Pécsi Tudományegyetem Bölcsész Akadémia 1. corvina logo

Szerkesztők: Böhm Gábor; Fedeles Tamás
További szerzők: Langó Péter; Csukovits Enikő; Kékesi Kun Árpád; Csépe Valéria; Fülöp Márta; Nagy Tamás; É. Kiss Katalin; Kulcsár Szabó Ernő; Fehér M. István
Cím: Pécsi Tudományegyetem Bölcsész Akadémia 1.
Megjelenési adatok: PTE BTK Tudományos Diákköri Tanács, Pécs, 2013. | ISBN: 978-963-642-542-5

coverimage A Bölcsészettudományi Kar a Pécsi Tudományegyetem legnagyobb hallgatói és oktatói létszámmal rendelkező kara, ahol számos tudományos műhely keretein belül magas színvonalú tudományos tevékenység zajlik. A minőségi munka fenntartása, színvonalának további emelése a karon folyó tehetséggondozó műhelyek alapvető feladata, amely természetszerűleg a kar és az egyetem számára egyaránt nagy relevanciával bír. Különösen aktuális és fontos a humántudományok szerepének markáns megjelenítése, hiszen a jelenlegi tudománypolitika elsődleges preferenciáját a közvetlenül hasznosítható eredményeket produkáló műszaki és természettudományok, valamint a matematika és az élettudományok képezik. A Pécsi Tudományegyetem Bölcsész Akadémia 2012–2013 című előadássorozata (a PTE BTK Kari Tudományos Diákköri Tanácsa szervezésében) a nagyközönség – köztük a középiskolások és tanáraik – számára kívánta bemutatni a bölcsészet- és társadalomtudományi kutatások legújabb eredményeit, a sokak által ismert Nyitott Egyetemmel rokon formában. A program keretében olyan nemzetközileg is elismert tudósok mutatták be legújabb kutatási eredményeiket, akik más felsőoktatási intézményekben, kutatóhelyeken tevékenykednek. A szemeszterenként 10 előadásból felépülő program során a hallgatóság több tudományterület, az irodalom, filozófia, pszichológia, kulturális antropológia, régészet, történelem egy-egy izgalmas szegmenséből kaphatott ízelítőt. A 60 perces előadások azonban nem csupán a kvalifikált szakemberek, az egyes tudományok iránt elkötelezett egyetemi polgárok (hallgatók és oktatók) számára nyújtottak tartalmas időtöltést. A tudományos-ismeretterjesztő jellegű előadások a széles látókörű, ismereteiket gyarapítani kívánó diákok és tanáraik körében éppen úgy érdeklődésre tartottak számot, mint az új tudományos eredményekre nyitott művelt nagyközönség soraiban. Az előadásokat követően a hallgatóság a témával kapcsolatos kérdéseit is megfogalmazhatta. Rendezvényünk nagy népszerűségnek örvendett (az átlagos hallgatóság 60 fő volt), ezért a tavaszi szemeszterben Campus kredites kurzusként is meghirdetésre került. Jelen kötet összesen nyolc előadás szerkesztett változatát tartalmazza, mely jól szemlélteti törekvéseinket, hiszen régészeti, történelmi, irodalmi, nyelvészeti, pszichológiai és filozófiai témák egyaránt olvashatók lapjain. Annak reményében nyújtjuk át e gyűjteményes munkát a Tisztelt Olvasóknak, hogy hamarosan az újabb Bölcsész Akadémia szemeszterek előadásain találkozhatunk.

Védett tartalom, csak terminálról érhető el.

Tartalomjegyzék

Borító
Szennycímlap
Címlap
Impresszum / Copiryght
Tartalom
Előszó
[7]-8
Langó Péter: „Nem emlékszem, hogy vidámabb embereket láttam volna” : A 10. századi magyarok képe a kortárs és a későbbi feldolgozások tükrében
[9]-27
   ”I cannot remember seeing morejoyfulpeople before” : Major Tendencies Concerning the Archaeological Research of the Hungarian Conquest of the Carpathian Basin [Abstract]
[9]
   Felhasznált és tájékoztató jellegű irodalom
22-27
      Források
22-24
      Feldolgozások
24-27
Csukovits Enikő: Esettanulmány Nyugat-Európa középkori magyarságképéhez : Nagy Lajos nápolyi hadjáratai a magyar-párti krónikás, Domenico da Gravina szemével
29-42
   Case Study to the Image of the Hungarians in Western Europe during the Medieval Period : Louis the Great's Military Expedition against Naples, with the eye of the Hungarian-friendly chronicler, Domenico de Gravina [Abstract]
[29]
   Rövidítések
40-42
      Források
40-41
      Feldolgozások
41-42
Kékesi Kun Árpád: A színháztudomány hasznáról és káráról, avagy tanítható-e a színházértés?
43-58
      On the Use of Theatre Studies, or Is Understanding Performance Teachable? [Abstract]
[43]
      Rövidítések
57-58
Csépe Valéria: Könyvtől a kütyüig : Az emberi agy változásai a hagyományos és digitális kultúrában
[59]-71
   The Alternation of Human Brain in the Traditional and in the Digital Culture
[59]
   Az olvasás és az emberi agy
60-65
   Digitális kultúra, s a digitális bennszülöttek
65-67
   A digitális bennszülöttek agya
67-70
   Rövidítések
70-71
Fülöp Márta – Nagy Tamás: Életünk egy versengő világban: a győzelem és vesztés pszichológiája
[73]-96
   Our Lives in a Competing World: Psychology of Victory and Loss [Abstract]
[73]
   A győzelem és a vesztés neuropszichológiája és pszicho-biológiája
75-77
   A győzelem és a vesztés feldolgozását befolyásoló pszichológiai tényezők
77-80
   A győzelem és a vesztés emocionális következményei
80-81
   Győzelem és vesztés, és a társas közeg reakciói
81-82
   A győzelem és vesztés átélésének kulturális különbségei
83-86
   Magyar egyetemisták győzelemmel és vesztéssel való megküzdése
86-92
   Rövidítések
93-96
É. Kiss Katalin: Mit adhat a magyar nyelv és a magyar nyelvészet az általános nyelvészetnek?
[97]-109
   What Can the Hungarian Language and the Hungarian Linguistics Give to the General Linguistics? [Abstract]
[97]
   A határozott és a határozatlan alany mondatszerkezeti helye
98-104
   Számneves kifejezések fókuszban
104-106
   A kavntorok értelmezése
106-108
   Összefoglalás
108
   Rövidítések
108-109
Kulcsár Szabó Ernő: Hogyan történik a hangulat? : A hangoltság „materialitásának” irodalmi fenomenológiájához
[111]-
   How does mood happen? : To the literary phenomenology of the mood's materiality [Abstract]
[111]
   Rövidítések
124
Fehér M. István: Megértés, szót értés, egyetértés : Filozófusok közti viták, különös tekintettel a Gadamer – Derrida találkozóra
[125]-
   Understanding, accordance and agreement Debates among philosophers, with special regard to the meeting of Gadamer and Derrida [Abstract]
[125]
   A „szót érteni” grammatikája – szót értés, egyetértés, megértés
[125]-131
   Kant és a „dialektikai küzdőtér”: a megszólalások sorrendje és az apagogikus bizonyítás filozófiai elégtelensége
131-138
   A pozitivizmus-vita és Cassier-Heidegger davosi vitája: rövid kitekintés
138-141
   A „gondolati senki földje” és a tudománytörténet kuhni felfogása
141-143
   A párizsi Gadamer-Derrida vita: filológiai megjegyzések
143-146
   Derrida fő ellenvetése: a hermeneutikai jóakarat – hatalomra törő akarat?
146-155
   A hermeneutika keresztje
155-161
   Rövidítések
161-165
A kötet szerzői
[166]-172
A PTE Bölcsészakadémia 2012-2013
[173]-175
   Az őszi szemeszter programja
[173]-174
   A tavaszi szemeszter programja
174-175
Kolofon
Hátsó borító / fülszöveg