó kezében tart: tanulmánygyűjtemény. A könyv ezer éves útját kívántuk bemutatni Pécsen és Baranyában. A könyv fogalmát széles körűen - és mindig az adott kor fogalomhasználata szerint - értelmeztük: a kézzel írott és a nyomtatott könyv, a periodika, a zárt és a nyilvános könyvtár, a könyvtáros, a kiadó, a nyomda fogalmát is beleértettük. A különböző időben és különböző' célzattal született és különféle helyen megjelent tanulmányokat az írások tárgya szerint időrendben helyeztük el, hogy ezáltal a történeti folyamat, az idő változása kirajzolódjék. Gyűjteményünk: válogatás. A kötetet a meglevő tanulmányokból állítottuk össze. A terjedelmi korlátok miatt nem törekedhettünk teljességre. A hosszabb dolgozatokból részletet adunk. Nem volt célunk új kutatásokat kezdeményezni. Tudjuk, vannak korszakok, amelyek jobban vonzották a kutatókat, s szükségképpen vannak fehér foltok, amelyek további vizsgálódásra várnak. A kötet egyik célja a történeti folyamat érzékeltetése. A másik célja viszont éppen az, hogy további munkára ösztönözze a kutatókat. Mivel a különböző időben keletkezett, különféle helyen megjelent tanulmányok a nevek és a címek írásában, a rövidítési és az idézési technikában, a kiemelésekben, a hivatkozások feltüntetésében eltérő tipográfiai megoldásokat követtek, ezeket az eltéréseket - nyomdatechnikai okokból - kénytelenek voltunk megőrizni. Viszont egyöntetű eljárást alkalmaztunk, amikor a jegyzeteket mindig a tanulmányok után közöltük, és a jegyzetek számozását 1-től újrakezdtük. Örülnénk, ha az olvasó azt találná meg a kötetben, amire szerkesztői törekedtek: a könyv ezeréves pécsi és baranyai történetének az ismerete értékeink tudatosítását szolgálja. Kötetünk juttassa el az olvasót annak a felismeréséhez, hogy a területileg korlátozott, az egyetlen megyéhez és városhoz kötődő könyvtörténeti ismeretek az egyetemes magyar kultúra részét alkotják.
Kategóriák: Helytörténet
Tárgyszavak: Baranya megye, Könyvtártörténet, Könyvészet, Könyvtárak
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Védett tartalom, csak terminálról érhető el.

Tartalomjegyzék

Borító
[1]
Címlap
[3]
Impresszum
[4]
Előszó
5
„Leginkább megfelelőnek mondanak” - A középkor és a reneszánsz századai
[7]-73
   Csorba Győző: „A századokat számlálja ”
9-10
   A pécsváradi apátság javainak összeírása 1015
11-13
   Fulbert chartres-i püspök levele Bonipert pécsi püspökhöz
14-15
   Az egyetem alapítólevele - Viterbo, 1367. szeptember 1. szerda
16-18
   Madas Edit: A „Pécsi egyetemi beszédek”
19-28
   Boda Miklós: A középkori pécsi egyetem könyvtárának helye
29-41
   Csapodi Csaba: Janus Pannonius könyvei és pécsi könyvtára
42-63
      I. Janus Pannonius fönnmaradt kódexei
43-51
      II. Elveszett kódexek
51-55
      III. Janus pécsi könyvtára
55-60
   Janus Pannonius levele Galeotto Marzióhoz
64-67
   Vespasiano da Bisticci: Janus Pannonius és Hando György
68-71
      A kalocsai püspök (Hando György kalocsai érsek)
70-71
   Brodarics István levele Aldus Manutiushoz 1512. október 17.)
72-73
„A Klimó nevet halhatatlanítani” - 18. század
[75]-146
   A Klimó könyvtár használati szabályzata - 1774
77
   Ismeretlen magyar költő: Siralmas ének a török iga alatt sínylődő Pécs városáról
78-80
   Horváth Margit: Klimó püspök könyvtáralapítása
81-90
   Csajághy Károly: Klimó György könyvtáráról
91-94
   Petrovich Ede: A 200 éves Klimó-könyvtár történetéhez
95-100
   B. Szepes Zsuzsanna: A „tudós Prépost” Koller József születésének 250. évfordulójára
101-106
   Berkovits Ilona: A pécsi püspöki könyvtár festett kéziratai és ősnyomtatványai
107-118
   Szelestei N. László: Töredékek a pécsi Püspöki Könyvtár formuláriumainak kötéséből
119-124
   Boda Miklós: A Trident-előtti egyházvédő irodalom jelentős képviselőjének műve Oláh Miklós könyvtárában
125-128
   Boda Miklós: Kalmár György ismeretlen verse a pécsi Klimó-gyűjteményben
129-133
   Borsy Károly: Engel János József élete
134-146
      A pécsi nyomda technikai és technológiai helyzete
136-140
      A pécsi nyomda privilégiuma
140-142
      Engel betűmintakönyve
142-146
Utak és elágazások - 19.század
[147]-193
   Tüskés Tibor: A könyv dicsérete
149-150
   Fényes Miklós: Szepesy Ignác, a könyvtár „második alapítója”
151-159
   Hernády Ferenc: A Pécsi Tárogató két száma
160-166
   Tordai Ányos: Mátyás Flórián könyvtára
167-182
   Könyvtár Pécsbányatelepen és Gyüdön
183-184
      A pécsbánya-telepi könyvtár
183
      Kálmán Farkas könyvtára Gyüdön
184
   Márfi Attila: Börtönkönyvtár Pécsett a dualizmus korában
185-193
„A könyv táplálék, szenvedély, sors, szerelem, gyönyör, mámor, kaland és végzet” - 20.század
195-313
   Hamvas Béla: A könyvtáros
197-198
   Belia György: Kelemen Mihály könyvtára
199-201
   Kerekes Imre: A pécsi ingyenes népkönyvtár egyesület története
202-211
      Az egyesület népkönyvtárai
204-206
      Az egyesület ismeretterjesztő tevékenysége
206-207
      Melléklet
208-210
   Móró Mária Anna: Pécsi Püspöki Könyvtár - Pozsonyi Egyetemi könyvtár - az Erzsébet Tudományegyetem Könyvtára
212-221
   Huber Kálmánné: A Danubia Könyvkiadó Rt. története
222-227
   Huber Kálmánné: A Symposion és köre (1924-1928)
228-237
   Huber Kálmánné: A Minerva folyóirat és a Pécsi Egyetem
238-242
   Tüskés Tibor: Várkonyi Nándor, a könyvtáros
243-248
   Tóthné Csordás Erzsébet: A városi közművelődési könyvtár megszervezése 1935-1943
249-259
   Boda Miklós: Találkozás régi könyvekkel
260-265
   Román Lászlóné: Baranya könyvtárügyének fél évszázada
266-276
      Az előzményekről és a kezdetekről
266-269
      A 60-as évek: a könyvtárak „tanácsadása”, az ellátás feltételeinek fejlesztése
269-270
      Máskánt és jobban, mint eddig
271-272
      A könyvtár célja maga a könyvtárhasználó; A könyvtárszolgáltatások választékának és színvonalának emeléséért
273-275
      A kilencvenes évek: az alapvető társadalmi változások és a 21. századra való felkészülés évtizede
275-276
   Szirtes Gábor: Janus Pannoniustól Csorba Győzőig - A Pannónia Könyvek tizenöt évéről
277-284
   Mendöl Zsuzsanna: Martyn Ferenc és a könyv
285-288
   Tüskés Tibor: Beszélgetés Csorba Győzővel
289-303
      A könvtáros emlékei
289-303
   Csorba Győző: Könyveim
304-305
   Kovács Sándor Iván: A könyvtár békéje
306-313
      Utószó a Csorba Győző Megyei Könyvtár könyvtörténeti tanulmánykötetéhez
306-313
Tartalom
314-315
[Képek]
[316]-[323]
Kolofon
Hátsó borító