Pécsi Tudományegyetem Bölcsész Akadémia 3. corvina logo

Szerkesztők: Böhm Gábor; Fedeles Tamás; Czeferner Dóra
További szerzők: Grüll Tibor; Bene Krisztián; Mekis D. János; Láng András; Maczelka Csaba; Balatonyi Judit; Kéri Katalin ; Polyák Gábor; Fedeles Tamás
Cím: Pécsi Tudományegyetem Bölcsész Akadémia 3.
Megjelenési adatok: PTE BTK Tudományos Diákköri Tanács, Pécs, 2019. | ISBN: 978-963-429-404-7

coverimage Immár négy esztendeje, 2015 nyarán jelent meg a Pécsi Tudományegyetem Bölcsész Akadémia előadássorozat válogatott tanulmányait tartalmazó második kötetünk. A 2012 őszén útjára indított program keretében egy-egy neves kutató 60 perces előadáson járta körül aktuális kutatási témáját, a széles nagyközönség számára is befogadható módon. A hallgatóságnak lehetősége nyílt az előadásokat követően kérdéseket, hozzászólásokat megfogalmazni. A PTE BTK Kari Tudományos Diákköri Tanácsa azzal a céllal indította útjára e rendezvényt, hogy az egyetemi polgárok, középiskolai tanárok és diákok, az érdeklődők közvetlenül az adott területek elismert kutatóitól ismerhessék meg a bölcsészet- és társadalomtudományi kutatások legújabb eredményeit. Napjainkban, amikor a humán- és társadalomtudományok elismertsége és támogatottsága jelentősen csökken, talán még relevánsabb ezen eredmények disszeminációja a társadalom szélesebb rétegei számára, ezzel is hangsúlyozva, hogy a tudomány művelése soha nem lehet öncélú tevékenység. A 21. század tudósa és egyetemi oktatója ugyanis nem az elefántcsonttoronyban dolgozik! A 2018 őszén megtartott referátumok széles tematikát öleltek fel, így hallhattunk az évek óta a hírek középpontjában álló migrációs válságról, a közösségi média és nyilvánosság kapcsolatának izgalmas kérdéseiről, a szerelem kulturális antroplógiai megközelítéséről éppen úgy, mint az antik római történelmi propaganda szerepéről vagy a machiavellista manipulátorok pszichológiájáról. Ízelítőt kaptunk a kora újkori angol utópiák és a regények kapcsolatából, megismerkedhettünk a francia hadsereg magyar tagjaival az első világégés idején, egy útinapló segítségével pedig bepillanthattunk a 18. századi török háremek világába. Jelen gyűjteményes kötet a 2018/2019-es tanév őszi szemesztere során elhangzott tíz előadás közül kilenc szerkesztett változatát tartalmazza az elhangzásuk sorrendjét követve. Reményeink szerint e válogatást az előző két kötethez hasonló érdeklődés fogja kísérni.

Védett tartalom, csak terminálról érhető el.

Tartalomjegyzék

Borító
Szennycímlap
Címlap
Impresszum / Copiryght
Tartalom
Előszó
Grüll Tibor: A történelem mint propagandaeszköz a római köztársaság korában és a principátus idején
[9]-33
   History as a Propaganda Tool in the Period of Roman Republic and During of the Principate [Abstract]
[9]
   Emlékezet, emlékmű, történelem
10
   A római történelem három korszaka
11-13
      A királyság
11-12
      A köztársaság
12
      A principátus
13
   A köztársaság korának emlékezetpolitikája
14-18
      A naptár
14-15
      Templomok
15
      Győzelmi emlékművek
15-16
      Történelmi emlékezethelyek
16-17
      A pénzverés
17-18
   Caesar és a királyság
18-20
   A principátus emlékezetpolitikája
20-24
      Augustus mint exemplum
21-22
      A templomok felújítása
22-23
      Az augustusi "hősök tere"
23-24
   A principátus emlékezetpolitikájának negatív oldala
25-26
   Kitekintés a császárság időszakára
27-28
   Rövidítések
28-33
Bene Krisztián: Hasznos ellenségek? : Az első világháború alatti francia-magyar katonai kapcsolatok egy különleges fejezete: a francia fegyveres erők magyar tagjai
[34]-60
   Useful Enemies? : A Special Chapter in French-Hungarian Military Relations during World War I: the Hungarian Members of the French Armed Forces [Abstract]
[34]
   Bevezetés
35-36
   Az első világháború alatti francia-magyar katonai kapcsolatok jellemzői
36-37
   A közvetlen összecsapások
37-40
   A francia megszálló hadsereg tevékenysége Magyarországon
40-42
   A francia fegyveres erők magyar tagjai
42-55
   Egyéni életutak a francia hadsereg kötelékében
55-57
   Összefoglalás
57
   Rövidítések
58-60
      Levéltári források
58
      Feldolgozások
58-60
Mekis D. János: Az önéletírás-kutatás újabb perspektívái : Az önéletrajz, az autofikció és Esterházy Péter művészete
[61]-83
   New perspectives for Autobiography Research : The curriculum vitae, Autofiction and the Art of Péter Esterházy [Abstract]
[61]
   Önéletrajzi hagyományok és dilemmák
62-66
   Történelem, irónia, regény
67-72
   Autofikció és antifikció
72-80
   Rövidítések
80-83
Láng András: A machiavellista manipulátor : Egy fejlődési pszichopatológiai megközelítés
[84]-101
   The Machiavellian Manipulator : A Developmental Psychopatology Approach [Abstract]
[84]
   Hogy kerül a csizma az asztalra, avagy Machiavelli a pszichológiában
85-86
   Az elmeolvasás definíciója és evolúciós megközelítése
87-88
   A machiavellizmus egyedfejlődési gyökerei
88-89
   Machiavellizmus, korai maladaptív sémák és borderline működésmód
89-92
   A machiavellista agy - machiavellizmus és kognitív idegtudományi kutatások
92-95
   Machiavellizmus és fejlődési pszichopatológia, avagy kell-e elmeolvasás a sikeres manipulációhoz
95-98
   Következtetések
98-99
   Rövidítések
99-101
Maczelka Csaba: Szerzetesek és cigányok: utópikus motívumok a középkori angol és magyar irodalomban
[102]-118
   Monks and Gypsies. Utopian Motifs in English and Hungarian Medieval Literature [Abstract]
[102]
   Rövidítések
117-118
Balatonyi Judit: Miért szeretünk másként és ugyanúgy? : Kulturális antropológiai perspektívák a szerelem-kutatásban
[119]-142
   Why Do we Love Differently? Cultural Anthropological Perspectives in Love Research [Abstract]
[119]
   Hasonlóságok - a romantikus szerelem univerzalitása
120-124
   Különbözőségek - a romantikus szerelem partikularitása
124-133
   Hasonlóságok és különbözőségek - hasonló szerelmi szimptómák eltérő értelmezések
133-140
   Összefoglalás
140-141
   Rövidítések
141-142
Kéri Katalin: Levelek a háremből : Egy angol hölgy 18. századi törökországi útja
[143]-166
   Letters from the Harem : Turkish Journey of an English Lady in the Century [Abstract]
[143]
   Európai utazók művei Törökországról a 16-17. században
144-146
   Egy angol lady Törökországban
147-149
      A levelek keletkezése
147-148
      Az utazás
148-149
   A háremek világa
150-152
   A hammám
152-154
   Az öltözködés
154-156
   Női szépség és szépségápolás
156-157
   Viselkedés, étkezés, szórakozás
158-159
   A török nők helyzete
159-162
   A himlőoltások hírhozója
162-163
   Összegzés
163-164
   Rövidítések
165-166
      Források
165
      Feldolgozások
165-166
Polyák Gábor: Nyüzsgő kávéház vagy zajos kocsma? : A közösségi média és a nyilvánosság
[167]-186
   Lively Coffee House or Noisy Pub? : The Social Media and the Public Sphere [Abstract]
[167]
   Monopolizált kommunikációs közeg
[167]-170
   Személyre szabott médiakínálat
170-174
   Információs buborékok
174-178
   Álhírek, dezinformáció
178-183
   Zárszó
183
   Rövidítések
183-186
Fedeles Tamás: Magyarok Rómában Mátyás király korában
[187]
   Hungarians in Rome during the time of King Matthias [Abstract]
[187]
   Szentszéki magyar diplomaták
189-191
   Gyóntatók és hivatalnokok
191-194
   Peregrinusok
194-199
   A kúriai hivatalok ügyfelei
199-205
   Felsőfokú tanulmányok
205-206
   Római mindennapok
206-215
   Függelék : Magyarok a Szentlélek-társulat anyakönyvében
216-218
   Rövidítések
219-224
      Források
219-220
      Feldolgozások
220-224
A kötet szerzői
Kolofon